đề kiểm tra CN 9 Có dáp án + ma trận

4 1,056 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 23:11

Tr ờng THCS số I gia phú đề kiểm tra chất lợng học kỳ1 Năm học:2010 - 2011 Môn : công nghệ lớp 9 (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) I-Trắc nghiệm khách quan (3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu1: (0,5 điểm) Vờn ơm đợc chia thành: A. Khu cây giống, khu nhân giống và khu cây gieo hạt. B. Khu ra ngôi gốc ghép, khu câygiống và khu gieo hạt. C. Khu cây giống, khu nhân giống và khu luân canh. D. Khu gieo hat và khu luân canh. Câu 2 : (0,5 điểm) Nhiệt độ thích hợp đối với cây nhan: A. 23 0 C- 25 0 C B. 24 0 C - 29 0 C C. 21 0 C - 27 0 C D. 20 o C - 25 0 C Câu 3. (0,5 điểm) Thời kỳ bón phân thúc cho cây ăn quả: A. Sau khi trồng và trớc khi ra hoa B. Trớc khi ra hoa và sau khi thu hoạch C. Sau khi thu hoạch và Sau khi trồng D. Tất cả các ý trên đều sai Câu 4: (0,5 điểm) Rễ của cây ăn qua mấy loại? A. Một loại. C. Ba loại. B. Hai loại. D. Bốn loại. Câu 5: (0,5 điểm) Cây ăn quả thờng mấy loại hoa? A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 6: (0,5 điểm) Phơng pháp nhân giống vô tính bao gồm các phơng pháp: A. Gieo hạt, chiết, ghép B. Chiết, giâm, ghép áp C. Chiết, giâm, ghép. D. Cả A, B, C đều đúng II- Tự luận : (7 điểm ) Câu 7 : Em hãy nêu cách thu hoạch và bảo quản trái cây ăn quả múi? (1,5điểm) Câu 8 : Hãy phân tích ý nghĩa của các khu vực trong vờn ơm cây giống? (3đ) Câu 9 : So sánh u và nhợc điểm của của phơng pháp nhân giống bằng hạt (hữu tính) với ph- ơng pháp nhân giống vô tính ( chiết cành)? (2,5đ) Ma trận kiểm tra Cấp độ t duy Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN 1. Một số vấn đề chung về cây ăn quả 1 1 2 0,5 0,5 1,0 2. Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả 1 1 1 1 4 0,5 0,5 2,5 3 6,5 3. Kĩ thuật trồng cây ăn quả 1 1 1 3 0,5 0,5 1,5 2,5 Tổng 3 5 1 9 1,5 5,5 3 10,0 đáp án và biểu chấm Câu hỏi ý trả lời đúng Đạt điểm Ghi chú 1 c 0,5 điểm Sai không đợc tính điểm và không bị trừ điểm 2 c 0,5 điểm 3 b 0,5 điểm 4 b 0,5 điểm 5 c 0,5 điểm 6 c 0,5 điểm 7 HS trả lời đợc các ý chính nh: - Độ chín, màu sắc để nhận biết. - Cách bảo quản : trong kho lạnh hoặc chất bảo quản. 1,5 điểm Yêu cầu trình bày dễ hiểu 8 HS nêu đợc ý nghĩa của các khu vực trong vờn ơm cây trồng 3,0 điểm 9 HS nêu đợc các đặc điểm nổi bật để so sánh 2.5 điểm Tr ờng THCS số I gia phú đề kiểm tra chất lợng học kỳ1 Năm học:2010 - 2011 Môn : công nghệ lớp 9 (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) I-Trắc nghiệm khách quan (3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu1: (0,5 điểm) Vờn ơm đợc chia thành: E. Khu cây giống, khu nhân giống và khu cây gieo hạt. F. Khu ra ngôi gốc ghép, khu câygiống và khu gieo hạt. G. Khu cây giống, khu nhân giống và khu luân canh. H. Khu gieo hat và khu luân canh. Câu 2 : (0,5 điểm) Nhiệt độ thích hợp đối với cây nhan: A. 23 0 C- 25 0 C B. 24 0 C - 29 0 C C. 21 0 C - 27 0 C D. 20 o C - 25 0 C Câu 3. (0,5 điểm) Thời kỳ bón phân thúc cho cây ăn quả: E. Sau khi trồng và trớc khi ra hoa F. Trớc khi ra hoa và sau khi thu hoạch G. Sau khi thu hoạch và Sau khi trồng H. Tất cả các ý trên đều sai Câu 4: (0,5 điểm) Rễ của cây ăn qua mấy loại? A. Một loại. C. Ba loại. B. Hai loại. D. Bốn loại. Câu 5: (0,5 điểm) Cây ăn quả thờng mấy loại hoa? A. 1 loại B. 2 loại C. 3 loại D. 4 loại Câu 6: (0,5 điểm) Phơng pháp nhân giống vô tính bao gồm các phơng pháp: A. Gieo hạt, chiết, ghép B. Chiết, giâm, ghép áp C. Chiết, giâm, ghép. D. Cả A, B, C đều đúng II- Tự luận : (7 điểm ) Câu 7 : Em hãy nêu cách thu hoạch và bảo quản trái cây ăn quả múi? (1,5điểm) Câu 8 : Hãy phân tích ý nghĩa của các khu vực trong vờn ơm cây giống? (3đ) Câu 9 : So sánh u và nhợc điểm của của phơng pháp nhân giống bằng hạt (hữu tính) với ph- ơng pháp nhân giống vô tính ( chiết cành)? (2,5đ) Ma trận kiểm tra Cấp độ t duy Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL TN 1. Một số vấn đề chung về cây ăn quả 1 1 2 0,5 0,5 1,0 2. Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả 1 1 1 1 4 0,5 0,5 2,5 3 6,5 3. Kĩ thuật trồng cây ăn quả 1 1 1 3 0,5 0,5 1,5 2,5 Tổng 3 5 1 9 1,5 5,5 3 10,0 đáp án và biểu chấm Câu hỏi ý trả lời đúng Đạt điểm Ghi chú 1 c 0,5 điểm Sai không đợc tính điểm và không bị trừ điểm 2 c 0,5 điểm 3 b 0,5 điểm 4 b 0,5 điểm 5 c 0,5 điểm 6 c 0,5 điểm 7 HS trả lời đợc các ý chính nh: - Độ chín, màu sắc để nhận biết. - Cách bảo quản : trong kho lạnh hoặc chất bảo quản. 1,5 điểm Yêu cầu trình bày dễ hiểu 8 HS nêu đợc ý nghĩa của các khu vực trong vờn ơm cây trồng 3,0 điểm 9 HS nêu đợc các đặc điểm nổi bật để so sánh 2.5 điểm . Câu 9 : So sánh u và nhợc điểm của của phơng pháp nhân giống bằng hạt (hữu tính) với ph- ơng pháp nhân giống vô tính ( chiết cành)? (2,5đ) Ma trận kiểm tra. 9 HS nêu đợc các đặc điểm nổi bật để so sánh 2.5 điểm Tr ờng THCS số I gia phú đề kiểm tra chất lợng học kỳ1 Năm học:2010 - 2011 Môn : công nghệ lớp 9
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra CN 9 Có dáp án + ma trận, đề kiểm tra CN 9 Có dáp án + ma trận, đề kiểm tra CN 9 Có dáp án + ma trận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn