Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 10)

6 681 23
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 21:15

▶▶ 문장 쓰기 여보, 오늘 많이 바빴어요? 보, 오 늘 많 이 바 빴 어요? 여 여보, 오늘 많이 바빴어요? 네 종일 바빴어요. ,루 종 일바빴어요.하 http://e-campaign.kdu.edu | 7 낮에 낮에 뭐 했어요? 에뭐했어요? 낮 낮에 뭐 했어요? 네, 하루 네, 하루 종일 바빴어요. 제 1 강 8 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 문장 쓰기 그리고 빨래를 했어요. 그 그리고 빨래를 했어요. 리빨래를했어요.고 그래요? 피곤해요? 그 그래요? 피곤해요? 래?피 곤 해요 ?요 . 좀 피곤해요. 설거지네 좀 네. 좀 피곤해요. 좀 주세요.해 설거지 해주세요. 네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주세요. http://e-campaign.kdu.edu | 9 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림의 내용과 맞는 문장을 써 보세요. ❶ ❷ ❸ 청청소소를를 해해요요 예 제 2 강 10 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 단어 쓰기 무 바 나 나 무 사과사과 바 나나 생 양 선 생선 파 양파 당당근근 한한 개개에에 얼얼마마예예요요?? http://e-campaign.kdu.edu | 11 ▶▶ 문장 쓰기 당근 개에한 얼마예요? 근개에얼마예요? 당한 당근 한 개에 얼마예요? 한 개에 팔백 원이에요. 한 한 개에 원이에요.팔백 개에 팔백 원 이에요. 무는 한 개에 얼마예요? 무 무는 한 얼마예요?개에 는한개에얼마예요? 제 2 강 12 | 한국어 쓰기 2 ▶▶ 문장 쓰기 는개에천이원이무 에 무는 에요. 한개에 이천 원이 요. 한 무는 한 개에 이천 원이에요. 근개하고무한당 개 당근 개 세 주세요. 개하고 무 한 주세요. 세 당근세개하고무한개주세요. . 바빴어요? 보, 오 늘 많 이 바 빴 어요? 여 여보, 오늘 많이 바빴어요? 네 종일 바빴어요. ,루 종 일바빴어요.하 http://e-campaign.kdu.edu | 7 낮에 낮에 뭐 했어요? 에뭐했어요? 낮 낮에 뭐 했어요? 네, 하루 네, 하루 종일 바빴어요. . 피곤해요. 설거지네 좀 네. 좀 피곤해요. 좀 주세요.해 설거지 해주세요. 네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주세요. http://e-campaign.kdu.edu | 9 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림의 내용과 맞는 문장을 써 보세요. ❶ ❷ ❸ 청청소소를를 해해요요
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 10), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 10), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 10)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay