Số 0 trong phép trừ.

14 433 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 20:11

Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN Kiểm tra bài cũ Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 TOÁN 3 – 3 = O TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 5 5 0 5 - 0 5= TOÁN Số 0 trong phép trừ Thø ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 TOÁN Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 1 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1. Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 [...]...Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số 0 trong phép trừ 2 Tính : 4+1= 5 4 +0= 4 4 0= 4 2 +0= 2–2= 2 0= 2 0 2 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số 0 trong phép trừ 3 Viết phép tính thích hợp : a) 3 - 3 = 0 Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 200 9 Toán Số 0 trong phép trừ 3 Viết phép tính thích hợp : V b) 2 - 2 = 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ., Số 0 trong phép trừ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn