Tiểu luận triết học - Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất

16 677 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 01:15

Tiểu luận triết học: Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất ……… , tháng … năm ……. 1 MỤC LỤC Mở đầu . Chương I: Phân công lao động hội cơ sở tiền đề xuất phát của sức sản xuất Chương II: hội hoá sản xuất, vai trò của nó đối với sự phát triển sức sản xuất Chương III: Mối quan hệ giữa phân công lao động hội hoá sản xuất Chương IV: Đảng ta quán triệt vận dụng những quan điểm của Mac về mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất Kết luận Tài liệu tham khảo 2 LỜI MỞ ĐẦU Phân công lao động hội chính là sự chuyên môn hoá sản xuất trong phạm vi hội. Trong các hội cũ, phân công lao động hội diễn ra có tính tự phát, còn trong hội chủ nghĩa, phân công lao động hội được tiến hành một cách tự giác. Phân công lao động hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hội, đồng thời mỗi bước tiến của sự phân công lao động hội lại có tác dụng thúc đẩy lực lượng sản xuất của hội phát triển, lực lượng sản xuất của hội phát triển lại tạo ra năng suất lao động hội cao, thúc đẩy cao, thúc đẩy quá trình hội hoá sản xuất diễn ra mạnh hơn. Bởi bậy hội hoá sản xuất vừa là tiền đề vừa là kết quả của phân công lao động hội. hội hoá sản xuất cao chính là cái đảm bảo cho phương thức sản xuất hội chủ nghĩa chiến thắng phương thức sản xuất cũ. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nền sản xuất nhỏ, lạc hậu lên nền sản xuất lớn hội chủ nghĩa giữa thế kỷ XIX. Các Mac đã làm cuộc cách mạng trong lịch sử các học thuyết kinh tế triết học xây dựng nên học thuyết của chính mình. Học thuyết của C.Mac ra đời là sự kế thừa những học thuyết của các đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học trong chủ nghĩa hội khoa học. Quan niệm của chủ nghĩa Mac đã vạch rõ sự phát sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiến bộ, đồng thời cũng vạch rõ những khuyết tật mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn đó là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Mà nguyên nhân sâu xa chính là mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm thời kỳ đầu của Mac như bản thảo kinh tế triết học, gia đình thần thánh, hệ tư tưởng Đức, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga, tiền công giá cả lợi nhuận… 3 Để nghiên cứu những cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất, nhằm quán triệt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng ta về vấn đề này. Chính vì vậy em chọn đề tài: "Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất qua một số tác phẩm thời kỳ đầu của Mac" để nghiên cứu. Do hạn chế về mặt thời gian về nhận thức. Nên bài tiểu luận này không tránh khỏi sai sót cần phải sửa đổi bổ sung. Rất mong được thầy (cô) tạo điều kiện giúp đỡ, cho ý kiến bổ sung để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên 4 CHƯƠNG I PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỘI CƠ SỞ TIỀN ĐỀ XUẤT PHÁT CỦA SỨC SẢN XUẤT Phân công lao động hội là biểu hiện của sự phát triển của lực lượng sản xuất hội C.Mac nói "trình độ phát triển lực lượng sản xuất của một dân tộc bộc lộ rõ ràng nhất ở trình độ phát triển của sự phân công lao động", cho rằng "phân công là hình thức cơ bản của nền sản xuất hội", đồng thời cũng là một hình thức cơ bản của nền sản xuất hội. Phân công lao động có tác dụng mạnh mẽ đối với sản xuất, thúc đẩy kỹ thuật sản xuất phát triển, trước hết là thúc đẩy sự cải tiến của công cụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động Mác nói: "…sức sản xuất của lao động nhất thiết phụ thuộc chủ yếu vào…sự phân công lao động", "sự phân công lao động đó làm cho người ta có thể sản xuất nhanh hơn do đó cũng rẻ hơn". Phân công lao động hội gắn liền chặt chẽ với công cụ sản xuất. Khi nền sản xuất mới xuất hiện thì phân công lao động hội cũng phải đạt được trình độ tương ứng với nền sản xuất ấy. Đó là một tất yếu khách quan, một yêu cầu cấp bách của bản thân nền sản xuất hội. "Do nền công nghiệp lớn, nên việc xoá bỏ sự phân công cũ đã trở thành một điều kiện của bản thân nền sản xuất". Trong tác phẩm "Hệ tư tưởng Đức" chỉ rõ: …"Mối quan hệ giữa các dân tộc khác nhau phụ thuộc vào trình độ phát triển của các dân tộc về các mặt lực lượng sản xuất, phân công lao động mối quan hệ bên trong. Nguyên lý đó được mọi người thừa nhận. Tuy nhiên không chỉ riêng mối quan hệ của một dân tộc với các dân tộc khác, mà cả toàn bộ kết cấu bên trong của chính dân tộc đó cũng phụ thuộc vào trình độ phát triển của sản xuất của nó và của mối quan hệ bên trong bên ngoài của nó. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của một dân tộc bộc lộ rõ rệt nhất ở trình độ phát triển của sự phân công lao động. Bất cứ sức sản xuất mới nào trong chừng mực không phải chỉ là một sự mở rộng đơn thuần về số lượng của những lực lượng 5 sản xuất mà cho đến lúc đó người ta đã biết (sự khai phá đất đai mới chẳng hạn), thì cũng đều mang lại kết quả là sự phát triển thêm sự phân công lao động hội"… Cac - Mac chỉ ra rằng: "Sự phân công lao động bên trong một dân tộc trước hết đưa tới sự tách rời giữa một bên là lao động công nghiệp thương nghiệp một bên là lao động nông nghiệp do đó đưa tới sự tách rời giữa thành thị nông thôn sự đối lập quyền lợi của hai bên. Đồng thời do phân công lao động bên trong các ngành khác nhau nên sự phân công giữa những cá nhân cùng lao động với nhau trong cùng một ngành lao động cũng ngày càng tỉ mỉ thêm ". Phân công lao động hội biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở tiền đề xuất phát của sức sản xuất. 6 CHƯƠNG II HỘI HOÁ SẢN XUẤT - VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN SỨC SẢN XUẤT Sản xuất bao giờ cũng mang tính chất hội. Ngay trong buổi bình minh của lịch sử, trong quá trình hái lượm, săn bắt theo bầy, đàn không có hoạt động sản xuất nào diễn ra độc lập. Tính hội của sản xuất không chỉ tồn tại trong buổi đầu hình thành hội con người, mà còn phát triển cao hơn trong điều kiện hội hiện đại. Tính hội hoá của sản xuất phát triển từ thấp lên cao gắn liền với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong tiến trình phát triển của lịch sử. Trong các hội gắn liền với nền sản xuất nhỏ, kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, các hoạt động kinh tế trong hội thường được tiến hành bởi các đơn vị kinh tế độc lập với nhau, hoặc nếu có quan hệ với nhau cũng chỉ là quan hệ tập hợp theo số cộng đơn thuần, chưa có quan hệ hữu cơ với nhau. Nền sản xuất ở đây tuy mnag tính chất hội nhưng nền sản xuất vẫn chưa hội hoá. Bởi vậy, nếu xem xét hội hoá sản xuất với tư cách là một hệ thống hữu cơ, thì hội hoá sản xuất trực tiếp gắn liền với sự ra đời phát triển của nền sản xuất lớn trong lịch sử.Từ đó có thể hiểu: hội hoá sản xuất là sự liên kết nhiều quá trình kinh tế riêng biệtt hành quá trình kinh tế hội, tồn tại hoạt động phát triển liên tục như một hệ thống hữu cơ. Đó là quá trình kinh tế khách quan phù hợp với trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất, phản ánh xu thế phát triển tất yếu mang tính chất hội của sản xuất. Việc tạo nên những tổ chức, những quan hệ kinh tế mới đáp ứng yêu cầu phản ánh quá trình kinh tế khách quan kể trên là sự hội trên thực tế. hội hoá sản xuất là quá trình kinh tế khách quan của sự phát triển tính hội hoá của sản xuất. Sự vận động phát triển của hội hoá sản xuất được quy định bởi sự phát triển biện chứng giữa lực lượng sản xuất hội quan hệ sản xuất hội. hội hoá sản xuất được biểu hiện ở trình độ phát triển của phân công hiệp tác lao động. Phân công lao động phát triển 7 cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất hội, phân công lao động tạo ra sự trao đổi hợp tác lao động. Hình thức đầu tiên, đơn giản nhất là hiệp tác giản đơn. Với hình thức này lần đầu tiên lao động được hội hoá, "người lao động, tổng hợp" xuất hiện. Tiếp đến là sự phân công trong công trường thủ công gắn liền với sự chuyên môn hoá công cụ thủ công dựa trên tay nghề của người lao động. Máy móc ra đời là một nấc thang mới của sự phát triển lực lượng sản xuất, là nền sản xuất dựa trên lao động cơ khí, khi mà hiệp tác lao động thực sự trở thành "tất yếu kỹ thuật" lấy máy móc làm chủ thể. Đến lượt mình, đại công nghiệp cơ khí thúc đẩy sự phân công lao động hiệp tác lao động lên trình độ mới cao hơn. hội hoá sản xuất biểu hiện ở mối quan hệ giữa các ngành, các vùng, các khu vực ngày càng cao chặt chẽ. Mối liên hệ này không chỉ diễn ra trên lĩnh vực lưu thông mà còn diễn ra trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ, phân công hợp tác sản xuất dưới các hình thức liên doanh, liên kết phong phú đa dạng. Sự liên kết này có tính liên kết xí nghiệp, liên ngành liên quốc gia. hội hoá sản xuất biểu hiện ở các hình thức sở hữu, từ sở hữu riêng độc lập tới sở hữu chung, sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước, của các hình thức tổ chức sản xuất từ công ty tư nhân tới công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, các hợp tác xã, các doanh nghiệp Nhà nước. hội hoá sản xuất còn biểu hiện ở tính chất hội hoá của sản phẩm. Trong nền sản xuất hội hoá sản xuất sản phẩm sản xuất ra phải qua tay nhiều người, nhiều công đoạn sản xuất. Ngày nay, trong điều kiện phân công chuyên môn hoá hợp tác quốc tế, thì một sản phẩm không chỉ do một quốc gia một công ty sản xuất ra mà có thể do nhiều công ty thuộc nhiều mức sản xuất ra. hội hoá sản xuất là xu hướng khách quan của sự phát triển tính hội của sản xuất, chịu sự chi phối của trình độ phát triển tính chất của lực lượng sản xuất, của quan hệ sản xuất. Khi nền kinh tế còn mang tính chất tự 8 cung tự cấp thì trình độ hội hoá sản xuất rất thấp. Khi xuất hiện sản xuất hàng hoá thì trình độ hội hoá sản xuất của nền sản xuất hội tăng lên. Cho đến khi sản xuất hàng hoá trở thành tổ chức sản xuất thống trị trong nền kinh tế cũng là lúc hình thành kinh tế thị trường thì trình độ hội hoá sản xuất mới đạt trình độ cao, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bởi vậy, trình độ phát triển, tính chất đặc điểm của hội hoá sản xuất gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế trên các mặt: sự phát triển của lực lượng sản xuất của cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế, của hệ thống công cụ tư liệu lao động, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, của trình độ phát triển của phân công lao động hội. Các yếu tố trên càng phát triển, trình độ càng hiện đại thì tính chất hội hóa sản xuất càng cao. Tính chất trình độ phát triển của quan hệ sản xuất mà trước hết là các hình thức quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, sở hữu càng được giải thoát khỏi sở hữu tư nhân, cá thể, càng hình thành phát triển các hình thức sở hữu hội như sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước thì quy mô của sở hữu càng lớn, tính chất hội hoá của sản xuất càng cao. 9 CHƯƠNG III MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỘI HOÁ SẢN XUẤT Sự phân công lao động bên trong một dân tộc trước hết đưa tới sự tách rời giữa một bên là lao động công nghiệp thương nghiệp một bên là lao động nông nghiệp, do đó đưa tới sự tách rời giữa thành thị nông thôn sự đối lập quyền lợi của hai bên. Sự phát triển sau này của nó dẫn tới sự tách rời giữa lao động thương nghiệp với lao động công nghiệp. Đồng thời do sự phân công lao động bên trong các ngành khác nhau, nên sự phân công giữa những cá nhân cùng lao động với nhau trong một ngành lao động cũng ngày càng tỉ mỉ thêm. Mối quan hệ lẫn nhau giữa những sự phân công tỉ mỉ đó là do phương thức kinh doanh lao động nông nghiệp, công nghiệp thương nghiệp quyết định. Những mối quan hệ như thế cũng xuất hiện khi sự giao tiếp đã phát triển hơn trong sự liên hệ giữa các dân tộc khác nhau. Trong mối quan hệ giữa phân công lao động hội hoá sản xuất được thể hiện ở chỗ: Phân công lao động là cơ sở, tiền đề xuất phát của sức sản xuất. Còn hội hoá sản xuất có vai trò phát triển sức sản xuất. Quá trình phân công lao động hộisản xuất là hai mặt không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cáhc biện chứng. Phân công lao động là cơ sở tiền đề xuất phát của sức sản xuất, được đánh dấu bằng trình độ của lực lượng sản xuất. Trình độ lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Trình độ của lực lượng sản xuất biểu hiện ở trình độ của công cụ lao động, trình độ của công cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm kỹ năng lao động của con người, trình độ tổ chức phân công lao động hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất. Sự phát triển của phân công lao động hội làm phát triển sức sản xuất. Sự phát triển của sức sản xuất quyết định làm thay đổi tính hội hoá của sản xuất cho phù hợp với nó. Tất cả các mặt của 10 [...]... xuất trình độ hội hoá sản xuất cao do kinh tế thị trường tạo ra đòi hỏi phải có sự quản lý của Nhà nước để giải quyết mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất Phân công lao động hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Còn tính hội hoá của sản xuất từ thấp đến cao gắn liền với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Do đó quá trình hội hoá sản. . .xã hội hoá sản xuất đều tạo điều kiện cho phân công lao động phát triển Điều đó có nghĩa là nó tạo điều kiện sử dụng kết hợp một cách tối ưu giữa người lao động với tư liệu sản xuất do đó sức sản xuất có cơ sở để phát triển hết khả năng của nó hội hoá sản xuất quy định mục đích của sản xuất, tác động đến thái độ của con người trong lao động sản xuất, đến tổ chức phân công lao động hội, ... hội hoá sản xuất trình độ hội hoá sản xuất cao do kinh tế thị trường tạo ra lại đòi hỏi phải có sự quản lý Nhà nước phân công lao động hội một cách hợp nhất 11 CHƯƠNG IV QUÁN TRIỆT VẬN DỤNG NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA MÁC VỀ LIÊN HỆ GIỮA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HỘI HOÁ SẢN XUẤT TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA Để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh theo con đường hội chủ nghĩa, điều quan. .. sản xuất phải phù hợp với sự phân công lao động hội để từ đó mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế thì Đảng Nhà nước ta phải quán triệt vận dụng những quan điểm của Mác về mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất Điều này đã được thể hiện trong chủ trương, đường lối của Đảng qua các kỳ đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX Hội. .. phát triển ứng dụng khoa học công nghệ do tác động đến sự phát triển của sức sản xuất Tổ chức phân công lao động hội phù hợp với hội hoá sản xuấtđộng lực thúc đẩy mở đường cho sức sản xuất phát triển Quá trình chuyển từ nền kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hoá phản ánh sự phát triển trình độ hội hoá sản xuất Tiến trình phát triển của kinh tế hàng hoá từ kinh tế hàng hoá giản đơn... tế hàng hoá giản đơn lên kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường hiện đại là tiến trình phát triển từ thấp lên cao của trình độ hội hoá sản xuất Mà để có thể phát triển được kinh tế thị trường thì tất yếu nó phải xuất phát từ quá trình phân công lao động hội Như vậy phân công lao động hội phản ánh trình độ hội hoá sản xuất hội hoá sản xuất không ngừng được tăng lên cùng với... tế hội, phải xây dựng một nền kinh tế hội thật tiên tiến Muốn vậy một trong vấn đề đảng nhà nước ta phải quán triệt đó là vận dụng quan điểm của Mac về mối liên hệ giữa phân công lao động hội hoá sản xuất trong thời kỳ đổi mới hội hoá sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất được coi là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa hội, ... tế, thực hiện hội hoá sản xuất Qua các Đại hội VII, VIII, IX của Đảng từ cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội, đặc trưng cơ bảnhiệm vụà chủ yếu thể hiện trong chủ trương, đường lối của Đảng về mối quan hệ giữa phân công lao động hội hội hoá sản xuất trong thời kỳ đổi mới đó là: chuyển nền kinh tế từ hiện vật, bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá vận hành... thuộc vào quá trình phân công lao động hội hoá của đất nước Xây dựng một hộiquan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội ở nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phàn: kinh tế Nhà nước; kinh tế cá thể tiểu chủ; kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã; ... trương đẩy mạnh hội hoá sản xuất, lấy hợp tác hoá nông nghiệp làm khâu trung tâm trong công cuộc cải tạo hội chủ nghĩa Đại hội lần thứ VI thực sự là đại hội của những quyết sách lớn, đưa ra đường lối đổi mới toàn diện mà vấn đề trung tâm là vượt qua mô hình chủ nghĩa hội để xác lập mô hình mới về chủ nghĩa hội nước ta Đẩy mạnh phân công lao động hội, chuyên môn hoá sản xuất, phát triển . quyết mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất. Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. . lớn, tính chất xã hội hoá của sản xuất càng cao. 9 CHƯƠNG III MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT Sự phân công lao động bên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học - Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất, Tiểu luận triết học - Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất, Tiểu luận triết học - Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay