Đề thi môn Toán lớp 3 giữa HKI NH 2010-2011

3 906 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 06:11

PGD-ĐT TÂN HỒNG. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Trường TH-THCS THỐNG NHẤT. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Toán Khối: 3 Thời gian: 60 phút Ngày thi: 21/10/2010 Họ và tên học sinh:………………………………Lớp 3… Điểm Lời phê của giáo viên. I / Trắc nghiệm: (4 điểm). 1/ Hiệu của 567 và 325 là: a. 882 b. 892 c. 242 d. 282 2/ Tổng của 234 và 432 là: a. 566 b. 466 c. 656 d. 666 3/ Kết quả của 5 x 9 + 27 là: a. 62 b. 28 c. 72 d. 18 4/ Kết quả của 80 : 2 – 13 là: a. 27 b. 37 c. 53 d. 47 5/ X x 4 = 32, giá trị của X là bao nhiêu? a. 36 b. 28 c. 8 d.7 6/ Kết quả của 32 x 3 là: a. 62 b. 69 c. 35 d. 96 7/ 1 của 24 m là mấy? 6 a. 2m b. 3m c. 4m d. 5m 8/ Tổng của 162 và 370 là: a. 332 b. 432 c. 532 d. 632 9/ Hiệu của 728 và 245 là: a. 973 b. 483 c. 583 d. 683 10/ Kết quả của 49 : 7 là: a. 4 b. 5 c. 6 d.7 11/ Kết quả của 7 x 7 + 21 là: a. 60 b. 70 c. 28 d. 68 12/ Mỗi ngày có 24 giờ. Vậy 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ? a. 144giờ b. 244giờ c. 344giờ d. 444giờ 13/ Kết quả của 32 : 4 + 106 là: a. 186 b. 906 c. 104 d. 114 14/ Trong hình bên có mấy hình vuông? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 15/ 3 1 của 93 lít là: a. 31 lít b. 21 lít c. 41 lít d. 51 lít. 16/ Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Vậy mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? a. 5 học sinh. B. 6 học sinh. C. 7 học sinh d. 8 học sinh. II/ Tự luận: (6 điểm) 1/ Tính: a/ 57 x 6 = …………… b/28 : 4 = …………… 2/ Tìm x: a/ x : 6 = 12 b/ x + 125 = 266 …………………. ………………………. …………………. ………… .………… …………………. ………………………. …………………. ………… .………… 3/ Tính: a/ 6 x 9 + 6 = …………… b/ 7 x 5 + 15 = …… .…… . ……………. …… .…… 4/ Bài toán: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam? Bài giải. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đáp án Toán 3 I/ Trắc nghiệm: (4 điểm) - Học sinh làm đúng mỗi ý cho 0,25 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 c d c a c d c c b d b a d c a d II/ Tự luận: (6 điểm). 1/ Tính: 1đ. a/ 342 (0,5đ) b/ 7 (0,5đ) 2/ Tìm x: 1đ. a/ x : 6 = 12 x = 12 x 6 (0,25ñ) x = 72 (0,25đ) b/ x + 125 = 266 x = 266 – 125 (0,25ñ) x = 141 (0,25đ) 3/ Tính: 2đ a/ 6 x 9 + 6 = 54 + 6 (0,5ñ) = 60 (0,5đ) b/ 7 x 5 +15 = 35 + 15 (0,5ñ) = 50 (0,5đ) 4/ Baøi toaùn: ( 2ñ ) Bài giải. Số quả cam mẹ hái được là: (0,5 ñiểm) 7 x 5 = 35 ( quả) ( 1 ñiểm ) Đáp số: 35 quả cam. (0,5 ñiểm). . NH T. Độc lập-Tự do-H nh phúc. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Toán Khối: 3 Thời gian: 60 phút Ngày thi: 21/10/2010 Họ và tên học sinh:…………………………… Lớp. a. 36 b. 28 c. 8 d.7 6/ Kết quả của 32 x 3 là: a. 62 b. 69 c. 35 d. 96 7/ 1 của 24 m là mấy? 6 a. 2m b. 3m c. 4m d. 5m 8/ Tổng của 162 và 37 0 là: a. 33 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Toán lớp 3 giữa HKI NH 2010-2011, Đề thi môn Toán lớp 3 giữa HKI NH 2010-2011, Đề thi môn Toán lớp 3 giữa HKI NH 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay