Hướng dẫn tự học Photoshop CS3

42 43,411 189
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 09:34

Hướng dẫn tự học Photoshop CS3 . bạn bạn chọn Load Texture và theo đường dẫn : C –––> Program File –––> Adobe –––> Photoshop –––> Presets–––> Textures Folder–––>. tấm hình và đến khi chuột biến thành hình mũi tên hai đầu, tương tự nhấp chuột đồng thời kéo rê bức ảnh vào phía trong: Nhấn + rê chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn tự học Photoshop CS3, Hướng dẫn tự học Photoshop CS3, Hướng dẫn tự học Photoshop CS3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay