chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích

33 749 2
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 19:11

Nhiệt liệt chào mừng Nhiệt liệt chào mừng các học viên tham dự hội nghị các học viên tham dự hội nghị Hội nghị tập huấn về Hội nghị tập huấn về tai nạn thương tích tai nạn thương tích ChiÕn ChiÕn dÞch truyÒn th«ng dÞch truyÒn th«ng Phßng tr¸nh Phßng tr¸nh tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ em em Chuyªn ®Ò Chuyªn ®Ò Mục tiêu Mục tiêu Về nhận thức: Về nhận thức: - Xác định được các hoạt động chính trong - Xác định được các hoạt động chính trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. - Trình bày được nội dung một số hoạt động - Trình bày được nội dung một số hoạt động trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. Về kĩ năng: Về kĩ năng: - Thực hành được một số hoạt động trong - Thực hành được một số hoạt động trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em. Về thái độ: Về thái độ: - Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động - Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động truyền thông phòng tránh TNTT cho trẻ em truyền thông phòng tránh TNTT cho trẻ em . . [[ [[ CÊ CÊ u tróc u tróc  Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm, môc Kh¸i niÖm, môc tiªu, thêi gian diÔn tiªu, thêi gian diÔn ra CDTT phßng ra CDTT phßng tr¸nh TNTT cho trÎ tr¸nh TNTT cho trÎ em. em.  Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng 2: C¸c ho¹t ®éng C¸c ho¹t ®éng chÝnh trong CDTT chÝnh trong CDTT phßng tr¸nh TNTT phßng tr¸nh TNTT cho trÎ em. cho trÎ em.  Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng 3: Néi dung mét sè Néi dung mét sè ho¹t ®éng chÝnh ho¹t ®éng chÝnh cña CDTT phßng cña CDTT phßng tr¸nh TNTT cho trÎ tr¸nh TNTT cho trÎ em. em.  Ho¹t ®éng 4: Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh mét sè Thùc hµnh mét sè ho¹t ®éng trong ho¹t ®éng trong CDTT phßng tr¸nh CDTT phßng tr¸nh TNTT cho trÎ em. TNTT cho trÎ em. hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT Thảo luận Thảo luận Chiến dịch là gì? Chiến dịch là gì? Truyền thông là gì? Truyền thông là gì? Tại sao cần truyền thông? Tại sao cần truyền thông? Mời các nhóm cùng thảo luận Mời các nhóm cùng thảo luận . . hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT Chiến dịch: Chiến dịch: Là một đợt hoạt động tập trung cao Là một đợt hoạt động tập trung cao điểm, huy động nhiều nguồn lực nhằm điểm, huy động nhiều nguồn lực nhằm khẩn trương giải quyết một công việc khẩn trương giải quyết một công việc để đạt một mục đích nhất định trong để đạt một mục đích nhất định trong một thời hạn nhất định. một thời hạn nhất định. hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT Truyền thông: Truyền thông: Là quá trình trao đổi thông điệp giữa các Là quá trình trao đổi thông điệp giữa các thành viên hay các nhóm đối tượng trong thành viên hay các nhóm đối tượng trong xã hội nhằm đạt tới sự hiểu biết lẫn nhau, xã hội nhằm đạt tới sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi theo mục tiêu truyền thông vi theo mục tiêu truyền thông . . hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT Chiến dịch truyền thông: Chiến dịch truyền thông: Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp nhiều kênh truyền thông, hình thức hợp nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền thông để chuyển tải thông điệp truyền thông để chuyển tải thông điệp nhằm tác động đến một hay nhiều nhóm nhằm tác động đến một hay nhiều nhóm đối tượng trong một thời gian nhất định đối tượng trong một thời gian nhất định để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của đối tượng. hành vi của đối tượng. hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT CDTT về phòng tránh TNTT trẻ em: CDTT về phòng tránh TNTT trẻ em: Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền thông nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền thông để chuyển tải thông điệp (các thông tin kiến thức để chuyển tải thông điệp (các thông tin kiến thức về phòng tránh TNTT) nhằm tác động đến một hay về phòng tránh TNTT) nhằm tác động đến một hay nhiều nhóm đối tượng trong một thời gian nhất nhiều nhóm đối tượng trong một thời gian nhất định để đối tượng (gia đình, cộng đồng) có nhận định để đối tượng (gia đình, cộng đồng) có nhận thức đúng, đảm bảo an toàn cho con em mình thức đúng, đảm bảo an toàn cho con em mình tránh khỏi các TNTT (có thể phòng tránh được), tránh khỏi các TNTT (có thể phòng tránh được), qua đó góp phần giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật trẻ qua đó góp phần giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật trẻ em. em. hoạt động 1 hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT diễn ra CDTT Tại sao cần truyền thông về phòng tránh TNTT cho Tại sao cần truyền thông về phòng tránh TNTT cho trẻ em? trẻ em? - Truyền thông là cả người phát, người nhận thông - Truyền thông là cả người phát, người nhận thông tin đều đóng vai trò gửi và nhận (2 chiều). Hai bên tin đều đóng vai trò gửi và nhận (2 chiều). Hai bên chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kĩ chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kĩ năng, dẫn đến thay đổi nhận thức và hành động. năng, dẫn đến thay đổi nhận thức và hành động. - Trong truyền thông PT TNTTTE, hiệu quả của truyền - Trong truyền thông PT TNTTTE, hiệu quả của truyền thông chính là việc chia sẻ thông tin giữa CTV và thông chính là việc chia sẻ thông tin giữa CTV và các gia đình trong cộng đồng sao cho cộng đồng các gia đình trong cộng đồng sao cho cộng đồng có nhận thức đúng về vấn đề TNTT TE, đê từ đó có nhận thức đúng về vấn đề TNTT TE, đê từ đó phòng tránh TNTT cho TE. phòng tránh TNTT cho TE. [...]... thiết kế chiến dịch Huy động nguồn lực: Từ ngân sách địa phương Từ ngành giáo dục Từ các cơ quan y tế) Từ các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Từ chính quyền địa phương (kinh phí thông tin tuyên truyền, ) Từ Hội CMHS Tổ chức chiến dịch truyền thông Trước chiến dịch Trong chiến dịch Thành lập BTC Xây dựng kế hoạch Chuẩn bị nguồn lực Lễ phát động Hoạt động truyền thông Sau chiến dịch Đánh... chu trình truyền thông mới nâng cao hơn, có chất lượng hơn hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Tóm lại: Để truyền thông về PT TNTT cho TE cần trả lời các câu hỏi: - Ai xây dựng thông điệp? - Nội dung của thông điệp là gì? Nhằm mục đích gì? - Thông điệp truyền đi bằng con đường nào? - Thông điệp được truyền đến cho ai? - Làm thế nào để biết hiệu quả của việc truyền thông thông điệp... - Nguồn phát thông tin: Là điểm xuất phát của chu trình truyền thông, nguồn phát thông tin xây dựng thông điệp và chọn kênh truyền thông - Thông điệp: Là nội dung của thông tin đang được truyền đạt Phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Nguồn phát thông tin - Kênh truyền thông: Là phương... hành động BVMT Thảo luận Nhóm 1: Trước chiến dịch làm gì? Nhóm 2: Trong chiến dịch làm gì? Sau chiến dịch làm gì? Thảo luận trong 7 phút Trình bày trong 3 phút hoạt động 2: Các hoạt động chính của CDTT hành động BVMT Trước chiến dịch: 1- Thành lập BTC chiến dịch, họp phổ biến và phân công nhiệm vụ 2- Xây dựng kế hoạch 3- Thiết kế khẩu hiệu, thông điệp của chiến dịch 4- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh... Các hoạt động chính của CDTT hành động BVMT Trong chiến dịch: 1- Tổ chức lễ phát động chiến dịch (mít tinh, ra quân) 2- Tổ chức hoạt động truyền thông về phòng tránh TNTT cho trẻ em (tụ điểm tuyên truyền, tuyên truyền lưu động) hoạt động 2: Các hoạt động chính của CDTT hành động BVMT Sau chiến dịch: 1- Đánh giá: Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi thông qua các hoạt động 2- Tổng kết: Rút kinh nghiệm... Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Chu trình truyền thông: TT phản hồi về hiệu quả TT PTTNTT TE Nguồn phát thông tin (CTV) Thông điệp (nội dung) TT PTTNTT TE Nguồn nhận thông tin (Gia đình, ) Kênh truyền thông (phương thức) chuyển tải thông tin Về PT.TNTT TE hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Nguồn phát thông tin - Thông tin: là những tin tức, sự kiện, được diễn tả bẳng... TNTT cho trẻ em - - Những hoạt động trong chiến dịch truyền thông phòng tránh TNTT cho trẻ em: Triển lãm tranh về TNTT Tuyên truyền về các TNTT có thể xảy ra trong vui chơi giải trí tại cộng đồng Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, trang bị kiến thức, kĩ năng cần thiết cho người lớn, trẻ em về phòng tránh TNTT, khắc phục sự cố khi xảy ra TNTT Tuyên truyền xây dựng các điểm vui chơi, tổ chức... chọn thông điệp và phương thức truyền thông phù hợp hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Thông tin phản hồi Là những thông tin từ nguồn nhận, sau quá trình hấp thụ xử lí được chuyển lại cho nguồn phát thông tin Trong PT TNTT TE, TT phản hồi chính là các kiến nghị, kinh nghiệm, bài học, do các CTV hoặc gia đình tại cộng đồng đã có nhận thức về TNTT Tạo tiền đề cho nguồn phát thông. .. thức, phương tiện được lựa chọn để truyền một thông điệp từ nguồn phát đến nguồn nhận thông tin + Kênh đại chúng: báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo viết (báo, tạp chí) + Kênh truyền thông trực tiếp (tập huấn, nhóm nhỏ, diễn thuyết, giáo dục đồng đẳng, tư vấn, ) hoạt động 1 Khái niệm, mục tiêu, thời gian diễn ra CDTT Nguồn nhận thông tin Là nơi nhận những thông tin Nguồn nhận đa dạng, mọi... tuyên truyền phòng tránh TNTT trong vui chơi giải trí 3 Sáng tác 1 bài thơ về phòng tránh TNTT Kết luận TNTT có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu Vì vậy, cần thường xuyên tuyên truyền về phòng tránh TNTT cho TE Cần để mọi người hiểu An toàn trong vui chơi giải trí ở trẻ em là hạnh phúc của trẻ em, của gia đình và xã hội Cần có chiến dịch tuyên truyền phòng tránh TNTT cho TE Chăm sóc tốt về sức . luận Thảo luận Chiến dịch là gì? Chiến dịch là gì? Truyền thông là gì? Truyền thông là gì? Tại sao cần truyền thông? Tại sao cần truyền thông? Mời các. Trước chiến dịch làm gì? Trước chiến dịch làm gì? Nhóm 2: Nhóm 2: Trong chiến dịch làm gì? Trong chiến dịch làm gì? Sau chiến dịch làm gì? Sau chiến dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích, chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích, chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay