Kiểm tra Hóa 9 lần 2 Kì I

4 323 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 00:11

Trường THCS Lớp 9 . Họ và tên: . Kiểm tra 1 tiết Môn : Hoá học Đề số 1 I. Phần trắc nghiệm (3điểm) Câu 1: Chỉ ra chất tác dụng được với CaCO 3 : a. NaCl b. K 2 SO 4 c. Fe(OH) 2 d. Tất cả đều sai Câu 2: Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành đồng kim loại? a. Al, Zn, Fe b. Zn, Pb, Au c. Mg, Fe, Ag d. Tất cả đều đúng Câu 3: Dung dịch có pH = 4 là dung dịch mang tính: a. Axit b. Bazơ c. Trung tính d. Lưỡng tính Câu 4: Ghép các số chỉ những chất phản ứng ở cột A với các chữ chỉ những sản phẩm ở cột B để được phản ứng hoá học đúng: A B 1) NaOH + CuSO 4 ---→ 2) BaCl 2 + CuSO 4 ---→ 3) NaOH + FeCl 3 ---→ 4) AgNO 3 + NaCl ---→ 5) BaCl 2 + H 2 SO 4 ---→ 6) Cu + AgNO 3 ---→ 7) Ag + Cu(NO 3 ) 2 ---→ a) Fe(OH) 3 + NaCl b) BaSO 4 + CuCl 2 c) Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 d) BaSO 4 + HCl e) AgCl + NaNO 3 f) Không xảy ra g) Cu(NO 3 ) 2 + Ag Trả lời: 1) . 2) . 3) 4) 5) . 6) 7) . II. Phần tự luận (7điểm) Câu 1: (3đ) Chỉ dùng thêm một thuốc thử, trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn: NaCl, Ba(OH) 2 , Na 2 CO 3 . Viết phương trình hoá học (nếu có) Câu 2: (4đ) Cho 31 gam natrioxit Na 2 O tác dụng với nước, thu được một lít dung dịch bazơ a. Viết phương trình hoá học và tính nồng độ mol của dung dịch thu được? b. Tính thể tích dung dịch H 2 SO 4 1M cần dùng để trung hoà hết dung dịch bazơ nói trên? Bài làm: . . . . . Trường THCS Lê Hồng Phong Lớp 9 . Họ và tên: . Kiểm tra 1 tiết Môn : Hoá học Đề số 2 I. Phần trắc nghiệm (3điểm) Câu 1: Chỉ ra chất tác dụng được với CaCO 3 : a. KCl b. Na 2 SO 4 c. Fe(OH) 2 d. Tất cả đều sai Câu 2: Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được với dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành đồng kim loại? a. Al, Zn, Ag b. Zn, Pb, Au c. Mg, Fe, Al d. Tất cả đều đúng Câu 3: Dung dịch có pH = 9 là dung dịch mang tính: a. Axit b. Bazơ c. Trung tính d. Lưỡng tính Câu 4: Ghép các số chỉ những chất phản ứng ở cột A với các chữ chỉ những sản phẩm ở cột B để được phản ứng hoá học đúng: A B 1) NaOH + CuSO 4 ---→ 2) BaCl 2 + CuSO 4 ---→ 3) NaOH + FeCl 3 ---→ 4) AgNO 3 + HCl ---→ 5) AgNO 3 + NaCl ---→ 6) Cu + AgNO 3 ---→ 7) Ag + Cu(NO 3 ) 2 ---→ a. AgCl + HNO 3 b. AgCl + NaNO 3 c. BaSO 4 + CuCl 2 d. Cu(NO 3 ) 2 + Ag e. Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 f. Fe(OH) 3 + NaCl g. Không xảy ra Trả lời: 1) . 2) . 3) 4) 5) . 6) 7) . II. Phần tự luận (7điểm) Câu 1: (3đ) Chỉ dùng thêm một thuốc thử, trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ mất nhãn: Ca(OH) 2 , NaOH, Na 2 CO 3 . Viết phương trình hoá học (nếu có) Câu 2: (4đ) Cho 5,6 gam canxioxit CaO tác dụng với nước, thu được một lít dung dịch bazơ a. Viết phương trình hoá học và tính nồng độ mol của dung dịch thu được? b. Tính thể tích dung dịch H 2 SO 4 1M cần dùng để trung hoà hết dung dịch bazơ nói trên? Bài làm: . . . . Ma trận đề Nội dung Mức độ nội dung Tổng Biết Hiểu Vận dụng TN TL TN TL TN TL Bazơ 3(0,3) 4(2,1/4) 1(3/4) 4(2,1/4) 1(3/4) 5 (2,85đ) Muối 1(0,3) 2(0,3) 4(2,1/4) 1(3/4) 4(2,1/4) 1(3/4) 6 (3,15đ) Tính toán hoá học 3(1) 3(3) 1 (4đ) Tổng 5 (1,95đ) 2 (1,5đ) 2 (1,05đ) 1 (1đ) 3 (4,5đ) 6 (10đ) Lưu ý: Những số có gạch dưới chỉ một ý hoặc một phần câu Đáp án:  Đề số 1 : I. Phần trắc nghiệm : 0,3x10 = 3đ Câu 1: d Câu 2: a Câu 3: a Câu 4: 1) c 2) b 3) a 4) e 5) d 6) g 7) f II. Phần tự luận : Câu 1: - Trích mẫu thử (0,5đ) - Nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào làm quì tím hoá xanh là Ba(OH) 2 , còn lại không có hiện tượng gì là NaCl và Na 2 CO 3 (1đ) - Cho dung dịch Ba(OH) 2 mới nhận biết được tác dụng với 2 mẫu thử của 2 dung dịch còn lại, mẫu thử nào xuất hiện kết tủa màu trắng là Na 2 CO 3 , còn lại không có hiện tượng gì là NaCl (1đ) - PTHH: Ba(OH) 2 + Na 2 CO 3 → BaSO 4 ↓ + 2NaOH (0,5đ) Câu 2: a) PTHH: Na 2 O + H 2 O → 2NaOH (1đ) Số mol Na 2 O: n = M m = 62 31 = 0,5 (mol) (0,5đ) Số mol NaOH tạo thành = 2 Số mol Na 2 O = 0,5.2 = 1mol (0,5đ) Nồng độ mol của dung dịch: C M = V n = 1 1 = 1M (0,5đ) b) PTHH: H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O (0,5đ) Số mol H 2 SO 4 = ½ Số mol NaOH = 0,5mol (0,5đ) Thể tích H 2 SO 4 = CM n = 1 5,0 = 0,5M (0,5đ)  Đề số 2 : I. Phần trắc nghiệm: 0,3x10 = 3đ Câu 1: d Câu 2: c Câu 3: b Câu 4: 1) e 2) c 3) f 4) a 5) b 6) d 7) g II. Phần tự luận: Câu 1: - Trích mẫu thử (0,5đ) - Nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào làm quì tím hoá xanh là Ca(OH) 2 và NaOH, còn lại không có hiện tượng gì là Na 2 CO 3 (1đ) - Cho dung dịch Na 2 CO 3 mới nhận biết được tác dụng với 2 mẫu thử của 2 dung dịch còn lại, mẫu thử nào xuất hiện kết tủa màu trắng là Ca(OH) 2 , còn lại không có hiện tượng gì là NaOH (1đ) - PTHH: Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 → CaSO 4 ↓ + 2NaOH (0,5đ) Câu 2: a) PTHH: CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 (1đ) Số mol CaO: n = M m = 56 6,5 = 0,1 (mol) (0,5đ) Số mol NaOH tạo thành = Số mol CaO = 0,1mol (0,5đ) Nồng độ mol của dung dịch: C M = V n = 1 1,0 = 0,1M (0,5đ) b) PTHH: H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 → CaSO 4 + 2H 2 O (0,5đ) Số mol H 2 SO 4 = Số mol Ca(OH) 2 = 0,1mol (0,5đ) Thể tích H 2 SO 4 = CM n = 1 1,0 = 0,1M (0,5đ) . v i CaCO 3 : a. NaCl b. K 2 SO 4 c. Fe(OH) 2 d. Tất cả đều sai Câu 2: Dãy kim lo i nào dư i đây tác dụng được v i dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành đồng kim. v i CaCO 3 : a. KCl b. Na 2 SO 4 c. Fe(OH) 2 d. Tất cả đều sai Câu 2: Dãy kim lo i nào dư i đây tác dụng được v i dung dịch Cu(NO 3 ) 2 tạo thành đồng kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra Hóa 9 lần 2 Kì I, Kiểm tra Hóa 9 lần 2 Kì I, Kiểm tra Hóa 9 lần 2 Kì I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay