DE KIEM TRA HOC KI I TOAN 6

1 323 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 03:11

bộ giáo dục và đào tạo đề kiểm tra học i lớp 6 (Chơng trình THCS thí điểm) Năm học 2001 - 2002 Đề chính thức Môn: toán lớp 6 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1(2,0 đ): Cho các số: 1360; 3471; 4572; 6743; 5789. Hỏi trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 2? b) Số nào chia hết cho 3? c) Số nào chia hết cho cả 2 và 3? d) Số nào chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho 3? Câu 2 (2,0đ): Tìm ƯCLN và BCNN của hai số 180 và 168. Câu 3 (2,0 đ): 1) Thực hiện phép tính: a) (-17) + 5 + 8 + 17 +(-3); b) 25 - (15 - 8 + 3) + (12 -19 + 10). 2) Tìm số nguyên x, biết: a) x + 5 = 20 - (12 -7); b) 10 - 2x = 25 - 3x. Câu 4 (2,0 đ): Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là 6m và chiều dài 9m. Có 3 loại gạch hình vuông dùng để lát nền nhà với kích thớc từng loại nh sau: gạch loại I có kích thớc 20cm x 20cm, gạch loại II có kích thớc 30cm x 30cm, gạch loại III có kích thớc 40cm x 40cm. a) Hỏi rằng muốn lát kín nền nhà bằng cùng một loại gạch sao cho các viên gạch lát đều nguyên vẹn thì phải chọn loại gạch nào? Tại sao? b)Tính tổng số viên gạch cần lát theo từng loại đã chọn ở câu a). (Các viên gạch đợc lát liền nhau, coi nh không có kẻ hở) Câu 5 (1,0 đ): 1)- a) Vẽ đoạn AB = 9cm. Trên đoạn AB vẽ hai điểm M và N sao cho AM = 2cm, AN = 7cm. - b) Tính độ dài các đoạn thẳng NB và MB. 2) Có một thanh gỗ dài 10 m. Ngời ta muốn chia thanh gỗ thành hai phần dài bằng nhau - a) Trong trờng hợp có thớc đo độ dài thì ngời ta làm nh thế nào? - b) Trong trờng hợp không có thớc đo độ dài mà chỉ có một sợi dây dài thì các chia nh thế nào? . bộ giáo dục và đào tạo đề ki m tra học kì i lớp 6 (Chơng trình THCS thí i m) Năm học 2001 - 2002 Đề chính thức Môn: toán lớp 6 Th i gian làm b i 90 phút. gạch lo i II có kích thớc 30cm x 30cm, gạch lo i III có kích thớc 40cm x 40cm. a) H i rằng muốn lát kín nền nhà bằng cùng một lo i gạch sao cho các viên gạch
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HOC KI I TOAN 6, DE KIEM TRA HOC KI I TOAN 6, DE KIEM TRA HOC KI I TOAN 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay