Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long

27 320 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 13:20

Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 35 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại thì nguồn vốn nói chung không những giữ vai trò quan trọng mà còn mang tính quyết định đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Với chức năng trung gian tài chính là “đi vay để cho vay” nên ngân hàng phải một nguồn vốn đủ mạnh để đảm bảo chi trả và đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế, góp phần mang lại thu nhập cho khách hàng cũng như tạo lợi nhuận cho ngân hàng. Hoạt động của ngân hàng chủ yếu vẫn là huy động và cho vay nên việc đảm bảo khả năng chi trả là một trong các mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào. Đôi khi những biến động về nhu cầu rút vốn, vượt quá khả năng cân đối vốn của Chi nhánh, và nếu như không được sự hỗ trợ thì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong thanh toán dẫn đến gây mất lòng tin cho khách hàng và đưa các ngân hàng tiến gần đến bờ vực thẳm của sự phá sản. Đến lúc này, Chi nhánh phải cần sự hỗ trợ về vốn từ Hội sở chính với vai trò điều hoà vốn nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, giữ vững uy tín đối với khách hàng. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ phía ngân hàng Hội sở thì nguồn vốn huy động được xem là nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng cần tích cực trong hoạt động này để tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, nhằm đầu tư hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ năm 2006 đến năm 2008, tình hình nguồn vốn của ngân hàng được thể hiện tổng quát qua bảng số liệu sau: www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 36 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 37 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng qua 3 năm ĐVT: Triệu đồng Nguồn: Phòng Kế Toán Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So Sánh 2007/2006 So Sánh 2008/2007 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Vốn huy động 598.829 106,8 5.391.692 100,7 10.365.548 99,5 4.792.863 800,4 4.973.856 92,3 Vốn điều hoà (38.222) (6,8) (36.596) (0,7) 52.290 0,5 (1.626) (4,3) 15.694 42,9 Tổng 560.607 100 5.355.096 100 10.417.838 100 4.794.489 855,2 5.062.742 94,5 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 38 Qua bảng số liệu trên, ta thấy nguồn vốn của ngân hàng đều xu hướng tăng cao qua ba năm. Năm 2007, tổng nguồn vốn là 5.355.096 triệu đồng tăng 4.794.489 triệu đồng, tức tăng 855,2% so với năm 2006. Năm 2008, tổng nguồn vốn là 10.417.838 triệu đồng tăng 5.062.742 triệu đồng, tức tăng 94,5% so với năm 2007. Chính vì vậy, ngân hàng cần phải quản lý tốt tình hình nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng. Nguồn vốn của ngân hàng được hình thành chủ yếu từ vốn huy động và vốn điều hoà. Trong đó , vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2007, vốn huy động là 5.391.692 triệu đồng tăng 4.792.863 triệu đồng, tức tăng 800,4% so với năm 2006. Năm 2008, vốn huy động là 10.365.548 triệu đồng tăng 4.973.856 triệu đồng, tức tăng 92,3% so với năm 2007. Thế nhưng, ta thấy tỷ trọng của vốn huy động trong tổng nguồn vốn của chi nhánh lại xu hướng giảm qua các năm; còn vốn điều hoà lại xu hướng tăng nhưng không đáng kể đặc biệt là vào năm 2008. Trong hai năm 2006 và 2007, nguồn vốn huy động của ngân hàng cao thế nhưng Chi nhánh lại chưa sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả và đã điều chuyển vốn cho các chi nhánh khác và vốn điều hoà năm 2006 là âm 38.222 triệu đồng, năm 2007 là âm 36.596 triệu đồng, giảm 1.626 triệu đồng so với năm 2006. Đến năm 2008, ngân hàng được điều chuyển vốn là 52.290 triệu đồng chiếm 0,5% trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Từ đó, ta thấy rằng nguồn vốn huy động của ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn chứng tỏ rằng ngân hàng đã chiếm được lòng tin của khách hàng thể chủ động được nguồn vốn cho vay. Nhìn chung, tình hình nguồn vốn của ngân hàng qua ba năm tương đối khả quan; công tác tạo lập nguồn vốn của chi nhánh thực hiện khá tốt, đáp ứng được nhu cầu về vốn và từng bước tạo được uy tín cho khách hàng. 4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế, điều này cũng cho ta thấy sự khác nhau giữa ngành kinh doanh tiền tệ với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc nghiên cứu nguồn vốn huy động của ngân hàng là việc làm quan trọng mà khi phân tích chúng ta không thể bỏ qua được. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 39 Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ngoài nguồn vốn điều hoà từ ngân hàng cấp trên, thì ngân hàng cần thêm nguồn vốn do tự huy động từ các thành phần kinh tế khác nhau. Trong điều kiện tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu vốn của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng cao. Đặc biệt là trong xu thế hội nhập, các ngân hàng muốn nâng cao tính cạnh tranh của mình thì đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động được nguồn vốn. Do đó, ngân hàng phải phát huy tốt công tác huy động vốn để góp phần ổn định nguồn vốn, giảm việc sử dụng vốn từ ngân hàng cấp trên và góp phần tăng lợi nhuận của ngân hàng. Để thể phần nào hiểu rõ hơn về công tác huy động vốn của ngân hàng, sau đây chúng ta sẽ phân tích tình hình số dư huy động của Chi nhánh qua ba năm được thể hiện qua bảng số liệu sau: Bảng 3: Tình hình số dư huy động qua 3 năm ĐVT: Triệu đồng Nguồn: Phòng Kế Toán Hoạt động huy động vốn của ngân hàng chủ yếu là huy động từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và dân cư. Qua bảng số liệu trên, ta những nhận xét như sau: Số dư huy động của các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và dân cư sự biến động không ổn định. Đối với các tổ chức tín dụng, số dư huy động này sự tăng giảm khác nhau qua ba năm cụ thể là: Năm 2007, số dư huy động là 1.264 triệu đồng, giảm 369 triệu đồng, tức giảm 22,6% so với năm 2006; Năm 2008 số dư huy động là 1.996 triệu đồng tăng 732 triệu đồng, tức tăng 57,9% so với năm 2007. Đối với các tổ chức kinh tế và dân cư, số dư huy động luôn tăng qua các năm, cụ thể là: Năm 2007, số dư huy động là 298.196 triệu đồng tăng 240.518 Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So Sánh 2007/2006 So Sánh 2008/2007 Số tiền % Số tiền % Tổ chức tín dụng 1.633 1.264 1.996 (369) (22,6) 732 57,9 Tổ chức kinh tế và dân cư 57.678 298.196 381.127 240.518 417 82.931 27,8 Tổng 59.311 299.460 383.123 240.149 404,9 83.663 27,9 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 40 triệu đồng, tức tăng 417% so với năm 2006; Năm 2008 số dư huy động là 381.127 triệu đồng tăng 82.931 triệu đồng, tức tăng 27,8% so với năm 2007. Nếu xét về mặt tổng thể thì tổng số dư huy động của Chi nhánh luôn tăng qua ba năm, cụ thể như sau: Năm 2007, tổng số dư huy động là 299.460 triệu đồng tăng 240.149 triệu đồng, tức tăng 404,9% so với năm 2006; Năm 2008 tổng số dư huy động là 383.123 triệu đồng tăng 83.663 triệu đồng, tức tăng 27,9% so với năm 2007. Nhìn chung, tốc độ tăng của tổng số dư huy động năm 2008 so với năm 2007 thấp hơn so với tốc độ tăng của tổng số dư huy động năm 2007 so với năm 2006. Nguyên nhân làm cho số dư huy động của ngân hàng tăng lên với tỷ trọng cao là do vào năm 2008 lãi suất huy động của các ngân hàng đều cao. Đây là một biện pháp nhằm hạn chế lượng tiền thừa trong lưu thông góp phần làm giảm lạm phát. Chính vì vậy nên đã thu hút được lượng tiền gửi đáng kể của các thành phần kinh tế. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số dư huy động của Chi nhánh. Cụ thể là năm 2006 số dư huy động của các tổ chức kinh tế và dân cư chiếm 97,2% trong tổng số dư huy động; năm 2007 chiếm 99,6% và năm 2008 chiếm 99,5% trong tổng số dư huy động. Nguồn vốn này luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động, vì vậy ngân hàng cần quan tâm nhiều hơn để thu hút lượng tiền gửi của thành phần này ngày càng nhiều nhằm ổn định nguồn vốn và để đáp ứng tốt các nhu cầu về vốn của khách hàng đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì doanh nghiệp đó cũng phải đầu tư để thiết kế mộ sản phẩm thật hoàn mỹ và sau đó đưa đến tay người tiêu dùng. Hoạt động của doanh nghiệp sẽ không còn giá trị nếu đầu ra không thành công. Hoạt động của ngân hàng cũng như vậy, nếu đẩy mạnh chiến lược huy động vốn nhưng lại không cách hợp lý để sử dụng nguồn vốn thì hoạt động của ngân hàng cũng sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Vì vậy bên cạnh công tác huy động vốn hiệu quả thì ngân hàng cũng kịp thời đẩy mạnh công tác sử dụng vốn. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 41 Để xem những năm qua hoạt động của ngân hàng thật sự hiệu quả hay không thì ta lần lượt phân tích các chỉ tiêu sau: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn của ngân hàng qua ba năm được thể hiện qua bảng sau: Bảng 4: Tổng hợp tình hình sử dụng vốn qua 3 năm ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So Sánh 2007/2006 So Sánh 2008/2007 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay 204.477 1.662.756 3.983.358 1.458.279 713,2 2.320.603 139,6 Doanh số thu nợ 114.655 1.455.451 3.999.459 1.340.796 1.169,4 2.544.008 174,8 Dư nợ 89.822 297.126 281.028 207.304 230,8 (16.098) ( 5,4) Nợ quá hạn 1.781 253 1.820 (1.528) (85,8) 1.567 619,4 Nguồn: Phòng Kế Toán Qua bảng tổng hợp số liệu trên, ta những nhận xét sau: Doanh số cho vay của Ngân hàng qua ba năm đều tăng. Cụ thể hơn là: Năm 2006 doanh số cho vay đạt 204.477 triệu đồng, đến năm 2007 doanh số này đạt 1.662.756 triệu đồng, tăng 1.458.279 triệu đồng tức tăng 713,2% so với năm 2006. Năm 2008, doanh số cho vay đạt 3.983.358 triệu đồng, tăng 2.320.603 triệu đồng tức tăng 139,6% so với năm 2007. Doanh số thu nợ cũng tăng qua ba năm. Cụ thể như sau: Năm 2006, doanh số thu nợ là 114.655 triệu đồng. Năm 2007, doanh số thu nợ là 1.455.451 triệu đồng, tăng 1.340.796 triệu đồng tức tăng 1.169,4 % so với năm 2006. Năm 2008, doanh số thu nợ là 3.999.459 triệu đồng, tăng 2.544.008 triệu đồng tức tăng 174,8% so với năm 2007. Tình hình dư nợ của Ngân hàng qua ba năm cụ thể như sau: Năm 2006, dư nợ là 89.822 triệu đồng, năm 2007 dư nợ là 297.126 triệu đồng, tăng 207.304 triệu đồng tức tăng 230,8% so với năm 2006. Năm 2008, dư nợ là 281.028 triệu đồng, giảm 16.098 triệu đồng tức giảm 5,4% so với năm 2007. Nợ quá hạn năm 2006 là 1.781 triệu đồng, năm 2007 nợ quá hạn là 253 triệu đồng giảm 1.528 triệu đồng tức giảm 85,8%. Đây là điều đáng mừng đối với Ngân hàng nhưng đến năm 2008 nợ quá hạn lại tăng lên thành 1.820 triệu đồng, tăng 1.567 triệu đồng tức tăng 619,4% so với năm 2007. Nguyên nhân của tình www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 42 trạng này chủ yếu là do tình hình kinh tế những biến động như giá cả leo thang, lạm phát xảy ra và kéo dài làm cho đời sống của người dân lâm vào tình cảnh khó khăn. Tình trạng lạm phát đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy mà tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng năm 2008 tăng lên rất nhiều so với năm 2007. Như chúng ta đã biết, Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu của nó là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay. Sau đây, chúng ta sẽ tiến hành phân tích khái quát hoạt động cho vay của ngân hàng để phần nào thể hiểu thêm về ngân hàng thương mại với bản chất là “đi vay để cho vay” thể hiện qua bảng số liệu sau: Bảng 5: Tình hình cho vay qua 3 năm ĐVT: Triệu đồng Nguồn: Phòng Kế Toán 79622 1042602 2827854 83502 244433 499900 41353 375721 655604 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2006 2007 2008 Năm Triệu đồng Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Hình 2: Tình hình cho vay qua 3 năm Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So Sánh 2007/2006 So Sánh 2008/2007 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 79.622 1.042.602 2.827.854 962.980 1.209,4 1.785.252 171,2 Trung hạn 83.502 244.433 499.900 160.931 192,7 255.467 104,5 Dài hạn 41.353 375.721 655.604 334.368 808,6 279.883 74,5 Tổng 204.477 1.662.756 3.983.358 1.458.279 713,2 2.320.602 139,6 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 43 Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân trong một khoảng thời gian nhất định. Sự tăng trưởng của doanh số cho vay thể hiện quy mô tăng trưởng của công tác tín dụng. Nếu ngân hàng nguồn vốn càng mạnh thì doanh số cho vay càng lớn. Do bản chất tín dụng của ngân hàng là “đi vay để cho vay” vì thế nguồn vốn huy động được trong mỗi năm ngân hàng cần những biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn vốn đó. Doanh số cho vay gồm doanh số cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và chúng đều tăng qua các năm. Tổng doanh số cho vay năm 2007 là 1.662.756 triệu đồng tăng 1.458.279 triệu đồng tức tăng 713,2% so với năm 2006. Năm 2008, tổng doanh số cho vay là 3.983.358 triệu đồng tăng 2.320.602 triệu đồng tức tăng 139,6% so với năm 2007. Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2007 là 1.042.602 triệu đồng tăng 962.980 triệu đồng tức tăng 1.209,4% so với năm 2006. Năm 2008, doanh số cho vay ngắn hạn là 2.827.854 triệu đồng tăng 1.785.252 triệu đồng tức tăng 171,2% so với năm 2007. Doanh số cho vay trung hạn năm 2007 là 244.433 triệu đồng tăng 160.931 triệu đồng tức tăng 192,7% so với năm 2006. Năm 2008, doanh số cho vay trung hạn là 499.900 triệu đồng tăng 255.467 triệu đồng tức tăng 104,5% so với năm 2007. Doanh số cho vay dài hạn năm 2006 là 41.353 triệu đồng, năm 2007 là 375.721 triệu đồng tăng 334.368 triệu đồng tức tăng 808,6% so với năm 2006. Năm 2008, doanh số cho vay dài hạn là 655.604 triệu đồng tăng 279.883 triệu đồng tức tăng 74,5% so với năm 2007. Nhìn chung, doanh số cho vay qua ba năm của ngân hàng khá cao với một tỷ trọng tăng đáng kể. Tốc độ tăng của doanh số cho vay ngắn hạn và dài hạn của năm 2007 so với năm 2006 rất cao và cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh số cho vay trung hạn. Thế nhưng, tốc độ tăng của doanh số cho vay ngắn hạn và trung hạn của năm 2008 so với năm 2007 lại cao hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay dài hạn. Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay dài hạn năm 2008 so với năm 2007 giảm và thấp hơn doanh số cho vay ngắn hạn và trung hạn là vào cuối năm 2007 và năm 2008 tình hình kinh tế nhiều biến động, lạm phát cao và kéo dài, điều này kéo theo việc đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp vì vậy mà www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long GVHD: Ths. Lê Quang Viết SVTH: Trần Thị Thanh Trúc 44 cũng hạn chế và một phần là do cho vay trung và dài hạn với thời gian kéo dài chứa đựng nhiều rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Chi nhánh. Đồng thời qua đó, ta thấy rằng doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay và tăng với một tỷ trọng cao so với doanh số cho vay trung hạn và dài hạn. Ngân hàng chủ yếu là cho vay bổ sung vốn lưu động cho các thành phần kinh tế. Còn doanh số cho vay trung và dài hạn tuy là chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay nhưng cũng góp phần làm tăng doanh số cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Với bản chất tín dụng của ngân hàng là “đi vay để cho vay”. Vì thế, sau khi ngân hàng được nguồn vốn do đã huy động trong năm thì sẽ tiến hành sử dụng nguồn vốn đó và cho vay là nhiệm vụ được đưa lên hàng đầu. Muốn biết hoạt động cho vay hiệu quả hay không, chúng ta sẽ phân tích khái quát tình hình dư nợ của ngân hàng qua ba năm được thể hiện qua bảng số liệu sau: Bảng 6: Tình hình dư nợ qua 3 năm ĐVT: Triệu đồng Nguồn: Phòng Kế Toán Dư nợ là chỉ tiêu phản ánh tại thời điểm xác định nào đó, ngân hàng còn cho vay bao nhiêu và đồng thời cũng là khoản tiền mà ngân hàng phải thu về khi những món nợ đến hạn. Mặt khác nó còn phản ánh quy mô hoạt động của tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng qua từng thời kỳ. Vì thế, dư nợ là chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng. Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So Sánh 2007/2006 So Sánh 2008/2007 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 18.085 175.706 153.779 157.621 871,6 (21.927) (12,5) Trung hạn 51.051 83.226 84.922 32.175 63 1.696 2 Dài hạn 20.686 38.194 42.327 17.508 84,6 4.133 10,8 Tổng 89.822 297.126 281.028 207.304 230,8 (16.098) (5,4) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net [...]... cao hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong tương lai Mặc dù hoạt động dịch vụ tại các ngân hàng thương mại ngày càng đa dạng, tuy nhiên đề tài này chỉ phân tích giới hạn ở hai hoạt động đó là hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ 4.4.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các ngân hàng đã dần dần mở rộng các hoạt động dịch vụ của mình Hoạt động kinh doanh. .. nâng cao các hoạt động này nhằm cung cấp thêm sự lựa chọn cho khách hàng đồng thời mang lại thu nhập cho ngân hàng 4.5 PHÂN TÍCH THU NHẬP, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một báo cáo tài chính cho biết tình hình thu, chi và mức độ lãi lỗ trong kinh doanh của ngân hàng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng giúp ngân hàng hạn chế được... hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phân tích tình hình thu nhập, chi phí, và lợi nhuận của ngân hàng GVHD: Ths Lê Quang Viết http://www.kinhtehoc.net 51 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long 4.5.1 Phân tích thu nhập Thu nhập của ngân hàng là toàn bộ các khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh. .. http://www.kinhtehoc.net 49 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long Ngân hàng chủ yếu là cho các doanh nghiệp vay ngoại tệ đáp ứng nhu cầu về vốn và tạo sự thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của họ Chính vì vậy mà dư nợ chủ yếu là trung và dài hạn 4.4.2 Hoạt động kinh doanh vàng: Song song với hoạt động kinh doanh ngoại tệ thì hoạt động. .. sẽ quản lý tốt tình hình chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 4.5.3 Phân tích lợi nhuận Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh của NHTM Lợi nhuận thể hữu hình như tiền, tài sản, … và vô hình như uy tín của ngân hàng đối với khách hàng hay phần trăm thị phần ngân hàng chi m được … Trong kinh doanh tiền tệ, các nhà quản trị ngân hàng luôn phải đương đầu... hơn chi lãi (chi lãi vào năm 2006 là 1.832 triệu đồng); chi m tỷ trọng là 55,4% trong tổng chi của Chi nhánh Điều này cũng thể dễ dàng hiểu được là vì vào năm 2006, Chi nhánh GVHD: Ths Lê Quang Viết http://www.kinhtehoc.net 56 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long vừa mới thành lập và đi vào hoạt động Chính vì vậy, công tác quản... hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 4.6 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 4.6.1 ROA: Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (%) Chỉ số này cho thấy khả năng bao quát của ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập từ tài sản Nói cách khác, ROA giúp cho người phân tích xác định hiệu quả kinh doanh của một đồng tài sản ROA lớn chứng tỏ hiệu quả của ngân hàng tốt, ngân hàng cấu tài sản... nhiều hơn; chính vì vậy mà đẩy chi phí trả lãi của ngân hàng lên cao Nhưng GVHD: Ths Lê Quang Viết http://www.kinhtehoc.net 55 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long đồng thời làm cho vốn huy động của ngân hàng đủ mạnh để thể đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng Mặc dù doanh số cho vay của ngân hàng sự gia tăng khá cao qua... 4.4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG Khi nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động của ngân hàng ngày càng sôi nổi và nhộn nhịp thể nói ngân hàngchi c cầu nối giữa các thành phần kinh tế với nhau để góp phần tăng trưởng nền kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của nước ta nhưng nó lại tốc độ phát triển kinh tế ở mức thấp so với các vùng khác Cho nên hoạt động của ngân. .. của Chi nhánh rất thấp, chứng tỏ việc sử dụng tài sản của ngân hàng chưa hợp lý và làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao 4.6.2 Lợi nhuận ròng trên thu nhập (%) Chỉ số này cho biết hiệu quả của một đồng thu nhập, đồng thời đánh giá hiệu quả quản lý thu nhập của ngân hàng Cụ thể, chỉ số này cao chứng tỏ ngân hàng đã những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập của ngân hàng . HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH Trong hoạt động. được uy tín cho khách hàng. 4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG Ngân hàng thương mại kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động từ nền kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay