Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo

92 6,429 39
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 10:53

Tiểu luận "Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo". Khoá luận tốt nghiệpChơng 1 Nội dung của cán cân vãng lai1.1 Cán cân vãng lai -Current balanceKháI niệm cán cân vãng lai: Cán cân vãng lai (CB) hay còn gọi là tài khoản vãng lai là một trong những bộ phận chính hình thành lên bảng cán cân thanh toán của một nớc. Cán cân vãng lai là tổng hợp toàn bộ chi tiêu giao dịch kinh tế giữa ngời c trú ngời không c trú về hàng hoá, dịch vụ, thu nhập của ngời lao động, thu nhập từ đầu t trực tiếp, thu nhập từ đầu t vào giấy tờ có giá, lãi vay lãi tiền gửi nớc ngoài, chuyển giao vãng lai một chiều các giao dịch khác theo quy định của pháp luật. Cán cân vãng lai bao gồm 4 khoản mục: cán cân thơng mại, cán cân dịch vụ, cán cân thu nhập, cán cân chuyển giao vãng lai một chiều. Khái niệm "ngời c trú" "ngời không c trú" bao gồm: các cá nhân, các hộ gia đình, các công ty, các nhà chức trách các tổ chức quốc tế. Khái niệm này làm phát sinh một số vấn đề:- Đối với các công ty đa quốc gia sẽ là ngời c trú đồng thời tại nhiều quốc gia. Do đó, để tránh trùng lắp thì chỉ các chi nhánh của các công ty đa quốc gia đặt tại nớc sở tại mới đợc coi là ngời c trú.- Đối với các tổ chức quốc tế nh Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên Hiệp Quốc (UN) đ ợc xem nh ngời không c trú đối với mọi quốc gia (kể cả đối với quốc gia mà chúng đóng trụ sở).- Đối với khách du lịch nớc ngoài những ngời nớc ngoài khác đợc xem là ngời không c trú nếu thời gian lu trú tại nớc sở tại ngắn hơn một năm. Nhìn chung, khái niệm "ngời c trú" "ngời không c trú" đều đợc hiểu theo luật định hầu nh là thống nhất giữa các quốc gia.1Khoá luận tốt nghiệp Đối với Việt Nam, khái niệm ngời c trú ngời không c trú đợc quy định tại khoản 2 3 của Điều 4 trong Nghị định số 63/1998/NĐ-CP, ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.1.2 Các cán cân bộ phận của cán cân vãng lai Cán cân vãng lai bao gồm 4 khoản mục: cán cân thơng mại, cán cân dịch vụ, cán cân thu nhập cán cân chuyển giao vãng lai một chiều Bảng 1: Cán cân vãng lai của Việt NamQuý Năm Cán cân vãng lai 1.Cán cân thơng mại : - Xất khẩu hàng hoá - Nhập khẩu hàng hoá 2.Cán cân dịch vụ - Thu - Chi3.Cán cân thu nhập - Thu nhập của ngời lao động - Thu nhập đầu t 4.Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều - Chuyển giao khu vực Nhà Nớc - Chuyển giao khu vực t nhân1.2.1 Cán cân thơng mại Cán cân thơng mại hay còn gọi là cán cân hữu hình, vì nó phản ánh chênh lệch giữa các khoản thu từ xuất khẩu chi từ nhập khẩu hàng hoá. Xuất khẩu làm phát sinh cung ngoại tệ cầu nội tệ trên thị trờng ngoại hối nên đợc ghi có (+) trong cán cân thanh toán, nhập khẩu làm phát sinh cầu 2Khoá luận tốt nghiệpngoại tệ cung nội tệ trên thị trờng ngoại hối nên đợc ghi nợ (-) trong cán cân thanh toán. Khi thu nhập từ xuất khẩu lớn hơn chi cho nhập khẩu hàng hoá thì cán cân thơng mại thặng d. Ngợc lại, khi thu từ xuất khẩu nhỏ hơn chi cho nhập khẩu thì cán cân thơng mại thâm hụt. Tất cả các số liệu xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá đợc ghi chép trong cán cân thanh toán theo giá FOB hoặc FAS, việc trả cớc phí thuộc trách nhiệm của ngời nhập khẩu . Có thể phân hàng hoá thành những loại sau: Hàng hoá thông thờng. Hàng gia công, chế biến. Hàng nhiên liệu hàng mua tại cảng. Hàng sửa chữa. Hàng viện trợ. Vàng phi tiền tệ, các kim loại đá quý. Hàng quân sự. Có thể nói cán cân thơng mại là bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cán cân thanh toán vãng lai vì phần lớn thu chi quốc tế của một quốc gia là thu chi xuất nhập khẩu hàng hoá . 1.2.2 Cán cân dịch vụ : Bao gồm các khoản thu, chi từ các hoạt động dịch vụ về vận tải, du lịch, bảo hiểm, bu chính, viễn thông, hàng không, ngân hàng, thông tin, xây dựng các hoạt động dịch vụ khác giữa ngời c trú không c trú. Giống nh xuất nhập khẩu hàng hoá, xuất nhập khẩu dịch vụ, cũng làm phát sinh cung ngoại tệ (cầu nội tệ), nên nó đợc ghi vào bên có có dấu (+), nhập khẩu dịch vụ làm phát sinh cầu ngoại tệ (cung nội tệ) nên nó đợc ghi vào bên nợ có dấu (-). Trong những năm gần đây, doanh số xuất nhập khẩu dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng cả về số tuyệt đối tơng đối so với xuất nhập khẩu hàng hoá. Theo các số liệu công bố của IMF, doanh số xuất nhập khẩu dịch vụ của các nớc phát triển bằng 20% doanh số xuất nhập khẩu hàng hoá. Các lĩnh vực 3Khoá luận tốt nghiệpcủa dịch vụ có tốc độ tăng trởng nhanh bao gồm: du lịch, vận tải biển, viễn thông thông tin, khoa học kỹ thuật. Theo tiêu chuẩn của IMF, dịch vụ có thể phân loại nh sau: Dịch vụ vận chuyển, bao gồm: cớc phí, hành khách, các khoản khác (tiền thuê các phơng tiện chuyên chở có kèm đội lái). Dịch vụ du lịch, bao gồm: các chi phí khách sạn nhà trọ, các chi phí du lịch khác (nhà hàng, cửa hiệu, các chuyến đi thăm quan các chi phí khác). Các dịch vụ khác: bao gồm: - Dịch vụ Chính phủ: Các giao dịch của các đại sứ quán, các nhà t vấn, các cơ quan quân sự quốc phòng; Các giao dịch với các cơ quan khác nh: phái đoàn viện trợ, các phái đoàn du lịch Chính phủ, thông tin, các văn phòng thúc đẩy thơng mại . - Dịch vụ t nhân: Các dịch vụ thông tin: các dịch vụ bu chính, viễn thông; Các dịch vụ xây dựng; Các dịch vụ bảo hiểm; Các chi phí bản quyền giấy phép; Các dịch vụ thông tin tin học; Các dịch vụ tài chính; Các dịch vụ kinh doanh khác; Các dịch vụ phục vụ cá nhân.1.2.3 Cán cân thu nhập: Trong cán cân thanh toán, cán cân thu nhập bao gồm thu nhập thu đợc từ hai yếu tố sản xuất: lao động vốn. Thu nhập từ lao động gọi là thu nhập của ngời lao động, thu nhập từ vốn gọi là thu nhập đầu t. Thu nhập của ngời lao động: Là các khoản tiền lơng, tiền thởng các khoản thu nhập khác bằng tiền, hiện vật do ngời không c trú trả cho ngời c trú ngợc lại. Thu nhập đầu t: Bao gồm: - Thu nhập đầu t trực tiếp (các khoản thu nhập phân phối các khoản thu nhập tái đầu t ). - Thu nhập đầu t từ giấy tờ có giá (thu nhập thu đợc do việc nắm giữ cổ phần các trái phiếu, giấy tờ có giá các công cụ tài chính khác).4Khoá luận tốt nghiệp - Thu nhập đầu t khác: Các khoản thu về tài sản của ngời c trú, bao gồm lãi các khoản vay ngắn hạn dài hạn, các tài sản khác: lãi do vị thế chủ nợ của một nớc tại Quỹ đa lại; lãi do nắm giữ SDR mà có lãi cho Quỹ vay. Các khoản chi về các khoản nợ cho ngời không c trú bao gồm các khoản vay, tiền gửi, các công cụ khác; các khoản chi lãi liên quan tới việc sử dụng tín dụng của Quỹ; các khoản vay từ Quỹ. Các khoản thu nhập của ngời c trú từ ngời không c trú làm phát sinh cung ngoại tệ (cầu nội tệ ) nên đợc ghi vào bên có (+) các khoản thu nhập trả cho ngời không c trú làm phát sinh cầu ngoại tệ (cung nội tệ) nên đợc ghi vào bên nợ (-). Nhân tố chính ảnh hởng lên giá trị thu nhập về đầu t là số l-ợng đầu t tỷ lệ sinh lời (hay mức lãi suất ) của các dự án đã đầu t trớc đây. Yếu tố tỷ giá chỉ đóng vai trò thứ yếu, bởi vì tỷ giá chỉ ảnh hởng lên giá trị chuyển hoá thu nhập sang các đồng tiền khác nhau.1.2.4 Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều Cán cân này ghi chép lại các chuyển giao không hoàn lại (nh viện trợ, quà tặng, quà biếu các chuyển giao khác bằng tiền hoặc hiện vật) giữa ngời c trú ngời không c trú. Bao gồm: Chuyển giao khu vực Chính phủ : - Các khoản viện trợ không hoàn lại (các chuyển giao bằng tiền hoặc bằng hàng, chẳng hạn nh quà tặng thực phẩm, quần áo, thuốc men các hàng hoá tiêu dùng khác với mục đích cứu trợ). - Các chuyển giao khác (bao gồm các chuyển giao Chính phủ của nớc lập báo cáo về ngời không c trú nh về an ninh xã hội, thuế). Các chuyển giao khu vực phi Chính phủ: bao gồm cả hai giao dịch nh đã nêu ở trên nhng hai bên giao dịch là các cá nhân các tổ chức phi Chính phủ. - Tiền của ngời lao động bao gồm những khoản chuyển tiền của công nhân lao động ở nớc ngoài hơn một năm chuyển về nớc. Tiền lơng của 5Khoá luận tốt nghiệpngời lao động ở nớc ngoài dới một năm cần phải hạch toán trong mục thu nhập của ngời lao động. - Các khoản viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (nh tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế .) bằng tiền hoặc trợ giúp dới hình thức kỹ thuật. Các khoản chuyển giao vãng lai một chiều phát sinh sự phân phối lại thu nhập giữa ngời c trú ngời không c trú. Các khoản thu làm phát sinh cung ngoại tệ (cầu nội tệ ) nên đợc ghi vào bên có (+), các khoản chi làm phát sinh cầu (ngoại tệ ) nên đợc ghi vào bên nợ(-). Nhân tố chính ảnh hởng lên chuyển giao vãng lai một chiều là lòng tốt, tình cảm mối quan hệ giữa ng-ời c trú ngời không c trú. Cán cân dịch vụ, cán cân thu nhập, cán cân chuyển giao vãng lai một chiều đợc gọi là cán cân vô hình. Do vậy, cán cân vãng lai có thể đợc viết lại nh sau:Cán cân vãng lai = Cán cân hữu hình + Cán cân vô hình Tóm lại, xuất khẩu hàng hoá dịch vụ, thu nhập từ ngời không c trú nhận chuyển giao vãng lai một chiều đều có chung bản chất là làm tăng cung ngoại tệ trên thị trờng ngoại hối nên chúng đợc ghi vào bên có (+). Nhập khẩu hàng hoá dịch vụ, trả thu nhập cho ngời không c trú chi chuyển giao vãng lai một chiều có chung bản chất là làm tăng cầu ngoại tệ trên thị trờng ngoại hối nên nó đợc ghi vào bên nợ (-). Tuy nhiên cần lu ý một điều là khác với xuất nhập khẩu hàng hoá dịch vụ, yếu tố tỷ giá ảnh hởng không đáng kể đến luồng thu nhập chuyển giao vãng lai một chiều. Hay nói cách khác, thu nhập chuyển giao vãng lai một chiều không chịu ảnh hởng bởi yếu tố tỷ giá. Trong trờng hợp thu nhập chuyển tiền, thì tỷ giá chỉ ảnh hởng lên giá trị chuyển hoá sang các đồng tiền khác mà thôi.1.3 Nguyên tắc thiết lập cán cân vãng lai : 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán nợ/có: Về nguyên tắc, cán cân vãng lai đợc xây dựng dựa trên cơ sở ghi sổ kép. Một giao dịch chuyển tiền quốc tế đợc ghi kép: một ghi nợ một ghi có với giá trị nh nhau.6Khoá luận tốt nghiệp Xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ, quà cáp nhận từ ngời nớc ngoài đợc ghi Có, bởi vì nó liên quan đến việc thu tiền từ ngời nớc ngoài. Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ, chuyển quà cáp ra bên ngoài đều đợc ghi Nợ vì liên quan đến việc thanh toán cho ngời nớc ngoài.1.3.2 Nguyên tắc hạch toán trị giá toàn bộ: Các khoản mục của cán cân vãng lai đợc đánh giá trên cơ sở trị giá toàn bộ. Lý do áp dụng cơ sở trị giá toàn bộ để tính cán cân vãng lai là để phù hợp với mối quan hệ giữa các giao dịch của cán cân vãng lai với hệ thống tài khoản quốc gia (SNA).13.3 Nguyên tắc định giá các giao dịch : Cán cân vãng lai ghi lại toàn bộ các giao dịch phát sinh trong một thời kỳ cụ thể. Giá trị phát sinh thờng chính là trị giá các giao dịch đợc tính theo giá thị trờng. Các giao dịch này đợc thực hiện giữa các bên độc lập chỉ dựa vào các quy tắc về thơng mại. Về nguyên tắc, thời kỳ ghi chép các giao dịch của cán cân không đợc quy định cụ thể. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế, các số liệu về giao dịch trong cán cân đợc thu thập mỗi năm một lần. Còn các số liệu khác (về xuất khẩu, nhập khẩu ) th ờng đợc thu thập theo quý để nhất quán với các số liệu tính theo quý của các tài khoản quốc gia.1.4 Phân tích cán cân vãng lai : Cán cân thanh toán quốc tế của một nớc là bản ghi chép có hệ thống tất cả các giao dịch giữa những ngời c trú của nớc lập báo cáo những ngời c trú ở phần còn lại của thế giới trong một khoảng thời gian nhất định (thờng là một năm), vì vậy nó bao gồm một số các khoản mục khác nhau. Tuy nhiên, các giao dịch quốc tế của một quốc gia có thể đợc gộp thành 3 loại : 1. Cán cân vãng lai. 2. Cán cân vốn.3. Cán cân dự trữ chính thức. Về mặt lý thuyết cán cân thanh toán luôn bằng 0, do vậy chúng ta có thể viết:7Khoá luận tốt nghiệpX - M + SE + IC + TR + KL + KS + dR = 0 Trong đó: X- Giá trị xuất khẩu. M- Giá trị nhập khẩu. SE -Giá trị dịch vụ ròng. IC - Giá trị thu nhập ròng. TR- Giá trị chuyển giao vãng lai ròng. KL- Luồng vốn ròng dài hạn. KS -Luồng vốn ròng ngắn hạn . dR-Thay đổi dự trữ.Từ đẳng thức trên, chúng ta có thể biểu diễn cán cân vãng lai nh sau:CB = X - M + SE + IC + TR = - (KL + KS + dR) (1.1) Cán cân vãng lai thặng d khi: (X - M + SE + IC + TR )>0 Cán cân vãng lai thâm hụt khi: (X - M + SE + IC + TR )<0 Thặng d hay thâm hụt cán cân vãng lai có ý nghĩa quan trọng vì: - Nếu thặng d, có ý nghĩa là thu nhập của ngời c trú từ ngời không c trú lớn hơn so với chi cho ngời không c trú. Điều này có nghĩa là giá trị ròng của các giấy tờ có giá do ngời không c trú phát hành nằm trong tay ngời c trú tăng lên. - Nếu thâm hụt, có nghĩa là thu nhập của ngời c trú từ ngời không c trú thấp hơn so với chi cho ngời không c trú. - Ngoài ra, tình trạng cán cân vãng lai luôn là một bộ phận không thể thiếu trong phân tích kinh tế. Đặc biệt, nó có khả năng ảnh hởng nhanh chóng trực tiếp đến các chỉ tiêu quan trọng của nền kinh tế nh tỷ giá, tăng trởng lạm phát. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng, trạng thái cán cân vãng lai là lý t-ởng để phân tích trạng thái nợ nớc ngoài của quốc gia. Lý do có thể giải thích nh sau: Trạng thái cán cân vãng lai có mối liên hệ trực tiếp với trạng thái tổng nợ nớc ngoài của quốc gia. Cán cân vãng lai cân bằng nói lên rằng trạng thái tổng nợ nớc ngoài của quốc gia là không thay đổi. Cán cân vãng lai thặng d phản ánh tài sản có ròng của quốc gia đối với phần thế giới còn 8Khoá luận tốt nghiệplại đợc tăng lên (tơng đơng với tài sản nợ ròng của quốc gia đối với phần thế giới còn lại giảm xuống). Ngợc lại, cán cân vãng lai thâm hụt phản ánh tài sản nợ ròng của quốc gia đối với nớc ngoài tăng lên. Có hai vấn đề đặt ra: Vấn đề thứ nhất: Cán cân vãng laitrạng thái cân bằng (tức trạng thái nợ nớc ngoài của quốc gia là không thay đổi) thì ảnh hởng của cán cân thanh toán lên tỷ giá, giá cả hàng hoá, thu nhập lãi suất là nh thế nào trong dài hạn? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta tiến hành phân tích mối liên quan giữa các đại lợng thuộc vế phải của đẳng thức (1.1). Theo giả thiết, cán cân vãng lai cân bằng nghĩa là:X - M + SE + IC + TR = 0 Vì hành vi can thiệp của Ngân hàng Trung ơng chỉ có tính ngắn hạn nếu xét trong dài hạn, thì hiệu ứng can thiệp của Ngân hàng Trung ơng mang tính trung lập. Điều này xảy ra là vì: mọi khoản mua cuối cùng cũng phải bán ra, mọi khoản bán ra phải có mua vào. Do đó, trong dài hạn chúng ta có thể coi dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ơng thay đổi bằng 0, tức là:dR = 0 Vì cán cân vãng laicân bằng thay đổi dự trữ là bằng 0, nên từ đẳng thức (1.1) suy ra:KL + KS = 0 (1.2) Hay: KL = -KS Từ đẳng thức ở trên cho thấy có thể xảy ra: Khả năng 1: KL<0 v KS>0 Rõ ràng là nếu luồng vốn ngắn hạn chảy vào càng lớn đợc cân đối bởi luồng vốn dài hạn chạy ra, có thể làm cho năng lực thanh toán của quốc gia trong tơng lai có thể bị đe doạ, dẫn đến áp lực tăng lãi suất giảm giá nội tệ. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng nếu các hạng mục tài sản có bằng vốn dài hạn của quốc gia khó chuyển nhợng, tức độ thanh khoản thấp. Do đó, khi phân tích ảnh hởng của cán cân thanh toán lên sự biến động tỷ giá, lãi suất biến số kinh tế vĩ mô dựa trên khái niệm thặng d hay thâm hụt 9Khoá luận tốt nghiệpcủa cán cân vãng lai thì cần đặc biệt chú ý phân tích đến sự biến động của các luồng vốn ngắn hạn dài hạn. Khả năng 2: KL >0 v KS<0 Nếu luồng vốn dài hạn chạy vào càng lớn đợc cân đối bởi luồng vốn ngắn hạn chạy ra sẽ tạo ra môi trờng kinh tế vĩ mô ổn định hơn để duy trì ổn định tỷ giá, lãi suất thực hiện chiến lợc phát triển kinh tế quốc gia . Vấn đề thứ hai :Khi đồng thời cả hai cán cân vãng lai cán cân vốn dài hạn ở trạng thái cân bằng tức là:X - M + SE + IC + TR = 0KL = 0 Thì ảnh hởng của cán cân thanh toán lên tỷ giá mức lãi suất nội tệ nh thế nào trong ngắn hạn ? Vì cán cân vãng lai cán cân vốn là cân bằng nên từ đẳng thức (1.1) suy ra: KS + dR = 0 Hay: KS = -dR Từ trên cho thấy có 2 khả năng : Khả năng 1: dR>0 v KS<0 Đâytrạng thái khi vốn ngắn hạn chảy ra đợc bù đắp bởi sự giảm sút của dự trữ ngoại hối của quốc gia. Trong thực tế, tình huống này có thể xảy ra trong ngắn hạn, khi Ngân hàng Trung ơng nỗ lực cân đối các luồng vốn ngắn hạn có tính đầu cơ chảy ra nớc ngoài bằng cách can thiệp bán dự trữ trên thị trờng ngoại hối nhằm bảo vệ tỷ giá, tức ngăn ngừa nội tệ giảm giá. Do đó, trong trờng hợp đang xét, cho dù trạng thái cán cân vãng laicân bằng nhng vẫn có thể tồn tại áp lực giảm giá đồng nội tệ hoặc phải tăng lãi suất nội tệ, nếu Ngân hàng Trung ơng không tiếp tục can thiệp trên thị trờng ngoại hối . Khả năng 2: dR<0 v KS>0 Đâytrạng thái khi vốn ngắn hạn chảy vào đợc bù đắp bởi sự tăng lên của dự trữ ngoại hối quốc gia. Trong thực tế, tình huống này có thể xảy ra khi Ngân hàng Trung ơng tăng mức lãi suất của nội tệ để ngăn ngừa các 10[...]... Bảng 4: Thâm hụt cán cân vãng lai của Việt Nam so với một số nớc Châu á Năm 1990 Việt Nam -0 ,04 Indonesis -2 ,8 Malaysia -2 ,0 TháI Lan -9 ,0 Hàn Quốc -0 ,7 1991 0,0 -3 ,7 -8 ,7 -7 ,7 -2 ,8 1992 -0 ,08 -2 ,0 -3 ,7 -5 ,7 -1 ,3 1993 -1 0,9 -1 ,3 -4 ,7 -5 ,7 -0 ,3 1994 -8 ,0 -1 ,6 -6 ,2 -5 ,6 -1 ,0 1995 -9 ,3 -3 ,0 -8 ,4 -8 ,7 -1 ,9 1996 -1 0,4 -3 ,0 -4 ,9 -8 ,1 -4 ,8 1997 -6 ,8 -2 ,0 -4 ,9 -1 ,9 -1 ,8 1998 -4 ,4 -2 ,0 0,0 12,0 13,0 32 Khoá luận... khẩu của các nớc tăng khuyến khích xuất khẩu của Việt Nam tăng Năm 2000, nhập khẩu tăng mạnh ảnh hởng xấu tới thặng d cán cân vãng lai Để hiểu rõ hơn về tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai, chúng ta cần nghiên cứu cụ thể từng hạng mục của cán cân vãng lai 35 Khoá luận tốt nghiệp (Triệu USD) Bảng 6: Cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 199 4-2 002 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cán cân vãng lai. .. hụt cán cân vãng lai Nói cách khác, quốc gia không thể suốt đời là con nợ vì mọi khoản vay đều phải trả - Ngợc lại, đối với một quốc gia, thặng d cán cân vãng lai chẳng có ý nghĩa gì nếu nh nó vĩnh viễn không đợc chi tiêu 28 Khoá luận tốt nghiệp Chơng 2 THực trạng cán cân vãng lai của Việt Nam trong những năm gần đây 2.1 Những khó khăn trong việc thiết lập thu thập số liệu về cán cân vãng lai của Việt. .. trong cán cân vãng lai Có rất nhiều nhân tố ảnh hởng lên cán cân vãng lai nhng trong phạm vi của đề tài chúng ta chỉ đến cập đến những nhân tố chủ yếu 1.5.1 Tác động của tỷ giá : Trong cán cân vãng lai, yếu tố tỷ giá tác động trực tiếp lên cán cân thơng mại cán cân dịch vụ, nghĩa là khi tỷ giá thay đổi cán cân thơng mại cán cân dịch vụ cũng thay đổi theo Ngợc lại, cán cân thu nhập cán cân chuyển... 198 9-1 992, thâm hụt cán cân vãng lai của Việt Nam đã giảm đi tơng đối lớn, do các khoản vay từ các nớc trong Hội đồng Tơng Trợ kinh tế, mà chủ yếu là từ Liên Xô cũ đã hết Nhng vào các năm sau, chúng ta lại tiếp tục đi vay nớc ngoài, dẫn đến thâm hụt cán cân vãng lai của Việt Nam tăng Tuy nhiên, đến những năm 199 7-1 998, tình trạng thâm hụt của cán cân vãng lai đã giảm xuống, thậm chí năm 1999 đã đạt đợc... hoảng, điều đó còn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng thiếu hụt của cán cân vãng lai của quốc gia đó Trên thực tế, khi các quốc gia lâm vào tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai, họ thờng thực hiện theo các cách sau: Thứ nhất, tìm cách cải thiện số d trong cán cân vãng lai bằng cách kích thích phát triển xuất khẩu hoặc hạn chế bớt lợng hàng nhập khẩu Tập trung hơn nữa vào xuất khẩu các sản phẩm thô hoặc sản... cân vãng lai -1 197 -2 195 -2 431 -1 694 -1 067 998 697 1012 1 .Cán cân thơng mại -1 190 -2 346 -3 143 -1 315 -9 81 -9 3 -3 27 -1 97 Xuất khẩu 4054 5198 7337 9145 9365 1154 13873 15028 Nhập khẩu 5244 7543 10480 10460 10346 0 14200 16025 -3 23 -2 35 2507 3129 2830 3364 -4 10 -3 65 331 198 79 563 1757 1809 1010 1007 317 450 1163 2 .Cán cân dịch vụ 19 -1 59 -6 1 -6 23 -5 39 Các khoản thu 1238 2074 2709 2530 2604 Các khoản chi... năm 1993 tỷ lệ nhập khẩu tăng nhanh Dẫn đến tình trạng cán cân thơng mại cán cân vãng lai bị thâm hụt nặng nề hơn Thiếu hụt cán cân vãng lai đạt mức cao 2,431 triệu USD, bằng 10,4% GDP năm 1996 đợc coi là con số báo động đối với Việt Nam Trong những năm 199 7-1 999, Chính phủ Việt Nam đã áp đặt các chính sách quản lý khắt khe về ngoại hối nhập khẩu nhằm làm giảm bớt những tác động tiêu cực của. .. Việt Nam Cán cân thanh toán của Việt Nam mới đợc thiết lập từ năm 1990 theo Pháp lệnh Ngân hàng, đồng thời do tình hình kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nên còn tồn tại những bất cập trong việc thiết lập, thu thập số liệu cũng nh theo dõi cán cân thanh toán, do vậy cán cân vãng lai cũng không tránh khỏi tình trạng hạn chế sai sót trong cán cân vãng lai Về xác định c trú: Nghị định 164 và. .. thặng d cán cân vãng lai của Việt Nam chỉ mang tính tạm thời Do đó, vấn đề quan trọng là làm thế nào để ổn định đợc cán cân vãng lai, biện pháp đi vay có thể giúp cải thiện đợc cán cân vãng lai trong ngắn hạn nhng sau đó liệu quốc gia có đủ khả năng để trả khoản nợ đó cùng với số tiền lãi phát sinh không Ngân hàng thế giới, năm 1997 cũng đã bày tỏ mối lo ngại về tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai dai . dung của cán cân vãng lai1 .1 Cán cân vãng lai -Current balanceKháI niệm cán cân vãng lai: Cán cân vãng lai (CB) hay còn gọi là tài khoản vãng lai . Các cán cân bộ phận của cán cân vãng lai Cán cân vãng lai bao gồm 4 khoản mục: cán cân thơng mại, cán cân dịch vụ, cán cân thu nhập và cán cân chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo, Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo, Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây - thực trạng và các biện pháp cải thiện - Nguyễn Phương Thảo, Cán cân thơng mại Cán cân dịch vụ :, Cán cân thu nhập: Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều, Cán cân vãng lai -Current balance KháI niệm cán cân vãng lai: Nguyên tắc thiết lập cán cân vãng lai :, Phân tích cán cân vãng lai :, Tác động của tỷ giá :, Nhân tố lạm phát: Giá thế giới của hàng hoá xuất khẩu tăng. Thu nhập của ngời không c trú . Thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu:, Tổng quát về cán cân vãng lai của Việt Nam trong những năm qua:, Cán cân thơng mại:, Cán cân dịch vụ, Cán cân thu nhập : Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều :, Tiết kiệm và đầu t ở Việt Nam., Tiết kiệm và đầu t khu vực Chính phủ, Tiết kiệm và đầu t khu vực t nhân., Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu:, Các biện pháp hạn chế nhập khẩu:, Biện pháp điều chỉnh tỷ giá:, C¸c biƯn ph¸p thu hót tiÕt kiƯm:, Các biện pháp thu hút chuyển tiền nớc ngoài:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn