BM.GD-DT.10. - Đơn xin cấp phép dạy thêm

1 470 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 15:15

. dẫn dạy thêm học thêm . Tôi xin đề nghị được cấp phép dạy thêm và xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy đinh về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT,. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY THÊM (Cá nhân) Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: BM.GD-DT.10. - Đơn xin cấp phép dạy thêm, BM.GD-DT.10. - Đơn xin cấp phép dạy thêm, BM.GD-DT.10. - Đơn xin cấp phép dạy thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn