Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt

97 365 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:15

. TRẺ 161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn. biïåt lâ bẩn àổc doanh nhên vâ bẩn àổc quan têm àïën kinh doanh, nhûäng kiïën giẫi vïì hâng loẩt cấc cêu hỗi nhû: “Kinh doanh lâ gò?”, Doanh nhên lâ ai?”,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt, Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt, Bạch Thái Bưởi - Khẳng Định Doanh Tài Nước Việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn