tong hop de thi hoc ki I Toan 7

7 493 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 08:11

Đề 1 Bi 1: ( 1 im ) Thc hin phộp tớnh : a / 2 4 3 2 3 4 ì : 3 3 ; b / 3 15 32 3 16 17 17 16 ì ì Bi 2: ( 1,5 im ) Tỡm x bit : a / 19 4 3 20 5 20 x + = ; b / 3 12 14 x = ;c / 4,5 3,2x = Bi 3: ( 0,75 im ) Tớnh cỏc gúc ca ABC , Bit rng s o ca cỏc gúc : à A , à B v à C ln lt t l vi cỏc s 2 ; 3 v 4 . Bi 4 : (2,75 im ) Cho ABC cú AB = AC . Ly B v C lm tõm v hai cung trũn cú bỏn kớnh bng nhau , sao cho hai cung ny ct nhau ti mt im I nm trong ABC . a / Chng minh AIB= AIC . b / Ly im N l trung im ca on thng BC . Chng minh AN BC . c / Chng minh ba im A , I , N thng hng . ------------------------------------------- Đề 2 Bài 1 : Thực hiện phép tính a) 3 7 . 1 3 2 15 .5 3 7 3 + b) 3 2 1 1 1 9. 3. 2. 1 3 3 3 + + ữ ữ ữ Bài 2 : Số đo ba góc của ABC lần lợt tỉ lệ với 2 : 3 : 5 .Tính số đo mỗi góc của ABC. Bài 3 : Cho ABC có D là trung điểm của AB và E là trung điểm cạnh AC . Lấy điểm F sao cho E là trung điểm của DF . Chứng minh rằng a) CF // AB và CF = 1 2 AB b) DE = AB -------------------------------------------------- Đề 3 Bài 1 (1) Thực hiện phép tính . a) 13 5 17 1 12 15 13 8 8 10 ++ b) 7: 3 1 3 1 .9 3 + Bi 2 (1) Tỡm x, bit : a. = 5 b. : 2x = -2 Bài 3 (2) Chia số 2007 thành 3 s sao cho 3 số đó tỷ lệ thuận với 2; 3; 4 Bài 4: (2) Một ô tô phải đi từ A B trong một thời gian dự định. Sau khi đớc 3 1 quảng đờng AB với vận tốc đã định, ô tô tăng vận tốc thêm 20 % so với vận tốc ban đầu, do đó đến B sớm hơn dự định 20 phút, tính thời gian dự định. Bài 5 : (4) Cho ABC biết AB < AC.Trên AB lấy điểm M sao cho : AM = AC. Phân giác góc A cắt BC ở D, cắt MC ở I. a- C/m điểm B nằm giữa 2 điểm A và M b- C/m : ADM = ADC c- C/m : IM = IC d- Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE=AB. Chứng minh BE // MC. 1 §Ò 4 Bài 1 : Thực hiện phép tính : 4 1 4 1 2 2 3 3 −   − +  ÷   Bài 2: Cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì sẽ xây xong một căn nhà trong 6 tháng. Hỏi với 15 người có cùng năng suất như trên sẽ xây xong căn nhà trong thời gian bao lâu ? Bài 3: Cho đọan thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB, vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB. Gọi C là một điểm bất kỳ thuộc tia Ax ( C khác A), đường thẳng vuông góc vơi OC tại O cắt By ở D. Tia CO cắt đường thẳng BD ở K. a) Chứng minh ∆AOC = ∆BOK, từ đó suy ra AC = BK và OC = OK. b) Chứng minh CD = AC + BD. ---------------------------- ---------- §Ò 5 Bài 1: Thực hiện phép tính : 4 1 4 1 2 2 3 3 −   − +  ÷   Bài 2: Cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì sẽ xây xong một căn nhà trong 6 tháng. Hỏi với 15 người có cùng năng suất như trên sẽ xây xong căn nhà trong thời gian bao lâu ? Bài 3: Cho đọan thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB, vẽ các tia Ax và By vuông góc với AB. Gọi C là một điểm bất kỳ thuộc tia Ax ( C khác A), đường thẳng vuông góc vơi OC tại O cắt By ở D. Tia CO cắt đường thẳng BD ở K. a) Chứng minh ∆AOC = ∆BOK, từ đó suy ra AC = BK và OC = OK. b) Chứng minh CD = AC + BD. ------------------------------------------ §Ò 6 Câu 1: Tìm x, biết a) 2 2 2 80 x x+ + = b) 0,2 2,8x− = Câu 2: Nhằm hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp’ của trường thì ba lớp 7A, 7 B, 7C đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của 7A, 7B, 7C là 1; 2; 3 và tổng số cây của ba lớp trồng được là 60 Cây. Tính số cây của mỗi lớp đã trồng. (1đ) Câu 3: Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Hãy thực hiện các yêu cầu sau: a) Ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình b) Chứng minh rằng: CD = AB c) Chứng minh rằng: EAB ECD ∆ = ∆ ------------------------------------------ §Ò 8 Bµi 1 :Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ nÕu cã thÓ a) 5 7 5 16 5 0,5 27 23 27 23 + + − + b) 3 1 1 3 .27 51 . 19 8 5 5 8 − + c) 3 2 1 1 1 1 25 2. 5 5 2 2     − + − − −  ÷  ÷     d) 1 4 1 4 35 : 45 : 6 5 6 5     − − −  ÷  ÷     2 Bài 2 : Tìm x biết: a) 1 2 5 3 x+ = b) 5 4 8 9 x + = c) 3 1 4 1 . 1 4 2 5 x + = d) 1 1 1 1 . 0 5 4 8 7 x + + = ữ ữ Bài 3 : Ba lớp 7A, 7B,7C có 117 bạn đi trồng cây.Biết số cây mỗi bạn trồng đợc theo thứ tự là 2, 3, 4 cây và số cây mỗi lớp trồng đợc bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây. Bài 4 :Cho tam giác ABC có AB =AC, góc B bằng góc C .Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD =AE .Goi M là giao điểm của BE và CD. Chứng Minh: a) BE =CD b) BMD CME = . c)AM là tia phân giác của ã BAC . ------------------------------------------ Đề 9 Bài 1 :Thực hiện phép tính a) 2 1 2 1 1 .3 3 3 ữ b) 7 15 5 12 25 .2 8 .5 c) 2 4 3 2 1 . 5 10 3 + ữ ữ Bài 2 :Tìm x và y trong các trờng hợp sau a) 5 7 x y = và y- x = -12 b) 3 4 2 5 x y = và y- x =21 d) 18 15 x y = và x-y = -30 c) 8x =5y và y- 2x = -10 Bài 3 : Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích bằng nhau.Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày , đội thứ hai trong 9 ngày, đội thứ ba trong 8 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết đội thứ hai nhiều hơn đội thứ nhất 02 máy và năng suất của các máy là nh nhau. Bài 4 :Cho tia Ot là tia phân giác của góc xOy nhọn. Trên tia Ox lấy điểm E, trên tia Oy lấy điểm F sao cho OE = OF. Trên tia Ot lấy điểm H sao cho OH > OE. a)Chứng minh OEH OFH = . b)Tia EH cắt tia Oy tại điểm M, tia FH cắt tia Ox tại điểm N. Chứng Minh OEM OFN = . c)Chứng minh .EF OH d)Gọi K là trung điểm của MN.Chứng minh K thuộc tia Ot. ------------------------------------------ Đề 10 Bài 1 : Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí a) 100 3 7 23 9 7 : : 23 4 2 123 5 15 + + ữ ữ b) 1 7 1 7 24 . 14 . 2 5 2 5 + ữ c) 4 3 1 1 5 1 :1 :1 9 5 5 5 9 5 + + ữ ữ d) 2 0 5 1 1 5 1 : 1 . 81 3 9 5 + ữ ữ Bài 2 : Tìm x biết: a) 2 5 7 3 8 12 x + = b) 1 3,5 2 x = c) 2 2 2 7 7 2450 x x+ + = Bài 3 : 3 a) Ba đơn vị góp vốn theo tỉ lệ 3:5:7 .Hỏi mỗi đơn vị đợc lãi bao nhiêu nếu tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi đợc chia theo tỉ lệ thuận với số vốn đóng góp. b) Hai thửa ruộng có cùng chiều dài, còn chiều rộng tơng ứng là 30m, 48m.Vụ mùa vừa qua, thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đợc 900kg thóc.Hỏi thửa ruộng thứ hai thu hoạch đợc bao nhiêu kg thóc? (biết rằng năng suất hai thửa ruộng là nh nhau). Bài 4 : Cho ABC vuông tại A có ã 0 36 .ACB = a)Tính số đo ã ACB . b)Vễ tia phân giác của ã ABC cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm éao cho BE = BA . Chứng minh: .ABD EBD = c) Qua B kẻ đờng thẳng xy vuông góc với AB.Từ A kể đờng thẳng song song với BD cắt xy tại K.Chứng minh AK=BD. d)Qua C kẻ đờng thẳng vuông góc với BD tại H và cắt BA tại F.Chứng minh ba điểm E, D, F thẳng hàng. ------------------------------------------ Đề 11 Bài 1 : Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể). a) 1 2 3 12 5 20 ữ b)16 3 1 1 . 2 2 2 + ữ c) 3 5 10 3 10 : 5 2 3 5 9 + ữ Bài 2 : Tìm x biết: a) 1 2 5 3 3 6 x+ = b) 2 1 4 3 2 5 x = c) 60 15 x x = d) 6 - 1 8 2 x = Bài 3 : Tìm x, y, z biết: a) 3 5 7 x y z = = và 2x-y + z =36 b) 3 5 7 x y z = = và x- y +z =25 c) 3 4 4 x y z = = và x+ y+z = 60 d) 3 4 ; 5 7 a b b c = = ; và a+ b- c =9 Bài 4 : Học sinh của 3 lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7a có 32 học sinh, lớp 7b có 28 học sinh lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây cây xanh tỉ lệ với số học sinh? Bài 5 : Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. a)Chứng minh ABM ACM = . b)Chứng minh AM BC . c) Trên cạnh BA lấy điểm E, Trên cạnh CA lấy điểm F sao cho BE = CF. Chứng minh: .EBC FCB = d)Chứng minh EF// BC. ------------------------------------------ Đề 12 Bài 1 : Thực hiện phép tính: a) 49 25 b) 5 3 18 4 .8 2 b) 2 2 3 7 1 5 5 10 + + ữ ữ c) 1 5 1 5 12 : 6 : 3 8 3 8 ữ ữ d) 1 4 5 4 16 0,5 23 21 23 21 + + + Bài 2 : tìm x biết: 4 a) 1 0,42 2 x + = c) 3 5 2 2 4 2 2 3 x + = + ữ d) 2 2 0,5 5 3 x = Bài 3 : a) Một tam giác có chu vi là 84 cm và 3 cạnh của nó tỉ lệ với 3:4:5 .Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó. b) Ba bạn A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ tơng ứng 3:5:7. Tổng số vốn của ba bạn góp đợc là 300 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi bạn là bao nhiêu. Bài 4 : Cho ABC có ba góc nhọn (AB<AC) có M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD. a)Chứng minh AMB CMD = . b)Chứng minh AB = CD và AB //CD. c) Trên DC lấy điểm E sao cho C là trung điểm của DE. Chứng minh AC//BE. ------------------------------------------ Đề 13 Bài 1 : Thực hiện phép tính: a) -0.75 - 3 5 2 :1,5 2 4 + + ữ b) 2 7 5 0,25 : 0,75 8 6 ữ ữ c) 1 3 1 3 10 : 8 : 4 5 4 5 ữ ữ d) 4 3 6 5 1 6 : : 9 5 5 9 5 5 + + ữ ữ Bài 2 : Tìm x biết: a) 2 5 7 3 8 12 x + = b) 2 1 1 5 1 : 5 3 2 4 x = c) 1 3 1 1 1 1 2 2 3 3 6 x x = ữ ữ Bài 3 : a) Cuối học I tổng số học sinh đạt loại giỏi và khá nhiếu hơn số học sinh đạt loại TB là 45 em .biết số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình lần lợt tỉ lệ với 2, 5 và 6. a) Tính số học sinh giỏi khá , trung bình của khối 7. b)Tính số học sinh toàn bộ khối 7, biết rằng khối 7 có 15 học sinh xếp loại yếu và không có học sinh xếp loại kém. Bài 4 : Cho ABC có à 0 A 90= (AB<Ac) kẻ AH BC ( H BC ) .Trên tia BC lấy điểm I sao cho HI = HB .Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK=HA. a) Chúng minh : .ABH KIH = b)Chứng minh AB//KI. c)Vẽ IE AC tại E. Chứng minh K, I, E thẳng hàng. d) Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho ID = IA. Chứng minh ã ã IKD IDK= . 5 2 1 M D I B C A §Ò 14 Đ ề b i:à Bài 1 a) Thực hiện phép tính : 2 1 4 1 : 5 25 2 − −     +  ÷  ÷     b) Tìm x , biết 3 1 3 : x 4 4 2 − + = Bài 2 a) Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ . Hỏi 4 người ( với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian ? b) Tìm hai số x , y biết rằng : x y 7 4 = − và 2x – 3y = – 78 Bài 3 Cho tam giác ABC có AB = AC . Tia phân giác của góc A cắt BC ở I a) Chứng minh AIB AIC∆ = ∆ b) Chứng minh AI BC⊥ c) Trên tia đối tia AC , lấy điểm D sao cho AC = AD. Chứng minh DB // AI Đáp án: 1a ) Thực hiện phép tính : (1,0 đ) 1b) Tìm x , biết 3 1 3 : x 4 4 2 − + = (1,0đ) 2 1 4 1 : 5 25 2 − −     +  ÷  ÷     1 3 3 : x 4 2 4 − = − (0,25 đ) = 1 25 1 5 4 4   × +  ÷ −   ( 0,5 đ) 1 9 : x 4 4 − = (0,25 đ) = 5 4 − + 1 4 ( 0,25 đ) x = 1 9 : 4 4 − (0,25 đ) = - 1 ( 0,25 đ) x = 1 9 − (0,25 đ) Bài 2 : a) Gọi x ( giờ ) là thời gian 4 người làm cỏ xong cánh đồng (0,25 đ) Vì số người làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch (0,25 đ) nên ta có : 3. 8 = 4 . x (0, 5 đ) suy ra x = 3.8 4 = 6 (0,25 đ) Vậy 4 người làm cỏ xong cánh đồng hết 6 giờ . (0,25 đ) b) ( 0, 5 điểm ) x y 7 4 = − => x y 2x 3y 2x 3y 78 3 7 4 14 12 14 12 26 − − = = = = = = − − − − − (0,25 đ) suy ra x = 3. ( -7 ) = - 21 ; y = 3.4 = 12 (0,25 đ) Bài 3: Hình vẽ phục vụ cho câu a , câu b : ( 0 , 25 đ ) Hình vẽ phục vụ cho câu c : ( 0,. 25 đ) Câu a) : ( 1,0 đ) Xét hai tam giác : AIB, AIC∆ ∆ có A B = AC ( giả thiết ) (0,25 đ) AI cạnh chung (0,25 đ) 1 2 ˆ ˆ A A= ( do AI là tia phân giác của góc BAC ) (0,25 đ) Suy ra AIB AIC∆ = ∆ ( c-g-c ) (0,25 đ) Câu b) : ( 0,75 đ) Theo câu a , AIB AIC∆ = ∆ suy ra ˆ ˆ AIB AIC= ( 0, 25đ) 6 y GT m 0 AIB AIC 180+ = ( hai gúc k bự ) => AIB AIC= 0 0 180 90 2 = = . Vy AI BC Cõu c ) K tia phõn giỏc AM ca gúc BAD( M BD ) chng minh AMB AMD = ( c.g .c ) Lp lun 1 DBA A= m chỳng v trớ cp gúc so le trong => DB // AI ------------------------------------------ Đề 15 Bài 1 : Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể ) a) 15 . 5 2 - 10 . 2 5 b) (-0,3 - 3 5 ) : (-3) + 4 25 Bài 2 Biết rằng 3 lít nớc biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nớc biển chứa bao nhiêu gam muối ? Bài 3 Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC . Qua đỉnh A kẻ đờng thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC . Kẻ BD và CE vuông góc với xy ( D xy , E xy ) a) Chứng minh : ã ã DAB ACE= b) Chứng minh : ABD = CAE c) Chứng minh : DE = BD + CE B i 5: Tìm x biết x 3 2x 4 5 + = Đáp án : Bài 1 a) ( ) 2 5 2 5 5 2 1015 5 2 10 5 2 15 === b) (- 0,3 - 3 5 ) : ( -3) + 4 25 = - 0,9 : (-3) + 2 5 = 3 2 7 10 5 10 + = Bài 2 Gọi x là số gam muối chứa trong 150 lít nớc biển Vì lợng nớc biển và lợng muối chứa trong nớc biển là hai đại lợng tỉ lệ thuận Nên theo tính chất tỉ lệ thuận ta có 3 105 150 = x x = 5250 ( g ) Vậy 150 lít nớc biển chứa 5250 gam muối Bài 4 ( 3 điểm ) a) Vì ã BAC = 90 0 (gt ) nên à à 1 2 A A+ = 90 0 mà à à 2 1 C A+ = 90 0 à à 1 1 A C+ b) Vì à à 1 1 A C= ( cmt ) , AB = AC (gt ) , ã ã ABD CAE= = 90 0 (gt ) Nên ABD = CAE ( cạnh huyền , góc nhọn ) * c) Ta có BD = AE và CE = AD ( do * ) nên BD + CE = EA + AD = DE Bài 5: 0,5 điểm 7 . .Trên tia BC lấy i m I sao cho HI = HB .Trên tia đ i của tia HA lấy i m K sao cho HK=HA. a) Chúng minh : .ABH KIH = b)Chứng minh AB/ /KI. c)Vẽ IE AC t i E Chứng minh K, I, E thẳng hàng. d) Trên tia đ i của tia IA lấy i m D sao cho ID = IA. Chứng minh ã ã IKD IDK= . 5 2 1 M D I B C A §Ò 14 Đ ề b i: à B i 1 a)
- Xem thêm -

Xem thêm: tong hop de thi hoc ki I Toan 7, tong hop de thi hoc ki I Toan 7, tong hop de thi hoc ki I Toan 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay