Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9

4 411 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 13:11

Đề số 9 ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: (1,5đ) a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 1 2sin 2 4 π   = + +  ÷   y x . b) Xét tính chẵn lẻ của hàm số ( ) sin( ) sin( ) 4 4 π π = = − + +y f x x x . Bài 2: (2đ) Giải các phương trình sau: a) cos2 3cos 2 0 − + = x x (1) b) + − =3 cos4 sin4 2cos3 0x x x (2) Bài 3: (1,5đ) Có 14 người gồm 8 nam và 6 nữ, chọn ngẫu nhiên một tổ 6 người. Tính: a) Số cách chọn để được một tổ có nhiều nhất là 2 nữ. b) Xác suất để được một tổ chỉ có 1 nữ. Bài 4: (2đ) a) Chứng mình rằng, với 3 k n ≤ ≤ , ta có: 1 2 3 3 3 3 k k k k k n n n n n C C C C C − − − + + + + = b) Cho đường tròn (C) tâm I(4; –5), bán kính R = 2. Tìm ảnh (C’) của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ ( ) 1; 3v = − r . Bài 5: (3đ) Cho tứ diện ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD. a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD). b) Tìm thiết diện của mặt phẳng (PMN) với tứ diện ABCD. ––––––––––––––––––––Hết––––––––––––––––––– Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . Đề số 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1 (1,5đ) Nội dung Điểm Câu a (0,75đ) 1 2 2 2 2 2 4 4 π π     − ≤ + ≤ ∀ ∈ ⇔ − ≤ + ≤  ÷  ÷     sin 1, sinx x x¡ 1 1 2 2 3 1 3 4 π   ⇔ − ≤ + + ≤ ⇔ − ≤ ≤  ÷   sin x y Vậy: Maxy = 3 và miny = –1 0,5 0,25 Câu b (0,75đ) • Tập xác định D = ¡ • x D x D ∀ ∈ ⇒ − ∈ ( ) ( ) sin sin sin sin 4 4 4 4 sin sin sin sin 4 4 4 4 π π π π π π π π             • − = − − + − + = − + + − −  ÷  ÷  ÷  ÷                           = − + − − = − + + − = −  ÷  ÷  ÷  ÷             f x x x x x x x x x f x • Vậy f(x) là hàm số lẻ 0,25 0,25 0,25 Bài 2 (2đ) Nội dung Điểm Câu a (1đ) 2 (1) 2cos 3cos 1 0⇔ − + =x x cos 1 cos 1 1 cos os cos 3 2 π = =     ⇔ ⇔   = =   x x x c x ( ) 2 2 3 π π π =   ⇔ ∈  = ± +  x k k Z x k 0,25 0,5 0,25 Câu b (1đ) ( )   ⇔ + =  ÷  ÷   3 1 2 2 cos4 sin4 2cos3 2 2 x x x π   ⇔ − =  ÷   cos 4 cos3 6 x x π π π π  − = +  ⇔   − = − +   4 3 2 6 4 3 2 6 x x k x x k ( ) π π π π  = +  ⇔ ∈   = +   2 6 2 42 7 x k k Z k x 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Bài 3 (1,5đ) Nội dung Điểm Câu a (0,75đ) • TH1: 0 nữ + 6 nam, số cách chọn là 0 6 6 8 C C . • TH2: 1 nữ + 5 nam, số cách chọn là 1 5 6 8 C C . • TH3: 2 nữ + 4 nam, số cách chọn là 2 4 6 8 C C . • Cả 3 trường hợp, số cách chọn là 0 6 1 5 2 4 6 8 6 8 6 8 1414C C C C C C+ + = 0,5 0,25 Câu b (0,75đ) ( ) 6 14 3003 • Ω = = .n C ( ) 1 5 6 8 336 • = = äi A lµ biÕn cè: "Chän ®­îc 6 ng­êi trong ®ã chØ cã 1 n÷", . . G n A C C ( ) ( ) ( ) 336 16 3003 143 • = = = Ω . n A P A n 0,25 0,25 0,25 Bài 4 (2đ) Nội dung Điểm Câu a (1đ) ( ) ( ) ( ) − − − − − = + + + + + 1 1 2 2 3 2 k k k k k k n n n n n n VT C C C C C C − − + + + = + + 1 2 1 1 1 2 k k k n n n C C C ( ) ( ) − − − + + + + = + + + 1 1 2 1 1 1 1 k k k k n n n n C C C C − + + + = + = 1 2 2 3 k k k n n n C C C 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu b (1đ) • Phương trình đường tròn (C): ( ) ( ) 2 2 4 5 4x y− + + = Lấy bất kỳ M(x; y) ( ) ( ) 2 2 ( ) 4 5 4C x y∈ ⇔ − + + = (*) • ( ) ( ) ' 1 ' 1 ' '; ' ' 3 ' 3 v x x x x T M M x y y y y y = + = −   = ⇔ ⇔   = − = +   r • ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇔ − − + + + = ⇔ − + + = 2 2 2 2 Thay vµo * : * ' 1 4 ' 3 5 4 ' 5 ' 8 4x y x y • Vậy phương trình (C’): ( ) ( ) 2 2 5 8 4x y− + + = 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 5 (3đ) Nội dung Điểm F E N M B D C A P 0,5 Câu a (1, 5đ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,E MP BD suy ra E MP MNP E MNP E BD BCD E BCD • = ∩  ∈ ⊂ ⇒ ∈   ∈ ⊂ ⇒ ∈   lµ ®iÓm chung thø nhÊtE• 0,5 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =là điểm chung thứ hai. Suy ra N MNP N CD BCD N BCD N MNP BCD EN 0,5 0,5 Cõu b (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = = = = = Trong mp BCD gọi F = EN BC DoEN Mặt khác: PMN BC PMN F ABC PMN MF BCD PMN FN ACD PMN NP ABD PMN PM Vy thit din ca mp(PMN) v t din ABCD l t giỏc MFNP. 0,5 0,25 0,25 4 . . Đề số 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1 (1, 5đ) Nội dung Điểm Câu a (0,75đ) 1. Đề số 9 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 2007 – 2008 Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng cao Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: (1, 5đ) a) Tìm giá trị lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9, Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9, Đề thi Học kì 1 Toán 11 - Đề số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay