Phản xạ có điều kiện

5 910 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:11

. động phản xạ. Phản xạ đối với axit là phản xạ không điều kiện. Phản xạ đối với tiếng chuông reo là phản xạ có điều kiện. - Trung tâm phản xạ có điều kiện có. tạm thời. 5. Những điều kiện của phản xạ có điều kiện 5.1. Cơ sở của phản xạ có điều kiện là phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện chảy nước bọt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản xạ có điều kiện, Phản xạ có điều kiện, Phản xạ có điều kiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn