Đê kiêm tra hoc ki I toan 9

3 421 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 02:11

Trường : Nguyễn Minh Hồng GV : Nguyễn Ngọc Phương ĐỀ Ø CƯƠNG THI HỌC KỲ I ĐỀ 7 BÀI 1 : Thu gọn : 1 ) 6 24 294 150 + - 2 2 ) ( ) ( ) 2 2 2 - 6 + 3 - 6 BÀI 2 : Giải phương trình : 1) 2 1 3 = +x 2 / 2 4 4 1 1 + + =x x BÀI 3 : Hai đường thẳng có đồ thị là ( ) 1 : 2= −d y x và ( ) 2 : + 2=d y x a/ Vẽ ( ) ( ) 1 2 ;d d trên cùng mặt phẳng tọa độ b/ Tìm toạ độ giao điểm M của ( ) 1 d và ( ) 2 d c ) Viết phương trình đường thẳng ( ) d , có đồ thò song song với đường thẳng + 2=y x và đi qua toạ độ giao điểm M của ( ) 1 d và ( ) 2 d Bài 4 : Rút gọn : 3 2 3 2 2 1 1 1 1 = + - = - 1 3 1 2 2 3 1 1   − + + −   −  ÷  ÷  ÷ + − − +     a a A B a a a Bài 5 : Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 4 cm . Dựng nửa đường tròn tâm O đường kính AD ; Kẻ BM là tiếp tuyến của ( O ) và cắt CD tại K ( M là tiếp điểm ) 1 ) Chứng minh : Bốn điểm A ; B ; M ; O cùng thuộc một đường tròn 2 ) Chứng minh : OB OK ⊥ và BM . MK = R 2 . 3 ) Cho AB + KD = 10 cm . Tính Chu vi tứ giác BADK . 4 ) Đường thẳng OM cắt CD tại E . Chứng tỏ : K trung điểm của ED ĐỀ 8 BÀI 1 : Tính 1 ) 1 27 48 2 + 12 - 2 ) ( ) ( ) 2 2 1 - 3 2 - 3 + BÀI 2 : Giải phương trình : 1/ 5 2 = 7− x 2/ 2 9 6 1 6− + =x x BÀI 3 : Hai đường thẳng có đồ thị là ( ) 1 :d y x= -2 + 3 và ( ) 2 1 : 2 =d y x a/ Vẽ ( ) ( ) 1 2 ;d d trên cùng mặt phẳng tọa độ b/ Tìm toạ độ giao điểm của ( ) 1 d và ( ) 2 d c ) Viết phương trình đường thẳng ( ) d , có đồ thò song song với ( ) 1 D và đi qua điểm A ( 1 ; -1 ) ? Bài 4 : Rút gọn : 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 3 A = với a 0 = : với x 0 ; x 4   + + + +   + − > − − ≥ ≠  ÷  ÷  ÷ − + − − −     a a a a x x B a a a x x x x BÀI 5 : Cho ( O ; R= 15 ) và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R . Từ A vẽ tiếp tuyến AB ; AC với đường tròn ( B ; C là tiếp điểm ) . Kẻ đường kính BD a ) Tính các góc và cạnh của ∆ABO ? b ) Chứng tỏ : BC tại H ⊥ OA và OA // CD c ) Chứng minh : 2 2 2 2 2 + A = 4 BC OH H R+ d ) Đường thẳng AO cắt đường tròn tâm O lần lượt tại I và K . Chứng minh : 0 ABI= ) ) KB và AI . AK = AH . AO ĐỀ 9 BÀI 1 : Tính 3 ) 48 27 3 - - 3 − a ( ) ( ) 2 2 10 21 21b ) - + 3 - BÀI 2 : Giải phương trình : 1 ) 5 2 8 − =x 2 ) 2 9 12 4 2 − + =x x Bài 3 : Rút gọn : 4 2 5 6 2 1 1 4 2 2 1 1 1 A = =     − + + + − − × −  ÷  ÷  ÷  ÷ − + − − + + +     x x x x x B x x x x x x x x x Bài 4 : Hai đhàm số 1 2 x + 3=y và 2 + 3 = − y x a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng trên bằng phép tính . c ) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A ( 1 ; 0 ) và song song với đường thẳng 1 2 x + 3=y ? Trường : Nguyễn Minh Hồng GV : Nguyễn Ngọc Phương Bài 5 : Cho ( O ; R ) đường kính AB = 30 cm . Gọi M là một điểm trên ( O ) .Qua M vẽ tiếp tuyến của ( O ) cắt tiếp tuyến Ax ; By tại C và D . 1) Chứng minh : BM ⊥OD 2 ) Chứng minh : ∆COD vuông tại O và AC . DB = OM 2 3 ) Cho DB – AC = 9 cm; CD = 34 cm . Tính diện tích tứ giác ACDB . 4 ) Gọi Q là giao điểm của BC và AD . Chứng minh : MQ ⊥ AB ĐỀ 10 BÀI 1: Rút gọn các biểu thức sau : a ) 48 32 3 - 2 - 5 ( ) ( ) 2 2 2 2 3b ) 2 - 3 + + BÀI 2 : Giải phương trình : 1 ) 9 5 3+ =x 2 ) 2 25 20 4 2 + + = x x Bài 3 : a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ 2=y x và 1 2 + 2 − =y x b) Tìm toạ độ giao điểm M của hai hàm số trên bằng phép toán . c ) Viết phương trình đường thẳng có đồ thị song song với 1 2 + 2 − =y x và đi qua A(-2 ; 4 ) Bài 3 : Rút gọn : ( ) 2 3 1 1 1 5 5 7 7 5 7 5 2 A = =   −     − × + + +  ÷  ÷  ÷  ÷ − + + − +       x x B x x x x x x x Bài 5 : Cho ( O ; R ) đường kính AB và điểm M trên đường tròn sao cho AM = R . Gọi Ax và By là các tiếp tuyến của đường tròn . Tiếp tuyến đường tròn tại M cắt Ax và By lần lược tại E và F . OE và AM cắt nhau tại K . a ) Chứng minh : MB ⊥ OF tại Q và Bốn điểm E ; M ; A ; O cùng thuộc một đường tròn b ) Chứng minh : KQ là đường trung bình của ∆ MAB ? c ) Chứng minh : OK . OE = OQ .OF d ) Gọi N là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác EKQF . Hãy tính khoảng cách từ tâm N đến dây EF Đề 11 BÀI 1 : Tính 1 ) ( ) 2 5 2 6 - 2 + 2 3− 2 ) 7 7 6 2 4 7 7 1     − − +  ÷  ÷  ÷ +     3 ) 5 1 1 - + 12 6 6 4 ) 10 - 2 5 2 - 5 - 1 2 + 5 BÀI 2 : Giải phương trình : 1 ) 3 3 5 2− =x 2 ) 2 25 10 1 = 4− +x x BÀI 3 : Cho hai hàm số có đồ thị là ( ) 1 : = −d y x và ( ) 2 1 : 2 2 + =d y x a ) Vẽ ( ) ( ) 1 2 ; d d trên cùng mặt phẳng tọa độ b ) Gọi giao điểm của ( ) 1 d và ( ) 2 d là điểm B . Tìm toạ độ điểm B bằng phép tính c ) Viết phương trình đường thẳng ( ) d , có đồ thò song song ( ) 1 D và đi qua điểm M ( -1 ; - 3 ) ? BÀI 4 : Rút gọn : 4 8 15 a + ab A = - + = : 1- ab 3 5 1 5 5 1 1     + − +  ÷  ÷  ÷ − + − +     a b a b B ab ab 2 =     + + − ×  ÷  ÷  ÷  ÷ − +     a a b b a b M ab a b a b . Chứng minh M không phụ thuộc vào biến BÀI 5 BÀI 5 : Cho ∆ABC vuông tại A ; đường cao AH , BH = 8 cm ; HC = 18 cm . 1 ) Tính độ dài AH và tang góc ABH ? 2 ) Vẽ đường tròn ( B ; BH ) và tiếp tuyến AM của ( B ; BH ) tại tiếp điểm M . Vẽ đường tròn ( C ; CH ) và tiếp tuyến AN của ( C ; CH ) tại tiếp điểm N . Chứng minh : AB MH ; AC HN⊥ ⊥ . 3) Chứng minh : M ; A ; N thẳng hàng . 4 ) Tính tỉ số diện tích tứ giác BCNM và diện tích ∆ABC Trường : Nguyễn Minh Hồng GV : Nguyễn Ngọc Phương Đề 12 BÀI 1 : Tính 1 ) ( ) − 2 7 2 6 - 6 - 4 2 ) 3 45 20 80 - 7 - 5 BÀI 2 : Giải phương trình : 1 ) 4 x = - 3 5 2 ) 2 4 8 1+ + = 3x x BÀI 3 : Cho hai hàm số có đồ thị là ( ) 1 : 2= +d y x và ( ) 2 :d y x= − a ) Vẽ ( ) ( ) 1 2 ; d d trên cùng mặt phẳng tọa độ b ) Tìm toạ độ giao điểm của ( ) 1 d và ( ) 2 d bằng phép tốn . c ) Viết phương trình đường thẳng ( ) d , có đồ thò song song ( ) 1 d và đi qua điểm E ( 2 ; -3 ) ? BÀI 4 : A ) Rút gọn : 5 2 2 1 1 N = - + 1 = : 4 2 2         − − − −  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷  ÷ − − + − −         x x x a a b M x x x x ab b a ab a b B ) 2 =     + + − ×  ÷  ÷  ÷  ÷ − +     a a b b a b M ab a b a b . Chứng minh B không phụ thuộc vào biến BÀI 5 : Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A, víi AC < AB; AH lµ ®êng cao kỴ tõ ®Ønh A nội tiếp đường tròn tâm O . C¸c tiÕp tun t¹i A vµ B của ®êng trßn t©m O c¾t nhau t¹i M. §o¹n MC c¾t ®êng cao AH t¹i F. Kéo dµi CA cho c¾t ®êng th¼ng BM ë D. 1 ) Chøng minh : AB tại EOM ⊥ 2 ) Chøng minh : OM//CD vµ M lµ trung ®iĨm cđa BD 3 ) Chøng minh : EF // BC 4 ) Cho OM =BC = 4cm. TÝnh chu vi tam gi¸c ABC. . ; BH ) và tiếp tuyến AM của ( B ; BH ) t i tiếp i m M . Vẽ đường tròn ( C ; CH ) và tiếp tuyến AN của ( C ; CH ) t i tiếp i m N . Chứng minh : AB MH. minh B không phụ thuộc vào biến B I 5 : Cho ∆ ABC vu«ng t i A, v i AC < AB; AH lµ ®êng cao kỴ tõ ®Ønh A n i tiếp đường tròn tâm O . C¸c tiÕp tun t¹i
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê kiêm tra hoc ki I toan 9, Đê kiêm tra hoc ki I toan 9, Đê kiêm tra hoc ki I toan 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay