lythuyet inf or gerund

3 283 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 03:11

. GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 1 BÀI 15: GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE GERUND; TO INFINITIVE; BARE INFINITIVE (PHẢI HỌC THUỘC LÒNG) (PHẢI HỌC. + need + TO BE + V 3/ -ed Lý thuyết về INFINITIVES OR GERUND GV: Huỳnh Quang Minh Tuấn Trang 3 2. Remember và Forget ở thể mệnh lệnh + to V 0 IV: CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: lythuyet inf or gerund, lythuyet inf or gerund, lythuyet inf or gerund

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay