Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều

111 1,679 3
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 10:32

Ôn thi đại học môn vật lý, chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều tài liệu gồm: Lý thuyết, các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận có kèm theo đáp án - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU       VŨ ĐÌNH HOÀNG http:// lophocthem.com ĐT:01689.996.187  !"#$%&'(")*+*,*!"#$-.(! Họ và tên------------------------------------------------------------------------------------ Lớp: .Trường----------------------------------------------------------- BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC .    Thái Nguyên, 2012  - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU / MỤC LỤC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG: 3 PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: . 4 D  01  2  3  4    526    07    8  526  - . 4 DẠNG 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ . 6 DẠNG 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP . 10 329:;<=>6 . 11 :;?6@09AB2;C: . 12 D<8E . 13 F=4GH#G&G& BG & G & . G& B G& B----I . 14 JK074526 . 18 L3291BMN2;BGGOB6P . 21 Q3291BMN2;BGGO6P . 25 R3291BMN2;BGGO6P . 29 3291BMN2;BGGOSGT6P . 33 /8U63298U VW . 35 XY329ZU[U9UY\[ 45 ;9U9N8[G;]062N6;9 50 D;99UBY^56 54 PHẦN III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP 58 ĐÁP ÁN ĐỀ 17 . 62 ĐÁP ÁN ĐỀ 18 . 67 ĐÁP ÁN ĐỀ 19 . 71 ĐÁP ÁN ĐỀ 20 . 76 ĐÁP ÁN ĐỀ 21 . 81 ĐÁP ÁN ĐỀ 22 . 85 ĐÁP ÁN ĐỀ 23 . 90 ĐÁP ÁN ĐỀ 24 . 94 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007-2012 . 94 ĐÁP ÁN: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐH – CĐ 2007- 2012 110 - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU X PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG:` -#_&`'a.b#c)de`a.`'f#%ghi)*b#c)`a.`'f# uj R .(kHl`m ϕ & I%gij R .(kHl`m ϕ # I n# ϕ j ϕ &  ϕ # $gbo$c.'e'".p"uk(%n#iG.q / / π π ϕ − ≤ ≤  /-i)*b#c)r("s.'#t&ij R .(kH/ π T`m ϕ # I u;v#*#wsbx#.'#t&/T$y) uz&e'"+")by& ϕ # j / π − '({. ϕ # j / π `'|.'}*#wsby& `#~)bx#.'#t&/TN$y)- X-•)*`'a.`€)'`'f#*#")b•)'&‚)'ƒ&")*kd)*`„()*!o` .'&…‚ '# b{` b#c) de u j  R .(kH ω ` m ϕ & I %g( '"# by& +q)* b•)G+#z`b•).'}kd)*$~)…'#u†  -   t ϕ ω ∆ ∆ = n#  R (k U c U ϕ ∆ = GHR‡ ϕ ∆ ‡ π ˆ/I -i)*b#c)r("s.'#t&`„()*b(‰)!‰.'BGG u(‰)!‰.'.'}.qb#c)`„Š`'&y)Bu R .‹)*e'"%n#iGH ϕ j ϕ &  ϕ # jRI       U I R = %g R R U I R =   Lưu ý:#c)`„ŠB.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"%g.q U I R =  u(‰)!‰.'.'}.q.&o)`'&y).Œ!u L )'")'e'"'•)i$g / π GH ϕ j ϕ &  ϕ # j / π I       L U I Z = %g R R L U I Z = %n#Ž  j ω $g.Œ!…'d)*  Lưu ý:&o)`'&y).Œ!.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"'(g)`(g)H…'•)*.Œ)`„ŠI- u(‰)!‰.'.'}.q`•b#c)u C .'•!e'"'•)i$g / π GH ϕ j ϕ &  ϕ # jN / π I      C U I Z = %g R R C U I Z = %n#  C Z C ω = $gh&)*…'d)*  Lưu ý:•b#c)…'•)*.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"H.Œ)`„Š'(g)`(g)I- u(‰)!‰.'B…'•)*e'w))'d)'  / / / / / / R R R R H I H I H I L C R L C R L C Z R Z Z U U U U U U U U= + − ⇒ = + − ⇒ = + −   `") ‘k#) ‘ (k L C L C Z Z Z Z R c R Z Z ϕ ϕ ϕ − − = = = %n# / / π π ϕ − ≤ ≤   m'#Ž  ’Ž  '"s  LC ω >  ϕ ∆ ’R`'|u)'")'e'"'•)i  m'#Ž  ‡Ž  '"s  LC ω <  ϕ ∆ ‡R`'|u.'•!e'"'•)i  u 2 ;“/ ;/ ;“ ; N  R R  N  0d)* 0d)* ”` ”` ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU   m'#Ž  jŽ  '"s  LC ω =  ϕ ∆ jR`'|u.‹)*e'"%n#i- •.bq ;"r   j B *–#$g'#c)`—˜)*.o)*'—Š)*hi)*b#c) D-•)*k&™``(Œ)'#c``„~)b(‰)!‰.'B u•)*k&™``a.`'f#Uj.(k ϕ m.(kH/l`m ϕ &m ϕ # I u•)*k&™``„&)*+|)'Uj.(k ϕ j / B- F-#c)deuj  m R .(kH ω `m ϕ Ib—˜..(#*š!!o`b#c)de…'•)*bx#  %g!o`b#c)der("s .'#t&uj R .(kH ω `m ϕ Ibš)*`'f#b{`%g(b(‰)!‰.'- J-y)k›hi)*b#c)h(!dse'd`b#c)r("s.'#t&!o`e'".qU.{e.œ.G„•`(ƒ&"s%n#%•)`›.) %i)*ˆ*#wse'd`„"Tje)• ž`'•)**Ÿ#ƒ&"…'&)*hws.p"!dse'd`b#c) Φ j0.(kH ω `m ϕ Ij Φ R .(kH ω `m ϕ I n# Ε R j0$g`ž`'•)*.œ.b‰#G$gk›%i)*hwsG$g.Œ!a)*`ž.p"`ž`„—f)*G0$gh#c) `€.'.p"%i)*hwsG ω j/ π T 0&™`b#c)bo)*`„()*…'&)*hws j ω 0.(kH ω `m ϕ N / π Ij R .(kH ω `m ϕ N / π I n# R j ω 0$gk&™`b#c)bo)*.œ.b‰#- PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: DẠNG 1: SỰ TẠO THÀNH DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU– SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU . * Phương pháp giải: ž`'•)*ƒ&"…'&)*hws.p"!dse'd`b#c) φj0.(kH Gn B → → Ij0.(kHω`mϕIjΦ R .(kHω`mϕI‘%n#Φ R j0-  Hn# Φ j%gck›`œ.Œ!j π -R NJ  / -0ˆ$I  0&™`bo)*`„()*…'&)*hws.p"!dse'd`b#c) jN d dt φ jNφ¡jω0k#)Hω`mϕIj R .(kHω`mϕN / π I‘%n# R jωΦ R jω0- m0gh#c)`€.'!o`%i)*hws‘ m0›%i)*hws.p"…'&)* m B ur ¢.`•.Œ!a)*`ž.p"`ž`„—f)*bt&H B ur %&•)**q.%n#`„•.ƒ&"s ∆ I m ω •)`›.*q.…'•)*bx#.p"…'&)*H'–)*›.`'f#*#")`jR$•.H G In B = r ur R R I   d.*#d`„£'#c&h•)*j R / I ‘j R / U ‘ j R / E - y)k›hi)*b#c)h(!dse'd`b#c)r("s.'#t&!o`e'".qU.{e.œ.G„•`(ƒ&"s%n#%•)`›.) %i)*ˆ*#wse'd`„"Tje)• '&…|‘`y)k›j / π ω ‘Tj / ω π - VÍ DỤ MINH HỌA: VD1:;o`…'&)*hwsh¤)e'¥)*h¦`'|)'.'§)'•`.qDRR%i)*hwsGh#c)`€.'!v#%i)*D .! / - '&)* hws ƒ&"s bt& ƒ&")' !o` `„•. b›# ra)* H`'&o. !{` e'¥)* .p" …'&)*IG `„()* `ž `„—f)*bt&.q% .`•.Œ!a)*`ž%&•)**q.%n#`„•.ƒ&"s%g.qbo$n)jRG/-€)'`ž - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU D `'•)*.œ.b‰#ƒ&"…'&)*hws-_k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*r&™`'#c)`„()*…'&)*hws.q`y)k› DR•`'|…'&)*hwse'Œ#ƒ&"s%n#`›.bo+"()'#~&%i)*ˆe'•`¨ HD: ".qΦ R j0jRGDS+‘)j FR f p jXRRR%i)*ˆe'•`- VD2;-;o`…'&)*hwsh¤)e'¥)*h¦`'|)'.'§)'•`.qDRR%i)*hwsGh#c)`€.'!v#%i)*$g//R .! / -'&)*hwsƒ&"sbt&%n#`›.boDR%i)*ˆkƒ&")'`„•.b›#ra)*)©!`„()*!{`e'¥)*…'&)* hwsG`„()*!o``ž`„—f)*bt&.q%¢.`•.Œ!a)*`ž B → %&•)**q.%n#`„•.ƒ&"s%g.qbo$n) / D π -€)'k&™`b#c)bo)*.œ.b‰#r&™`'#c)`„()*…'&)*hws- HD: ".qTj)jDR•‘ωj/πTjRRπ„"hˆk‘ R jω0j//R / - VD3:;o` …'&)*hwsh¤)'|)'.'§)'•`.qDRR%i)*Gh#c)`€.'!v#%i)*RR.! / Gƒ&"sbt& ƒ&")'`„•.b›#ra)*.p"…'&)*%n#`›.bo*q./R%i)*ˆe'•``„()*!o``ž`„—f)*bt&.q.Œ! a)*`ž+©)*RG-„•.ƒ&"s%&•)**q.%n#.d.b—f)*ka.`ž-'–)*›.`'f#*#")$g$•.%¢.`• e'de`&sz).p"!{`e'ª)*…'&)*hws.‹)*'—n)*%n#%¢.`•.Œ!a)*`ž-#z`+#_&`'a.k&™` b#c)bo)*.Œ!a)*`a.`'f#`„()*…'&)*- HD: ".qΦ R j0jFS+‘ωj FR n /πjπ„"hˆk‘ φjΦ R .(kH →→ nBG IjΦ R .(kHω`mϕI‘…'#`jR`'|H →→ nBG IjRϕjR-  •sφjF.(kπ`HS+I‘ jNφ¡j/πk#)π`j/π.(kHπ`N / π IHI- VD4-ž`'•)*ƒ&"%i)*hwsh¤)$gφj / /-R π − .(kHRRπ`N  π IHS+I-|!+#_&`'a..p"k&™` b#c)bo)*.Œ!a)**#§"'"#by&.&o)hws*š!DR%i)*hws)gs- HD : ".q jNφ¡jDR-RRπ / /-R π − k#)HRRπ`N  π IjXRR.(kHRRπ`N X  π IHI- VD5: ;o`…'&)*hws.qh#c)`€.'0jFR.!/ƒ&"sbt&%n#%•)`›./R%i)*`„()*!o`*#ws-'&)*b{``„()*`ž `„—f)*bt&j/-RN/-„•.ƒ&"s.p"…'&)*%&•)**q.%n#.d.b—f)*.Œ!a)*`žG$•.`jRe'de`&sz)…'&)* hws.q'—n)*.p"- "-#z`+#_&`'a.`ž`'•)*r&s~)ƒ&"…'&)*hws- +-#z`+#_&`'a.k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*r&™`'#c)`„()*…'&)*hws- Hướng dẫn: a. Chu kì:   RGRD /R o T n = = = (s). Tần số góc: / / -/R R o n ω π π π = = = (rad/s). /  D -/-R -FR-R /-R o NBS − − − Φ = = = (Wb). Vậy D /-R .(kR t π − Φ = (Wb) b. D / R -/-R GD-R o o E ω π − − = Φ = = (V) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU F Vậy / GD-R k#) Re t π − = (V) Hay / .(k / GD-R Re t π π −       = − (V) VD6: ;o`…'&)*hwsh¤)*š!jRR%i)*ƒ&™))›#`#zeGh#c)`€.'!v#%i)*hws$g0jFR.!/-'&)*hws ƒ&"sbt&%n#`y)k›/R%i)*ˆkG`„()*!o``ž`„—f)*bt&.q.Œ!a)*`žj/-RN/-„•.ƒ&"s.p"…'&)*%&•)* *q.%n#-#z`+#_&`'a..p"k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*`a.`'f#- Hướng dẫn: '&…|   RGRD /R o T n = = = k-y)k›*q. / / /R R o n ω π π π = = = H„"hˆkI #~)bo.p"k&™`b#c)bo)* ( jω0jR π -RR-/-R N/ -FR-R N  ≈ GD '–)*›.`'f#*#")$•. ( ) G Rn B = r ur  R ϕ ⇒ = - 0&™`b#c)bo)*.Œ!a)*`a.`'f# k#) GDk#)R o e E t t ω π = = HI"s GD.(k R /   = −     e t π π HI- VD7 ;o`…'&)*hwsh¤).qjRR%i)*hwsƒ&™))›#`#zeG!v#%i)*.qh#c)`€.'0jDR.! / -'&)*hws b—˜.b{``„()*`ž`„—f)*bt&jRGD-•.`jRG% .`•e'de`&sz).p"…'&)*hws'˜e%n# B uur *q. X π ϕ = -'( …'&)*hwsƒ&"sbt& %n#`y) k› /R %i)*ˆkƒ&")'`„•. ∆ H`„•. ∆b#ƒ&" `w! %g k()*k()*%n#!o` .‰)' .p" …'&)*I%&•)**q.%n# B uur -'a)*`«„©)*`„()*…'&)*r&™`'#c)k&™`b#c)bo)*.Œ!a)* %g`|!+#_&`'a..p" `' (`- Hướng dẫn: '&)*hwsƒ&"sbt&ƒ&")'`„•. ∆ %&•)**q.%n#.Œ!a)*`ž B ur `'|*q.'˜e+Š#% .`•e'de`&sz) n r .p" …'&)*hws%g B ur `'"sbx#→`ž`'•)*ƒ&"…'&)*hws+#z)`'#~)→' (b£)'$&•`.Œ!a)*b#c)`žG`„()*…'&)* hwsr&™`'#c)k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*- y)k›*q. / / -/R R o n ω π π π = = = H„"hˆkI #~)bo.p"k&™`b#c)bo)*  R -RR-RGD-DR-R XG/ o E NBS ω π − = = ≈ HI '–)*›.`'f#*#")$•. ( ) G X n B π = r ur  #_&`'a..p"k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*`a.`'f# XG / k#) R X e t π π   = +     HI "s XG / .(k R F e t π π   = −     HI VD8 (ĐH-2008: ;o`…'&)*hwsh¤)'|)'.'§)'•`.qRR%i)*Gh#c)`€.'!v#%i)*FRR.! / Gƒ&"sbt&ƒ&")' `„•.b›#ra)*.p"…'&)*%n#%•)`›.*q./R%i)*ˆe'•``„()*!o``ž`„—f)*bt&.q.Œ!a)*`ž+©)*RG/-„•. ƒ&"s%&•)**q.%n#.d.b—f)*.Œ!a)*`ž-'–)*›.`'f#*#")$•.% .`•e'de`&sz).p"!{`e'¥)*…'&)*hws )*—˜.'—n)*%n#% .`•.Œ!a)*`ž-#_&`'a.k&™`b#c)bo)*.Œ!a)*`„()*…'&)*$g  6- L k#)HR ` IHI- / π = π π −  - GL k#)H ` IHI- = π π + π   - L k#)H ` IHI- = π π + π  - GL k#)HR ` IHI- / π = π π −  HD: ( ) ( ) ( ) Φ = + ⇒ = − Φ = + = + ω π ω ω π π π BS.cos t e N. ' N BS.sin t , .sin t ( V )4 8 4 DẠNG 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ i)*b#c)r("s.'#t&`„()*b(‰)!‰.'.'}.'a"B'({.'({.- - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU J _`|!.d.b‰#$—˜)*`„~)b(‰)!‰.'r("s.'#t&`"`|!.•)*`'a.$#~)ƒ&")bz).d.b‰#$—˜)*b¬ +#z`%n#)qj’b‰#$—˜)*.y)`|!-  * Các công thức: #_&`'a..p"#%g& R .(kHω`mϕ # I‘&j R .(kHω`mϕ & I- o$c.'e'"*#§"&%g#ϕjϕ & Nϕ # - „()**#wshi)*b#c)r("s.'#t&.q`y)k›TH`€)'„"•Ibx#.'#t&/T$y)-  #_&`'a..p"b#c)de`a.`'f#&j R  (kH I u c t ω ϕ + H u ϕ $ge'"+")by&.p"b#c)deI #_&`'a..p".—f)*bohi)*b#c)`a.`'f#`„()*!‰.'j R (kH I i c t ω ϕ + H i ϕ $ge'"+")by&.p"hi)*b#c)I #d`„£'#c&h•)*m—f)*bohi)*b#c)'#c&h•)*j R / I   m#c&b#c)`'z'#c&h•)* j R / U  m0&™`b#c)bo)*'#c&h•)* j R / E   u(‰)!‰.'.'}.qb#c)`„Š`'&y)Bu R .‹)*e'"%n#iGH ϕ j ϕ &  ϕ # jRI       U I R = %g R R U I R =   Lưu ý: #c)`„ŠB.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"%g.q U I R =  u(‰)!‰.'.'}.q.&o)`'&y).Œ!u L )'")'e'"'•)i$g / π GH ϕ j ϕ &  ϕ # j / π I       L U I Z = %g R R L U I Z = %n#Ž  j ω $g.Œ!…'d)*  Lưu ý: &o)`'&y).Œ!.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"'(g)`(g)H…'•)*.Œ)`„ŠI- u(‰)!‰.'.'}.q`•b#c)u C .'•!e'"'•)i$g / π GH ϕ j ϕ &  ϕ # jN / π I      C U I Z = %g R R C U I Z = %n#  C Z C ω = $gh&)*…'d)*  Lưu ý: •b#c)…'•)*.'(hi)*b#c)…'•)*bx#b#ƒ&"H.Œ)`„Š'(g)`(g)I- VÍ DỤ MINH HỌA VD1.  {`%g('"# by& .&o) .Œ!  j ˆ-HI !o` '#c& b#c) `'z r("s .'#t& //R  DR•- —f)*bohi)*b#c)'#c&h•)*ƒ&".&o).Œ!$g 6-j/G/6-  -j/GR6- -jGF6- -jG6- Hướng dẫn Œ!…'d)*.p".&o).Œ!b—˜.`€)'`' (.•)*`'a. fL2LZ L π=ω= - —f)*bohi)*b#c)`„()*!‰.'jˆŽ  j/G/6-j’'–) 6-   VD2: {`%g('"#by&`•b#c) IH R  FC π − = !o`'#c&b#c)`'zr("s.'#t&&j.(kHRR-`I- &)*…'d)*.p"`•b#c)$g - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU L 6-Ž  jDR®-  -Ž  jRGR®- -Ž  j6--Ž  jRR®- Hướng dẫn ž+#_&`'a.&j.(kHRR-`IGk&s„"¯jRR-H„"hˆkI-&)*…'d)*.p"`•b#c)b—˜.`€)' `' (.•)*`'a. fC2 1 C 1 Z C π = ω = -j’'–) - VD3: {`%g('"#by&.&o).Œ! IH  HL π = !o`'#c&b#c)`'zr("s.'#t&&j.(kHRR-`I- Œ!…'d)*.p".&o).Œ!$g 6-Ž  j/RR®-  -Ž  jRR®-  -Ž  jDR®-  -Ž  j/D®- Hướng dẫn ž+#_&`'a.&j.(kHRR-`IGk&s„"¯jRR-H„"hˆkI-Œ!…'d)*.p".&o).Œ!b—˜. `€)'`' (.•)*`'a. fL2LZ L π=ω= -j’'–) -  VD4: {`%g('"#by&`•b#c) IH R  FC π − = !o`'#c&b#c)`'zr("s.'#t&&j.(kHRR-`I- —f)*bohi)*b#c)ƒ&"`•b#c)$g 6-jG6- -jGRR6-  -j/GRR6-  -jRR®- Hướng dẫn ž+#_&`'a.&j.(kHRR-`Ij’jRR%g`y)k›*q.¯jRR-H„"hˆkI-&)*…'d)* .p"`•b#c)b—˜.`€)'`' (.•)*`'a. fC2 1 C 1 Z C π = ω = -—f)*bohi)*b#c)`„()*!‰.'jˆŽ.- j’'–) -  VD5. {`%g('"#by&.&o).Œ! IH  HL π = !o`'#c&b#c)`'zr("s.'#t&&j.(kHRR-`I- —f)*bohi)*b#c)'#c&h•)*ƒ&".&o).Œ!$g 6-jG6- -jGRR6-  -j/GRR6-  -jRR®- Hướng dẫn &j.(kHRR-`IGj’jRRG¯jRR-H„"hˆkI- fL2LZ L π=ω= -j’jˆŽ  j6j’ '–) - VD6 -i)*b#c)r("s.'#t&.q.—f)*bo#j.(k/Rπ`H6I-5d.b£)'.—f)*bo'#c&h•)*.p" hi)*b#c)%g.'(+#z``„()*`'f#*#")/khi)*b#c)bx#.'#t&+"()'#~&$y)¨ HD: ".qj R / I j/ / 6‘Tj / ω π jFR•-  „()*/*#wshi)*b#c)bx#.'#t&Tj/R$y)- VD7 -i)*b#c).'‰sƒ&"!o`b(‰)!‰.'.q+#_&`'a.#j R .(kRRπ`-„()*…'(Œ)*`'f#*#") `žRbz)RGR/kGrd.b£)'.d.`'f#b#_!.—f)*bohi)*b#c).q*#d`„£`a.`'f#.q*#d`„£+©)* "IRGD    +I / /  R - HD: "I".qRGD R j R .(kRRπ`  .(kRRπ`j.(kH° X π I  RRπ`j° X π m/…π - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Q   ` j °  XRR  m RGR/…‘%n# … ∈ Ž- d. )*'#c! h—•)* )'«'•) '({. +©)* RGR/ k `„()* / '– )*'#c!)gs$g`j  XRR k%g`j  FR k-  +I".q / /  R j R .(kRRπ`  .(kRRπ`j.(kH°  π I  RRπ`j°  π m/…π   ` j °  RR m RGR/…‘ %n# … ∈ Ž- d. )*'#c! h—•)* )'« '•) '({. +©)* RGR/ k `„()* / '– )*'#c!)gs$g`j  RR k%g`j J RR k- VD8 ‰#`'f#b#_!`Gb#c)de&j/RR / .(kHRR-`N / π IH&`€)'+©)*G``€)'+©)*kI.q*#d`„£$g RR / %gb")**#Œ!-5d.b£)'b#c)de)gsk"&`'f#b#_!bq  XRR k- HD: ‰#`'f#b#_!`&jRR / j/RR / .(kHRR-`N / π I  .(kHRR-`N / π Ij  / j.(kH° X π I-|&b")**#Œ!)~)`")'•))*'#c!HmI  RR-`N / π j X π  `j  /R HkI-  0"&`'f#b#_!bq  XRR kG`".q   &j/RR / .(kHRR-H  /R m  XRR IN / π Ij/RR / .(k / X π jNRR / HI- VD9 -#c)der("s.'#t&*#§"'"#b#_!6%g+#z)`'#~)b#t&'i"%n#+#_&`'a. &j//R / .(kHRR-`m F π IH`„()*bq&`€)'+©)*G``€)'+©)*kI-‰#`'f#b#_!`  )q.q*#d`„£`a. `'f#&  j//R%gb")*.qr&'—n)*`±)*-«#`‰#`'f#b#_!` / )*"sk"&`  D!k`'|)q.q*#d`„£`a.`'f# & / +©)*+"()'#~&¨ HD: ".q&  j//Rj//R / .(kHRR-`  m F π I  .(kHRR-`  m F π Ij / / j.(kH±  π I- |&b")*`±)*)~)`")'•))*'#c!HNI  RR-`  m F π jN  π   `  jN  /R k   ` / j`  mRGRRDj RG/ /R k  & / j//R / .(kHRR-` / m F π Ij//R-  VD10: ;o`™!b#c)'(‰`bo)*+|)'`'—f)*…'#)›#%n#!‰)*b#c)r("s.'#t&.qb#c)de'#c& h•)*$g//RGb#c)`„Š.p"™!…'#bq$gLGΩ-€)')'#c`$—˜)*h(™!`«"„"`„()*`'f#*#") !o`e'•`- HD: ".qj U R jGDD6‘Uj / Bj / U R jRRRS‘>jU`jFRRRR²jFR³- - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU R DẠNG 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP u(‰)!‰.'B…'•)*e'w))'d)'  / / / / / / R R R R H I H I H I L C R L C R L C Z R Z Z U U U U U U U U= + − ⇒ = + − ⇒ = + −   `") ‘k#) ‘ (k L C L C Z Z Z Z R c R Z Z ϕ ϕ ϕ − − = = = %n# / / π π ϕ − ≤ ≤   m'#Ž  ’Ž  '"s  LC ω >  ϕ ∆ ’R`'|u)'")'e'"'•)i  m'#Ž  ‡Ž  '"s  LC ω <  ϕ ∆ ‡R`'|u.'•!e'"'•)i  m'#Ž  jŽ  '"s  LC ω =  ϕ ∆ jR`'|u.‹)*e'"%n#ij’'#c)`—˜)*.o)*'—Š)* b#c)•.bq ;"r   j B  Chú ý: z&`„()*b(‰)!‰.'.q)'#t&e'y)`ŸBGG!”.)›#`#ze`'|`„()*'#`€)'`x)*`„Š'({.bo $c.'e'"³*#§"&%g#`"b{`BjB  mB / m---‘Ž  jŽ  mŽ / m---‘Ž  jŽ  mŽ / m----z&!‰.'…'•)*.qb#c) `'g)'e'y))g(`'|.'()qjR-   VÍ DỤ MINH HỌA VD 1: '–).w& đúng -'(!‰.'b#c)r("s.'#t&)'—'|)'%´H|)'QI-*—f#`"b(b—˜..d. '#c&b#c)`'z 6; jFG ; j/RG  jL-#c&b#c)`'z*#§"'"#by&b(‰)!‰.'6$g  6-  B -/R  -/L  -F Hướng dẫn :Chọn B. ‹)*.d..•)*`'a. 2 2 R L C U= U +(U -U ) =  /R VD2 -z&b{`%g('"#by&.&o)hwsb#c)de.'#t&Q`'| .—f)*bohi)*b#c)`„()*.&o)hws$gRGD6-z&b{`%g('"#by&.&o)hwsb#c)der("s.'#t& .q*#d`„£'#c&h•)*$gQ`'|.—f)*bo'#c&h•)*.p"hi)*b#c)ƒ&".&o)hws$gRGX6-5d. b£)'b#c)`„Š`'&y)%g.Œ!…'d)*.p".&o)hws- HD: ".qBj C U I jLΩ‘Ž h j XC U I jXRΩ‘Ž  j // RZ d − j/Ω- VD3: '(b(‰)!‰.'*š!b#c)`„Š`'&y)BjRRΩ%g`•b#c).qb#c)h&)*!”.)›#`#ze- #z`+#_&`'a.'#c&b#c)`'z*#§"/by&b(‰)!‰.'&jRR.(kRRπ`%g.—f)*bo'#c&h•)* `„()*!‰.'jRGD6-€)'`x)*`„Š.p"b(‰)!‰.'%gb#c)h&)*.p"`•b#c)¨ 6-ŽjRR / Ω‘j  Zc ω j F  R  − π    --Žj/RR / Ω‘j  Zc ω j F  R  − π  -ŽjDR / Ω‘j  Zc ω j F  R  − π    --ŽjRR / Ω‘j  Zc ω j X R F π −  HD: •!ŽjˆjRR / Ω‘h‹)*.•)*`'a.Žj / / / / RR C C R Z Z + = +  0&s„"Ž  j / / / / /-RR RR RRZ R − = − = Ω ‘j  Zc ω j F  R  − π j’ Chọn A.  B   6 ;   |)'Q .  DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU / MỤC LỤC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG: . . 94 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM 2007-2012 . 94 ĐÁP ÁN: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐH – CĐ 2007- 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều, Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn