DE CUONG ON TAP KHI TA 8.doc

6 198 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 00:11

. ẹE CệễNG ON TAP TA 8 (Naờm hoùc: 2009-2010) I/ READING: 1/ Read the passage, then decide if the statements are true (T) or false. questions below. Ha Long – Bay of the Descending Dragon- is popular with both Vietnamese and international tourists. One of the attractions of Ha Long is
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP KHI TA 8.doc, DE CUONG ON TAP KHI TA 8.doc, DE CUONG ON TAP KHI TA 8.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay