Đề thi và đáp án HKI hóa 11(New)

3 277 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 11:11

Sở GD&ĐT BẮC GIANGÕ ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Trường THPT LỤC NGẠN 4 Môn : HOÁ HỌC 11 Họ tên: ………………………………………… Thời gian :45 phút. Lớp: 11A Điểm : Nhận xét: Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Khi cho nước tác dụng với oxitaxit thì axit sẽ khơng được tạo thành ,nếu oxitaxit đó là: A. Cacbon đioxit B. Đinitơoxit C. Lưu huỳnh đioxit D. Silic đioxit Câu 2: Trong phương trình hố học của phản ứng nhiệt phân sắt (III) nitrat, tổng các hệ số cân bằng là: A.7 B. 5 C. 9 D. 21 Câu 3: Đối với dung dịch axit mạnh HNO 3 0,10M , nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ ion sau đây là đúng: A. [ H + ] = 0,10 M B. [ H + ]< [ NO 3 - ] C. [H + ]>[NO 3 - ]D. [H + ]< 0,10M Câu 4: Một dung dịch có [OH - ] = 1,5.10 -5 M. Mơi trường của dung dịch là A. Axit B. Trung tính C. Kiềm D. Khơng xác định được Câu 5: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch. B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li. D. Khơng tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li. Câu 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi: A. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. B. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan. C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ in của chúng. D. Phản ứng khơng phải là thuận nghịch. Câu 7: Chất hữu cơ là chất nào sau đây? A. CO 2 B. Na 2 CO 3 C. CO D. CH 3 Cl Câu 8 :Phải dùng bao nhiêu lit khí nitơ bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 g NH 3 ? Biết rằng hiệu suất chuyển hố thành amoniac là 25,0%.Các thể tích khí đo ở đktc. A. 44,8 lít N 2 134,4 lít H 2 B. 22,4 lít N 2 134,4 lít H 2 C. 22,4 lít N 2 67,2 lít H 2 D. 44,8lít N 2 67,2 lít H 2 Câu 9: Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau A. 2C + Ca → CaC2 B. C + 2H 2 → CH 4 C. C +CO 2 → 2CO D. 3C +4Al → Al 4 C 3 Câu 10 : Số oxihóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây? A. SiO 2 B.SiO C. SiH 4 D. Mg 2 Si Câu 11: Điều nào sau đây khơng đúng cho phản ứng của CO với O 2 A. Phản ứng toả nhiệt. B. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích. C. Phản ứng khơng xảy ra ở điều kiện thường. D. Phản ứng thu nhiệt. Câu 12: Để thu được 8,4g Fe từ việc khử Fe 3 O 4 bằng CO thì cần thể tích CO ở đktc là: A. 11,2lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít Câu 13: Cho 1,2 g một kim loại tác dụng vừa đủ với 1,12 lít Cl 2 (đktc) .Tên kim loại đó là: A. Mg B. Cu C. Fe D. Al Câu 14:Thể tích Cl 2 (đktc) cần tác dụng hết với 9,6 g Cu là: A.3,36 lít B. 33,6 lít C. 11,2 lít D. 22,4 lít Câu 15: Đối với dung dịch axit yếu CH 3 COOH 0,10M ,nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng A. [ H + ] = 0,10M B.[ H + ] > [CH 3 COOH - ] C. [H + ]<[CH 3 COOH - ] D. [ H + ] < 0,10M Câu16: Trong dung dịch HCl 0,01M, tích số ion của nước là: A [H + ].[OH - ] >1,0.10 -14 B. [H + ].[OH - ] =1,0.10 -14 C. [H + ].[OH - ] <1,0.10 -14 D. Không xác định được Câu17:Phản ứng nào dưới đây x ảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH) 3 A. FeSO 4 + KMnO 4 + H 2 SO 4 B. Fe 2 (SO 4 ) 3 +KI C. Fe(NO 3 ) 3 +Fe D. Fe(N O 3 ) 3 +KOH Câu 18:Trong các công thức sau đây , chọn công thức hoá học đúng của magie photphua: A. Mg 2 P 2 O 7 B. Mg 3 P 2 C. Mg(PO 3 ) 2 D. Mg 3 (PO 4 ) 2 Câu19: Số oxihóa của nitơ trong NH 4 + , NO 2 - v à HNO 3 lần lược là: A. +5, -3 ,+3 B. –3, +3 , +5 C. +3 , -3 ,+5 D. +3, +5 –3 Câu 20: Tính oxihóa của cácbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau: A.C + O 2 → CO 2 B. C +2CuO → 2Cu + CO 2 C. C +H 2 O → CO +H 2 D. 3C +4Al → Al 4 C 3 Câu 21:Nung hỗn hợp 2 muối MgCO 3 CaCO 3 đến khối lượng không đổi thu được 3,8 g chất rắn giải phóng 1,68 lít khí CO 2 (d9ktc).Hàm lượng MgCO 3 trong hỗn hợp là: A.28,85 B. 30,7% C. 30,57% D. 29,58% Câu 22: Các muối có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là: A. CuSO 4 ,MgCl 2 ,KNO 3 . B. KNO 3 , BaCl 2 , Na 2 CO 3 C. AgNO 3 ,KNO 3 ,NaCl D. NaCl,CuSO 4 ,AgNO 3 Câu23: Cho các bazơ :Cu(OH) 2 ,Fe(OH) 3 ,Ba(OH) 2, NaOH,Ca(OH) 2 ,Mg(OH) 2 .Các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit nước là: A. Cu(OH) 2 ,Fe(OH) 3 ,Ba(OH) 2 B. Cu(OH) 2 ,Fe(OH) 3 , Mg(OH) 2 C. Ba(OH) 2, NaOH,Ca(OH) 2 D. Fe(OH) 3 ,Ba(OH) 2, NaOH Câu 24:Lọai phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất: A. NH 4 NO 3 B. (NH4) 2 SO 4 C. NH 4 Cl D. (NH 4 ) 2 CO 3 Câu 25:Cho 10 ml dung dịch chứa H 2 SO 4 vào ống nghiệm chứa dung dịch BaCl 2 dư,sau ph ản ứng thu được 2,23g chất kết tủa.Nồng độ mol của dung dịch H 2 SO 4 ban đầu là: A.0,5M B. 1M C. 0,1M D. 2M ÑAÙP AÙN 11: Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng 0,25 điểm, từ câu 11 đến câu 25 mỗi câu đúng 0,5 điểm Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 a X X X X X b X X X X c X X X X X d X X X X X X X X 23 B; 24 A; 25B . Sở GD&ĐT BẮC GIANGÕ ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Trường THPT LỤC NGẠN 4 Môn : HOÁ HỌC 11 Họ và tên: ………………………………………… Thời gian :45. 44,8 lít N 2 và 134,4 lít H 2 B. 22,4 lít N 2 và 134,4 lít H 2 C. 22,4 lít N 2 và 67,2 lít H 2 D. 44,8lít N 2 và 67,2 lít H 2 Câu 9: Tính khử của cacbon thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án HKI hóa 11(New), Đề thi và đáp án HKI hóa 11(New), Đề thi và đáp án HKI hóa 11(New)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay