Bài 3: Giới thiệu về máy tính

14 493 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 16:11

TRẦN HỮU TRANG TRƯỜNG TRUNG H C PH THÔNGỌ Ổ TIN HỌC 10 Ñaëng Höõu Hoaøng BÀI 3 GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Thời gian 3 tiết GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH 1. Khái niệm hệ thống tin học 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3. Bộ xử lí trung tâm 4. Bộ nhớ trong 5. Bộ nhớ ngoài 6. Thiết bị vào 7. Thiết bị ra 8. Hoạt động của máy tính 1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TIN HỌC 1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TIN HỌC Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin Hệ thống tin học gồm ba thành phần * Phần cứng (Hardware) : gồm máy tính và một số thiết bị liên quan * Phần mềm (Software) : Gồm các chương trình . * Sự quản lí và điều khiển con người . 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MÁY TÍNH ThiÕt bÞ vµo ThiÕt bÞ ra Bé xö lÝ trung t©m Bé ®iÒu khiÓn Bé sè häc / l«gic Bé nhí trong Bé nhí ngoµi (Bàn phím, chuột, máy quét, . Màn hình, máy in, loa, 3. BỘ XỬ LÍ TRUNG TÂM 3. BỘ XỬ LÍ TRUNG TÂM ( CPU _ Central Processing Unit ) ( CPU _ Central Processing Unit ) CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình . CPU gồm hai bộ phận chính : * Bộ điều khiển ( CU _ Control Unit ) * Bộ số học/logic ( ALU _ Arithmetic/Logic Unit ) Điều khiển các bộ phận thực hiện chương trình Thực hiện các phép toán số học và logic 4. BỘ NHỚ TRONG ( Main Memory ) 4. BỘ NHỚ TRONG ( Main Memory ) Bộ nhớ trong là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lí . # ROM (Read Only Memory) : bộ nhớ chỉ đọc # RAM (Random Access Memory) : bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên . !. Chứa một số chương trình hệ thống . !. Dữ liệu trong ROM không xoá được và không bị mất đi khi tắt máy. !. Các chương trình trong ROM thực hiện việc kiểm tra thiết bị và các chương trình dùng để khởi động . !. Phần bộ nhớ có thể đọc và ghi dữ liệu lúc làm việc . !. Khi tắt máy, dữ liệu trong RAM mất đi . 5. BỘ NHỚ NGOÀI ( Secondary Memory ) 5. BỘ NHỚ NGOÀI ( Secondary Memory ) Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong Đĩa cứng ( HDD ) Đĩa mềm ( FDD ) Đĩa Compact disk ( CD ) Thiết bị nhớ Flash 6. THIẾT BỊ VÀO ( INPUT DEVICE ) 6. THIẾT BỊ VÀO ( INPUT DEVICE ) Thiết bị vào dùng để đưa thông tin vào máy tính . Bàn phím (keyboard) Máy quét (Scanner) Chuột (Mouse) Webcam Máy chup hình kĩ thuật số . Ñaëng Höõu Hoaøng BÀI 3 GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Thời gian 3 tiết GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH 1. Khái niệm hệ. ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH 8. HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH DẶN DÒ DẶN DÒ 1. Xem bài đọc thêm 3 _ trang 29 _ sách giáo khoa . 2. Thực hiện phần B “ Câu hỏi và bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: Giới thiệu về máy tính, Bài 3: Giới thiệu về máy tính, Bài 3: Giới thiệu về máy tính

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn