lythuyet inf or gerund

3 291 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 03:11

GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 1 BÀI 15: GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE (PHẢI HỌC THUỘC LÒNG) (PHẢI HỌC THUỘC LÒNG) GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Đa số trường hợp là động từ đi đến một động từ nữa thì động từ theo sau thường ở dạng: TO V 0 . I: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ, CỤM ĐỘNG TỪ HOẶC GIỚI TỪ SAU ĐÂY SẼ Ở DẠNG GERUND (V -ING ) A: … VERB + ……+ V -ing ……. hate (ghét), detest (căm ghét), love (yêu thương), enjoy (thích thú, hưởng thụ), finish (hoàn thành), deny (chối cãi ), risk (mạo hiểm, liều lĩnh), forgive (tha thứ), avoid ( tránh), delay (trì hoãn), mention (đề cập đến), escape (thoát, trốn thoát), excuse (tha lỗi), miss (bỏ lỡ), postpone (trì hoãn), practise (luyện tập), appreciate (đánh giá đúng, cảm kích), mind (cảm phiền), tolerate (chịu đựng), dislike (không thích), spend (tiêu tốn), purpose ( thực hành, có mục đích), repent (hối hận), recollect (nhớ lại), catch (bắt gặp), shirk ( trốn tránh, tránh né), stand (chịu đựng), fancy (tưởng tượng), imagine (tưởng tượng), dread (kinh sợ), suggest (yêu cầu, đề nghị), resent (làm phật ý), waste (lãng phí), face( đối mặt), require (đòi hỏi), admit (xác nhận, chấp nhận), … Ex: He has just finished working for that company. They hate him having cheated them several times. She spends a lot of money buying clothes. He spent a lot of money betting horse races. Lưu ý: would like +to V 0 = ’d like + to V 0 (thích) còn would love + to V 0 = ’d love + to V 0 (thích) B: CỤM + V -ing ……………. can’t bear (không thể chịu đựng), be worth (xứng đáng) It’s impossible (không thể nào), can’t help (không thể không), be busy (bận rộn), It’s no good (không tốt, không được tích sự gì cả), can’t resist ( không thể nhịn được), have difficulty (gặp khó khăn), It’s no use (vô dụng) can’t stand (không thể chịu nổi), have trouble (gặp rắc rối), There is no (không có cách gì), … feel like (cảm thấy thích), Ex: It’s no use talking to him. Is it worth talking to him? I can’t help smiling at him. I can’t stand telling him about that. I am busy doing my homework. It’s no good going out with them at night. C: GIỚI TỪ + V -ing ………… in, on, at, to, for, with, by, of, off, up, down, beside, about, out, without, within, into, onto, toward, upon, behind, near, next, under, beneath, underneath, between,……… Ex: I am interested in telling jokes. He is fond of listening to jokes. II: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU SẼ Ở DẠNG BARE INFINITIVE (V 0 ) 1. LET, MAKE, HELP, SUGGEST* + O +V 0 Ex: They let you go out freely. But I will make you return that place easily. I want to help you go on the right ways. So, I suggest you that you be careful . Chú ý: BE + LET / MADE / HELPED / SUGGESTED* + TO V 0 ……… Ex: He isn’t let to do such a foolish thing. This robot is not made to serve in that firm. Lưu ý: Ta cũng có cấu trúc S + SUGGEST + (O) + ( THAT ) + V 0 + . Lý thuyết về INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 2 2. Sau các trợ động từ như DO, DOES, DID và các động từ khiếm khuyết như CAN, COULD, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, MAY, MIGHT, MUST, OUGHT TO, WON’T, SHAN’T, NEEDN’T, DARE NOT. Ex: I can swim. She will travel to Paris. Children ought to obey their parents. Do you like music?,… III: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY SẼ Ở MỘT TRONG 2 DẠNG- GERUND HOẶC TO INFINITIVE: (TUỲ NGHĨA) Verb trước Verb sau Nghĩa Examples Nghĩa tiếng Việt stop V -ing dừng làm He stops smoking. Anh ta dừng hút thuốc. TO V 0 dừng để làm He stops to smoke. Anh ta dừng lại để hút thuốc. try V -ing thử làm She tried putting on that shirt. Cô ấy thử mặc cái áo sơ mi đó. TO V 0 cố gắng làm I try to work harder Tôi cố gắng học chăm hơn. start V -ing bắt đầu đã làm He started working his job two days ago. Anh ta đã bắt đầu làm Việc của mình cách đây hai ngày. TO V 0 bắt đầu để làm I start to get touch with them. Tôi bắt đầu liên lạc Với họ. begin V -ing bắt đầu đã làm He began working his job two days ago. Anh ta đã bắt đầu làm việc của mình cách đây hai ngày. TO V 0 bắt đầu để làm I begin to get touch with them. Tôi bắt đầu liên lạc với họ. remember V -ing nhớ đã làm I remember meeting you last year. Tôi nhớ đã gặp em năm ngoái rồi mà. TO V 0 nhớ sẽ làm I remember to tell you a story. Tôi nhớ sẽ kể em nghe một câu chuyện forget V -ing Quên vì đã làm I forget meeting you last year. Tôi quên vì đã gặp em năm ngoái rồi. TO V 0 Quên sẽ phải làm I forget to meet Lan tomorrow morning. Tôi quên sẽ phải gặp Lan vào sáng mai. regret V -ing Hối tiếc vì đã làm I regret making friends with him. Tôi hối tiếc vì đã làm bạn với hắn TO V 0 Hối tiếc sẽ phải làm I regret to tell you about your failure. Tôi hối tiếc sẽ nói cho bạn biết về sự thất bại của bạn. need V -ing Cần được / bị làm This soil needs fertilizing right away. Đất này cần được / bị bón phân ngay bây giờ. TO V 0 Cẩn phải làm You need to come to see her right away. Bạn cần phải đến để gặp cô ấy ngay bây giờ. continue V -ing Tiếp tục làm He continued doing what he was doing without paying attention to anyone else. Anh ấy tiếp tục làm những gì ảnh đang làm không them để ý đến bất cứ ai khác. TO V 0 Tiếp tục để làm He continued his work to help her although she disliked that. Anh ấy tiếp tục công việc của mình để giúp cô ấy dù cô ta không thích điều đó. Chữ LIKE + TO V 0 : thích (ngẫu hứng thích); LIKE + TO V ing : thích (mang tính cố hữu); Lưu ý: Một vài mẹo vặt để làm bài (Không chính xác 100% nên khi bí mới dùng): 1. Thông thường thì: Người + need + to V 0 Vật + need + V -ing = Vật + need + TO BE + V 3/ -ed Lý thuyết về INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 3 2. Remember và Forget ở thể mệnh lệnh + to V 0 IV: CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU ĐÂY SẼ Ở 2 DẠNG GERUND & TO INFINITIVE: ( TUỲ THEO CÔNG THỨC SAU ĐÂY) Các động từ này là: RECOMMEND (giới thiệu, gửi gắm); ALLOW (cho phép), PERMIT (cho phép), ADVISE (khuyên nhủ), CONSIDER (xem xét, suy tính), …… A. V + V -ing ……. Ex: He doesn’t permit smoking in his room. (Anh ấy không cho phép hút thuốc trong phòng của anh ấy) B. V + O + TO V 0 ……… Ex: He doesn’t permit me to smoke in his room. (Anh ấy không cho phép tôi hút thuốc trong phòng của anh ấy) C. …… be + V 3 / ed + TO V 0 ……… Ex: You are allowed to go to the circus with them. (Bạn được cho phép đi xem xiếc với họ) He is not permitted to smoke in the office. (Anh ấy không được cho phép hút thuốc trong văn phòng) V: …….USED TO… : 1) used to V 0 : đã thường làm…. (Diễn tả thói quen trong quá khứ hiện giờ không còn nữa) Ex: He used to take a bath in this river when I was a child. I used to go out in the rains last year. 2) be used to + V 0 : = be used for + V -ing : được dùng để làm…. Ex: a) My telephone is used to contact with my clients. = My telephone is used for contacting with my clients (Điện thoại của tôi được dùng để tiép xúc với khách hàng) b) This computer is used to type doccuments. = This computer is used for typing documents (Máy điện toán này được dùng để đánh các văn bản.) 3) be used to + V- ing = get used to + V- ing = be accustomed to + V- ing :quen với việc…… Ex: I am used to staying up late = I get used to staying up late. Mary is used to working hard all day = Mary gets used to working hard all day. VI: CÁC ĐỘNG TỪ CHỈ CẢM GIÁC, SỰ NHẬN THỨC SAU ĐÂY ĐƯỢC THEO SAU BỞI GERUND HOẶC BARE INFINITIVE: SEE (thấy), HEAR (nghe thấy), NOTICE (chú ý), WATCH (xem), FIND (tìm thấy), REALIZE (nhận ra), FEEL (cảm thấy), Ex: I saw a snake creeping across the street. (Tôi thấy một con rắn đang bò qua đường) I saw a snake creep across the street. (Tôi thấy một con rắn bò qua đường) VII: TRONG THỂ NGOẠI TÁC (HAY CÒN GỌI LÀ THỂ NHỞ VẢ HOẶC CAUSATIVE FORM): S + HAVE / GET + sth + V 3 / -ed + . Ex: I have my windows painted. She has her hair made up. They had store sold I get it done. Nam gets his pens repaired …… S + HAVE + sb + V 0 Ex: I have Peter paint my windows. Mary has me do her exercise S + GET + sb + to V 0 Ex: Peter gets Mary to do his homework. They got Nam to dig the pool. Lý thuyết về INFINITIVES OR GERUND . GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 1 BÀI 15: GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE (PHẢI HỌC THUỘC LÒNG) (PHẢI HỌC. + need + TO BE + V 3/ -ed Lý thuyết về INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 3 2. Remember và Forget ở thể mệnh lệnh + to V 0 IV: CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: lythuyet inf or gerund, lythuyet inf or gerund, lythuyet inf or gerund

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay