chuyen de pt va bpt chua an duoi dau can

6 666 9
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 04:11

Chuyờn : Phng trỡnh v bt phng trỡnh vụ t I. P h ng trình chứa ẩn nằm d i dấu căn A. Ph ơng pháp bình ph ơng hai vế + 2 0B A B A B = = + 2 , , 0 ( ) A B C A B C A B C + = + = + 0A A B A B = = (hoặc 0B A B = ) Bài 1: Giải các phơng trình sau. a. 2 4 5x x x+ = b. ( 1)(4 ) 2x x x+ = c. 2 4 5 2 3x x x + + = d. 3 1 3 0x x + + = e. 3 2 8 7x x x+ = + f. 5 4 3x x x+ + = + Bài 2: Giải các phơng trình sau a. 2 4 6 5 6x x x+ = + b. 3 2 3 1 6x x x+ + = Bài 3: Giải các pt sau a, 3 4 2 1 3x x x+ + = + b, 2 2 ( 3) 10 12x x x x+ = c, 2 2 2 8 6 1 2 2x x x x+ + + = + d, 2 1 2 1 2x x x x+ = B. Ph ơng pháp đặt ẩn phụ * Đặt ẩn phụ hoàn toàn Bài 1: Giải các phơng trình sau. a. 2 2 3 2 1x x x x + + = b. 2 2 5 1 2x x x + + = c. 2 2 11 31x x+ + = d. 1 4 ( 1)(4 ) 5x x x x+ + + + = e. 2 2 4 2 3 4x x x x+ = + f. 2 3 2 8 1 3 4 2x x x x + = + g. 2 5 6 1 5x x x x+ = + h. 2 2 2 ( 1) 2 3x x x+ = + + Bài 2: Giải các phơng trình sau. a. 3 2 1 1x x = b. 6 2 3 3 1 1 1x x x+ = c. 3 3 3 1 3 2x x + = d. 3 3 2 3 3 2x x+ = Bài 3: Giải các phơng trình sau. a. 3 4 1 3 2 5 x x x + + = b. 3(2 2) 2 6x x x+ = + + c. 3 2 3 2 3 6 5 8 0x x + = d. 2 4 1 1 3 2 1 1x x x x+ = + + * Đặt ẩn phụ không hoàn toàn Bi 4: Giải các phơng trình sau. a. ( ) 2 2 2 3 2 1 2 2x x x x+ + = + + b. 2 2 2(1 ) 2 1 2 1x x x x x + = c. ( ) 2 2 1 2 3 1x x x x+ + = + II. Bất ph ng trình chứa ẩn nằm d i dấu căn A. Ph ơng pháp bình ph ơng hai vế. + 2 0 0 0 B A A B B A B < > > + 2 0 0 A A B B A B < < + 0B A B A B > > Bài 1: Giải các bất phơng trình sau a. 2 4 5x x x + > b. ( 1)(4 ) 2x x x + > c. 2 4 5 2 3x x x + + d. 3 1 3 0x x + + > Bài 2: Giải các bất phơng trình sau a. 1 3 4x x + > + b. 3 2 8 7x x x + + c. 5 4 3x x x + + > + Bài 3: Giải các bất phơng trình sau a. 4 1 2x x > b. 2 1 1 4 3 x x < c. 2 2 2 21 (3 9 2 ) x x x < + + d. 3 2 1 2 1 2 x x x x + + > e. 2 0 1 2( 1) x x x x + Bài 4: Giải các bất phơng trình sau. a. 2 2 4 3 2 3 1 1x x x x x + + b. 2 2 2 2 2 3 4 5x x x x x x + + + + c. 2 2 2 2 3 7 3 3 4 2 3 5 1x x x x x x x + + + > + B. ph ơng pháp đặt ẩn phụ. Giải các bất phơng trình sau. a. 2 ( 1)( 4) 5 5 28x x x x+ + < + + b. 2 7 7 7 6 2 49 7 42 181 14x x x x x + + + + < ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2( 1) 1 3 1 3 3 2 ( ) 2( ) 2 4 2 2 2 1 2( 1) 0 0 1 2( 1) 1 2( 1) 2( 1) 1 1 0 2( 1) 1 2 2 2 1 0 2( 1) 1 0 1 0 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − ≥ − − +   − + = − + ≥     − − + ≤ − ≥ − − + ⇔ − ≤ − − + ⇔ − + ≤ − +  − + ≥  ⇔  − + ≤ + + − + −    − + ≥  ⇔  − + − + ≤    − + ≥  ⇔  − + ≤   Bµi3 : Gi¶i c¸c bpt sau a, 1 3 4x x+ > − + b, 2 4 5x x x+ − > c, ( 1)(4 ) 2x x x+ − > − d, 2 4 5 2 3x x x− + + ≥ e, 3 1 3 0x x− + + > f, 3 2 8 7x x x+ ≥ − + − g, 5 4 3x x x+ − + > + h, 4 2 2 1 1x x x− + > − Bµi4 :Gi¶i c¸c bpt sau a, 3 2 1 2 1 2 x x x x+ − + − − > b, 4 1 2x x− − > − c, 2 1 1 4 3 x x − − < d, 2 ( 1)( 4) 5 5 28x x x x+ + < + + e, 2 7 7 7 6 2 49 7 42 181 14x x x x x+ + − + + − < − f, 2 2 2 21 (3 9 2 ) x x x < + − + Bµi5 :Gi¶i c¸c bpt sau a, 2 2 4 3 2 3 1 1x x x x x− + − − + ≥ − b, 2 2 2 2 2 3 4 5x x x x x x+ − + + − ≤ + − c, 2 2 2 2 3 7 3 3 4 2 3 5 1x x x x x x x− + + − + > − + − − Bµi6 : T×m m ®Ó pt sau cã nghiÖm : 12 ( 5 4 )x x x m x x+ + = − + − Bµi7 : T×m m ®Ó pt sau cã nghiÖm 2 (1 2 )(3 ) 2 5 3x x m x x+ − > + − + tho¶ m·n 1 ,3 2 x   ∀ ∈ −     Bµi8 : T×m m ®Ó pt sau cã nghiÖm duy nhÊt : 2 2 3 1 2 1x x m− + − = Bµi9 : Cho pt : 1 8 (1 )(8 )x x x x m+ + − + + − = (1) a, Gi¶i pt(1) khi m=3 b, T×m m ®Ó pt(1) cã nghiÖm c , 2 2 2 2 1 1 4 3 0 0 4 3 4 3(1 1 4 ) 1 1 4 0 3 1 4 4 3 x x x x x x x x x x x − − < ≠  ≠    ⇔ ⇔   < < + −    + −  ≠   ⇔  − > −   f, 2 2 2 2 21 (3 9 2 ) 0 (3 4 2 ) 21 x x x x x x < + − + ≠   ⇔  + + < +   2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 3 3 4 2 3 5 1 (3 5 1) 2( 2) ( 2) 3( 2) 2 3 5 1 : 2 0 2 2 0 2 x x x x x x x x x x x x x x x NX x x VT VP x x VT VP − + + − + > − + − − ⇔ − − − − + − − − > − + − − − ≥ ⇔ ≥ ⇒ ≤ − < ⇔ < ⇒ > . m ®Ó pt sau cã nghiÖm duy nhÊt : 2 2 3 1 2 1x x m− + − = Bµi9 : Cho pt : 1 8 (1 )(8 )x x x x m+ + − + + − = (1) a, Gi¶i pt( 1) khi m=3 b, T×m m ®Ó pt( 1). − + − g, 5 4 3x x x+ − + > + h, 4 2 2 1 1x x x− + > − Bµi4 :Gi¶i c¸c bpt sau a, 3 2 1 2 1 2 x x x x+ − + − − > b, 4 1 2x x− − > − c, 2 1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de pt va bpt chua an duoi dau can, chuyen de pt va bpt chua an duoi dau can, chuyen de pt va bpt chua an duoi dau can

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay