THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY VINAFCO HIỆN NAY

13 294 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 09:20

Thực tế công tác hạch toán quản Nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty Vinafco hiện nay Trong phần này đợc chia làm 3 mục lớn, từ việc đánh giá chung về công ty đến việc xem xét công tác hạch toán quản NVCSH trong công ty. I. Giới thiệu chung về công ty Vinafco. 1. Quá trình thành lập, mục tiêu nhiệm vụ. 2. Cơ cấu tổ chức quản hoạt động của Vinafco. đồ cơ cấu tổ chức, quản của Công ty nh sau: Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc kinh doanh Nội chính Phòng TT- KH Phòng Tài chính Phòng nhân Đầu t Kế toán chính Phòng vận tải Phòng vận tải Phòng vận tải Phòng trong nớc quốc tế container Danzas Xí nghiệp Xí nghiệp cơ kim khí ĐLVT-VTKT Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Sài gòn Hải phòng Nha trang Quy nhơn 3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty 3. Kết quả hoạt động thành tích đạt đợc. 4. Nhu cầu vốn sự hình thành nên vốn cổ phần trong Công ty. II. Công tác hạch toán Nguồn vốn chủ sở hữu tại Vinafco hiện nay. Phần này, sẽ nêu nên đặc điểm của bộ máy kế toán của công ty, hình thức kế toán công ty áp dụng, tình hình hạch toán thực tế khó khăn trong công tác hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. 1. Đặc điểm công tác kế toán tại đơn vị. 1.1 Bộ máy kế toán tại Công ty. đồ bộ máy kế toán công ty có thể đợc thể hiện nh sau: Kế toán trởng Phó phòng kế toán Phó phòng kế toán phụ trách kế toán phụ trách tài chính Kế toán Kế toán Kế toán tài Ngân hàng thanh toán sản cố định Thủ quỹ Kế toán Kế toán Kế toán chuyên quản chuyên quản chuyên quản Phụ trách kế toán đơn vị Thống kê Kế toán đơn vị phòng ban 1.2 Hình thức kế toán Công ty áp dụng: Hình thức Chứng từ ghi sổ. đồ hình thức kế toán Vinafco áp dụng đợc minh hoạ nh sau: Chứng từ gốc Sổ kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ chi tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ Cái Bảng tổng hợp Bảng cân đối chi tiết phát sinh Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu 2. Tình hình thực hiện công tác hạch toán Nguồn vốn chủ sở hữu. Trong bài này công tác hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty đợc trình bày sau khi các báo cáo tài chính đã duyệt quyết toán (quý 4, 1999). a. Hạch toán vốn kinh doanh. Nguồn vốn kinh doanh đợc theo dõi trên các tài khoản cấp hai. - Trong kỳ, vốn kinh doanh - Ngân sách, không phát sinh nghiệp vụ. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4111, Vốn kinh doanh - Ngân sách. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 916.503.615 Phát sinh nợ: Phát sinh có: D có cuối kỳ: 916.503.615 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có Tổng phát sinh - Hạch toán Vốn kinh doanh - Tự bổ sung, TK 4212. Vốn bổ sung đợc ghi tăng theo quyết định Hội nghị công ty, đợc ghi vào chứng từ ghi sổ số 7068, bổ sung từ TK 138, Vay từ CBCNV. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4112, Vốn kinh doanh- Tự bổ sung. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 353.594.582 Phát sinh nợ: Phát sinh có: 989.700.000 D có cuối kỳ: 1.343.294.582 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/12 7068.1 Tăng vốn kinh doanh do CBCNV đóng góp theo QĐ của Hội nghị. 138 989.700.000 Tổng phát sinh 989.700.000 - TK 4113, Vốn kinh doanh- Vốn góp liên doanh, không phát sinh nghiệp vụ kinh tế. - Vốn kinh doanh- Vốn cổ phần (huy động), trong quý căn cứ vào Bảng kê chi tiết các đối tuợng góp vốn theo từng đợt, trên cơ sở các phiếu thu, phiếu chi, kế toán lần lợt ghi trên chứng từ ghi sổ số 1237, ghi số tiền nhận vốn góp 1238 ghi số tiền trả vốn. Biểu 01D - KCT bảng kê chi tiết đối tợng góp vốn TK: 4114 Vốn kinh doanh- Vốn huy động Từ ngày 01/ 10 đến ngày 31/12 năm 1999 Đơn vị: đồng D có đầu kỳ Phát sinh trong kỳ D có cuối kỳ Mã Tên chi tiết Nợ Có Nợ Có Nợ Có . LKN LMK LHH1 LTH2 TTH NMH NMC1 NMC2 . . Lê Kim Ngân Lê Minh Khôi Lơng Thu Hơng Lê Thị Hạnh Trần Thị Hạnh Ng Minh Hồng Ng Mạnh Cờng Ng Minh Chính . . . . 3.200.000 20.347.000 28.355.000 14.386.000 30.600.000 20.000.000 14.442.000 . . 3.500.000 10.000.000 5.000.000 . . 1.000.000 15.000.000 12.000.000 15.000.000 . . . . 4.200.000 5.347.000 18.355.000 14.386.000 42.600.000 20.000.000 15.000.000 5.442.000 . Cộng 962.000.000 686.000.000 786.000.000 1.062.000.000 Kế toán tiến hành ghi vào Chứng từ ghi sổ số 1237 Biểu 01- GST Chứng từ ghi sổ số 1237 Ngày 31tháng 12 năm 1999 Tổng phát sinh: 786.000.000 Trang 01 Chứng từ TK Mã TK Mã Ngày Số Diễn giải ghi nợ ĐT nợ ghi có ĐT có Phát sinh . . . . . . . . 31/12 4 Góp vốn lu động SXKD 111 4114 VG 100.340.000 31/12 5 Góp vốn lu động SXKD 111 4114 VG 2.00.000.000 Kèm theo 05 chứng từ gốc. Ngày tháng năm Kế toán trởng Ngời lập biểu Đồng thời ghi vào chứng từ ghi sổ số 1238, trả lại vốn góp Biểu 01- GST Chứng từ ghi sổ số 1238 Ngày 31tháng 12 năm 1999 Tổng phát sinh: 686.000.000 Trang 01 Chứng từ TK Mã TK Mã Ngày Số Diễn giải ghi nợ ĐT nợ ghi có ĐT có Phát sinh 31/12 1 Trả vốn góp 4114 VG 111 12.000.000 31/12 . 1 . Trả vốn góp 4114 . 111 . 7.000.000 . 31/12 2 Trả vốn góp 4114 111 9.000.000 31/12 . 2 . Trả vốn góp . 4114 . VG . 111 . . 8.500.000 . Sau đó kế toán ghi vào sổ TK 4114, Vốn kinh doanh - Vốn cổ phần. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4114, Vốn kinh doanh- Vốn cổ phần. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 962.250.000 Phát sinh nợ: 686.250.000 Phát sinh có: 786.000.000 D có cuối kỳ: 1.062.000.000 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/12 31/12 1237.4 1237.5 Góp vốn lu động SXKD Góp vốn lu động SXKD 111 111 100.340.000 200.000.000 31/12 31/12 1238.1 1238.2 Trả lại vốn góp Trả lại vốn góp 111 111 12.000.000 9.000.000 Tổng phát sinh 686.250.000 786.000.000 b. Hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận. Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 cả năm (1999), sau khi đợc duyệt quyết toán nh sau; Công ty Dịch vụ Vận tải Trng ơng Biểu số B 02/ DN Ban hành theo QĐ số 1141TC/ QĐ/ CĐKT ngày 01/01/1995 của Bộ tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 1999 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Kỳ trớc Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm - Tổng doanh thu - Các khoản giảm trừ 1 Doanh thu thuần 2 Giá vốn hàng bán 6. Lợi nhuận gộp 7. Chi phí bán hàng 8. Chi phí quản 9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 10. Lợi nhuận từ HĐTC 11. Lợi nhuận từ HĐBT 12. Lợi nhuận trớc thuế 13. Thuế thu nhập 14. Lợi nhuận sau thuế 11.945.351.380 277.655.900 11.667.695.480 11.228.800.366 438.895.114 987.346.509 -548.451.395 1.797.600 -327.183.413 -873.837.208 -873.837.208 37.414.307.765 383.841.214 37.030.466.551 34.376.521.278 2.653.945.273 1.101.148.095 1.552.797.178 3.081.611 -5.307.294 1.550.571.495 19.668.486 1.530.903.009 71.047.432.728 1.191.048.912 69.856.383.816 65.958.113.140 3.898.270.676 3.524.498.386 373.722.290 30.800.048 -332.490.707 72.081.631 19.668.486 52.413.145 Hà nội, ngày tháng năm Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc Căn cứ vào biên bản của Cục thuế Hà nội sau khi duyệt quyết toán báo cáo tài chính, kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ số 7078, ghi giảm số phân phối kết quả năm 98. Biểu 01- GST Chứng từ ghi sổ số 7078 Ngày 31tháng 12 năm 1999 Tổng phát sinh: - 81.044.000 Trang 01 Chứng từ TK Mã TK Mã Ngày Số Diễn giải ghi nợ ĐT nợ ghi có ĐT có Phát sinh 31/12 1 Đ/c giảm thuế TNDN theo BB của Cục thuế 4212 3334 -29.116.678 31/12 2 Đ/c giảm Quỹ ĐTPT theo BB của Cục thuế 4212 414 -25.986.660 31/12 3 Đ/c giảm Quỹ KT theo 4212 4311 -12.984.331 BB của Cục thuế 31/12 4 Đ/c giảm Quỹ phúc lơi theo BB của Cục thuế 4212 4312 -12.984.331 Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày tháng năm Kế toán trởng Ngời lập biểu số 7080, ghi số phải trích lập trong năm 99. Biểu 01- GST Chứng từ ghi sổ số 7080 Ngày 31tháng 12 năm 1999 Tổng phát sinh: 153.125.631 Trang 01 Chứng từ TK Mã TK Mã Ngày Số Diễn giải ghi nợ ĐT nợ ghi có ĐT có Phát sinh 31/12 1 Thuế TNDN phải nộp theo BB của Cục thuế 4212 3334 48.785.164 31/12 2 Trích Quỹ ĐTPT 99 theo BB của Cục thuế 4212 414 52.175.233 31/12 3 Trích Quỹ KT 99 theo BB của Cục thuế 4212 4311 26.087.617 31/12 4 Trích Quỹ phúc lợi 99 theo BB của Cục thuế 4212 4312 26.087.617 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Ngày tháng năm Kế toán trởng Ngời lập biểu Kế toán tiến hành ghi các Chứng từ ghi sổ vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Trang số: Ngày tháng Số CT ghi sổ Số tiền TK ghi Nợ TK ghi có 04/1 1001 349.207.501 1111 3112,1362,1364 06/1 1002 1.400.000 3345 1365 . . 31/12 1237 786.000.000 1111 4114 31/12 1238 686.000.000 4114 1111 . . . 31/12 7078 81.044.000 4212 3334,414,4311 31/12 7080 153.125.631 4212 3334,414,4311 . . Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh, biên bản của Cục thuế, các chứng từ ghi sổ số 7078 7080, kế toán tổng hợp toàn bộ kết quả trong kỳ trên sổ chi tiết đối tợng TK 4212- Lãi năm nay. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4212, Lãi năm nay. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: -1.478.489.864 Phát sinh nợ: 1.681.382.523 Phát sinh có: 3.159.872.378 D có cuối kỳ: Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/10 0 Bút toán kết chuyển lãi lỗ 911 491.072.402 484.074.985 31/11 0 Bút toán kết chuyển lãi lỗ 911 234.408.360 340.249.533 31/12 0 Bút toán kết chuyển lãi lỗ 911 833.820.130 2.335.551.869 31/12 7078.1 Đ/c giảm thuế TNDN 98 theo BB của Cục thuế 3334 -29.116.678 31/12 7080.1 Thuế TNDN phải nộp 99 theo BB của Cục thuế Hà nội 3334 48.785.164 31/12 7078.2 Đ/c giảm Quỹ PTKD 98 theo BB của Cục thuế 414 -25.968.660 31/12 7080.2 Trích quỹ PTKD 99 phải nộp theo BB của Cục thuế Hà nội 414 52.175.233 31/12 7078.3 Đ/c giảm Quỹ khen thởn 98 theo BB của Cục thuế 4311 -12.984.331 31/12 7080.3 Trích quỹ khen thởng 99 theo BB của Cục thuế Hà nội 4311 26.087.617 31/12 7078.4 Đ/c giảm Quỹ phúc lơi theo BB của Cục thuế 4312 -12.984.331 31/12 7080.4 Trích quỹ phúc lợi 99 theo BB của Cục thuế Hà nội. 4312 26.087.617 Tổng phát sinh 1.681.382.523 3.159.872.387 c. Hạch toán các quỹ trong công ty Căn cứ vào chứng từ ghi sổ số7078 7080, kế toán ghi trên sổ chi tiết đối t- ợng TK: 414, 4311, 4312. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 414, Quỹ đầu t phát triển. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 152.102.838 Phát sinh nợ: Phát sinh có: 26.206.573 D có cuối kỳ: 178.309.411 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/12 7078.2 Đ/c giảm Quỹ PTKD 98 theo BB của Cục thuế 4212 -25.968.660 31/12 7080.2 Trích quỹ PTKD 99 theo BB của Cục thuế Hà nội 4212 52.175.233 Tổng phát Sinh 26.206.573 Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4311, Quỹ khen thởng. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 180.309.499 Phát sinh nợ: Phát sinh có: 13.103.286 D có cuối kỳ: 193.412.785 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/12 7078.3 Đ/c giảm Quỹ khen thởng 98 theo BB của Cục thuế 4212 -12.984.331 31/12 7080.3 Trích quỹ khen thởng 99 theo BB của Cục thuế Hà nội 4212 26.087.617 Tổng phát sinh 13.103.286 Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 4312, Quỹ phúc lợi. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 96.129.780 Phát sinh nợ: Phát sinh có: 13.103.286 D có cuối kỳ: 109.233.156 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có 31/12 7078.4 Đ/c giảm Quỹ phúc lợi 98 4212 -12.984.331 theo BB của Cục thuế 31/12 7080.4 Trích Quỹ phúc lợi 99 theo BB của Cục thuế Hà nội 4212 26.087.617 Tổng phát sinh 13.103.286 d. Hạch toán chênh lệch đáng giá lại tài sản: không phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Biểu 01A- KCT sổ chi tiết đối tợng TK: 412, Chênh lệch đánh giá lại tài sản. Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/1999. D có đầu kỳ: 1.452.624.165 Phát sinh nợ: Phát sinh có: D có cuối kỳ: 1.452.624.165 Trang 01 Chứng từ TK Phát sinh Ngày Số Diễn giải Đ Nợ Có Tổng phát sinh Sau đó, kế toán khoá Sổ Cái lấy số liệu lập bảng cân đối phát sinh (bảng cân đối tài khoản) Biểu 01- KCĐ bảng cân đối tài khoản Từ ngày 01/10/1999 đến ngày 31/12/1999 Trang 01 Đơn vị : đồng D đầu kỳ Phát sinh D cuối kỳ TK Tên tài khoản Nợ Có Nợ Có Nợ Có 111 112 131 136 138 . . . 411 4111 4112 4113 4114 Tiền mặt Tiền gửi NH P/T K/ hàng Thu nội bộ Phải thu khác Vốn k/doanh 59 385 856 291109093 3196984672 2827851560 70346734 2296 1283344862 1060058180 2609382742 916503615 353594582 377034545 962250000 878748935 8960950180 17958934655 13055204121 2723806696 686250000 686250000 8502069709 8834641742 16455844862 10759867888 2567942397 1775700000 989700000 786000000 344797082 417415235 4349983479 5145039027 70346734 933283876 851234 904193881 3698832742 916503615 1343294582 377034545 1062000000 [...]... Vinafco III Tổ chức quản phân tích Nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty trong tiến trình cổ phần hoá 1 Mục tiêu nhiệm vụ quản nguồn vốn chủ sở hữu trong Công ty 2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tại Công ty Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu của công ty Quý 4 năm 1999 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Số đầu kỳ Tăng trong Giảm trong Số cuối kỳ kỳ kỳ I .Nguồn vốn kinhdoanh 2069382742... sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu 1 Tài sản 2 Nợ ngắn hạn 3 Nợ dài hạn 4 Nguồn vốn chủ sở hữu Năm Sử dụng vốn Lợng T/trọng 16.343.003.142 100% 1999 Nguồn vốn T/trọng 9.723.114.370 5.343.375.620 1 275.543.152 59,3% 32,7% 8% Lợng Cộng 16.343.003.142 100% 16.343.003.142 100% Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn tại Vinafco Đơn vị: đồng 1998 Chỉ tiêu A Tài sản Cộng tài sản B Nguồn vốn I Nợ phải trả... 5632.421.259 34.468.400.987 65.2% 18.8% 16% 100% 9.723.114.370 5.343.375.620 1.275.543.152 29,3% 70.4% 5.6% 24% 100% các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc vốn trong Công ty 3 Các yếu tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tại Công ty Phần III Phơng hớng thực hiện công tác kế toán quản ... nguồn vốn 300 310 320 400 410 411 412 414 417 418 13.769.489.738 29.897.988.73822.4 12.762.167.168 85.281.5387.412.70 1.007.322.570 7.200 4.356.878.107 5.632.421.259 4.356.878.107 5.632.421.259 2.311.573.642 3.698.832.742 1.452.624.167 1.452.624.167 28.740.000 178.309.411 386.156.872 187.012.331 302.645.941 430 18.125.367.845 34.468.400.987 3 Thực tế khó khăn về hạch toán Nguồn vốn chủ sở hữu tại Vinafco. .. đầu năm Số cuối năm tài sản I tài sản lu động đầu t ngắn hạn 1 Tiền 2 Các khoản đầu t ngắn hạn 3 Các khoản phải thu 4 Hàng tồn kho 5 Tài sản lu động khác II Tài sản cố định đầu tu dài hạn 1 Tài sản cố định 2 Các khoản đầu t dài hạn Tổng cộng tài sản nguồn vốn I nợ phải trả 1 Nợ ngắn hạn 2 Nợ dài hạn II Nguồn vốn chủ sở hữu 1 .Nguồn vốn, quỹ Nguồn vốn kinh doanh Chênh lệch đánh giá lại tài sản... 1343294582 3 Vốn liên doanh 377.034.545 377.034.545 4 Vốn cổ phần 962.250.000 786.000.000 686250000 1062000000 II Các quỹ 428.542.207 52.413.145 480.955.352 1 Quỹ đầu t phát triển 152.102.828 26.206.573 178.309.411 2 Quỹ khen thởng 180.309.499 13.103.286 193.412.785 3 Quỹ phúc lợi 96.129.870 13.103.286 109.233.156 Tổng 3.037.924.949 1828113145 686250000 4179788094 Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng nguồn. .. 16.343.003.142 100% 16.343.003.142 100% Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn tại Vinafco Đơn vị: đồng 1998 Chỉ tiêu A Tài sản Cộng tài sản B Nguồn vốn I Nợ phải trả 1 Nợ ngắn hạn 2 Nợ dài hạn II Nguồn vốn CSH Cộng Nguồn vốn 1999 1999/ 1998 Lợng T/trọng Lợng T/trọng 18.125.637.845 100% 18.125.637.845 100% 13.796.489.168 76% Lợng 34.468.400.987 34.468.400.987 28.835.979.728 T/trọng 100% 84% 15.066.490.560 110%... 218271301861 302645941 193412785 109233165 37414307765 35134591442 178309411 Doanh thu G/vhàng bán Xác định Kq Cộng 21197383966 21197383966 25926776772 25926776772 Căn cứ vào Bảng cân đối tài khoản, kế toán tiến hành lập Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/ 1999 Đơn vị: đồng Mã số Số đầu năm Số cuối năm 100 110 120 130 140 150 200 210 220 14.352.614.531 759.216.408 26.873.686.628 1.574.691.477 7.755.438.687...412 414 421 4212 431 4311 4312 511 632 911 Vkd-N/ sách Vkd-B/ sung VkdL/d Vkd-C/ phần C/ L ĐGLTS Quỹ ĐTPT Lãi cha PP Lãi năm nay Quỹ KTPL Quỹ K/T Quỹ phúc lợi 1478489864 1478489864 1452624165 152102838 276439360 180309499 96129870 1681382523 1681382523 26206573 3159872387 3159872387 26206572 13103256 13103286 37414307765 35134591442 . chiếu 2. Tình hình thực hiện công tác hạch toán Nguồn vốn chủ sở hữu. Trong bài này công tác hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty đợc trình bày sau. toán và thực tế khó khăn trong công tác hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. 1. Đặc điểm công tác kế toán tại đơn vị. 1.1 Bộ máy kế toán tại Công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY VINAFCO HIỆN NAY, THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY VINAFCO HIỆN NAY, THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY VINAFCO HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay