Quá trình văn học và PCVH

2 599 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 14:11

. Thiết kế dạy học Ngữ Văn 12 Quaù trình VH vaø phong caùch VH A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Khái niệm quá trình VH và trào lưu VH. - Phong. động 1: I. Quá trình VH: • Cho HS đọc thầm mục I.1,2 (SGK tr 178, 179, 180) và vận dụng kĩ thuật đặt câu hỏi: ?. Quá trình VH là gì ? ?. Quá trình VH tuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình văn học và PCVH, Quá trình văn học và PCVH, Quá trình văn học và PCVH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn