E7 Unit 7-5

4 344 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 03:11

. Năm học 2009 – 2010 Giáo n Tiếng Anh 7 UNIT : 7 (Cont.) THE WORLD OF WORK Period : 44 SECTION : B- THE WORKER (B2,3,4,5. Discuss with friends to answer the questions Try to answer the questions given by Unit 7(cont’) THE WORLD OF WORK period 44 : SECTION : B- THE WORKER (B2,3,4,5
- Xem thêm -

Xem thêm: E7 Unit 7-5, E7 Unit 7-5, E7 Unit 7-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn