Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

4 445 8

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,279 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 12:11

. Tổ: Hóa- Sinh Đại cơng hóa hữu cơ Câu 1. Luận điểm nào sau đây không đúng: A. Trong phân tử hợp chất hữu cơ,các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa. Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì ? A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố cacbon luôn có hóa trò IV B. Vì cacbon có thể liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương hóa hữu cơ- tbinh, Đại cương hóa hữu cơ- tbinh, Đại cương hóa hữu cơ- tbinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn