ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO

10 1,973 25
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 09:15

1 ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ NÂNG CAO (DÀNH CHO CHUÊYN NGÀNH) Giảng viên : Tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư Thời lượng : 60 tiết Nội dung môn học : Kinh tế nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổng thể nền kinh tế quốc dân trong mối tương quan lẫn nhau. Tổng sản phẩm quốc nội (hay Thu nhập quốc gia), tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái, tình hình ngân sách, cán cân thương mại, cán cân thanh toán, . . . đều là những vấn đềkinh tế quan tâm nghiên cứu. Môn học sẽ giúp học viên hiểu biết và nắm bắt được một số vấn đề cơ bản của kinh tế như : cách thức vận hành của nền kinh tế và của chính phủ khi thực hiện những chính sách kinh tế, tác động của các chính sách kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, vai trò điều tiết của chính phủ trong nền kinh tế hiện đại, ảnh hưởng của các dòng vốn đến nền kinh tế quốc gia, hay khu vực. Đặc Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 2 biệt, môn học sẽ giúp học viên nghiên cứu, phân tích hiệu quả của các chính sách kinh kế trong thực tế theo nhiều quan điểm khác nhau . Mục tiêu của môn học: Mục tiêu chính của môn học là giới thiệu những công cụ chính của kinh tế học hiện đại nhằm giúp các học viên hiểu biết đầy đủ và chính xác về những vấn đề kinh tế quan trọng và các vấn đề liên quan đến chính sách của chính phủ, để từ đó học viên có thể phân tích, dự báo những hiện tượng kinh tế trong thế giới thực. Điều này sẽ giúp các nhà làm chính sách, các doanh nghiệp ra những quyết sách kinh tế tốt hơn, làm tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế và giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu có nhiều biến động. Tài liệu tham khảo : Các tài liệu tham khảo được liệt kê trong đề cương này phù hợp với nội dung nghiên cứu môn học. Chúng tôi rất mong các học viên chuẩn bị trước khi thảo luận trước lớp. Hầu hết các bài đọc được trích từ các sách và tài liệu sau đây: * Tài liệu tham khảo chính: Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 3 - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996. - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NXB GD 2004. - Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế mô, NXB ĐHQG 2006. * Các tài liệu tham khảo khác: - Paul Krugman và Maurice Obsfeld, Kinh tế học quốc tế. - Brian Hiller, Cuộc tranh luận trong kinh tế mô. - Trần văn Hùng, Trí Hùng, Quang Hùng, Thanh Triều, Văn Thành, Giáo trình Kinh tế – Đại cươngNâng cao, NXB GD 1998. - Dương Tấn Diệp, Kinh tế học mô, NXB Thống kê 1999. - J.D.Gwartney, R.L. Stroup, R.S.Sobel, Economics – Private & Public choice, Ninith Edition, TX: The Dryden Press Harcourt College Publishers,2000. - D.Romer, Advanced Macroeconomics, Second Edition, NY: McGraw – Hill Pubishers, 2001. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 4 - Mt s bi c thờm c dch t cỏc bỏo cỏo ca Ngõn hng Th gii (truy cp mng, ging viờn s cp nht v cung cp). Cỏch tớnh im : Bi tp tho lun nhúm : 40% Bi thi cui khoỏ : 60%) cng mụn hc : CHUYấN 1: THU NHP QUC GIA V CN CN THANH TON Chuyờn ny nghiờn cu cỏch tớnh thu nhp quc gia trong mt nn kinh t m. T ú, liờn h cỏc ch tiờu ca SNA vi cỏn cõn thanh toỏn ca mt quc gia. Vic nghiờn cu chng ny giỳp cỏc hc viờn cú th c v hiu c ý ngha ca cỏc ch tiờu thu nhp quc gia, v ni dung ca cỏn cõn thanh toỏn quc gia. T ú, hc viờn cú th hiu v phõn tớch c mt s hin tng ang xy ra trong th gii thc . Cỏc bi c: - Phan N Thanh Thy, Trn Nguyn Ngc Anh Th, Kinh t V mụ, NXB HQG 2006: Chng 1, chng 2, chng 9 (phn VI). ẹe cửụng Macroeconomics PhD.Thử Tran Hoaứng 5 - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 22, 23. - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996: Chương 1, 2 và 3. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần I, 1 và 2. CHUYÊN ĐỀ 2: LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Chuyên đề này giới thiệu hai trong những vấn đề cơ bản để đánh giá một nền kinh tế: Lạm phát và thất nghiệp. Đồng thời , giúp học viên hiểu được những phương thức tiếp cận hiện đại về lạm phát và thất nghiệp, cũng như cách đo lường chúng. Từ đó, học viên ứng dụng vào thực tế để hiểu rõ hơn về những hiện tượng trong thế giới thực đang xảy ra chung quanh chúng ta. Các bài đọc: - Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế mô, NXB ĐHQG 2006: Chương 8. - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 26, 27 , 28 và 33. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 6 - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996: Chương 5 và 6. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần I, 2 ; Phần IV: 11 và 12. CHUYÊN ĐỀ 3: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ – CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ và HÌNH IS – LM TRONG NỀN KINH TẾ Chuyên đề này giới thiệu hai công cụ quan trọng của kinh tế để điều tiết nền kinh tế , nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản của kinh tế mô. Đồng thời xem xét chúng trong mối quan hệ phối hợp trên hình IS – LM. Việc nghiên cứu này sẽ giúp học viên hiểu được nguyên tắc hoạch định chính sách của chính phủ, hiểu được tác động của chính sách trong thực tế. Từ đó, giúp học viên dự báo những thay đổi trong nền kinh tế khi có các chính sách được thực hiện, từ đó, có cơ sở đề xuất chính sách ở địa phương, hoặc doanh nghiệp mình. Các bài đọc: - Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế mô, NXB ĐHQG 2006: Chương 4, 5 và 6. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 7 - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 24, 25 và 32. - N.Gregory Mankiw, Kinh tế , NXB Thống Kê 1996: Chương 8, 9 và 10. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần II, 3. CHUYÊN ĐỀ 4: TỔNG CUNG – TỔNG CẦU VÀ MỨC GIÁ Chuyên đề này giới thiệu cách xác định tổng cung , tổng cầu và mức giá cân bằng chung trên thị trường hàng hoá và dịch vụ, cũng như sự dịch chuyển của đường tổng cung, đường tổng cầu trước những biến động của nền kinh tế. Việc nghiên cứu chương này giúp các học viên hiểu được nguyên nhân của những dao động kinh tế của chu kỳ kinh tế , đồng thời nắm bắt cơ chế tác động thông qua những công cụ kinh tế để điều tiết kinh tế của chính phủ, nhằm hạn chế những dao động kinh tế này. Các bài đọc: - Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế , NXB ĐHQG 2006: Chương 7. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 8 - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 31 và 34. - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996: Chương 11 và 12. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần III, 8, 9 và 10. CHUYÊN ĐỀ 5: NỀN KINH TẾ MỞ Chuyên đề này xem xét các vấn đề của kinh tế trong nền kinh tế mở . Đó là sản lượng , lãi suất và tỷ giá hối đoái. Việc nghiên cứu chương này nhằm mục tiêu xem xét nền kinh tế trong cơ chế kinh tế mở, các chỉ tiêu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Chính sách nào có hiệu lực cao qua cách tiếp cận của một số hình kinh tế trong nền kinh tế mở. Các bài đọc: - Phan Nữ Thanh Thủy, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế mô, NXB ĐHQG 2006: Chương 9. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 9 - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 29 và 30 . - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996: Chương 7 và 13. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần I: 7. CHUYÊN ĐỀ 6: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chuyên đề này giới thiệu khái niệm về tăng trưởng kinh tế, và các hình tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đi sâu nghiên cứu hình tăng trưởng kinh tế của Solow và những nghịch lý của hình Solow. Việc nghiên cứu hình Solow sẽ giúp học viên hiểu được bản chất của quá trình tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển, làm sao để tăng trưởng bền vững dựa trên những lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. Từ đó, có thể hoạch định chính sách tăng trưởng ở địa phương mình, doanh nghiệp mình cho phù hợp. Các bài đọc: - N.Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học, NXB Thống Kê 2003: Chương 34. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng 10 - N.Gregory Mankiw, Kinh tế mô, NXB Thống Kê 1996: Chương 4 và 14. - Phạm Chung, Kinh tế Phân tích, NHB GD 2004: Phần V, 13 và Phần VI, 14. Ñeà cöông Macroeconomics PhD.Thö Traàn Hoaøng . 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO (DÀNH CHO CHUÊYN NGÀNH) Giảng viên : Tiến sĩ Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư Thời lượng : 60 tiết Nội dung môn học : Kinh. tranh luận trong kinh tế vĩ mô. - Trần văn Hùng, Trí Hùng, Quang Hùng, Thanh Triều, Văn Thành, Giáo trình Kinh tế Vĩ mô – Đại cương và Nâng cao, NXB GD 1998.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO, ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO, ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ VĨ MÔ NÂNG CAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay