Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt)

6 842 11
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 04:11

Trờng THCS Lê Lợi Ia Pa ôn Thi học kì I Năm học: 2010-2011 Môn tóan : lớp 7 Bài 1: Điền các dấu ( ;; ) thích hợp vào ô vuông: -2 N -2 Z -2 Q -2 II 2 II 2 Q Z Q N R Bài 2: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A; B; C; D; E a) 5 6 .5 2 = A: 5 4 B: 5 8 C: 5 12 D: 25 8 E: 25 12 b) 2 2 .2 5 .2 4 = A: 2 11 B: 8 11 C: 2 10 D: 4 11 E: 8 10 c) 3 6 .3 2 = A: 3 8 B: 1 4 C: 3 4 D: 3 12 E: 3 3 d) a n .a 2 = A: a n+2 B: (2a) n+2 C: (a.a) 2n D: a n2 E: a 2n e) 5 0 = A: 0 B: 5 C: 1 f) 0 5 = A: 0 B: 1 C: 5 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô vuông a) = 7 b) 169 = c) 2 = 14 d) - = -11 b) 2 ) 5 3 ( = f) 2 4 3 = g) ( ) 81 2 = h) = 0 Bài 4: Tìm sai lầm trong lời giải sau và sửa lại chỗ sai: a) 3.09.07.049.0984 === b) ( ) 52 2 2102413131.05 === c) 10100111211.001.0 2 === d) 8116001681 += e) 9.6)81).(36( = f) ( ) 33 2 = g) 144169144169 = h) 7)7( 2 = i) 7)7( 2 = B. Bài tập Bài 1: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) 1)       +       − 2,0 5 4 3:18,2 25 9 2) 5 4 .5,4 25 7 :456,1 18 5 +− 3)       +−− 63 16 125,1. 9 8 1 28 5 5:13,5 4)       −       + 25 4 75 62 . 3 1 4:5,199,1. 3 1 3 5) 21 16 5,0 23 4 21 5 23 4 1 ++−+ 6) 3 1 33. 7 3 3 1 19. 7 3 − 7) 3 1 3 1 .9 3 +       − 8)       −−       − 7 5 : 4 1 25 7 5 : 4 1 15 9) )2(: 6 1 3 1 )3(: 5 3 5,0 −       −−+−       −− 10) 17 2 2. 9 5 6 4 1 3: 7 4 :008,1 25 2       −       − 11)         −       +−       −               −       2 430 3 2 )2,0.( 3 1 2 2 1 1. 5 7 :75,1 5 3 4.)6,0.( 3 1 2 12)         +         −− 49 25 : 21 16 7 5 : 196 5 : 5 1 1. 64 16 144 25 . 5 1 1 24 121 : 5 1 1 13)             −−+             −−−             +− 75,0 3 4 125,1 3 5 1 2 1 1 4 3 1 14) 1 22 1 2 1 2 − + + + 15) 2005 22 )1( 2 4 .12 2 3 .8 −+       −       − − 16) ( ) 2 5,0: 4 1 11. 4 39 4 3 8.75,9 −       −− 17) 32 2 1 : 12 5 3 2 . 3 2 . 169 16       −       − +       − 18*)       −       −− 5 42 : 11 5 2).4.(2 49 4 . 2 1 3 19*)       −++−− 2 1 35,0 2 1 . 3 1 3 4 )12(4,3 2 1 3 20) 6 5 1: 3 2 2337,1:81,17 88,0:4,2.75,0.18 3 1 26375,47:5,4 −             −− Bµi 2: T×m x biÕt 1) 2,0: 9 7 1: 3 2 2 = x 2) 5 4 :4,0: 3 2 x = 3) 5 2 : 4 3 1 3 2 :. 3 1 = x 4) 02,0:2. 4 1 :8 = x 5) 3 5 23 4 = + x 6) 25,0 04,0 x x = 7) x 9 7 1 03,0 3 2 2 = 8) 01,0:1 5 2 :3 = x 9) ( ) 1 3 2 2:25,02: 5 4 3 = x 10) 5 2 1 3 + = + x x x x 11) 5 4 7 3 5 1 1 =+ x 12) 10 21 5 3 = x 13) 33 31 1 8 3 : = y 14) 6 5 25,0 12 11 =+ x 15) 5,2 = x 16) 2573,0 =+ x 17) 2,1 = x 18) 14 3 1 =+ x 19) 4 3 2 2 1 3 = x 20) 5 24 3 2 xx + = 21) 4 3 2332 = x 22) ( ) 81 1 34 2 = x 23) 81033 2 =+ + xx 24) 34477 32 =+ + xx 25) 0 3 1 1 4 3 . 3 2 32 = + x Bài 3: Tìm x; y; z biết: 1) =+ = 21 217 yx yx 2) =+ = 60 3 1 2 yx y x Bài 4: 1) Số học sinh ba khối 7,8,9 tỷ lệ với 10,9,8. Biết rằng số học sinh khối 8 ít hơn số học sinh khối 6 là 50. Tính số học sinh mỗi khối. 2) Tổng kết năm học, ba khối 6,7,8 của một trờng có tất cả 480 học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của ba khối 6,7,8 tỷ lệ với 5,4,3. Tính số học sinh giỏi mỗi khối. 3) Ba lớp 7A 1 , 7A 2 , 7A 3 trồng cây. Số cây trồng đợc của ba lớp tơng ứng tỷ lệ với 3,4,5. Tính số cây trồng của mỗi lớp biết rằng tổng số cây trồng đợc của hai lớp 7A 1 và 7A 3 hơn số cây trồng đợc của 7A 2 là 40 cây. C. Một số đề tự luyện Đề I Câu 1: Định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ? áp dụng tính 4 3 ; 2 1 ; 2 a ; 1 10 + x Câu 2: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể: a) 11 2 6.25,0 11 9 13. 4 1 = A b) 2 2 1 . 2 1 3 6 5 2 12 7 : 8 5 3 1 = B Câu 3: Tìm x, y biết a) 8 5 3 2 2 1 = x b) 2 5 3 6. 6 5 3 4 1 = xx c) 0 4 1 2 1 3 1 42 = + yx Câu 4: Số học sinh giỏi lớp 7A; 7B tỉ lệ với 5 và 3. Tính số học sinh giỏi mỗi lớp, biết số học sinh giỏi lớp 7A hơn số học sinh giỏi lớp 7B là 14 em. Câu 5: Tìm a; b; c biết 3a = 4b; 5b = 7c và 3a + 5b - 4c = 246 Khẳng định sau, khẳng định nào đúng (đ) khẳng định nào sai (s) Z 9 Số 4 là một câu bậc hai của 2 { } 0 = IQ ( ) 3,0 3 1 2 = Đề II Câu 1: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ đợc xác định nh thế nào? áp dụng tính 5 3 35,1 0 Câu 2: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) a) 3 2 71 15 1 34 19 21 7 34 15 +++ b) 5 3 : 7 2 28 5 3 : 7 2 16 c) ( ) 6 1 1 4 1 2:25,0 4 3 .2 3 Câu 3: a) Tìm x trong tỷ lệ thức 3,0:6 4 : 3 1 4 = x b) Tìm x biết ( ) 27 1 23 3 = x 2 1 75 4 1 4. 3 2 =+ x 4 3 2 8 5 3 4 8 5 3 2 = + xx Câu 4: Hởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 chi đội 7A, 7B, 7C đã thu đợc tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu đợc của ba chi đội lần lợt tỷ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu đợc. Câu 5* a) So sánh 3 200 và 2 300 b) Tìm số nguyên dơng m và n sao cho 3 m+n + 243 = 3 m+3 + 3 m+2 Đề III Câu 1: Viết công thức nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số. a) 3 5 .3 4 = A: 3 20 B: 9 20 C: 3 9 b) 2 3 .2 4 .2 5 = A: 2 12 B: 2 2 C: 8 2 Câu 2: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể) a) + 16 9 . 25 1 5 2 2 2 b) 5 1 1: 4 3 43 5 1 1: 4 3 25 c) 15 1 : 7 1 3 5 1 4 91 13 3 Câu 3: Tìm y biết a) 5 1 2 2 3 : 5 2 25,0 = y b) 35 5 3 3 1 = y c) 03. 3 2 = xx Câu 4: Tìm các số a, b, c biết 523 cba == và 9,272 =+ cba . 210 2 413 1 31. 05 === c) 10 10 011 1 211 .0 01. 0 2 === d) 811 60 016 81 += e) 9.6) 81) .(3 6( = f) ( ) 33 2 = g) 14 416 914 416 9 = h) 7) 7( 2 = i) 7) 7( 2 = B. Bài tập Bài 1: .  +− 75 ,0 3 4 12 5 ,1 3 5 1 2 1 1 4 3 1 14) 1 22 1 2 1 2 − + + + 15 ) 2005 22 ) 1( 2 4 .12 2 3 .8 −+       −       − − 16 ) ( ) 2 5,0: 4 1 11. 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt), Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt), Đề cương ôn tập Toán 7 học kỳ 1 ( hay tuyệt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay