SKKN- DẠY CHƯƠNG TỨ GIÁC NHƯ THẾ NÀO H QUẢ

8 938 12
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 06:11

. mỗi cặp cạnh đối là trục đối xứng của tứ giác 4-PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ H NH THOI Chứng minh tứ giác PP1) Là h nh bình h nh có hai cạnh liên tiếp. 5-PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH TỨ GIÁC LÀ H NH VUÔNG Chứng minh tứ giác PP1) Là h nh thoi có một góc vuông . PP2) Là h nh chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN- DẠY CHƯƠNG TỨ GIÁC NHƯ THẾ NÀO H QUẢ, SKKN- DẠY CHƯƠNG TỨ GIÁC NHƯ THẾ NÀO H QUẢ, SKKN- DẠY CHƯƠNG TỨ GIÁC NHƯ THẾ NÀO H QUẢ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn