Tiểu luận triết học P34

13 280 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 15:15

L L ờ ờ I I N N ó ó I I Đ Đ ầ ầ U U T T ừ ừ n n g g à à y y đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c t t a a c c ó ó s s ự ự đ đ ổ ổ i i m m ớ ớ i i v v ề ề k k i i n n h h t t ế ế , , c c h h u u y y ể ể n n t t ừ ừ k k i i n n h h t t ế ế t t ậ ậ p p t t r r u u n n g g s s a a n n g g c c ơ ơ c c h h ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g n n h h i i ề ề u u t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n , , t t ự ự d d o o h h o o ạ ạ c c h h đ đ ộ ộ n n g g v v à à h h ạ ạ c c h h t t o o á á n n n n ê ê n n đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c c c ũ ũ n n g g c c ó ó n n h h i i ề ề u u t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i . . S S ự ự t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i n n à à y y đ đ ã ã m m a a n n g g l l ạ ạ i i c c h h o o đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c n n h h i i ề ề u u t t h h à à n n h h t t ự ự u u v v ề ề k k i i n n h h t t ế ế c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư x x ã ã h h ộ ộ i i . . N N h h ư ư n n g g x x é é t t đ đ ế ế n n t t í í n n h h h h a a i i m m ặ ặ t t c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề t t h h ì ì c c ơ ơ c c h h ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g b b ê ê n n c c ạ ạ n n h h n n h h ữ ữ n n g g m m ặ ặ t t đ đ ư ư ợ ợ c c t t h h ì ì c c ũ ũ n n g g c c ò ò n n n n h h ữ ữ n n g g m m ặ ặ t t c c h h ư ư a a đ đ ư ư ợ ợ c c : : M M ộ ộ t t t t r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g m m ặ ặ t t c c h h ư ư a a đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ ó ó l l à à n n h h ữ ữ n n g g m m ặ ặ t t đ đ ó ó l l à à t t ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p n n g g à à y y c c à à n n g g t t ă ă n n g g , , v v ấ ấ n n đ đ ề ề x x ã ã h h ộ ộ i i m m à à g g ầ ầ n n n n h h ư ư k k h h ô ô n n g g c c ó ó t t r r o o n n g g n n ề ề n n k k i i n n h h t t ế ế b b a a o o c c ấ ấ p p . . Đ Đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c m m u u ố ố n n p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n t t h h ì ì p p h h ả ả i i đ đ i i l l ê ê n n t t ừ ừ l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g , , m m à à s s i i n n h h v v i i ê ê n n l l à à l l ự ự c c l l ư ư ợ ợ n n g g l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g t t r r ẻ ẻ , , n n ă ă n n g g đ đ ộ ộ n n g g , , d d ồ ồ i i d d à à o o v v à à đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o . . V V ì ì v v ậ ậ y y đ đ â â y y l l à à n n g g u u ồ ồ n n n n h h â â n n l l ự ự c c r r ấ ấ t t q q u u a a n n t t r r ọ ọ n n g g c c ầ ầ n n đ đ ư ư ợ ợ c c s s ử ử d d ụ ụ n n g g m m ộ ộ t t c c á á c c h h h h ợ ợ p p l l ý ý h h i i ệ ệ u u q q u u ả ả . . T T ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p s s ẽ ẽ ả ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u đ đ ế ế n n t t ì ì n n h h h h ì ì n n h h p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n k k i i n n h h t t ế ế , , x x ã ã h h ộ ộ i i c c ủ ủ a a đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c . . V V ấ ấ n n đ đ ề ề n n à à y y n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n d d o o đ đ â â u u , , p p h h ả ả i i c c h h ă ă n n g g l l à à : : - - T T r r ì ì n n h h đ đ ộ ộ c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n k k h h ô ô n n g g đ đ á á p p ứ ứ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u n n g g à à y y m m ộ ộ t t c c a a o o c c ủ ủ a a c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c , , d d o o c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ à à o o t t ạ ạ o o t t h h ấ ấ p p c c ủ ủ a a c c á á c c t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c , , c c a a o o đ đ ẳ ẳ n n g g ? ? - - D D o o l l ư ư ợ ợ n n g g c c u u n n g g l l ớ ớ n n h h ơ ơ n n c c ầ ầ u u v v ề ề n n g g u u ồ ồ n n l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g ? ? - - D D o o c c h h í í n n h h s s á á c c h h c c ủ ủ a a n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c h h ư ư a a h h ợ ợ p p l l ý ý t t r r o o n n g g v v i i ệ ệ c c s s ử ử d d ụ ụ n n g g l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g ? ? - - D D o o s s ự ự c c h h ủ ủ q q u u a a n n c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n k k h h ô ô n n g g m m u u ố ố n n c c ô ô n n g g t t á á c c t t ạ ạ i i n n h h ữ ữ n n g g v v ù ù n n g g x x a a , , k k h h ó ó k k h h ă ă n n ? ? V V ấ ấ n n đ đ ề ề n n à à y y đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h ì ì n n n n h h ậ ậ n n ở ở n n h h i i ề ề u u g g ó ó c c đ đ ộ ộ k k h h á á c c n n h h a a u u v v ì ì m m ỗ ỗ i i n n g g ư ư ờ ờ i i c c ó ó m m ộ ộ t t q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m k k h h á á c c n n h h a a u u . . Đ Đ i i ề ề u u n n à à y y x x ả ả y y r r a a l l à à v v ì ì v v ề ề m m ặ ặ t t n n h h ậ ậ n n t t h h ứ ứ c c c c h h ủ ủ t t h h ể ể c c h h ư ư a a n n h h ì ì n n n n h h ậ ậ n n v v ấ ấ n n đ đ ề ề m m ộ ộ t t c c á á c c h h t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n , , t t ổ ổ n n g g t t h h ể ể m m à à c c h h ỉ ỉ n n h h ì ì n n ở ở m m ộ ộ t t p p h h í í a a n n h h ấ ấ t t đ đ ị ị n n h h . . D D o o v v ậ ậ y y b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n n n à à y y e e m m s s ẽ ẽ " " V V ậ ậ n n d d ụ ụ n n g g q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n c c ủ ủ a a t t r r i i ế ế t t h h ọ ọ c c M M á á c c _ _ L L ê ê N N i i n n đ đ ể ể g g i i ả ả i i t t h h í í c c h h n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g " " . . P P h h ầ ầ n n n n ộ ộ i i d d u u n n g g c c ủ ủ a a b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n s s ẽ ẽ g g ồ ồ m m c c á á c c m m ụ ụ c c s s a a u u : : C C h h ư ư ơ ơ n n g g I I : : P P h h ầ ầ n n n n ộ ộ i i d d u u n n g g I I . . Q Q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n c c ủ ủ a a t t r r i i ế ế t t h h ọ ọ c c M M á á c c _ _ L L ê ê N N i i n n I I I I . . T T h h ự ự c c t t r r ạ ạ n n g g c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p . . I I I I I I . . N N g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề C C h h ư ư ơ ơ n n g g I I I I : : K K ế ế t t l l u u ậ ậ n n v v à à m m ộ ộ t t s s ố ố g g i i ả ả i i p p h h á á p p T T r r o o n n g g l l ầ ầ n n v v i i ế ế t t n n à à y y b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n c c ủ ủ a a e e m m c c h h ắ ắ c c c c h h ắ ắ n n c c ò ò n n n n h h i i ề ề u u k k h h i i ế ế m m k k h h u u y y ế ế t t . . E E m m k k í í n n h h m m o o n n g g n n h h ậ ậ n n đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h i i ề ề u u ý ý k k i i ế ế n n p p h h ê ê b b ì ì n n h h c c ủ ủ a a c c á á c c t t h h ầ ầ y y c c ô ô g g i i á á o o đ đ ể ể e e m m c c ó ó t t h h ể ể h h o o à à n n t t h h i i ệ ệ n n t t ố ố t t h h ơ ơ n n t t r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g l l ầ ầ n n v v i i ế ế t t s s a a u u . . E E m m c c ũ ũ n n g g x x i i n n c c h h â â n n t t h h à à n n h h c c ả ả m m ơ ơ n n s s ự ự g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ c c ủ ủ a a c c á á c c t t h h ầ ầ y y c c ô ô g g i i á á o o t t r r o o n n g g k k h h o o a a đ đ ã ã g g i i ú ú p p e e m m h h o o à à n n t t h h à à n n h h t t ố ố t t b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n n n à à y y . . C C h h ư ư ơ ơ n n g g I I : : P P h h ầ ầ n n n n ộ ộ i i d d u u n n g g I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin T T r r o o n n g g s s ự ự t t ồ ồ n n t t ạ ạ i i c c ủ ủ a a t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i q q u u a a n n h h t t a a , , m m ọ ọ i i s s ự ự v v ậ ậ t t v v à à h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g đ đ ề ề u u c c ó ó m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ v v à à t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i v v ớ ớ i i n n h h a a u u c c h h ứ ứ k k h h ô ô n n g g t t á á c c h h r r ờ ờ i i n n h h a a u u , , c c ô ô l l ậ ậ p p n n h h a a u u . . N N h h ư ư c c h h ú ú n n g g t t a a đ đ ã ã b b i i ế ế t t “ “ Q Q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n ” ” l l à à q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m đ đ ư ư ợ ợ c c r r ú ú t t r r a a t t ừ ừ n n g g u u y y ê ê n n l l ý ý v v ề ề m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ p p h h ổ ổ b b i i ế ế n n . . M M u u ố ố n n n n h h ậ ậ n n t t h h ứ ứ c c h h o o ặ ặ c c h h o o ạ ạ t t đ đ ộ ộ n n g g t t h h ự ự c c t t i i ễ ễ n n đ đ ú ú n n g g v v ề ề đ đ ố ố i i t t ư ư ợ ợ n n g g n n à à o o đ đ ó ó p p h h ả ả i i t t í í n n h h đ đ ế ế n n n n h h ữ ữ n n g g m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ t t r r o o n n g g s s ự ự t t ồ ồ n n t t ạ ạ i i c c ủ ủ a a đ đ ố ố i i t t ư ư ợ ợ n n g g , , đ đ ề ề p p h h ò ò n n g g k k h h ắ ắ c c p p h h ụ ụ c c q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m p p h h i i ế ế n n d d i i ệ ệ n n M M ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ g g i i ữ ữ a a c c á á c c s s ự ự v v ậ ậ t t , , h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g l l à à m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c ủ ủ a a b b ả ả n n t t h h â â n n t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t , , k k h h ô ô n n g g d d o o b b ấ ấ t t c c ứ ứ a a i i q q u u y y đ đ ị ị n n h h v v à à t t ồ ồ n n t t ạ ạ i i đ đ ộ ộ c c l l ậ ậ p p v v ớ ớ i i ý ý t t h h ứ ứ c c . . T T r r ê ê n n t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i n n à à y y c c ó ó r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c h h ẳ ẳ n n g g h h ạ ạ n n n n h h ư ư m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ g g i i ữ ữ a a s s ự ự v v ậ ậ t t v v à à h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t , , g g i i ữ ữ a a c c á á i i v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t v v à à c c á á i i t t i i n n h h t t h h ầ ầ n n . . C C á á c c m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ đ đ ề ề u u l l à à s s ự ự p p h h ả ả n n á á n n h h n n h h ữ ữ n n g g t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i , , p p h h ả ả n n á á n n h h s s ự ự q q u u y y đ đ ị ị n n h h l l ẫ ẫ n n n n h h a a u u g g i i ữ ữ a a c c á á c c s s ự ự v v ậ ậ t t h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g c c ủ ủ a a t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i k k h h á á c c h h q q u u a a n n . . K K h h ô ô n n g g c c h h ỉ ỉ c c ó ó v v ậ ậ y y , , c c á á c c m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c ò ò n n c c ó ó t t í í n n h h n n h h i i ề ề u u v v ẻ ẻ ( ( đ đ a a d d ạ ạ n n g g ) ) + + M M ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ b b ê ê n n t t r r o o n n g g v v à à b b ê ê n n n n g g o o à à i i + + M M ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c ơ ơ b b ả ả n n v v à à k k h h ô ô n n g g c c ơ ơ b b ả ả n n + + M M ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c h h ủ ủ y y ế ế u u v v à à t t h h ứ ứ y y ế ế u u + + M M ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ t t r r ự ự c c t t i i ế ế p p v v à à g g i i á á n n t t i i ế ế p p ở ở t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i c c ủ ủ a a c c á á c c m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ , , m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ b b ê ê n n n n g g o o à à i i t t ứ ứ c c l l à à s s ự ự t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g l l ẫ ẫ n n n n h h a a u u g g i i ữ ữ a a c c á á c c s s ự ự v v ậ ậ t t , , m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ b b ê ê n n t t r r o o n n g g t t ứ ứ c c l l à à s s ự ự t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i l l ẫ ẫ n n n n h h a a u u c c ủ ủ a a c c á á c c m m ặ ặ t t , , c c á á c c y y ế ế u u t t ố ố , , c c á á c c b b ộ ộ p p h h ậ ậ n n b b ê ê n n t t r r o o n n g g c c ủ ủ a a s s ự ự v v ậ ậ t t . . C C ó ó m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c ơ ơ b b ả ả n n t t h h u u ộ ộ c c v v ề ề b b ả ả n n c c h h ấ ấ t t c c ủ ủ a a s s ự ự v v ậ ậ t t , , đ đ ó ó n n g g v v a a i i t t r r ò ò q q u u y y ế ế t t đ đ ị ị n n h h , , c c ò ò n n m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ k k h h ô ô n n g g c c ơ ơ b b ả ả n n c c h h ỉ ỉ đ đ ó ó n n g g v v a a i i t t r r ò ò p p h h ụ ụ t t h h u u ộ ộ c c , , k k h h ô ô n n g g q q u u a a n n t t r r ọ ọ n n g g . . Đ Đ ô ô i i k k h h i i l l ạ ạ i i c c ó ó m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ c c h h ủ ủ y y ế ế u u h h o o ặ ặ c c t t h h ứ ứ y y ế ế u u . . ở ở đ đ ó ó c c ò ò n n c c ó ó m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ t t r r ự ự c c t t i i ế ế p p g g i i ữ ữ a a h h a a i i h h o o ặ ặ c c n n h h i i ề ề u u s s ự ự v v ậ ậ t t v v à à h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g , , c c ó ó m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ g g i i á á n n t t i i ế ế p p t t r r o o n n g g đ đ ó ó c c ó ó c c á á c c s s ự ự v v ậ ậ t t v v à à h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g l l ẫ ẫ n n n n h h a a u u t t h h ô ô n n g g q q u u a a n n h h i i ề ề u u k k h h â â u u t t r r u u n n g g g g i i a a n n . . K K h h i i n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g k k h h á á c c h h q q u u a a n n , , c c h h ú ú n n g g t t a a c c ó ó t t h h ể ể p p h h â â n n c c h h i i a a c c á á c c m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ r r a a t t h h à à n n h h t t ừ ừ n n g g l l o o ạ ạ i i n n h h ư ư t t r r ê ê n n t t u u ỳ ỳ t t h h e e o o t t í í n n h h c c h h ấ ấ t t đ đ ơ ơ n n g g i i ả ả n n h h a a y y p p h h ứ ứ c c t t ạ ạ p p , , p p h h ạ ạ m m v v i i r r ộ ộ n n g g h h a a y y h h ẹ ẹ p p , , v v a a i i t t r r ò ò t t r r ự ự c c t t i i ế ế p p h h a a y y g g i i á á n n t t i i ế ế p p , , n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u s s â â u u h h a a y y s s ơ ơ q q u u a a … … . . P P h h â â n n c c h h i i a a c c á á c c m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ p p h h ả ả i i p p h h ụ ụ t t h h u u ộ ộ c c v v à à o o v v i i ệ ệ c c n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u c c ụ ụ t t h h ể ể t t r r o o n n g g s s ự ự b b i i ế ế n n đ đ ổ ổ i i v v à à p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n c c ủ ủ a a c c h h ú ú n n g g . . H H a a y y n n ó ó i i k k h h á á c c đ đ i i , , k k h h i i x x e e m m x x é é t t s s ự ự v v ậ ậ t t t t h h ì ì p p h h ả ả i i c c ó ó q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n t t ứ ứ c c l l à à n n h h ì ì n n n n h h ậ ậ n n s s ự ự v v i i ệ ệ c c , , v v ấ ấ n n đ đ ề ề ở ở m m ọ ọ i i g g ó ó c c c c ạ ạ n n h h , , m m ọ ọ i i p p h h ư ư ơ ơ n n g g d d i i ệ ệ n n . . T T h h e e o o L L ê ê _ _ N N i i n n “ “ M M u u ố ố n n t t h h ự ự c c s s ự ự h h i i ể ể u u đ đ ư ư ợ ợ c c s s ự ự v v ậ ậ t t c c ầ ầ n n p p h h ả ả i i n n h h ì ì n n b b a a o o q q u u á á t t v v à à n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u t t ấ ấ t t c c ả ả c c á á c c m m ố ố i i q q u u a a n n h h ệ ệ v v à à q q u u a a n n h h ệ ệ g g i i á á n n t t i i ế ế p p c c ủ ủ a a s s ự ự v v ậ ậ t t đ đ ó ó ” ” . . C C h h ú ú n n g g t t a a k k h h ô ô n n g g t t h h ể ể l l à à m m đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ i i ề ề u u đ đ ó ó m m ộ ộ t t c c á á c c h h h h o o à à n n t t o o à à n n đ đ ầ ầ y y đ đ ủ ủ , , n n h h ư ư n n g g s s ự ự v v ậ ậ t t c c ầ ầ n n t t h h i i ế ế t t p p h h ả ả i i x x é é t t đ đ ế ế n n t t ấ ấ t t c c ả ả m m ọ ọ i i m m ặ ặ t t s s ẽ ẽ đ đ ề ề p p h h ò ò n n g g c c h h o o c c h h ú ú n n g g t t a a k k h h ỏ ỏ i i p p h h ạ ạ m m p p h h ả ả i i s s a a i i l l ầ ầ m m v v à à c c ứ ứ n n g g n n h h ắ ắ c c ” ” ( ( L L ê ê N N i i n n t t o o à à n n t t ậ ậ p p – – N N X X B B t t i i ế ế n n b b ộ ộ ) ) K K h h i i x x e e m m x x é é t t s s ự ự v v ậ ậ t t h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g t t h h ì ì l l u u ô ô n n p p h h ả ả i i c c h h ú ú ý ý đ đ ế ế n n q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n t t ứ ứ c c l l à à k k h h i i x x e e m m x x é é t t s s ự ự v v ậ ậ t t , , h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g p p h h ả ả i i n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u m m ọ ọ i i m m ố ố i i l l i i ê ê n n h h ệ ệ v v à à s s ự ự t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i g g i i ữ ữ a a c c h h ú ú n n g g , , s s ự ự t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i c c ủ ủ a a c c á á c c y y ế ế u u t t ố ố , , k k ể ể c c ả ả k k h h â â u u t t r r u u n n g g g g i i a a n n , , g g i i á á n n t t i i ế ế p p c c ấ ấ u u t t h h à à n n h h s s ự ự v v ậ ậ t t đ đ ó ó , , p p h h ả ả i i đ đ ặ ặ t t n n ó ó t t r r o o n n g g m m ộ ộ t t k k h h ô ô n n g g g g i i a a n n , , t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n c c ụ ụ t t h h ể ể , , n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u q q u u á á t t r r ì ì n n h h p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n t t ừ ừ q q u u á á k k h h ứ ứ , , h h i i ệ ệ n n t t ạ ạ i i v v à à d d ự ự đ đ o o á á n n c c h h o o t t ư ư ơ ơ n n g g l l a a i i . . T T h h ế ế n n h h ư ư n n g g x x e e m m x x é é t t t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n k k h h ô ô n n g g c c ó ó n n g g h h ĩ ĩ a a l l à à x x e e m m x x é é t t t t r r à à n n l l a a n n m m à à p p h h ả ả i i x x e e m m x x é é t t t t ừ ừ n n g g y y ế ế u u t t ố ố c c ụ ụ t t h h ể ể n n h h ư ư n n g g c c ó ó t t í í n n h h c c h h ọ ọ n n l l ọ ọ c c . . C C ó ó n n h h ư ư t t h h ế ế c c h h ú ú n n g g t t a a m m ớ ớ i i t t h h ự ự c c s s ự ự n n ắ ắ m m đ đ ư ư ợ ợ c c b b ả ả n n c c h h ấ ấ t t c c ủ ủ a a s s ự ự v v ậ ậ t t . . V V à à c c ả ả k k h h i i n n g g h h i i ê ê n n c c ứ ứ u u x x ã ã h h ộ ộ i i t t h h ì ì c c ũ ũ n n g g r r ấ ấ t t c c ầ ầ n n đ đ ế ế n n q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n v v ì ì c c á á c c m m ố ố i i q q u u a a n n h h ệ ệ t t r r o o n n g g x x ã ã h h ộ ộ i i k k h h ô ô n n g g c c ô ô l l ậ ậ p p n n h h a a u u , , t t á á c c h h r r ờ ờ i i n n h h a a u u m m à à t t r r á á i i l l ạ ạ i i c c h h ú ú n n g g đ đ a a n n x x e e n n t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g q q u u a a l l ạ ạ i i v v ớ ớ i i n n h h a a u u . . T T ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p c c ũ ũ n n g g l l à à m m ộ ộ t t v v ấ ấ n n đ đ ề ề x x ã ã h h ộ ộ i i m m à à n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n g g â â y y r r a a l l à à t t ậ ậ p p h h ợ ợ p p c c ủ ủ a a n n h h i i ề ề u u y y ế ế u u t t ố ố t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g ả ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g đ đ ế ế n n n n h h a a u u . . C C h h í í n n h h v v ì ì v v ậ ậ y y , , t t r r o o n n g g b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n n n à à y y e e m m s s ẽ ẽ d d ù ù n n g g q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n c c ủ ủ a a t t r r i i ế ế t t h h ọ ọ c c M M á á c c – – L L ê ê N N i i n n đ đ ể ể p p h h â â n n t t í í c c h h t t ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g n n à à y y . . I I I I . . T T h h ự ự c c t t r r ạ ạ n n g g v v ề ề s s ự ự t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g T T ừ ừ k k h h i i đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c t t a a c c ó ó c c h h í í n n h h s s á á c c h h m m ở ở c c ử ử a a g g i i a a o o l l ư ư u u h h ợ ợ p p t t á á c c v v ớ ớ i i c c á á c c n n ư ư ớ ớ c c t t r r o o n n g g k k h h u u v v ự ự c c c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư c c á á c c n n ư ư ớ ớ c c t t r r ê ê n n t t h h ế ế g g i i ớ ớ i i , , k k i i n n h h t t ế ế c c h h u u y y ể ể n n s s a a n n g g n n ề ề n n k k i i n n h h t t ế ế n n h h i i ề ề u u t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n t t ự ự d d o o c c ạ ạ n n h h t t r r a a n n h h p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n đ đ ã ã p p h h á á t t h h u u y y r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u m m ặ ặ t t t t í í c c h h c c ự ự c c . . M M ặ ặ t t t t í í c c h h c c ự ự c c đ đ á á n n g g c c h h ú ú ý ý l l à à s s ự ự c c ố ố g g ắ ắ n n g g v v ư ư ơ ơ n n l l ê ê n n c c ủ ủ a a l l ớ ớ p p t t h h a a n n h h n n i i ê ê n n m m ớ ớ i i đ đ ể ể c c ó ó t t h h ể ể đ đ á á p p ứ ứ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u , , đ đ ò ò i i h h ỏ ỏ i i c c ủ ủ a a c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . S S ự ự m m ở ở r r ộ ộ n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n k k i i n n h h t t ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h ự ự c c s s ự ự đ đ ã ã m m a a n n g g l l ạ ạ i i n n h h ữ ữ n n g g c c ơ ơ h h ộ ộ i i v v i i ệ ệ c c l l à à m m c c h h o o s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ó ó k k h h ả ả n n ă ă n n g g , , c c ó ó n n ă ă n n g g l l ự ự c c , , l l i i n n h h h h o o ạ ạ t t . . N N h h ư ư n n g g k k h h ô ô n n g g p p h h ả ả i i m m ọ ọ i i s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ề ề u u c c ó ó v v i i ệ ệ c c l l à à m m v v à à đ đ â â y y l l à à m m ộ ộ t t v v ấ ấ n n đ đ ề ề đ đ a a n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c q q u u a a n n t t â â m m c c ủ ủ a a x x ã ã h h ộ ộ i i . . C C ă ă n n c c ứ ứ v v à à o o đ đ i i ề ề u u t t r r a a m m ớ ớ i i n n h h ấ ấ t t c c ủ ủ a a b b ộ ộ G G D D - - Đ Đ T T t t h h ì ì “ “ n n ă ă m m 2 2 0 0 0 0 0 0 c c ả ả n n ư ư ớ ớ c c c c ó ó 1 1 2 2 6 6 t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c , , c c a a o o đ đ ẳ ẳ n n g g v v ớ ớ i i h h ơ ơ n n 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c h h í í n n h h q q u u i i t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p t t h h ì ì đ đ ế ế n n n n ă ă m m h h ọ ọ c c 2 2 0 0 0 0 1 1 - - 2 2 0 0 0 0 3 3 đ đ ã ã c c ó ó 1 1 5 5 7 7 t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c , , c c a a o o đ đ ẳ ẳ n n g g v v ớ ớ i i g g ầ ầ n n 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g ’ ’ ’ ’ ( ( n n g g u u ồ ồ n n t t i i n n t t r r ê ê n n m m ạ ạ n n g g I I n n t t e e r r n n e e t t ) ) . . K K ế ế t t q q u u ả ả c c h h o o t t h h ấ ấ y y t t ỷ ỷ l l ệ ệ c c h h u u n n g g c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ó ó v v i i ệ ệ c c l l à à m m s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g h h i i ệ ệ n n n n a a y y l l à à 7 7 2 2 , , 4 4 7 7 % % , , t t r r o o n n g g đ đ ó ó k k h h ố ố i i k k ĩ ĩ t t h h u u ậ ậ t t c c ô ô n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p c c h h i i ế ế m m 7 7 9 9 , , 4 4 3 3 % % n n ô ô n n g g l l â â m m n n g g ư ư c c h h i i ế ế m m 7 7 1 1 , , 5 5 5 5 % % , , k k i i n n h h t t ế ế l l u u ậ ậ t t c c h h i i ế ế m m 7 7 4 4 , , 8 8 % % , , s s ư ư p p h h ạ ạ m m c c h h i i ế ế m m 8 8 1 1 , , 5 5 % % ( ( b b á á o o t t i i ề ề n n p p h h o o n n g g s s ố ố 1 1 1 1 5 5 r r a a n n g g à à y y 2 2 4 4 - - 3 3 - - 2 2 0 0 0 0 2 2 ) ) . . V V à à t t h h e e o o s s ố ố l l i i ệ ệ u u m m ớ ớ i i c c ủ ủ a a v v i i ệ ệ n n k k i i n n h h t t ế ế p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n t t h h ì ì s s i i n n h h v v i i ê ê n n k k h h ố ố i i k k i i n n h h t t ế ế r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g n n ă ă m m 2 2 0 0 0 0 2 2 t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p 8 8 7 7 % % h h o o ặ ặ c c l l à à m m v v i i ệ ệ c c t t r r á á i i n n g g h h ề ề . . B B ê ê n n c c ạ ạ n n h h n n h h ữ ữ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ó ó đ đ ủ ủ n n h h ữ ữ n n g g y y ê ê u u c c ầ ầ u u m m à à n n h h à à t t u u y y ể ể n n d d ụ ụ n n g g đ đ ò ò i i h h ỏ ỏ i i h h o o ặ ặ c c n n h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i c c ó ó n n g g ư ư ờ ờ i i t t h h â â n n , , x x i i n n v v i i ệ ệ c c h h ộ ộ t t h h ì ì s s ố ố c c ò ò n n l l ạ ạ i i p p h h ả ả i i c c h h ậ ậ t t v v ậ ậ t t c c h h ạ ạ y y đ đ i i c c h h ạ ạ y y l l ạ ạ i i v v ớ ớ i i c c á á c c t t r r u u n n g g t t â â m m g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v i i ệ ệ c c l l à à m m . . C C ũ ũ n n g g p p h h ả ả i i n n ó ó i i t t h h ê ê m m r r ằ ằ n n g g c c h h í í n n h h d d ự ự a a v v à à o o s s ự ự k k h h a a n n h h i i ế ế m m v v i i ệ ệ c c l l à à m m n n à à y y m m à à n n h h i i ề ề u u t t r r u u n n g g t t â â m m g g i i ớ ớ i i t t h h i i ệ ệ u u v v i i ệ ệ c c l l à à m m “ “ m m a a ” ” m m ọ ọ c c l l ê ê n n v v à à i i b b a a b b ữ ữ a a đ đ ể ể t t h h u u t t i i ề ề n n l l ệ ệ p p h h í í , , t t i i ề ề n n m m ô ô i i g g i i ớ ớ i i v v i i ệ ệ c c l l à à m m r r ồ ồ i i b b i i ế ế n n m m ấ ấ t t . . H H o o ặ ặ c c m m ộ ộ t t s s ố ố s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g c c h h ấ ấ p p n n h h ậ ậ n n l l à à m m t t r r á á i i n n g g h h ề ề h h o o ặ ặ c c b b ấ ấ t t c c ứ ứ n n g g h h ề ề g g ì ì m m i i ễ ễ n n l l à à c c ó ó t t h h u u n n h h ậ ậ p p . . Đ Đ ó ó l l à à v v ề ề p p h h í í a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n , , c c ò ò n n v v ề ề p p h h í í a a n n h h à à t t u u y y ể ể n n d d ụ ụ n n g g t t h h ì ì h h ọ ọ v v ẫ ẫ n n ‘ ‘ t t h h a a n n ’ ’ l l à à t t h h i i ế ế u u l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g m m à à t t h h e e o o h h ọ ọ l l à à t t h h i i ế ế u u n n h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i c c ó ó k k i i n n h h n n g g h h i i ệ ệ m m v v à à k k h h ả ả n n ă ă n n g g l l à à m m v v i i ệ ệ c c đ đ ộ ộ c c l l ậ ậ p p c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư m m ộ ộ t t s s ố ố y y ê ê u u c c ầ ầ u u k k h h á á c c . . V V ậ ậ y y n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề n n à à y y d d o o đ đ â â u u ? ? I I I I I I . . N N g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề 1 1 . . T T ừ ừ p p h h í í a a n n ề ề n n k k i i n n h h t t ế ế - - x x ã ã h h ộ ộ i i . . T T r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g n n ă ă m m n n ư ư ớ ớ c c t t a a c c ò ò n n t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n c c h h í í n n h h s s á á c c h h b b a a o o c c ấ ấ p p t t h h ì ì k k h h ô ô n n g g c c ó ó h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p . . P P h h ầ ầ n n l l ớ ớ n n l l à à v v ì ì n n g g à à y y đ đ ó ó s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ò ò n n í í t t s s ố ố l l ư ư ợ ợ n n g g c c á á c c t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c k k h h ô ô n n g g n n h h i i ề ề u u n n h h ư ư n n g g c c h h ủ ủ y y ế ế u u l l à à s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p t t h h ư ư ờ ờ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c p p h h â â n n c c ô ô n n g g t t á á c c . . N N h h ì ì n n b b ề ề n n g g o o à à i i t t h h ì ì c c ó ó t t h h ể ể l l à à đ đ ủ ủ v v i i ệ ệ c c l l à à m m n n h h ư ư n n g g đ đ ô ô i i k k h h i i n n h h ữ ữ n n g g v v ị ị t t r r í í đ đ ư ư ợ ợ c c s s ắ ắ p p x x ế ế p p v v à à o o c c h h ỉ ỉ c c h h o o đ đ ủ ủ v v ị ị t t r r í í , , c c h h o o c c ó ó h h ì ì n n h h t t h h ứ ứ c c , , n n h h i i ề ề u u l l ú ú c c ‘ ‘ c c h h ơ ơ i i d d à à i i n n g g à à y y ’ ’ h h ế ế t t t t h h á á n n g g t t h h ì ì n n h h ậ ậ n n l l ư ư ơ ơ n n g g n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c . . N N h h ư ư n n g g t t ừ ừ k k h h i i n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c ó ó c c h h í í n n h h s s á á c c h h m m ở ở c c ử ử a a k k i i n n h h t t ế ế n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c h h u u y y ể ể n n s s a a n n g g k k i i n n h h t t ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g , , c c á á c c d d o o a a n n h h n n g g h h i i ệ ệ p p p p h h ả ả i i t t ự ự l l o o c c h h o o m m ì ì n n h h , , t t ự ự t t í í n n h h t t o o á á n n “ “ l l ờ ờ i i ă ă n n , , l l ỗ ỗ c c h h ị ị u u ” ” k k h h ô ô n n g g c c ó ó s s ự ự b b a a o o c c ấ ấ p p c c ủ ủ a a n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c t t h h ì ì v v ấ ấ n n đ đ ề ề v v i i ệ ệ c c l l l l à à m m t t h h ự ự c c s s ự ự t t r r ở ở n n ê ê n n b b ứ ứ c c b b á á c c h h . . C C ũ ũ n n g g t t ừ ừ đ đ â â y y c c ơ ơ c c ấ ấ u u b b ộ ộ m m á á y y t t r r o o n n g g c c á á c c c c ơ ơ q q u u a a n n g g ọ ọ n n n n h h ẹ ẹ h h ơ ơ n n n n h h i i ề ề u u d d o o s s ố ố l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g t t u u y y ể ể n n v v à à o o đ đ ư ư ợ ợ c c c c â â n n n n h h ắ ắ c c k k ỹ ỹ l l ư ư ỡ ỡ n n g g t t h h e e o o k k h h ố ố i i l l ư ư ợ ợ n n g g v v à à m m ứ ứ c c đ đ ộ ộ đ đ ò ò i i h h ỏ ỏ i i c c ủ ủ a a c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . H H i i ệ ệ n n n n a a y y , , s s a a u u k k h h i i t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p t t h h ì ì đ đ a a s s ố ố s s i i n n h h v v i i ê ê n n p p h h ả ả i i t t ự ự đ đ i i t t ì ì m m v v i i ệ ệ c c c c h h o o m m ì ì n n h h n n g g o o ạ ạ i i t t r r ừ ừ m m ộ ộ t t s s ố ố t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t h h u u ộ ộ c c n n g g h h à à n n h h q q u u â â n n đ đ ộ ộ i i h h a a y y c c ô ô n n g g a a n n t t h h ì ì n n g g h h à à n n h h c c h h ủ ủ q q u u ả ả n n s s ẽ ẽ p p h h â â n n c c ô ô n n g g c c ô ô n n g g t t á á c c . . N N g g à à y y n n a a y y , , c c h h ú ú n n g g t t a a c c ó ó t t h h ể ể t t h h ấ ấ y y m m ộ ộ t t h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g l l à à s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g c c h h ỉ ỉ m m u u ố ố n n t t r r ụ ụ l l ạ ạ i i t t h h à à n n h h p p h h ố ố đ đ ể ể l l à à m m v v i i ệ ệ c c k k ể ể c c ả ả n n h h ữ ữ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n x x u u ấ ấ t t t t h h â â n n v v à à l l ớ ớ n n l l ê ê n n t t ừ ừ n n h h ữ ữ n n g g m m i i ề ề n n q q u u ê ê . . H H ọ ọ c c h h ấ ấ p p n n h h ậ ậ n n ở ở l l ạ ạ i i t t h h à à n n h h p p h h ố ố đ đ ể ể l l à à m m v v i i ệ ệ c c d d ù ù l l à à v v i i ệ ệ c c k k h h ô ô n n g g đ đ ú ú n n g g v v ớ ớ i i n n g g h h à à n n h h đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o h h o o ặ ặ c c c c ó ó t t h h u u n n h h ậ ậ p p . . N N h h ư ư v v ậ ậ y y m m ộ ộ t t s s ố ố n n ơ ơ i i n n h h ư ư h h ả ả i i đ đ ả ả o o , , v v ù ù n n g g s s â â u u , , v v ù ù n n g g x x a a t t h h ì ì v v ẫ ẫ n n t t h h i i ế ế u u t t r r ầ ầ m m t t r r ọ ọ n n g g n n g g u u ồ ồ n n n n h h â â n n l l ự ự c c t t r r o o n n g g k k h h i i t t h h à à n n h h p p h h ố ố v v ẫ ẫ n n p p h h ả ả i i đ đ ư ư ơ ơ n n g g đ đ ầ ầ u u v v ớ ớ i i s s ứ ứ c c é é p p c c ủ ủ a a t t ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p . . Đ Đ ế ế n n đ đ â â y y t t a a c c ó ó t t h h ể ể t t h h ấ ấ y y đ đ ư ư ợ ợ c c t t í í n n h h h h a a i i m m ặ ặ t t c c ủ ủ a a n n ề ề n n k k i i n n h h t t ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g . . M M ộ ộ t t m m ặ ặ t t n n ó ó t t ạ ạ o o đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n c c h h o o m m ọ ọ i i t t h h à à n n h h p p h h ầ ầ n n k k i i n n h h t t ế ế c c ó ó k k h h ả ả n n ă ă n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n m m ạ ạ n n h h h h ơ ơ n n , , n n ó ó c c ũ ũ n n g g t t ạ ạ o o r r a a s s ự ự c c ạ ạ n n h h t t r r a a n n h h v v à à c c h h í í n n h h s s ự ự c c ạ ạ n n h h t t r r a a n n h h c c ũ ũ n n g g l l à à đ đ ộ ộ n n g g l l ự ự c c t t h h ú ú c c đ đ ẩ ẩ y y k k i i n n h h t t ế ế p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n , , đ đ i i l l ê ê n n . . H H ơ ơ n n n n ữ ữ a a k k i i n n h h t t ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g s s ẽ ẽ l l à à m m c c h h o o m m ọ ọ i i n n g g ư ư ờ ờ i i p p h h ả ả i i c c ố ố g g ắ ắ n n g g n n ỗ ỗ l l ự ự c c đ đ ể ể t t r r a a n n g g b b ị ị c c h h o o m m ì ì n n h h v v ố ố n n k k i i ế ế n n t t h h ứ ứ c c đ đ ầ ầ y y đ đ ủ ủ t t h h ì ì m m ớ ớ i i c c ó ó t t h h ể ể t t ì ì m m đ đ ư ư ợ ợ c c v v i i ệ ệ c c l l à à m m . . N N h h ư ư n n g g m m ặ ặ t t k k h h á á c c n n ề ề n n k k i i n n h h t t ế ế t t h h ị ị t t r r ư ư ờ ờ n n g g c c ũ ũ n n g g c c ó ó n n h h ữ ữ n n g g t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g k k h h ô ô n n g g l l ớ ớ n n đ đ ế ế n n v v ấ ấ n n đ đ ề ề x x ã ã h h ộ ộ i i l l à à v v i i ệ ệ c c g g â â y y r r a a s s ự ự t t h h i i ế ế u u t t h h ừ ừ a a “ “ g g i i ả ả ” ” v v ề ề l l ự ự c c l l ư ư ợ ợ n n g g l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g , , m m ấ ấ t t c c â â n n đ đ ố ố i i v v ề ề n n g g u u ồ ồ n n l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g v v à à c c ũ ũ n n g g l l à à m m n n ẩ ẩ y y s s i i n n h h m m ộ ộ t t s s ố ố v v ấ ấ n n đ đ ề ề t t i i ê ê u u c c ự ự c c t t r r o o n n g g v v i i ệ ệ c c l l à à m m 2 2 . . V V ề ề p p h h í í a a đ đ à à o o t t ạ ạ o o T T ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g k k h h ô ô n n g g c c ó ó v v i i ệ ệ c c l l à à m m m m ộ ộ t t p p h h ầ ầ n n c c ũ ũ n n g g c c ó ó n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n ở ở p p h h í í a a đ đ à à o o t t ạ ạ o o . . N N h h i i ề ề u u c c h h ư ư ơ ơ n n g g t t r r ì ì n n h h đ đ à à o o t t ạ ạ o o q q u u á á c c ũ ũ k k ỹ ỹ , , l l ạ ạ c c h h ậ ậ u u t t ừ ừ n n ộ ộ i i d d u u n n g g đ đ ế ế n n p p h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p g g i i ả ả n n g g d d ậ ậ y y . . Đ Đ ô ô i i k k h h i i đ đ ư ư ợ ợ c c h h ọ ọ c c l l à à h h ọ ọ c c c c h h ạ ạ y y c c ò ò n n v v à à o o t t h h ự ự c c t t i i ễ ễ n n t t h h ì ì n n h h ư ư m m ớ ớ i i h h o o à à n n t t o o à à n n v v ì ì h h ọ ọ c c n n h h ư ư n n g g k k h h ô ô n n g g c c ó ó t t h h ự ự c c h h à à n n h h t t r r a a n n g g t t h h i i ế ế t t b b ị ị p p h h ụ ụ c c v v ụ ụ c c h h o o v v i i ệ ệ c c g g i i ả ả n n g g d d ậ ậ y y , , h h ọ ọ c c t t ậ ậ p p t t h h ì ì k k h h ô ô n n g g c c ó ó v v ì ì v v ậ ậ y y k k h h ô ô n n g g p p h h á á t t h h u u y y đ đ ư ư ợ ợ c c k k h h ả ả n n ă ă n n g g s s á á n n g g t t ạ ạ o o c c ủ ủ a a s s i i n n h h v v i i ê ê n n . . T T ạ ạ i i m m ộ ộ t t s s ố ố n n ư ư ớ ớ c c n n ề ề n n g g i i á á o o d d ụ ụ c c h h i i ệ ệ n n đ đ ạ ạ i i t t h h ì ì s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i h h ọ ọ c c h h ế ế t t n n ă ă m m t t h h ứ ứ 3 3 t t h h ì ì c c ó ó t t h h ể ể l l à à m m v v i i ệ ệ c c đ đ ư ư ợ ợ c c t t ạ ạ i i m m ộ ộ t t c c ơ ơ q q u u a a n n t t h h e e o o m m ộ ộ t t n n g g à à n n h h n n g g h h ề ề đ đ ã ã đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o . . P P h h ầ ầ n n đ đ ô ô n n g g n n g g o o à à i i c c á á c c c c h h ư ư ơ ơ n n g g t t r r ì ì n n h h đ đ à à o o t t ạ ạ o o ở ở t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c h h ọ ọ c c ò ò n n p p h h ả ả i i h h ọ ọ c c t t h h ê ê m m c c á á c c k k h h o o á á h h ọ ọ c c ở ở n n g g o o à à i i n n h h ư ư n n g g o o ạ ạ i i n n g g ữ ữ t t i i n n h h ọ ọ c c đ đ ể ể c c ó ó t t h h ể ể đ đ á á p p ứ ứ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . a a . . C C ơ ơ c c ấ ấ u u đ đ à à o o t t ạ ạ o o C C ó ó t t h h ể ể n n ó ó i i c c ơ ơ c c ấ ấ u u đ đ à à o o t t ạ ạ o o c c ủ ủ a a n n ư ư ớ ớ c c t t a a c c ò ò n n q q u u á á l l ạ ạ c c h h ậ ậ u u v v à à c c h h ư ư a a b b á á m m s s á á t t t t h h ự ự c c t t ế ế . . T T r r o o n n g g k k h h i i m m ộ ộ t t đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c đ đ a a n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n n n h h ư ư V V i i ệ ệ t t N N a a m m r r ấ ấ t t c c ầ ầ n n đ đ ế ế n n đ đ ộ ộ i i n n g g ũ ũ k k ỹ ỹ s s ư ư v v ề ề k k ỹ ỹ t t h h u u ậ ậ t t , , c c ô ô n n g g n n g g h h ệ ệ , , x x â â y y d d ự ự n n g g c c ơ ơ b b ả ả n n t t h h ì ì n n g g u u ồ ồ n n c c u u n n g g c c ấ ấ p p n n h h â â n n l l ự ự c c t t ừ ừ p p h h í í a a đ đ à à o o t t ạ ạ o o l l ạ ạ i i c c h h ư ư a a đ đ á á p p ứ ứ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c h h ế ế t t n n h h u u c c ầ ầ u u . . T T r r o o n n g g k k h h i i đ đ ó ó s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t r r o o n n g g k k h h ố ố i i k k i i n n h h t t ế ế t t h h ì ì đ đ a a n n g g q q u u á á d d ư ư t t h h ừ ừ a a “ “ 9 9 0 0 % % s s i i n n h h v v i i ê ê n n k k h h ố ố i i k k i i n n h h t t ế ế r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g k k h h ô ô n n g g c c ó ó v v i i ệ ệ c c l l à à m m ” ” l l à à m m ộ ộ t t p p h h ầ ầ n n d d o o b b ê ê n n đ đ à à o o t t ạ ạ o o n n ắ ắ m m đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h u u c c ầ ầ u u t t h h ự ự c c t t ế ế v v ề ề n n g g u u ồ ồ n n n n h h â â n n l l ự ự c c , , c c h h ư ư a a t t h h ô ô n n g g t t i i n n đ đ ầ ầ y y đ đ ủ ủ c c h h o o s s i i n n h h v v i i ê ê n n v v ề ề v v i i ệ ệ c c c c h h ọ ọ n n n n h h ó ó m m n n g g à à n n h h h h ọ ọ c c , , n n h h i i ề ề u u s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c h h ọ ọ n n t t r r ư ư ờ ờ n n g g c c h h ỉ ỉ t t h h e e o o c c ả ả m m t t í í n n h h c c h h ứ ứ k k h h ô ô n n g g t t í í n n h h đ đ ế ế n n m m ụ ụ c c đ đ í í c c h h p p h h ụ ụ c c v v ụ ụ t t ư ư ơ ơ n n g g l l a a i i v v à à k k h h ả ả n n ă ă n n g g x x i i n n v v i i ệ ệ c c l l à à m m s s a a u u n n à à y y . . b b . . C C h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ à à o o t t ạ ạ o o H H i i ệ ệ n n n n a a y y c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ à à o o t t ạ ạ o o v v à à t t h h ự ự c c t t ế ế c c ò ò n n c c ó ó k k h h o o ả ả n n g g c c á á c c h h q q u u á á x x a a . . N N h h ữ ữ n n g g g g ì ì s s i i n n h h v v i i ê ê n n đ đ ư ư ợ ợ c c h h ọ ọ c c p p h h ầ ầ n n l l ớ ớ n n c c h h ư ư a a đ đ á á p p ứ ứ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . N N g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n m m ộ ộ t t p p h h ầ ầ n n l l à à d d o o h h ọ ọ c c k k h h ô ô n n g g đ đ i i đ đ ô ô i i v v ớ ớ i i h h à à n n h h , , t t h h i i ế ế u u c c ơ ơ s s ở ở v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t , , t t r r a a n n g g t t h h i i ế ế t t b b ị ị p p h h ụ ụ c c v v ụ ụ c c h h o o v v i i ệ ệ c c g g i i ả ả n n g g d d ậ ậ y y v v à à h h ọ ọ c c t t ậ ậ p p h h o o ặ ặ c c n n ế ế u u c c ó ó t t h h ì ì q q u u á á x x a a s s o o v v ớ ớ i i t t h h ự ự c c t t ế ế c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . P P h h ầ ầ n n k k h h á á c c l l à à d d o o x x ã ã h h ộ ộ i i n n g g à à y y c c à à n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n v v ớ ớ i i t t ố ố c c đ đ ộ ộ c c a a o o v v à à v v ì ì v v ậ ậ y y s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t c c ũ ũ n n g g t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i t t h h e e o o . . P P h h ư ư ơ ơ n n g g t t h h ứ ứ c c s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i t t r r o o n n g g k k h h i i đ đ ó ó đ đ à à o o t t ạ ạ o o k k h h ô ô n n g g b b ắ ắ t t k k ị ị p p đ đ ư ư ợ ợ c c n n h h ữ ữ n n g g t t h h a a y y đ đ ổ ổ i i n n à à y y v v ì ì v v ậ ậ y y n n ó ó t t h h ư ư ờ ờ n n g g b b ị ị t t ụ ụ t t h h ậ ậ u u . . K K h h i i k k h h ô ô n n g g c c ó ó s s ự ự c c â â n n b b ằ ằ n n g g , , đ đ ồ ồ n n g g b b ộ ộ g g i i ữ ữ a a đ đ à à o o t t ạ ạ o o v v à à t t h h ự ự c c t t ế ế c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c đ đ ã ã l l à à m m c c h h o o s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g k k h h ô ô n n g g đ đ ủ ủ k k h h ả ả n n ă ă n n g g p p h h ụ ụ c c v v ụ ụ c c h h o o c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c . . H H ọ ọ c c ả ả m m t t h h ấ ấ y y r r ấ ấ t t l l ú ú n n g g t t ú ú n n g g t t r r ư ư ớ ớ c c n n h h ữ ữ n n g g y y ê ê u u c c ầ ầ u u c c ủ ủ a a đ đ ơ ơ n n v v ị ị s s ử ử d d ụ ụ n n g g l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g . . C C h h í í n n h h v v ì ì s s ự ự p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n c c ủ ủ a a k k h h o o a a h h ọ ọ c c – – k k ỹ ỹ t t h h u u ậ ậ t t n n g g à à y y c c à à n n g g c c a a o o n n ê ê n n c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c c c ũ ũ n n g g đ đ ò ò i i h h ỏ ỏ i i đ đ ộ ộ i i n n g g ũ ũ n n g g ư ư ờ ờ i i l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g p p h h ả ả i i c c ó ó t t r r ì ì n n h h đ đ ộ ộ , , n n ă ă n n g g l l ự ự c c . . Đ Đ i i ề ề u u n n à à y y đ đ ò ò i i h h ỏ ỏ i i n n g g à à n n h h G G D D - - Đ Đ T T p p h h ả ả i i p p h h ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á p p đ đ à à o o t t ạ ạ o o m m ớ ớ i i , , c c ả ả i i t t h h i i ệ ệ n n c c h h ấ ấ t t l l ư ư ợ ợ n n g g đ đ à à o o t t ạ ạ o o đ đ ể ể c c ó ó t t h h ể ể b b ắ ắ t t k k ị ị p p đ đ ư ư ợ ợ c c s s ự ự p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n c c ủ ủ a a t t h h ờ ờ i i đ đ ạ ạ i i . . 3 3 . . V V ề ề p p h h í í a a c c h h í í n n h h s s á á c c h h c c ủ ủ a a n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c B B ê ê n n c c ạ ạ n n h h n n h h ữ ữ n n g g n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n v v ề ề k k i i n n h h t t ế ế , , x x ã ã h h ộ ộ i i , , đ đ à à o o t t ạ ạ o o t t h h ì ì n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n v v ề ề c c h h í í n n h h s s á á c c h h c c ủ ủ a a n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c ũ ũ n n g g l l à à y y ế ế u u t t ố ố đ đ á á n n g g k k ể ể t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g đ đ ế ế n n v v ấ ấ n n đ đ ề ề n n à à y y . . T T r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g n n ă ă m m g g ầ ầ n n đ đ â â y y , , n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c ũ ũ n n g g c c ó ó r r ấ ấ t t n n h h i i ề ề u u q q u u a a n n t t â â m m đ đ ế ế n n s s ự ự n n g g h h i i ệ ệ p p đ đ à à o o t t ạ ạ o o n n ó ó i i c c h h u u n n g g v v à à đ đ à à o o t t ạ ạ o o đ đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c n n ó ó i i r r i i ê ê n n g g c c ù ù n n g g v v ớ ớ i i n n h h ữ ữ n n g g k k h h u u y y ế ế n n k k h h í í c c h h đ đ ể ể s s ử ử d d ụ ụ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i t t ố ố t t n n g g h h i i ệ ệ p p ; ; v v í í d d ụ ụ n n h h ư ư s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t h h u u ộ ộ c c k k h h ố ố i i s s ư ư p p h h ạ ạ m m đ đ ư ư ợ ợ c c m m i i ễ ễ n n h h ọ ọ c c p p h h í í . . N N h h ư ư n n g g v v ề ề c c ơ ơ b b ả ả n n t t h h ì ì n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c v v ẫ ẫ n n c c h h ư ư a a c c ó ó c c h h í í n n h h s s á á c c h h h h ợ ợ p p l l í í đ đ ể ể k k h h u u y y ế ế n n k k h h í í c c h h c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư t t ạ ạ o o đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n c c h h o o s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g y y ê ê n n t t â â m m c c ô ô n n g g t t á á c c v v à à p p h h á á t t h h u u y y h h ế ế t t k k h h ả ả n n ă ă n n g g ; ; c c h h ẳ ẳ n n g g h h ạ ạ n n n n h h ư ư c c h h í í n n h h s s á á c c h h đ đ ố ố i i v v ớ ớ i i n n h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i v v ề ề c c ô ô n n g g t t á á c c t t ạ ạ i i n n h h ữ ữ n n g g v v ù ù n n g g s s â â u u , , v v ù ù n n g g x x a a , , h h ả ả i i đ đ ả ả o o c c h h ư ư a a h h ợ ợ p p l l í í c c h h o o l l ắ ắ m m n n ê ê n n k k h h ô ô n n g g t t h h u u h h ú ú t t đ đ ư ư ợ ợ c c s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g t t ự ự n n g g u u y y ệ ệ n n v v ề ề đ đ â â y y c c ô ô n n g g t t á á c c . . V V ậ ậ y y n n ê ê n n c c h h ă ă n n g g n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c ầ ầ n n c c ó ó c c h h í í n n h h s s á á c c h h h h ợ ợ p p c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư t t h h o o ả ả đ đ á á n n g g h h ơ ơ n n n n ữ ữ a a c c ả ả v v ề ề m m ặ ặ t t v v ậ ậ t t c c h h ấ ấ t t c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư t t i i n n h h t t h h ầ ầ n n đ đ ể ể s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g s s ẵ ẵ n n s s à à n n g g c c ó ó c c ô ô n n g g t t á á c c ở ở b b ấ ấ t t c c ứ ứ n n ơ ơ i i đ đ â â u u đ đ ể ể g g ó ó p p p p h h ầ ầ n n v v à à o o s s ự ự n n g g h h i i ệ ệ p p c c ô ô n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p h h o o á á v v à à đ đ ổ ổ i i m m ớ ớ i i đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c . . 4 4 / / V V ề ề p p h h í í a a b b ả ả n n t t h h â â n n v v à à g g i i a a đ đ ì ì n n h h đ đ ố ố i i t t ư ư ợ ợ n n g g đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o B B ê ê n n c c ạ ạ n n h h n n h h ữ ữ n n g g n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n đ đ ư ư ợ ợ c c n n ê ê u u ở ở t t r r ê ê n n t t h h ì ì n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n t t ừ ừ p p h h í í a a b b ả ả n n t t h h â â n n s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ũ ũ n n g g l l à à m m ộ ộ t t y y ế ế u u t t ố ố g g â â y y r r a a t t ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g . . C C h h ú ú n n g g t t a a c c ó ó t t h h ể ể n n h h ậ ậ n n t t h h ấ ấ y y m m ộ ộ t t t t h h ự ự c c t t ế ế r r ằ ằ n n g g h h i i ệ ệ n n n n a a y y s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g đ đ ề ề u u m m u u ố ố n n b b á á m m t t r r ụ ụ l l ạ ạ i i t t h h à à n n h h p p h h ố ố đ đ ể ể l l à à m m v v i i ệ ệ c c d d ù ù c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c đ đ ó ó k k h h ô ô n n g g đ đ ú ú n n g g n n g g à à n n h h đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o h h o o ặ ặ c c t t h h ậ ậ m m c c h h í í l l à à c c ô ô n n g g v v i i ệ ệ c c p p h h ổ ổ t t h h ô ô n n g g m m i i ễ ễ n n s s a a o o c c ó ó t t h h u u n n h h ậ ậ p p . . N N h h ó ó m m s s i i n n h h v v i i ê ê n n x x u u ấ ấ t t t t h h â â n n t t ừ ừ c c á á c c t t ỉ ỉ n n h h l l ẻ ẻ r r a a t t h h à à n n h h p p h h ố ố h h ọ ọ c c c c ũ ũ n n g g k k h h ô ô n n g g m m u u ố ố n n t t r r ở ở v v ề ề q q u u ê ê h h ư ư ơ ơ n n g g đ đ ể ể p p h h ụ ụ c c v v ụ ụ , , đ đ i i ề ề u u n n à à y y đ đ a a n n g g l l à à m m c c h h o o c c á á c c t t h h à à n n h h p p h h ố ố l l ớ ớ n n n n h h ư ư H H à à N N ộ ộ i i , , t t h h à à n n h h p p h h ố ố H H ồ ồ C C h h í í M M i i n n h h đ đ a a n n g g q q u u á á t t ả ả i i v v ề ề d d â â n n s s ố ố c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư s s ứ ứ c c é é p p v v ề ề n n h h u u c c ầ ầ u u v v i i ệ ệ c c l l à à m m . . T T ì ì n n h h h h ì ì n n h h n n à à y y đ đ ã ã v v à à đ đ a a n n g g g g â â y y r r a a n n h h ữ ữ n n g g ả ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g x x ấ ấ u u đ đ ế ế n n c c h h ủ ủ t t r r ư ư ơ ơ n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n k k i i n n h h t t ế ế - - x x ã ã h h ộ ộ i i ở ở m m i i ề ề n n n n ú ú i i , , n n ô ô n n g g t t h h ô ô n n c c ủ ủ a a Đ Đ ả ả n n g g v v à à n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c . . C C h h ư ư ơ ơ n n g g I I I I / / K K ế ế t t l l u u ậ ậ n n c c h h u u n n g g v v à à m m ộ ộ t t s s ố ố k k i i ế ế n n n n g g h h ị ị g g i i ả ả i i p p h h á á p p I I / / K K ế ế t t l l u u ậ ậ n n c c h h u u n n g g Q Q u u a a v v i i ệ ệ c c p p h h â â n n t t í í c c h h n n h h ữ ữ n n g g n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n g g â â y y r r a a h h i i ệ ệ n n t t ư ư ợ ợ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g b b ằ ằ n n g g v v i i ệ ệ c c v v ậ ậ n n d d ụ ụ n n g g “ “ q q u u a a n n đ đ i i ể ể m m t t o o à à n n d d i i ệ ệ n n c c ủ ủ a a t t r r i i ế ế t t h h ọ ọ c c M M á á c c - - L L ê ê n n i i n n ” ” p p h h ầ ầ n n n n à à o o c c ũ ũ n n g g c c h h o o t t a a t t h h ấ ấ y y đ đ ư ư ợ ợ c c g g ó ó c c c c ạ ạ n n h h c c ủ ủ a a v v ấ ấ n n đ đ ề ề m m ặ ặ c c d d ù ù p p h h ầ ầ n n p p h h â â n n t t í í c c h h ở ở t t r r ê ê n n c c h h ỉ ỉ l l à à r r ấ ấ t t k k h h á á i i q q u u á á t t . . C C h h ú ú n n g g t t a a đ đ ề ề u u n n h h ậ ậ n n t t h h ấ ấ y y r r ằ ằ n n g g t t ì ì n n h h t t r r ạ ạ n n g g t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p ở ở s s i i n n h h v v i i ê ê n n s s a a u u k k h h i i r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g k k h h ô ô n n g g p p h h ả ả i i d d o o l l ỗ ỗ i i t t o o à à n n b b ộ ộ c c ủ ủ a a b b ấ ấ t t c c ứ ứ b b a a n n n n g g à à n n h h n n à à o o m m à à n n ó ó d d o o n n h h i i ề ề u u y y ế ế u u t t ố ố t t á á c c đ đ ộ ộ n n g g đ đ ế ế n n , , n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n k k h h á á c c h h q q u u a a n n n n h h ư ư t t ì ì n n h h h h ì ì n n h h k k i i n n h h t t ế ế x x ã ã h h ộ ộ i i , , n n g g u u y y ê ê n n n n h h â â n n c c h h ủ ủ q q u u a a n n l l à à v v ề ề h h ệ ệ t t h h ố ố n n g g g g i i á á o o d d ụ ụ c c đ đ à à o o t t ạ ạ o o , , c c h h í í n n h h s s á á c c h h s s ử ử d d ụ ụ n n g g v v à à đ đ ã ã i i n n g g ộ ộ l l a a o o đ đ ộ ộ n n g g c c h h ư ư a a h h ợ ợ p p l l ý ý c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư t t â â m m l l ý ý c c h h ủ ủ q q u u a a n n v v ề ề p p h h í í a a b b ả ả n n t t h h â â n n s s i i n n h h v v i i ê ê n n . . N N h h ư ư n n g g d d ù ù n n ó ó i i g g ì ì đ đ i i n n ữ ữ a a t t h h ì ì t t h h ấ ấ t t n n g g h h i i ệ ệ p p n n g g à à y y c c à à n n g g t t ă ă n n g g s s ẽ ẽ ả ả n n h h h h ư ư ở ở n n g g k k h h ô ô n n g g t t ố ố t t đ đ ế ế n n t t ì ì n n h h h h ì ì n n h h p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n k k i i n n h h t t ế ế x x ã ã h h ộ ộ i i c c ủ ủ a a đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c n n h h ấ ấ t t l l à à V V i i ệ ệ t t N N a a m m , , m m ộ ộ t t n n ư ư ớ ớ c c đ đ a a n n g g p p h h á á t t t t r r i i ể ể n n v v ớ ớ i i d d â â n n s s ố ố t t r r ẻ ẻ r r ấ ấ t t c c ầ ầ n n m m ọ ọ i i t t à à i i n n ă ă n n g g , , n n ỗ ỗ l l ự ự c c v v à à s s ự ự đ đ ó ó n n g g g g ó ó p p c c ủ ủ a a l l ớ ớ p p t t r r ẻ ẻ , , n n h h ữ ữ n n g g c c h h ủ ủ n n h h â â n n t t ư ư ơ ơ n n g g l l a a i i c c ủ ủ a a đ đ ấ ấ t t n n ư ư ớ ớ c c . . V V ì ì v v ậ ậ y y đ đ ể ể g g i i ả ả i i q q u u y y ế ế t t v v ấ ấ n n đ đ ề ề n n à à y y t t h h ì ì k k h h ô ô n n g g p p h h ả ả i i m m ộ ộ t t s s ớ ớ m m m m ộ ộ t t c c h h i i ề ề u u m m à à c c ầ ầ n n p p h h ả ả i i c c ó ó t t h h ờ ờ i i g g i i a a n n v v à à s s ự ự k k ế ế t t h h ợ ợ p p t t ừ ừ n n h h i i ề ề u u p p h h í í a a . . V V ớ ớ i i t t ư ư c c á á c c h h l l à à m m ộ ộ t t s s i i n n h h v v i i ê ê n n c c ũ ũ n n g g đ đ a a n n g g b b ă ă n n k k h h o o ă ă n n v v à à l l o o l l ắ ắ n n g g v v ề ề v v ấ ấ n n đ đ ề ề x x ã ã h h ộ ộ i i n n à à y y n n ê ê n n t t r r o o n n g g p p h h ầ ầ n n g g i i ả ả i i p p h h á á p p c c ủ ủ a a b b à à i i t t i i ể ể u u l l u u ậ ậ n n n n à à y y e e m m x x i i n n p p h h é é p p đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ ư ư a a r r a a m m ộ ộ t t s s ố ố g g i i ả ả i i p p h h á á p p s s a a u u . . I I I I . . G G i i ả ả i i p p h h á á p p 1 1 . . P P h h á á t t t t r r i i ể ể n n c c ả ả v v ề ề c c h h i i ề ề u u s s â â u u l l ẫ ẫ n n c c h h i i ề ề u u r r ộ ộ n n g g c c á á c c n n g g à à n n h h n n g g h h ề ề s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t – – k k i i n n h h d d o o a a n n h h V V ớ ớ i i s s ố ố d d â â n n g g ầ ầ n n 8 8 0 0 t t r r i i ệ ệ u u n n g g ư ư ờ ờ i i v v à à c c h h ắ ắ c c c c h h ắ ắ n n s s ẽ ẽ c c ò ò n n t t ă ă n n g g t t r r o o n n g g n n h h ữ ữ n n g g n n ă ă m m t t ớ ớ i i , , l l ư ư ợ ợ n n g g s s i i n n h h v v i i ê ê n n r r a a t t r r ư ư ờ ờ n n g g n n g g a a y y c c à à n n g g n n h h i i ề ề u u v v ì ì v v ậ ậ y y v v i i ệ ệ c c l l à à m m l l à à m m ộ ộ t t v v ấ ấ n n đ đ ề ề c c ấ ấ p p b b á á c c h h c c ủ ủ a a x x ã ã h h ộ ộ i i . . Đ Đ ể ể t t ạ ạ o o t t h h ê ê m m đ đ ư ư ợ ợ c c c c ô ô n n g g ă ă n n v v i i ệ ệ c c l l à à m m t t h h ì ì k k h h ô ô n n g g c c ò ò n n c c á á c c h h n n à à o o k k h h á á c c l l à à p p h h ả ả i i m m ở ở r r ộ ộ n n g g c c á á c c n n g g à à n n h h n n g g h h ề ề s s ả ả n n x x u u ấ ấ t t – – k k i i n n h h d d o o a a n n h h . . M M u u ố ố n n l l à à m m đ đ ư ư ợ ợ c c đ đ i i ề ề u u n n à à y y t t h h ì ì n n h h à à n n ư ư ớ ớ c c c c ầ ầ n n c c ó ó n n h h ữ ữ n n g g c c h h í í n n h h s s á á c c h h n n h h ằ ằ m m đ đ ẩ ẩ y y m m ạ ạ n n h h , , k k h h u u y y ế ế n n k k h h í í c c h h [...]... triển kinh tế – xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý Và lại tâm lý hiện nay của nhiều bậc phụ huynh là bắt buộc phải vào được đại học Phải nói rằng có được tấm bằng đại học để ra nghề là một điều rất cần và quan trọng Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng đại học chưa phải là con đường duy nhất để lập nghiệp Vì vậy bản thân đối tượng được đào tạo cũng như các bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại... động sẽ được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn Tài liệu tham khảo 1/ Giáo trình triết học của trường Đại Học Quản Lý – Kinh Doanh Hà 2/ Báo tiền phong số135 ra ngày 24-3- 2002 3/ Sách Lê Nin toàn tập – nhà xuất bản Tiến Bộ 4/ Tạp chí lao động và xã hội tháng 3 -2002 5/ Nguồn tin từ Internet :... Nhà nước là người quản lý ở tầm vĩ mô do vậy nhà nước cần đưa ra các chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào học các nghành nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nước đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá ráat cần đến Cùng với việc vào học nhà nước cũng nên có chính sách quan tâm đến những người làm việc, công tác tại những vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ cả... kiện tiếp cận được với thị trường lao động để biết đươc tình hình thực tế cũng những thay đổi về khoa học – công nghệ ,các loại máy móc hiện đại để từ đó có thể cập nhập cho sinh viên một cách liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó 4.Về phía sinh viên Hiện nay rất nhiều đói tượng chọn trường đại học nhưng không có sự định hướng cho khả năng của đầu ra sau này mà chỉ chọn như một cái “mốt” với những... như tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trường để họ có thể hoạt động thuận tiện hơn Bên cạnh đó nhà nước cũng phải là người đi đầu, chủ trương trong việc thực hiện các chương trình quốc gia về khoa học – kỹ thuật cũng như đưa nó vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho người lao động Nếu các chính sách này được đưa vào thực tiễn . : P P h h ầ ầ n n n n ộ ộ i i d d u u n n g g I. Quan điểm toàn diện của triết học Mac _ Lê Nin T T r r o o n n g g s s ự ự t t ồ ồ n n t t ạ ạ i i c c
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học P34, Tiểu luận triết học P34, Tiểu luận triết học P34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay