ĐỀ THI HKI HÓA HỌC 8 (2010-2011)

2 546 2

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 10:11

UBND HUYỆN CẦU KÈ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I PHÒNG GD& ĐT NĂM HỌC:2010-2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2,5đ) 1.1. Hãy phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? 1.2.Cho sơ đồ phản ứng hóa học: A + B → C + D . Hãy viết công thức về khối lượng theo định luật bảo toàn khối lượng. Câu 2: (2,5đ) 2.1Hãy cân bằng các phản ứng hóa học theo sơ đồ sau: a) Na +O 2 - - → Na 2 O b) Fe(OH) 3 - - →Fe 2 O 3 + H 2 O c) Al + H 2 SO 4 - - → Al 2 (SO 4 ) 3 +H 2 2.2 Hãy tính khối lượng của 0,2 mol NaCl ? 2.3 Tính thể tích của 1,25 mol khí CO 2 ? Câu 3: (2,5đ) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106g.Thành phần các nguyên tố 43,4% Na;11,3%C và 45,3% O.Hãy tìm công thức hóa học của B? Câu 4: (2,5đ) Hòa tan hoàn toàn 5,6g sắt(Fe) vào dung dịch Axit clohiđric(HCl) thu được sắt(II) clorua(FeCl 2 ) và khí Hidro(H 2 ) a) Hãy lập phương trình hóa học xảy ra? b) Tính khối lượng của FeCl 2 tạo thành sau phản ứng? c)Tính thể tích khí Hidro(ở đktc) tạo thành sau phản ứng? -Hết- UBND HUYỆN CẦU KÈ HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRAHỌC KÌ I PHÒNG GD& ĐT NĂM HỌC:2010-2011 MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 CÂU NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM Câu 1: (2,5đ) 1.1/ Trong một phản ứng hóa học,tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 1.2/ Ta cóphản ứng hóa học: A +B → C+ D Theo ĐLBTKL: m A + m B = m C +m D 1,5 1 Câu 2: (2,5đ) 2.1/ a) 4Na +O 2 → 2Na 2 O b) 2Fe(OH) 3 →Fe 2 O 3 + 3H 2 O c) 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 +3H 2 2.2/ a) m NaCl = n.M = 0,2 .58,5 =11,7(g ) b) V CO2 = n.22,4 = 1,25.22,4= 28(l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3: (2,5đ) M B =106g Ta có: m Na = 100 4,43.106 =46(g) ; n Na = 23 46 =2(mol) m C = 100 3,11.106 =12(g) ; n C = 12 12 =1(mol) m O =106 –(46+12)= 48(g) ; n O = 16 48 =3(mol) Vậy trong một mol phân tử B có:2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C , 3 nguyên tử O Công thức hóa học của B:Na 2 CO 3 . 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 4: (2,5đ) Ta có: n Fe = M m = 56 6,5 =0,1(mol) a. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Theo phản ứng: 1mol 2mol 1mol 1mol Theo đề: 0,1mol 0,2mol 0,1mol 0,1 mol b. m FeCl2 =n FeCl2 .M FeCl2 =0,1.127=12,7(g) c. V H2 =n H2 .22,4=0,1.22,4=2,24(l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 . → Al 2 (SO 4 ) 3 +3H 2 2.2/ a) m NaCl = n.M = 0,2 . 58, 5 =11,7(g ) b) V CO2 = n.22,4 = 1,25.22,4= 28( l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 3: (2,5đ) M B =106g Ta có:. m C = 100 3,11.106 =12(g) ; n C = 12 12 =1(mol) m O =106 –(46+12)= 48( g) ; n O = 16 48 =3(mol) Vậy trong một mol phân tử B có:2 nguyên tử Na, 1 nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HKI HÓA HỌC 8 (2010-2011), ĐỀ THI HKI HÓA HỌC 8 (2010-2011), ĐỀ THI HKI HÓA HỌC 8 (2010-2011)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn