THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

1 409 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 20:20

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KINH DOANH THAN NỘI. 1. Các chứng từ sổ sách áp dụng. - Áp dụng chứng từ ghi sổ. - Sổ cái 334, 338. + Bảng thanh toán lương của CBCNV + Bảng phân bổ số 1 “Bảng thanh toán lương, trích BHXH, BHYT”. + Bảng chấm công lao động. + Sổ theo dõi BHXH - Số lượng. 2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ sổ kế toán tiền lương Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. * Các chứng từ gốc (bảng chấm công). - Bảng thanh toán tiền lương - Phiếu chi (Bảng tổng hợp chứng từ gốc) Sổ cái TK 334, TK 338 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết TK 334, TK338 Chứng từ ghi sổ Bảng phân bổ tiền lương các khoản tiền theo lương . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI. 1. Các chứng từ và sổ sách áp dụng luân chuyển chứng từ và sổ kế toán tiền lương Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán. * Các chứng từ gốc (bảng chấm công) . - Bảng thanh toán tiền lương - Phiếu chi
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay