ON TAP VAT LY 11

9 345 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 04:11

Trang 2/2 - Mã đề: 157 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Vật 11NC Thời gian: 45 phút 01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~ 02. ; / = ~ 06. ; / = 10. ; / = ~ 14. ; / = ~ 03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~ 04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ Mã đề: 157 Câu 1. HĐT 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω trong khoảng thời gian 200s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là: A. 0,005C B. 2C C. 200C D. 20C Câu 2. Hỏi phải chia một dây dẫn đồng chất có điện trở là 64Ω ra bao nhiêu phần bằng nhau để khi mắc chúng song song thì điện trở tương đương của chúng bằng 1Ω. A. Chia ra 6 phần b nhau B. Chia ra 10 phần bằng nhau C. Chia ra 4 phần b nhau D. Chia ra 8 phần b nhau. Câu 3. Hai chất điểm mang đtích q 1 và q 2 khi đặt ngần nhau chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng: A. q 1 và q 2 cùng khác nhau B. q 1 và q 2 đều là điện tích âm. C. q 1 và q 2 đều là điện tích dương D. q 1 và q 2 trái dấu nhau Câu 4. Tại A và B trong chân không lần lượt đặt các điện tích điểm q 1 = q 2 . Xét điểm C thoả mãn điều kiện AB = BC = 0,5AC = a. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị nào sau đây? A. E = E 1 - E 2 B. E = 0 C. E = E 1 + E 2 D. E = E 2 - E 1 Câu 5. Cho nguồn điện có suất điện động 1,5 (V) có điện trở trong 1 ( Ω ). Mắc một điện trở R = 4 ( Ω ) vào hai cực của nguồn này để thành mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị nào sau đây? A. 7,5 (A) B. 0,3 (A) C. 5 (A) D. 0,37 (A) Câu 6. Đặt tại A 1 điện tích Q=3.10 -6 C. Tính Cöôøng ñoä ñieän tröôøng tại điểm M cách A 1 khoảng r = 30m. Cho ε =1. A. 0,3.10 5 V/m B. 3.10 5 V/cm C. 30. V/m D. 3.10 5 V/m Câu 7. 1 nguồn điện có ξ =3V, r = 1 Ω được nối với một điện trở R = 2 Ω thành mạch kín.Công suất của nguồn điện: A. 3,5W B. 2W C. 3 W D. 4,5W Câu 8. Một điện lượng 6,0mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là: A. I = 3A. B. I = 0,3A C. I = 3mA. D. I = 0,3mA. Câu 9. Mđ 1Có ba điện dung C 1 = C 2 = C; C 3 = 2C. Để điện dung C b = C thì các tụ sẽ được ghép theo cách A. (C 1 nt C 2 )//C 3 B. (C 1 //C 2 )ntC 3 C. (C 1 //C 3 )nt C 2 D. C 1 nt C 2 nt C 3 Câu 10. Điểm khác nhau giữa acquy và pin Vônta là: A. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau. B. Phản ứng hóa học trong ac quy diễn ra thuận nghịch C. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau. D. Sự tích điện khác nhau giữa hai cực. Câu 11. Để công suất tỏa nhiệt của điện trở R có giá trị cực đại thì: A. R > r B. R < r C. R = 2 r D. R = r Câu 12. Cho hai điện tích điểm q 1 =q 2 = 2.10 -2 C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa chúng là 4,5.10 3 N thì khoảng cách giữa chúng là: A. 2 cm B. 2 2 cm. C. 4.10 -4 m D. 4 cm Câu 13. Khi tăng độ lớn của hai điện tích điểm lên gấp đôi và giảm khoảng cách giữa chúng còn một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: A. Tăng lên 16 lần B. Tăng lên 6 lần C. Không thay đổi D. Tăng lên 4 lần Trang 2/2 - Mã đề: 157 Câu 14. Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến hiệu điện thế U. Ngắt khỏi nguồn và đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi thì: A. Điện dung của tụ không đổi B. Điện tích của tụ giảm đi một nữa. C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ không đổi D. Điện tích của tụ không đổi. Câu 15. Một bóng đèn có ghi 6V-6W, khi mắc bóng dèn trên vào HĐt U = 3V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là: A. 12A B. 0,5A C. 36A D. 1A Trang 2/2 - Mã đề: 157 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Vật 11NC Thời gian: 45 phút 01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~ 02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~ 03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~ 04. ; / = 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ Mã đề: 191 Câu 1. Để công suất tỏa nhiệt của điện trở R có giá trị cực đại thì: A. R < r B. R = r C. R > r D. R = 2 r Câu 2. Khi tăng độ lớn của hai điện tích điểm lên gấp đôi và giảm khoảng cách giữa chúng còn một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: A. Tăng lên 4 lần B. Không thay đổi C. Tăng lên 6 lần D. Tăng lên 16 lần Câu 3. Hỏi phải chia một dây dẫn đồng chất có điện trở là 64Ω ra bao nhiêu phần bằng nhau để khi mắc chúng song song thì điện trở tương đương của chúng bằng 1Ω. A. Chia ra 6 phần b nhau B. Chia ra 4 phần b nhau C. Chia ra 8 phần b nhau. D. Chia ra 10 phần bằng nhau Câu 4. Đặt tại A 1 điện tích Q=3.10 -6 C. Tính Cöôøng ñoä ñieän tröôøng tại điểm M cách A 1 khoảng r = 30m. Cho ε =1. A. 30. V/m 3.10 5 V/m B. 0,3.10 5 V/m C. 3.10 5 V/cm Câu 5. Cho hai điện tích điểm q 1 =q 2 = 2.10 -2 C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa chúng là 4,5.10 3 N thì khoảng cách giữa chúng là: A. 2 cm B. 4.10 -4 m C. 4 cm D. 2 2 cm. Câu 6. 1 nguồn điện có ξ =3V, r = 1 Ω được nối với một điện trở R = 2 Ω thành mạch kín.Công suất của nguồn điện: A. 3,5W B. 4,5W C. 2 W D. 3 W Câu 7. Cho nguồn điện có suất điện động 1,5 (V) có điện trở trong 1 ( Ω ). Mắc một điện trở R = 4 ( Ω ) vào hai cực của nguồn này để thành mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị nào sau đây? A. 5 (A) B. 7,5 (A) C. 0,3 (A) D. 0,37 (A) Câu 8. Điểm khác nhau giữa acquy và pin Vônta là: A. Phản ứng hóa học trong ac quy diễn ra thuận nghịch B. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau. C. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau. D. Sự tích điện khác nhau giữa hai cực. Câu 9. Một bóng đèn có ghi 6V-6W, khi mắc bóng dèn trên vào HĐt U = 3V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là: A. 1A B. 0,5 A C. 12A D. 36A Câu 10. HĐT 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω trong khoảng thời gian 200s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là: A. 2C B. 0,005C C. 20C D. 200C Câu 11. Mđ 1Có ba điện dung C 1 = C 2 = C; C 3 = 2C. Để điện dung C b = C thì các tụ sẽ được ghép theo cách A. (C 1 //C 3 )nt C 2 B. (C 1 //C 2 )ntC 3 C. C 1 nt C 2 nt C 3 D. (C 1 nt C 2 )//C 3 Câu 12. Tại A và B trong chân không lần lượt đặt các điện tích điểm q 1 = q 2 . Xét điểm C thoả mãn điều kiện AB = BC = 0,5AC = a. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị nào sau đây? A. E = E 2 - E 1 B. E = E 1 + E 2 C. E = 0 D. E = E 1 - E 2 Câu 13. Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến hiệu điện thế U. Ngắt khỏi nguồn và đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi thì: A. Điện tích của tụ không đổi. B. Điện dung của tụ không đổi C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ không đổi D. Điện tích của tụ giảm đi một nữa. Trang 2/2 - Mã đề: 157 Câu 14. Một điện lượng 6,0mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là: A. I = 3mA. B. I = 3A. C. I = 0,3A D. I = 0,3mA. Câu 15. Hai chất điểm mang đtích q 1 và q 2 khi đặt ngần nhau chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng: A. q 1 và q 2 đều là điện tích âm. B. q 1 và q 2 trái dấu nhau C. q 1 và q 2 đều là điện tích dương D. q 1 và q 2 cùng khác nhau Trang 2/2 - Mã đề: 157 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Vật 11NC Thời gian: 45 phút 01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~ 02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = 14. ; / = ~ 03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~ 04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ Mã đề: 225 Câu 1. Hỏi phải chia một dây dẫn đồng chất có điện trở là 64Ω ra bao nhiêu phần bằng nhau để khi mắc chúng song song thì điện trở tương đương của chúng bằng 1Ω. A. Chia ra 8 phần b nhau. B. Chia ra 10 phần bằng nhau C. Chia ra 4 phần b nhau D. Chia ra 6 phần b nhau Câu 2. 1 nguồn điện có ξ =3V, r = 1 Ω được nối với một điện trở R = 2 Ω thành mạch kín.Công suất của nguồn điện: A. 2W B. 3 W C. 3,5W D. 4,5W Câu 3. Khi tăng độ lớn của hai điện tích điểm lên gấp đôi và giảm khoảng cách giữa chúng còn một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: A. Tăng lên 4 lần B. Tăng lên 16 lần C. Tăng lên 6 lần D. Không thay đổi Câu 4. Cho nguồn điện có suất điện động 1,5 (V) có điện trở trong 1 ( Ω ). Mắc một điện trở R = 4 ( Ω ) vào hai cực của nguồn này để thành mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị nào sau đây? A. 5 (A) B. 7,5 (A) C. 0,3 (A) D. 0,37 (A) Câu 5. Cho hai điện tích điểm q 1 =q 2 = 2.10 -2 C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa chúng là 4,5.10 3 N thì khoảng cách giữa chúng là: A. 2 2 cm. B. 2 cm C. 4.10 -4 m D. 4 cm Câu 6. Tại A và B trong chân không lần lượt đặt các điện tích điểm q 1 = q 2 . Xét điểm C thoả mãn điều kiện AB = BC = 0,5AC = a. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị nào sau đây? A. E = 0 B. E = E 2 - E 1 C. E = E 1 - E 2 D. E = E 1 + E 2 Câu 7. Một điện lượng 6,0mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là: A. I = 0,3mA. B. I = 3A. C. I = 3mA. D. I = 0,3A Câu 8. HĐT 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω trong khoảng thời gian 200s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là: A. 200C B. 2C C. 0,005C D. 20C Câu 9. Để công suất tỏa nhiệt của điện trở R có giá trị cực đại thì: A. R < r B. R = r C. R = 2 r D. R > r Câu 10. Đặt tại A 1 điện tích Q=3.10 -6 C. Tính Cöôøng ñoä ñieän tröôøng tại điểm M cách A 1 khoảng r = 30m. Cho ε =1. A. 0,3.10 5 V/m B. 3.10 5 V/cm C. 30. V/m ## 3.10 5 V/m Câu 11. Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến hiệu điện thế U. Ngắt khỏi nguồn và đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi thì: A. Điện tích của tụ không đổi. B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ không đổi C. Điện dung của tụ không đổi D. Điện tích của tụ giảm đi một nữa. Câu 12. Một bóng đèn có ghi 6V-6W, khi mắc bóng dèn trên vào HĐt U = 3V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là: A. 36A B. 1A C. 12A D. 0,5A Câu 13. Điểm khác nhau giữa acquy và pin Vônta là: A. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau. B. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau. C. Sự tích điện khác nhau giữa hai cực. Trang 2/2 - Mã đề: 157 D. Phản ứng hóa học trong ac quy diễn ra thuận nghịch Câu 14. Mđ 1Có ba điện dung C 1 = C 2 = C; C 3 = 2C. Để điện dung C b = C thì các tụ sẽ được ghép theo cách A. (C 1 //C 3 )nt C 2 B. C 1 nt C 2 nt C 3 C. (C 1 nt C 2 )//C 3 D. (C 1 //C 2 )ntC 3 Câu 15. Hai chất điểm mang đtích q 1 và q 2 khi đặt ngần nhau chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng: A. q 1 và q 2 đều là điện tích dương B. q 1 và q 2 trái dấu nhau C. q 1 và q 2 cùng khác nhau D. q 1 và q 2 đều là điện tích âm. Trang 2/2 - Mã đề: 157 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Vật 11NC Thời gian: 45 phút 01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~ 02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~ 03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = 15. ; / = ~ 04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ Mã đề: 259 Câu 1. Khi tăng độ lớn của hai điện tích điểm lên gấp đôi và giảm khoảng cách giữa chúng còn một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ: A. Tăng lên 6 lần B. Không thay đổi C. Tăng lên 4 lần D. Tăng lên 16 lần Câu 2. Tại A và B trong chân không lần lượt đặt các điện tích điểm q 1 = q 2 . Xét điểm C thoả mãn điều kiện AB = BC = 0,5AC = a. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị nào sau đây? A. E = E 1 + E 2 B. E = E 2 - E 1 C. E = E 1 - E 2 D. E = 0 Câu 3. 1 nguồn điện có ξ =3V, r = 1 Ω được nối với một điện trở R = 2 Ω thành mạch kín.Công suất của nguồn điện: A. 3W B. 4,5W C. 3,5W D. 2W Câu 4. Mđ 1Có ba điện dung C 1 = C 2 = C; C 3 = 2C. Để điện dung C b = C thì các tụ sẽ được ghép theo cách A. (C 1 nt C 2 )//C 3 B. (C 1 //C 3 )nt C 2 C. C 1 nt C 2 nt C 3 D. (C 1 //C 2 )ntC 3 Câu 5. Một bóng đèn có ghi 6V-6W, khi mắc bóng dèn trên vào HĐt U = 3V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là: A. 0,5 A B. 36A C. 1A D. 12A Câu 6. Một điện lượng 6,0mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2,0s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là: A. I = 0,3A B. I = 0,3mA. C. I = 3mA. D. I = 3A. Câu 7. Cho hai điện tích điểm q 1 =q 2 = 2.10 -2 C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε = 2. Lực tương tác giữa chúng là 4,5.10 3 N thì khoảng cách giữa chúng là: A. 2 cm B. 2 2 cm. C. 4 cm D. 4.10 -4 m Câu 8. Điểm khác nhau giữa acquy và pin Vônta là: A. Sự tích điện khác nhau giữa hai cực. B. Phản ứng hóa học trong ac quy diễn ra thuận nghịch C. Chất dùng làm hai cực của chúng khác nhau. D. Sử dụng dung dịch điện phân khác nhau. Câu 9. Hai chất điểm mang đtích q 1 và q 2 khi đặt ngần nhau chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng: A. q 1 và q 2 trái dấu nhau B. q 1 và q 2 đều là điện tích âm. C. q 1 và q 2 cùng khác nhau D. q 1 và q 2 đều là điện tích dương Câu 10. Một tụ điện có điện dung C được tích điện đến hiệu điện thế U. Ngắt khỏi nguồn và đưa hai bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi thì: A. Điện tích của tụ không đổi. B. Điện dung của tụ không đổi C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ không đổi D. Điện tích của tụ giảm đi một nữa. Câu 11. Đặt tại A 1 điện tích Q=3.10 -6 C. Tính Cöôøng ñoä ñieän tröôøng tại điểm M cách A 1 khoảng r = 30m. Cho ε =1. A. 30. V/m ## 3.10 5 V/m B. 0,3.10 5 V/m C. 3.10 5 V/cm Câu 12. Hỏi phải chia một dây dẫn đồng chất có điện trở là 64Ω ra bao nhiêu phần bằng nhau để khi mắc chúng song song thì điện trở tương đương của chúng bằng 1Ω. A. Chia ra 10 phần bằng nhau B. Chia ra 8 phần b nhau. C. Chia ra 6 phần b nhau D. Chia ra 4 phần b nhau Câu 13. Để công suất tỏa nhiệt của điện trở R có giá trị cực đại thì: Trang 2/2 - Mã đề: 157 A. R < r B. R = r C. R = 2 r D. R > r Câu 14. Cho nguồn điện có suất điện động 1,5 (V) có điện trở trong 1 ( Ω ). Mắc một điện trở R = 4 ( Ω ) vào hai cực của nguồn này để thành mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị nào sau đây? A. 0,37 (A) B. 0,3 (A) C. 7,5 (A) D. 5 (A) Câu 15. HĐT 1V đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω trong khoảng thời gian 200s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là: A. 20C B. 0,005C C. 2C D. 200C Trang 2/2 - Mã đề: 157 Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam Kiểm tra một tiết HKI - Năm học 2009-2010 Trường THPT Lê Quý Đôn Môn: Vật 11NC Thời gian: 45 phút Đáp án mã đề: 157 01. - - - ~ 05. - / - - 09. - / - - 13. ; - - - 02. - - - ~ 06. - - = 10. - / - - 14. - - - ~ 03. - - - ~ 07. - - = - 11. - - - ~ 15. - / - - 04. - - = - 08. - - = - 12. ; - - - Đáp án mã đề: 191 01. - / - - 05. ; - - - 09. - / - - 13. ; - - - 02. - - - ~ 06. - - - ~ 10. - - = - 14. ; - - - 03. - - = - 07. - - = - 11. - / - - 15. - / - - 04. ; - - 08. ; - - - 12. - / - - Đáp án mã đề: 225 01. ; - - - 05. - / - - 09. - / - - 13. - - - ~ 02. - / - - 06. - - - ~ 10. - - = 14. - - - ~ 03. - / - - 07. - - = - 11. ; - - - 15. - / - - 04. - - = - 08. - - - ~ 12. - - - ~ Đáp án mã đề: 259 01. - - - ~ 05. ; - - - 09. ; - - - 13. - / - - 02. ; - - - 06. - - = - 10. ; - - - 14. - / - - 03. ; - - - 07. ; - - - 11. ; - - 15. ; - - - 04. - - - ~ 08. - / - - 12. - / - - . Vật Lý 11NC Thời gian: 45 phút 01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~ 02. ; / = ~ 06. ; / = 10. ; / = ~ 14. ; / = ~ 03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ;. đồng chất có điện trở là 64Ω ra bao nhiêu phần bằng nhau để khi mắc chúng song song thì điện trở tương đương của chúng bằng 1Ω. A. Chia ra 6 phần b nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP VAT LY 11, ON TAP VAT LY 11, ON TAP VAT LY 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn