Best Practives in Leadership Development & Organization Change 31

10 332 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 00:15

. Page 271 272 BEST PRACTICES IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AND ORGANIZATION CHANGE Scene 3, Alignment Improvisation and brainstorming Strengthening bonds Bonds. 270 BEST PRACTICES IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AND ORGANIZATION CHANGE Person Obstacle Want/Need The Wall. Subjective and objective storytelling exercises
- Xem thêm -

Xem thêm: Best Practives in Leadership Development & Organization Change 31, Best Practives in Leadership Development & Organization Change 31, Best Practives in Leadership Development & Organization Change 31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay