Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 11)

6 661 21
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 21:15

http://e-campaign.kdu.edu | 13 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 사과 생선 무 양파 바나나 보기 제 3 강 14 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 단어 쓰기 김 된 장 찌 치 불고기불 고 기 개 된 장 찌개 찌개 김 치 찌개 비 빔 밥 비 빔 밥 삼 계 탕 삼 계탕 뭐뭐 먹먹을을 거거예예요요?? http://e-campaign.kdu.edu | 15 ▶▶ 문장 쓰기 여보, 뭐 먹을 거예요? 여 여보, 뭐 먹을 거예요? 보, 뭐 먹 을 거 예 요 ? 이 식당은 뭐가 맛있어요? 이 이 식당은 뭐가 맛있어요? 식당은 뭐가 맛있어요? 치찌 가 맛있어요. . 나는김 김 김치찌개가 맛있어요. 나는 김치찌개 먹을 거예요. 치찌개 먹을 거예요 개 김치찌개가 맛있어요. 나는 김치찌개 먹을 거예요. 제 3 강 16 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 문장 쓰기 그럼 나도 김치찌개요. 그 그럼 나도 김치찌개요. 럼 나도 김치찌개요. 기요 김치찌개 두 개여 주 여기요. 김치찌개 주세요. 두개 세요. . 여기요. 김치찌개 두 개 주세요. http://e-campaign.kdu.edu | 17 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 김치찌개 불고기 된장찌개 비빔밥 삼계탕 보기 제 4 강 18 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 단어 쓰기 월 화요일 요 수요일수요일 화요일 일 월요 일 목요일목요일 금요일금요일 몇몇 시시에에 만만날날까까요요?? . http://e-campaign.kdu.edu | 13 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요. ❶ ❷ ❸. 불고기불 고 기 개 된 장 찌개 찌개 김 치 찌개 비 빔 밥 비 빔 밥 삼 계 탕 삼 계탕 뭐뭐 먹먹을을 거거예예요요?? http://e-campaign.kdu.edu | 15 ▶▶ 문장 쓰기 여보, 뭐 먹을 거예요? 여 여보, 뭐 먹을 거예요? 보, 뭐 먹 을 거 예 요
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 11), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 11), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 11)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay