Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 9)

6 869 25
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:15

한국어 쓰기 2 모모음음 ㅏ 아 ㅑ 야 ㅓ 어 ㅕ 여 ㅗ 오 ㅛ 요 ㅜ 우 ㅠ 유 ㅡ 으 ㅣ 이 자자음음 ㄱ 기역 ㄴ 니은 ㄷ 디귿 ㄹ 리을 ㅁ 미음 ㅂ 비읍 ㅅ 시옷 ㅇ 이응 ㅈ 지읒 ㅊ 치읓 ㅋ 키읔 ㅌ 티읕 ㅍ 피읖 ㅎ 히읗 제2강 당근 한 개에 얼마예요? 1100 제1강 낮에 뭐 했어요? 66 제3강 뭐 먹을 거예요? 1144 제4강 몇 시에 만날까요? 1188 제5강 시간이 얼마나 걸려요? 2222 제6강 머리가 아파요. 2266 제7강 여보세요? 3300 정답 정답 3344 ▶▶ 단어 쓰기 빨래하다빨래하다 설거지하다설거지하다 요리하다요리하다 청소하다청소하다 제 1 강 6 | 한국어 쓰기 2 낮낮에에 뭐뭐 했했어어요요??
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 9), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 9), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 9)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay