Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên

77 493 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2012, 12:23

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 1 Phần 1 mở đầu 1.1. Đặt vấn đề Việt Nam là một nớc nông nghiệp với 80% dân số sống ở vùng nông thôn, 76% lao động tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chiếm giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó sản xuất ra lơng thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con ngời mà không một ngành nào có thể thay thế đợc. Đồng thời sản xuất nông lâm nghiệp còn cung cấp nguyên nhiên liệu cho các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến tiểu thủ công nghiệp, phục vụ nhu cầu trong nớc xuất khẩu. Mặt khác sản xuất nông lâm nghiệp còn là cơ sở thúc đẩy các ngành, các hoạt động kinh tế khác phát triển, đặc biệt ở những nớc đang trên con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá nh ở nớc ta. Nông nghiệp còn là nguồn tạo ra thu nhập ngoại tệ thông qua xuất khẩu các loại nông sản hàng hoá ra thị trờng trong ngoài nớc. Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng dân số nh của Việt Nam hiện nay cùng với việc thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trờng thì vấn đề đảm bảo an ninh lơng thực cũng nh việc không ngừng nâng cao sản lợng, chất lợng các loại nông sản phẩm, hàng hoá là một vấn đề bức thiết. Việc đảm bảo lơng thực cho hơn 84 triệu dân trong khi đất đai không những không gia tăng mà còn bị thu hẹp là một vấn đề không phải dễ dàng. Việc đa ra các loại hàng hoá, nông sản với sản lợng lớn, chất lợng cao đủ sức cạnh tranh với các nớc trong khu vực trên thế giới là một vấn đề phức tạp. Điều đó đã đặt nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung đứng trớc những cơ hội thách thức mới. Đứng trớc tình hình mới Đảng Nhà nớc ta đã xác định đây là giai đoạn phát triển kinh tế đặc biệt quan trọng yêu cầu cần phải có đờng lối sáng suốt, phù hợp; đồng thời cũng phải có sự đoàn kết nhất trí của nhà nớc, của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, kinh tế xã hội của đất nớc. Trong sản xuất nông nghiệp cũng cần phải có sự kết hợp của 4 nhà đó là: nhà nớc, nhà khoa học, nhà nông nhà doanh nghiệp. để thực hiện nhiệm vụ liên kết giữa các nhà phải kể đến một tổ chức quan trọng đó là "khuyến nông". Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 2 Khuyến nông hình thành phát triển gắn liền với sự hình thành phát triển của sản xuất nông nghiệp. Cùng với thời gian, khuyến nông đã ngày càng phát triển dần đáp ứng đợc nhu cầu của sản xuất nông nghiệp. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới đã đợc chuyển giao áp dụng vào sản xuất góp phần tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hớng hàng hoá chất lợng cao, tăng thu nhập cho ngời lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn. Bên cạnh những thành công đã đạt đợc, khuyến nông vẫn tồn tại những hạn chế nh: nội dung hoạt động còn ít, phơng pháp các hình thức hoạt động cha đợc đa dạng, hệ thống khuyến nông còn nhiều hạn chế cả về cơ cấu tổ chức, số lợng chất lợng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt các chơng trình, hoạt động khuyến nông hiện nay nhiều khi vẫn còn cha thực sự đáp ứng nhu cầu của ngời dân. Nhiều chơng trình, dự án khuyến nông đã rất hiệu quả khi thực hiện nhng khi chơng trình, dự án kết thúc, thì mọi thành quả không đợc nhân rộng mà nó cũng đi theo những ngời làm chơng trình, dự án luôn. Đối với Định Hoá từ khi thành lập đến nay tổ chức khuyến nông đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của ngành nông nghiệp. Trong những năm qua hoạt động khuyến nông huyện Định Hoá đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhiều chơng trình, dự án, mô hình đợc thực hiện góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho ngời dân, đa nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên do đặc điểm Định Hoá là một huyện miền núi, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao cho nên trình độ dân trí còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại. Vì vậy việc thực hiện các chơng trình, dự án khuyến nông còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Hiệu quả của các chơng trình, dự án không kéo dài mà thờng kết thúc khi chơng trình, dự án kết thúc. Tại sao lại xẩy ra hiện tợng nh vậy? Các chơng trình, dự án này đã đợc thực hiện nh thế nào? Xuất phát từ những lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: ''Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên". Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 3 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống lại vấn đề lí luận thực tiễn về công tác khuyến nông. - Đánh giá thực trạng các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện Định Hoá. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các chơng trình khuyến nông trên địa bàn huyện. 1.3. Đóng góp của đề tài - Góp phần củng cố thêm về mặt lí luận thực tiễn trong công tác khuyến nông. - Đóng góp đợc những kiến nghị thông qua việc nghiên cứu thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Định Hoá. -tài liệu tham khảo cho những ngời quan tâm. 1.4. Đối tợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tợng nghiên cứu - Các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt trong những năm gần đây. 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: + Những số liệu thứ cấp đợc tổng hợp trong 3 năm 2005 - 2007. + Những số liệu sơ cấp (trực tiếp điều tra): năm 2007. - Về không gian: Trên địa bàn huyện Định Hoá. 1.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 1.5.1. Diện tích gieo trồng Là diện tích thực tế có gieo trồng một hoặc nhiều loại cây nhằm thu hoạch thành phẩm ngay trên diện tích đó. 1.5.2. Năng suất Năng suất cây trồng là số lợng sản phẩm chính của từng loại cây trồng tính bình quân trên một đơn vị diện tích. 1.5.3. Sản lợng Sản lợng cây trồng là tổng số sản phẩm chính đợc tạo ra trên toàn bộ diện tích gieo trồng của mỗi loại cây trong từng thời vụ hoặc một năm. Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 4 1.5.4. Giá trị sản xuất (GO) Giá trị sản xuất của từng ngành hoặc của toàn doanh nghiệp là toàn bộ giá trị của sản phẩm vật chất, dịch vụ hữu ích do lao động của từng ngành hoặc của toàn doanh nghiệp làm ra trong một thời gian nhất định thờng là 1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm. (dựa theo chu kỳ sản xuất kinh doanh) Về cấu trúc: GO = C + V + M C = (C1 + C2 + C3): là giá trị đầu t phục vụ sản xuất V: là thu nhập của ngời lao động M: là lợi nhuận hay lãi kinh doanh Trong sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp sẽ bao gồm giá trị sản xuất của ngành trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp. Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt = tổng giá trị sản xuất của các loại cây. Ta có công thức sau: Giá trị sản xuất trồng trọt = Giá trị SP chính của các loại cây trồng + Giá trị SP phụ của các loại cây trồng có thu hoạch + Chênh lệch giá trị SPDD của trồng trọt 1.5.5. Giá trị gia tăng (VA) Là toàn bộ kết quả lao động hữu ích của những ngời lao động trong doanh nghiệp đó mới tạo ra giá trị hoàn vốn cố định (khấu hao tài sản cố định) trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức: VA = GO - IC VA: Giá trị gia tăng GO: Giá trị sản xuất IC: Chi phí trung gian 1.5.6. Chi phí trung gian (IC) Chi phí trung gian của doanh nghiệp là bộ phận cấu thành của tổng chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí thờng xuyên về vật chất nh: nguyên vật liệu, nhiên liệu, chi phí vật chất khác (không kể khấu hao tài sản cố định) chi phí dịch vụ đợc sử dụng trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 5 hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định (1 tháng, 1 quý hoặc 1 năm). Chi phí trung gian của toàn doanh nghiệp bằng tổng chi phí trung gian của các hoạt động sản xuất dịch vụ có trong doanh nghiệp. * Cấu tạo: - Chi phí vật chất: + Chi phí về giống cây trồng + Phân bón các loại + Vôi các chất cải tạo đồng ruộng, bảo vệ thực vật, thuốc tiêm phòng trừ dịch bệnh cho súc vật. + Điện năng nhiên liệu, chất đốt + Vật liệu + Thức ăn cho chăn nuôi - Chi phí dịch vụ: + Chi phí cho việc cày bừa, vận tải thuê ngoài + Thuê sức kéo súc vật + Trả tiền thuỷ lợi phí 1.5.7. Thu nhập hỗn hợp (MI) Là phần thu nhập của quá trình sản xuất (gồm cả công lãi) nằm trong giá trị gia tăng sau khi đã trừ khấu hao các chi phí bổ xung khác. Công thức: MI = GO IC - Tsx C1 Tsx: Thuế nông nghiệp C1: khấu hao tài sản cố định Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 6 Phần 2 tổng quan tài liệu phơng pháp nghiên cứu 2.1. Một số khái niệm cơ bản 2.1.1. Khái niệm về khuyến nông Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhà nớc Việt Nam đều có các chủ trơng, chính sách về phát triển nông lâm nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt là trong những năm gần đây với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì các chủ trơng, chính sách đó càng phong phú đa dạng góp phần đa nhanh nền kinh tế Việt Nam vào thời kỳ hội nhập. Những chủ trơng, chính sách biện pháp đó chính là hoạt động của công tác khuyến nông. Vậy khuyến nông là gì? Thuật ngữ "extension" có nguồn gốc ở Anh từ những năm 1866 đợc hiểu với nghĩa là "triển khai" hay "mở rộng", nếu ghép với từ "Agriculture" thành "Agriculture extension" thì dịch là "Khuyến nông" [3] Theo nghĩa Hán Văn "khuyến" có nghĩa là khuyên ngời ta cố gắng sức trong công việc, còn "khuyến nông" có nghĩa là mở mang phát triển trong nông nghiệp. Còn theo Thomas.G.Floes thì "khuyến nông" là một từ tổng quát để chỉ tất cả các công việc có liên quan đến sự nghiệp phát triển nông thôn, đó là một hệ thống giáo dục ngoài nhà trờng, trong đó có ngời già ngời trẻ học bằng cách thực hành [3] Qua đó ta thấy "khuyến nông" là một thuật ngữ khó định nghĩa một cách chính xác, vì khuyến nông đợc tổ chức bằng nhiều cách khác nhau, để phục vụ nhiều mục đích rộng rãi, do đó có nhiều quan niệm định nghĩa về khuyến nông. Qua rất nhiều quan điểm cách định nghĩa chúng ta có thể tóm tắt lại có thể hiểu khuyến nông theo hai nghĩa: - Khuyến nông hiểu theo nghĩa rộng: Là khái niệm chung để chỉ tất cả những hoạt động hỗ trợ sự nghiệp xây dựng phát triển nông thôn [3]. - Khuyến nông hiểu theo nghĩa hẹp: Là một tiến trình giáo dục không chính thức mà đối tợng của nó là nông dân. Tiến trình này đem đến cho nông Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 7 dân những thông tin những lời khuyên nhằm giúp họ giải quyết những vấn đề những khó khăn trong cuộc sống. Khuyến nông hỗ trợ phát triển các hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác để không ngừng cải thiện chất lợng cuộc sống của nông dân gia đình họ [3]. 2.1.2. Khái niệm về chơng trình khuyến nông Hoạt động của công tác khuyến nông đợc thực hiện bởi rất nhiều các nội dung khác nhau nó đợc thể hiện cụ thể thông qua các chơng trình, dự án khuyến nông. Vậy chơng trình, dự án khuyến nông là gì? - Chơng trình là tổ hợp các dự án có cùng mục đích trong một thời gian nhất định. Một kế hoạch có thể bao gồm nhiều chơng trình. Các chơng trìnhtính chất định hớng các công việc chính cần phải làm để đạt đợc mục tiêu của kế hoạch [4]. - Mỗi chơng trình có thể bao gồm nhiều dự án liên quan tới nhau lồng ghép trong một tổng thể nhằm đạt đợc các mục tiêu của chơng trình. - Trong đó dự án là tập hợp các hoạt động qua đó để bố trí sử dụng các nguồn lực nhằm tạo ra sản phẩm hay dịch vụ, trong thời gian xác định nhằm thoả mãn mục tiêu nhất định trong một phạm vi ngân sách xác định [4]. - Chơng trình khuyến nông: Là tập hợp các dự án khuyến nông liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn đợc định hớng để đạt đợc mục tiêu cụ thể [13]. - Dự án khuyến nông: Là các hoạt động hỗ trợ trong các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn đợc thiết kế để đạt đợc mục tiêu cụ thể trong khung thời gian địa điểm xác định [13]. 2.2. Hoạt động khuyến nông trong ngoài nớc. 2.2.1. Hoạt động khuyến nông của một số nớc trên thế giới 2.2.1.1. Nớc Mỹ Năm 1845 tại Ohio, N. S. Townshned chủ nhiệm khoa nông học đề xuất việc tổ chức những câu lạc bộ nông dân tại các quận huyện. Những câu lạc bộ này sinh hoạt định kỳ hàng tháng, nghe giảng về những chủ đề khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nghe báo cáo đi tham quan thực tế tại những trang trại. Đây là tiền thân của giáo dục sơ đẳng về khuyến nông tại Mỹ [14]. Năm 1891, bang New York dành 10.000 đôla cho khuyến nông đại học. Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 8 Năm 1892 trờng đại học Chicago, trờng Wicosin bắt đầu tổ chức chơng trình khuyến nông học đại học. Năm 1907, 42 trờng đại học trong 39 bang đã thực hiện công tác khuyến nông. Năm 1910, 35 trờng đại học đã có bộ môn khuyến nông. Năm 1914 tổ chức khuyến nông chính thức đợc hình thành ở Mỹ, có 1861 hội nông dân với 3.050.150 hội viên [14]. Thuật ngữ Extension Education đã đợc sử dụng để chứng tỏ rằng đối tợng giáo dục của trờng đại học không nên chỉ hạn chế ở những sinh viên do nhà trờng quản lý, mà nên mở rộng tới những ngời đang sống ở khắp nơi trên đất nớc. 2.2.1.2. Nớc Pháp Thế kỷ 15-16 đánh dấu một mốc đầu tiên trong lịch sử phát triển khoa học Pháp, vì một số công trình đã đợc bắt đầu ở thời kỳ này nh tác phẩm ngôi nhà nông thôn của Enstienne Liebault nghiên cứu về kinh tế nông thôn khoa học nông nghiệp. Tác phẩm Diễn trờng nông nghiệp của Oliver de Serres đề cập đến nhiều vấn đề trong nông nghiệp nh cải tiến giống cây trồng vật nuôi [3]. Thế kỷ 18, cụm từ phổ cập nông nghiệp (Vulgazigation Argicole), hoặc chuyển giao đến kỹ thuật đến ngời nông dân (Transfert des Technologies Agricoles au Payan) đợc sử dụng phổ biến. Giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay (1914 - 1918). Trung tâm CETA (Centre dEtuder Techniques Agricoles) nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp đầu tiên đợc tổ chức do sáng kiến của nông dân vùng Pari hoạt động với nguyên tắc: - Ngời nông dân có trách nhiệm chủ động trong công việc - Sáng kiến từ cơ sở - Hoạt động nhóm rất quan trọng. Đây là phơng pháp hết sức độc đáo thời bấy giờ, ngời nông dân đợc quyền tham gia tích cực vào công việc của nông trại, họ chủ động tìm ra các giải pháp thích hợp với sự hỗ trợ của các kỹ s nông nghiệp [3]. Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 9 2.2.1.3. Nớc ấn Độ Tại ấn Độ chơng trình thiết lập 100 Trung tâm Khuyến nông - khuyến lâm 1 văn phòng khuyến nông - khuyến lâm Trung TW, 10 Trung tâm Khuyến nông - khuyến lâm vùng nhằm cải thiện sự liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu chuyển giao công nghệ [3]. 2.2.1.4. Nớc Thái Lan Thái Lan 3 tổ chức hoạt động liên quan đến khuyến nông - khuyến lâm là cục lâm nghiệp Hoàng Gia, hội nông dân hội phát triển cộng đồng. Cục lâm nghiệp Hoàng Gia hoạt động khuyến nông - khuyến lâm trên các lĩnh vực nh: Bảo vệ rừng sử dụng đất trồng cây. Hoạt động này đợc chỉ đạo bởi các phòng lâm nghiệp quốc gia bao gồm 21 cơ quan cấp vùng 72 cơ quan cấp tỉnh [3]. 2.2.1.5. Nớc Philippin Khuyến nông - khuyến lâm đợc thành lập từ năm 1976, nhà nớc xây dựng các chính sách, lập kế hoạch, xây dựng các chơng trình khuyến nông - khuyến lâm các dự án phát triển nông thôn. Mạng lới khuyến nông - khuyến lâm chủ yếu ở các trờng đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức tình nguyện các tổ chức phi chính phủ thực hiện [3]. 2.2.1.6. Nớc Inđonesia Hệ thống khuyến nông - khuyến lâm đợc xây dựng từ cấp trung ơng đến cấp cơ sở. Các trung tâm khuyến nông - khuyến lâm đợc hình thành ở các cấp cộng đồng bao gồm từ 4 đến 8 cán bộ hiện trờng về lâm nghiệp, 7 - 12 cán bộ nông nghiệp mỗi trung tâm phụ trách 2 - 3 xã. Cả nớc có khoảng 7000 cán bộ khuyến nông - khuyến lâm đợc đào tạo từ các trờng cao đẳng, cán bộ giám sát đợc đào tạo tại các trờng Đại học nông - lâm nghiệp. [3]. 2.2.2. Hoạt động khuyến nông Việt Nam 2.2.2.1. Hệ thống các văn bản pháp quy Sự ra đời phát triển của khuyến nông Việt Nam gắn liền với việc ban hành hệ thống các văn bản pháp quy có liên quan đến khuyến nông các hoạt động khuyến nông. Đầu tiên là nghị định 13/CP về công tác khuyến nông việc thành lập cục khuyến nông khuyến lâm đợc ban hành ngày 2/3/1993. Tài liệu thuộc bản quyền website: http://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.infohttp://36kn.info 10 Các nghị định về thành lập Trung tâm khuyến nông TW- trực thuộc cục khuyến nông, năm 2001; nghị định về thành lập trung tâm khuyến nông quốc gia trực thuộc bộ nông nghiệp, năm 2003. Cùng với các nghị định về sự ra đời của các tổ chức khuyến nôngcác nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cũng nh hoạt động của các cơ quan tổ chức này. Điển hình là các văn bản pháp quy nh: - Nghị định 86/2003/NĐ-CP, ngày 18 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của bộ NN PTNT. - Nghị định 56/2005/NĐ - CP, ngày 26 tháng 4 năm 2005 của chính phủ về khuyến nông, khuyến ng. Nghị định này gồm 6 chơng, 23 điều quy định về đối tợng, phạm vi áp dụng, mục tiêu nguyên tắc hoạt động của khuyến nông, khuyến ng cũng nh các nội dung hoạt động của khuyến nông, khuyến ng. Cũng tại nghị định này còn có các quy định về tổ chức, kinh phí hoạt động, chính sách khuyến nông, khuyến ng việc tổ chức thực hiện theo nghị định này. Mục tiêu, nguyên tắc nội dung hoạt động của khuyến nông, khuyến ng tại nghị định này ghi rõ: Điều 2. Mục tiêu của khuyến nông, khuyến ng 1. Nâng cao nhận thức về chủ trơng, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về khoa học kỹ thuật, quản lý kinh doanh cho ngời sản xuất. 2. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng xuất, chất lợng, hiệu quả, phát triển sản xuất theo hớng bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 3. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài nớc tham gia khuyến nông, khuyến ng [6]. Điều 3. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông, khuyến ng 1. Xuất phát từ nhu cầu sản xuất yêu cầu phát triển nông nghiệp, thuỷ sản. [...]... lợng chất lợng độ ngũ CBKN có ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động khuyến nông Để tìm hiểu về thực trạng đội ngũ CBKN của Định Hoá ta nghiên cứu bảng sau: Bảng 4.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Định Hoá STT 1 2 3 4 Chỉ tiêu Tổng số Trình độ đào tạo - Thạc sỹ - Kỹ s - Cao đẳng - Trung học Ngành nghề đào tạo - Trồng trọt - Chăn nuôi - Kinh tế - Lâm nghiệp - Thú y - Địa chính - Khuyến. .. khuyến nông Làng khuyến nông tự quản Hộ nông dân KN thôn bản Hộ nông dân Hình 4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức khuyến nông huyện Định Hoá Nguồn: Trạm khuyến nông Định Hoá Trạm khuyến nông Định Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ng, khuyến công trên địa bàn huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Trung Tâm khuyến nông. .. Bộ máy khuyến nông huyện Định Hoá Mặc dù mới đợc thành lập 4 năm, song đợc sự giúp đỡ cũng nh trực tiếp chỉ đạo của UBND huyện Định Hoá, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, Sở NN PTNT tỉnh, cho đến nay trạm khuyến nông huyện định Hoá đã xây dựng đợc một bộ máy hoạt động tơng đối hoàn chỉnh hiệu quả, thể hiện cụ thể qua sơ đồ sau: TT Khuyến nông tỉnh TN Trạm Khuyến nông ĐH Khuyến nông cơ... huyện Định Hoá, trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Nguyên, trạm khuyến nông định Hoá đã phối hợp với phòng NN PTNT huyện thực hiện thành công nhiều chơng trình, dự án mô hình; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân góp phần thúc đẩy kinh tế Định Hoá ngày một phát triển ổn định, thực hiện tốt mục tiêu kinh tế xã hội của huyện Định Hoá nói riêng tỉnh Thái Nguyên. .. của ngành nông nghiệp xây dựng mạng lới cán bộ khuyến nông tổ chức thực hiện các chơng trình Ngày 13/1/1992 UBND huyện Định Hoá đã có quyết định số 45/QĐ-UB tiếp nhận điều động 17 cán bộ kỹ thuật nông nghiệp từ các cơ quan đơn vị địa phơng làm công tác khuyến nông Trạm khuyến nông huyện Định Hoá đợc thành lập theo quyết định số 724 QĐ - UB ngày 19 tháng 8 năm 2004 của UBND huyện Định Hoá Ngay... các kiến thức về phơng pháp khuyến nông các kiến thức về kinh tế thị trờng khác để các cán bộ này có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình 4.2 Tình hình thực hiện các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt của huyện định hoá trong 3 năm (200 5-2 007) Chơng trình khuyến nông thực chất là chơng trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có trọng điểm trên quy mô lớn mà nguồn của các tiến bộ kỹ thuật... kê thì Định Hoá có trên 90% dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là sản xuất trồng trọt mà cây trồng chủ yếu của huyện là cây lúa cây chè Vì vậy mà trong những năm gần đây đã có rất nhiều chơng trình khuyến nông về trồng trọt đã đợc triển khai trên địa bàn huyện, đặc biệt là chơng trình về cây chè cây lúa Để tìm hiểu thêm về các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt trong... trong ngoài nớc phù hợp với điều kiện của từng địa phơng, từng vùng cùng với những kinh nghiệm đã đợc đúc rút từ chính ngời nông dân Nội dung hoạt động của công tác khuyến nông chỉ đợc thực hiện thông qua các chơng trình, dự án khuyến nông Trong những năm qua huyện Định Hoá rất chú trọng đến việc triển khai các chơng trình khuyến nông, đặc biệt là các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt. .. Bắc của tỉnh Thái Nguyên, có trung tâm huyện là thị trấn Chợ Chu cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 50 km, có gianh giới tiếp giáp nh sau: - Phía Bắc: Giáp huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn - Phía Tây: Giáp huyện Yên Sơn Sơn Dơng tỉnh Tuyên Quang - Phía Đông: Giáp huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn huyện Phú Lơng - Phía Nam: Giáp huyện Đại Từ Phú Lơng Trên bản đồ địa lý Việt Nam, huyện Định Hoá có toạ... 4-2 : Các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt đã triển khai trên địa bàn huyện Định Hoá (200 5-2 007) TT 1 2 3 Tên chơng trình Phát triển vùng chè Định Hóa Phát triển vùng lúa Bao thai hàng hoá Chơng trình phát triển cây lơng thực Thời gian thực hiện 20062010 20062010 2007 Mục đích thực hiện Địa điểm thực hiện Phát triển, mở rộng diện tích trồng chè mới bằng phơng pháp giâm cành chè lai, trồng . '&apos ;Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên& quot;.. nghiên cứu - Hệ thống lại vấn đề lí luận và thực tiễn về công tác khuyến nông. - Đánh giá thực trạng các chơng trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình khuyến nông về lĩnh vực trồng trọt tại huyện Định Hoá - tỉnh Thái Nguyên, Năng suất Sản lợng Giá trị sản xuất GO Giá trị gia tăng VA Chi phí trung gian IC, Khái niệm về chơng trình khuyến nông, Hoạt động khuyến nông Việt Nam 1. Hệ thống các văn bản pháp quy, §Êt n«ng nghiƯp 36.007,62 §Êt ch−a sư dơng 12.737,45, §iỊu kiƯn kinh tÕ, Văn hoá- Giáo dục- Y tế 1. Văn hoá, Bộ máy khuyến nông huyện Định Hoá Thực trạng đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Định Hoá, Chơng trình khuyến nông Phát triển vùng chè Định Hoá, Giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn