ĐỀ THI KSCL TOAN 9 GIỬA KỲ 1/2010-2011

7 254 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 04:11

TRƯỜNG THCS SƠN TRUNG ĐỀ THI THỬ CHO KHỐI 9 VÀO THPT MÔN: TOÁN – (LẦN 1) Năm học: 2010 – 2011 Thời gian làm bài :90 phút Đề bài Câu 1. Giải phương trình a) 3x + 12 = 0 b) ( ) 2 3 3x − + ( ) 5 6 3x + = 0 Câu 2. Cho biÓu thøc:: P = xx x x x x +         + + : 1 1 1) Rút gọn P 2) Tìm giá trị của P khi x = 4 3) Tìm x để : P = 3 13 C©u 3: So s¸nh: a) 17.16 15 vµ b) Cho m < n hãy so sánh : 3m + 1 và 3n + 1 . Câu 4: Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm, dây AB bằng 8cm: a)Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB. b) Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI = 1 cm.Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB . Chứng minh rằng: CD = AB Câu 5:. Tính giá trị của biểu thức: ( ) 2 12 1 .1 25 1 25 1 +         + + − − Ngày 27 Tháng 11 Năm 2010 ĐỀ 1 TRNG THCS SN TRUNG THI TH CHO KHI 9 VO THPT Nm hc: 2010 2011 MễN: TON (LN 1) Thi gian lm bi :90 phỳt bi Cõu 1. Gii phng trỡnh a) x 2 - 5 = 0 b) ( ) 2 4. 1 6 0x = C âu 2: Cho biểu thức:Cho biểu thức: P = + + + + + + + 65 2 3 2 2 3 : 1 1 xx x x x x x x x a) Rút gọn P; b) Tìm giá trị của x để P < 0. Câu 3: So sánh: a) 8 và 15 17+ b) Cho p < q hóy so sỏnh : 3p + 1 v 3q + 1 . Cõu 4: Cho tam giỏc ABC cú 3 gúc nhn. K ng cao BE v CF. Chng minh: a) Bn im B,F,E,C cựng thuc mt ng trũn b) ẩ nh hn BC Cõu 5:. Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 15 120 4 1 )56( 2 1 2 + --------------------------------- Ngy 27 Thỏng 11 Nm 2010 TRNG THCS SN TRUNG THI TH CHO KHI 9 VO THPT 2 Nm hc: 2010 2011 MễN: TON (LN 1) Thi gian lm bi :90 phỳt bi Cõu 1. Gii phng trỡnh a) ( x -5 )( 2x) = 0 b) 5 12 412 = + + + x x x x Câu 2: So sánh: a) 925 + v 925 + b) Cho m < n hóy so sỏnh : 3m + 1 v 3n + 1 . Câu 3 : Cho biểu thức:P = + + + 13 23 1: 19 8 13 1 13 1 x x x x xx x a) Rút gọn P b)Tìm các giá trị của x để P = 5 6 Cõu 4: Cho ng trũn tõm O, im A nm bờn trong ng trũn. V dõy BC vuụng gúc vi OA ti A. V dõy EF bt k i qua A v khụng vuụng gúc vi OA. Hóy so sỏnh di hai dõy BC v EF C õu 5: Tớnh 25 1 25 1 + + -------------------------------------- Ngy 27 Thỏng 11 Nm 2010 TRNG THCS SN TRUNG THI TH CHO KHI 9 VO THPT Nm hc: 2010 2011 3 MễN: TON (LN 1) Thi gian lm bi :90 phỳt bi Cõu 1. Gii phng trỡnh a) x x 1 + + 1 x x = 3. b) x 2 - 6 = 0 Câu 2: Cho biểu thức:P = + + + 1 2 1 1 : 1 1 aaaa a a a a a) Rút gọn P b) Tìm giá trị của a để P < 1 Cõu 3: So sỏnh: a) 38 + v 6 + 2 b) Cho a < b hóy so sỏnh : 3a + 1 v 3b + 1 . Cõu 4: Cho ng trũn tõm O bỏn kớnh 25cm, dõy AB bng 40cm. V dõy CD song song vi AB v cú khong cỏch n AB bng 22cm.Tớnh di dõy CD. C õu 5: Tớnh: A = 8 1 . 21 1 21 1 + ------------------------------------ Ngy 27 Thỏng 11 Nm 2010 4 TRƯỜNG THCS SƠN TRUNG ĐỀ THI THỬ CHO KHỐI 9 VÀO THPT Năm học: 2010 – 2011 MÔN: TOÁN – (LẦN 1) Thời gian làm bài :90 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: 2điểm Câu 2: 3 điểm Câu 3: 2 điểm Câu 4: 2 điểm Câu 5: 1 điểm Chú ý: + Nếu HS giải mà không có kèm ĐK cần thiết để giải được PT thì không cho điểm cho dù có nghiêm trùng nghiệm ĐÁP ÁN +Đối với bài so sánh HS làm cách nào có KQ đúng, chính xác thì cho điểm tối đa -B i cho a à 〈 b So sánh 3a +1 và 3b+1.Từ a 〈 b nhân 2 vế với 3 có: 3a 〈 3 b dễ suy ra 3a +1 〈 3b+1 - B i à 17.16 15 vµ ⇒ Vì 17.15 = ( 116 − )( 116 + ) ⇔ . 2 16 =16 . - B i: 8 vµ à 15 17+ Ta có 8 2 = 64=32+2 16 ( 1715 + ) 2 = . 32 +2 17.15 M 2à 17.15 = . 2 116 − 〈 2 16 ⇔ 8 〈 15 17+ - B i: à 925 + và 925 + ta có 925 + = 5+3=8 925 + = 34 ⇒ 34 〈 64 = 8 ⇒ . - Bái: 38 + và 6 + 2 Tính bình phương 2 số lên vi đều dườg để so sánh Những câu khác đều có dạng tương tự trong SGK và SBT -------------------------------------------------------------------- 1 9 14 3 1 2 = + x x 1) Rút gọn biểu thức sau: A = 8 1 . 21 1 21 1 + 32 1 32 1 + + + + + + = 6 5 3 2 aaa a P a 2 1 Bài 2. a) Rút gọn P; b) Tìm giá trị của a để P < 0 a) Bài 3. a) Bài 4. b) Tìm giá trị của P nếu 3819 = a Bài 5. Cho biểu thức P = + + + + a a a a a a a aa 1 1 . 1 1 : 1 )1( 332 a) Rút gọn P b) Xét dấu của biểu thức M = a.(P - 2 1 ) Bài 6: Cho biểu thức:P = + + + + + + + + 12 2 12 1 1:1 12 2 12 1 x xx x x x xx x x a) Rút gọn P b) Tính giá trị của P khi x ( ) 223. 2 1 += Bài 7: Cho biểu thức:P = + + + 1 1: 1 1 1 2 x x xxxxx x a) Rút gọn P b) Tìm x để P 0 Bài 8: Cho biểu thức:P = + + ++ + a a a aa a a a 1 1 . 1 12 3 3 a) Rút gọn P b) Xét dấu của biểu thức P. a 1 Bài 9: Cho biểu thức:P = . 1 1 1 1 1 2 :1 + ++ + + + x x xx x xx x a) Rút gọn P b) So sánh P với 3 Bài 10: . TRƯỜNG THCS SƠN TRUNG ĐỀ THI THỬ CHO KHỐI 9 VÀO THPT MÔN: TOÁN – (LẦN 1) Năm học: 2010 – 2011 Thời gian làm bài :90 phút Đề bài Câu 1. Giải phương. Ngày 27 Tháng 11 Năm 2010 ĐỀ 1 TRNG THCS SN TRUNG THI TH CHO KHI 9 VO THPT Nm hc: 2010 2011 MễN: TON (LN 1) Thi gian lm bi :90 phỳt bi Cõu 1. Gii phng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KSCL TOAN 9 GIỬA KỲ 1/2010-2011, ĐỀ THI KSCL TOAN 9 GIỬA KỲ 1/2010-2011, ĐỀ THI KSCL TOAN 9 GIỬA KỲ 1/2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn