Tiểu luận triết học "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay"

24 578 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 12:15

Tiểu luận triết học Tiu lun trit hc "Cụng nghip hoỏ-hin i hoỏ. Thc trng v gii phỏp nc ta hin nay" Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 1 Tiểu luận triết học MC LC Li gii thiu .2 A. Gii thiu ti 3 I. Quan nim v CNH-HH trờn th gii v Vit Nam 3 II. í ngha ca ti .4 1.í ngha trc tip ca ti .4 2.í ngha ca ti thụng qua quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam 5 B. Ni dung .6 I. C s ca ti .6 1. C s lớ lun trit hc Mỏc-Lờ nin .6 2.C s thc tin .9 II. Thc trng CNH-HH Vit Nam 14 1.Nhng thnh tu t uc trong quỏ trỡnhCNH-HH nhng nm qua .14 2.Nguyờn nhõn Vờt Nam thu c nhng thnh tu to ln trong quỏ trỡnh CNH- HH 16 3.Nhng mt hn ch v yu kộm trong quỏ trỡnh CNH-HH nc ta .17 4.Nguyờn nhõn ca nhng hn chộ yu kộm .19 5.Nhng bi hc rỳt ra t quỏ trỡnh CNH-HH nc ta 20 III. Mt s gii phỏp v mụ thỳc y quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam 21 1.Nõng cao nng lc lónh o ca ng v nng lc qun lớ ca nh nc .21 2.Thc hin nht quỏn chớnh sỏch kinh t nhiu thnh phn to iu kin cho mi thnh phn kinh t phỏt trin 22 3.o to, nõng cao cht lng ngun nhõn lc 23 4.y mnh i mi v phỏt trin khoa hc cụng ngh 23 5.y mnh cụng tỏc huy ng vn v s dng vn cú hiu qu .24 6.M rng v nõng cao hiu qu kinh t i ngoi 24 7.Gi vng n nh chớnh tr, hon thin h thng phỏp lut 25 C. Kt lun 26 Ti liu tham kho 27 Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 2 Tiểu luận triết học LI GII THIU Nc ta i lờn Ch Ngha Xó Hi t mt nc nụng nghip lc hu, c s vt cht k thut thp kộm, trỡnh ca lc lng sn xut cha cao, quan h sn xut mi cha hon thin. Vỡ vy, cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ (CNH-HH) l mt xu hng khỏch quan, phự hp vi xu th ca thi i v hon cnh t nc gúp phn to dng c s vt cht k thut cho Ch Ngha Xó Hi, hon thin quan h sn xut. Do CNH-HH cú ý ngha vụ cựng to ln vi nc ta nờn ó cú rt nhiu nh khoa hc, nh nghiờn cu, nh kinh t . v c sinh viờn nghiờn cu v ti ny nhm a ra gii phỏp thỳc y nhanh quỏ trỡnh CNH-HH. Trong s cỏc cụng trỡnh ú cú khụng ớt nhng cụng trỡnh cú tỏc dng ln i vi quỏ trỡnh CNH-HH nc ta. i vi tụi, c sinh ra v ln lờn ỳng vo thi im t nc bt u y nhanh quỏ trỡnh CNH-HH, tụi mong úng gúp phn no ú cụng sc ca mỡnh vo s nghip chung ca t nc. Chớnh vỡ vy, tụi chn ti Cụng nghip hoỏ-hin i hoỏ.Thc trng v gii phỏp nc ta hin nay. Trong ti cú s dng v tham kho nhiu ti liu v quan im ca cỏc nh nghiờn cu khỏc. Em xin chõn thnh cm n thy giỏo Lờ Ngc Thụng ó giỳp em hon thnh ti ny. H Ni. ngy15 thỏng 05 nm 2007 Sinh viờn: Trn Th Chỳc Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 3 Tiểu luận triết học A. GII THIU TI I.QUAN NIM V CNH-HH TRấN TH GII V VIT NAM Trờn th gii, khi cỏch mng cụng nghip c tin hnh Tõy õu ( cỏc nc Anh, Phỏp, c .), M v Nht .Khi ú, CNH c hiu l quỏ trỡnh thay th lao ng th cụng bng lao ng s dng mỏy múc .Nhng do tt c mi khỏi nim kinh t núi chung v khỏi nim CNH núi riờng u mang tớnh lch s ngha l luụn cú s thay i v phỏt trin cựng lch s ca nn sn xut xó hi, ca khoa hc cụng ngh .Vỡ vy, hin nay quan nim v cụng nghip hoỏ ó cú s thay i so vi trc rt nhiu. Vit Nam do cú s k th, chn lc nhng tri thc vn minh ca nhõn loi v rỳt ra nhng bi hc kinh nghim trong lch s tin hnh cụng nghip hoỏ v thc tin cuc cỏch mng cụng nghip hoỏ Vit Nam trong thi k i mi. Hi ngh ban chp hnh trung ng ln th VII khoỏ VI v i hi i biu ton quc th VII ng cng sn Vit Nam xỏc nh: Cụng nghip hoỏ l quỏ trỡnh chuyn i cn bn ton din cỏc hot ng sn xut v kinh doanh ,dch v v qun lý kinh t xó hi t s dng mt cỏch ph bin sc lao ng cựng vi cụng ngh phng tin v phng phỏp tiờn tin hin i da trờn s phỏt trin ca cụng nghip v tin b khoa hc cụng ngh to ra nng xut lao ng cao Khỏi nim cụng nghip hoỏ nh vy ng ta ó xỏc nh rng hn nhng quan im trc ú bao gm tt c hot ng sn xut kinh doanh, c v dch v v qun lý kinh t xó hi c s dng bng cỏc phng tin tiờn tin hin i cựng vi k thut v cụng ngh cao. Nh vy t tng CNH khụng bú hp trong phm vi cỏc trỡnh lc lng sn xut n thun, k thut n thun chuyn lao ng th cụng thnh lao ng c khớ nh quan nim trc õy. Do nhng bin i ca nn kinh t th gii v iu kin c th ca t nc, CNH Vit Nam hin nay cú nhng c im ch yu sau õy: Th nht: CNH phi gn lin vi HH. S d nh vy l vỡ trờn th gii ang din ra cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i. Mt s nc phỏt trin ó bt u chuyn t kinh t cụng nghip sang kinh t tri thc, nờn phi tranh th ng dng nhng thnh tu khoa hc v cụng ngh, tip cn vi kinh t tri thc hin i hoỏ nhng ngnh, nhng khõu, nhng lnh vc cú kh nng nhy vt. Th hai: CNH phi nm mc tiờu c lp dõn tc v ch ngha xó hi. CNH l tt yu ca cỏc nc nhng vi mi nc mc tiờu v tớnh cht ca CNH li khỏc. nc ta, CNH nhm xõy dng c s vt cht cho Ch Ngha Xó Hi, tng cng sc mnh bo v nn c lp dõn tc. Th ba: CNH trong iu kin kinh t th trng cú s iu tit ca nh nc. iu ny lm cho CNH trong giai on hin nay khỏc vi CNH trong giai on i mi. Trong c ch qun lớ kinh t k hoch hoỏ tp trung-hnh chớnh, bao cp, CNH c thc hin theo k hoch, mnh lnh ca nh nc. Trong c ch kinh t hin nay nh nc vn gi vai trũ ht sc quan trng trong quỏ trỡnh CNH. Nhng CNH khụng xut phỏt t ch quan nh nc, nú ũi hi phi vn dng cỏc quy lut khỏch quan m trc ht l quy lut th trng. Th t: CNH-HH nn kinh t quc dõn trong bi cnh ton cu hoỏ nn kinh t. Vỡ th m ca nn kinh t, phỏt trin cỏc quan h kinh t quc t l tt yu i vi nc ta hin nay. CNH trong iu kin chin lc kinh t m cú th i nhanh nu chỳng ta bit tn dng, tranh th c thnh tu ca th gii v s giỳp quc t. Cụng nghip hoỏ trong iu kinchin lc kinh t m cng gõy ra khụng ớt nhng tr ngi do nhng tỏc dng tiờu cc ca nn kinh t th gii, do trt t ca nn kinh t th gii m cỏc nc t bn phỏt Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 4 Tiểu luận triết học trin thit lp khụng cú li cho cỏc nc nghốo, lc hu.Vỡ th, CNH-HH phi m bo xõy dng nn kinh t nc ta l mt nn kinh t c lp. II.í NGHA CA TI. 1.í NGHA TRC TIP CA TI i vi quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam, ti cú rt nhiu ý ngha v tỏc dng to ln .Trong ú, mt s ý ngha ni bt ca ti l: Th nht: ti ó phõn tớch ỏnh giỏ chớnh xỏc thc trng xõy dng CNH-HH Vit Nam hin nay. ú l nhng ỏnh giỏ, phõn tớch v tin thc hin CNH-HH nc ta, kt qu thnh tu cng nh nhng mt hn ch yu kộm trong quỏ trỡnh xõy dng CNH- HH t nc .Thờm na ti ó lm rừ c nguyờn nhõn dn ti thc trng ca CNH- HH nc ta hin nay .Mc ớch ca vic ny l nhm hiu rừ hn v CNH-HH Vit Nam t ú cú th a ra c cỏc gii phỏp lm thỳc y quỏ trỡnh CNH-HH nc ta nhanh hn. Th hai:Vi vic ti s dng quan im ton din tỡm ra cỏc quan h gia CNH-HH vi mt s yu t nh (lc lng sn xut, khoa hc cụng ngh, vn lao ng .). T õy, chỳng ta cú th hiu rừ hn v CNH-HH cú th a ra c cỏc gii phỏp cú hiu qu nht cho CNH-HH nc ta. Th ba: ti ó a ra c mt s gii phỏp v mụ thỳc y quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ nc ta bng cỏch s dng quan im phỏt trin vch ra con ng phỏt trin.Tt c cỏc gii phỏp trờn u c t trong iu kin c th ca t nc ta v th gii .Do khi a ra cỏc gii phỏp ti ó quỏn trit s dng quan im lch s. Trờn õy ch l ba ý ngha v tỏc dng ni bt ca ti. Ngoi ra, ti cũn mt s ý ngha khỏc nh: ó vn dng c trit hc Mỏc-Lờnin v t tng H Chớ Minh vo trong thc tin quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam. 2. í NGHA CA TI THễNG QUA í NGHA VIC XY DNG CNH-HH VIT NAM T thp niờn 60 ca th k XX, di s lónh o ca ng, nhõn dõn ta ó hiu c tỏc dng ca CNH-HH i vi nc ta rt to ln. Trong ú ni bt l: CNH trc ht l quỏ trỡnh thc hin mc tiờu xõy dng kinh t Xó Hi Ch Ngha. ú l quỏ trỡnh thc hin chin lc phỏt trin kinh t xó hi nhm ci bin mt xó hi nụng nghip thnh mt xó hi cụng nghip gn vi vic hỡnh thnh tng bc quan h sn xut tin b, ngy cng th hin bn cht u vit ca ch mi Xó Hi Ch Ngha. Nc ta i lờn Ch Ngha Xó Hi vi xut phỏt im thp, nn nụng nghip lc hu, bỡnh quõn rung t thp, 80% dõn c sng nụng thụn cú mc thu nhp thp, sc mua hn ch. Vỡ vy, quỏ trỡnh CNH l quỏ trỡnh to iu kin vt cht k thut cn thit v con ngi v v khoa hc cụng ngh thỳc y chuyn dch c cu kinh t nhm huy ng v s dng cú hiu qu mi ngun lc khụng ngng tng nng sut lao ng lm cho nn kinh t tng trng nhanh, nõng cao i sng vn hoỏ cho nhõn dõn, thc hin tin b v cụng bng xó hi, bo v v ci thin mụi trng sinh thỏi. Quỏ trỡnh CNH to ra c s vt cht lm bin i v cht lc lng sn xut nh ú nõng cao vai trũ ca ngi lao ng-nhõn t trung tõm trong nn kinh t Xó Hi Ch Ngha. To iu kin vt cht cho vic xõy dng nn vn hoỏ Vit Nam tiờn tin m bn sc dõn tc. Nn kinh t tng trng v phỏt trin nh thnh tu cụng nghip hoỏ mang li l c s cng c khi liờn minh vng chc gia giai cp cụng nhõn, nụng dõn v i ng trớ Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 5 Tiểu luận triết học thc trong s nghip cỏch mng Xó Hi Ch Ngha. c bit l gúp phn tng cng quyn lc sc mnh v hiu qu ca b mỏy qun lớ kinh t ca nh nc. S nghip CNH to iu kin vt cht xõy dng nn kinh t c lp, t ch vng mnh trờn c s ú m thc hin tt s phõn cụng v hp tỏc quc t. S nghip CNH t nc thỳc y s phõn cụng lao ng xó hi phỏt trin, thỳc y quỏ trỡnh quy hoch vựng lónh th hp lý theo hng chuyờn canh tp trung lm cho quan h kinh t gia cỏc vựng, cỏc min tr nờn thng nht cao hn. CNH khụng nhng cú tỏc dng thỳc y nn kinh t tng trng phỏt trin cao m cũn to tin vt cht xõy dng, phỏt trin v hin i hoỏ nn quc phũng v an ninh gn lin vi s nghip phỏt trin vn hoỏ kinh t xó hi. Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 6 Tiểu luận triết học B. NI DUNG I.C S CA TI 1.C S L LUN TRIT HC MAC-LấNIN - Nguyờn lớ mi quan h ph bin Tt c cỏc s vt hiờn tng v quỏ trỡnh khỏc nhau ca th gii cú mi liờn h qua li, tỏc ng ln nhau. Mi liờn h ú l mi liờn h ph bin. Mi liờn h l phm trự trit hc dựng ch s quy nh, s tỏc ng qua li, s chuyn hoỏ ln nhau gia cỏc s vt, hin tng hay gia cỏc mt ca mt s vt, mt hin tng trong th gii. Cỏc tớnh cht ca mi liờn h: Mi liờn h ph bin cú tớnh khỏch quan vỡ ch cú duy nht mt th gii vt cht nờn cỏc mi liờn h cng l vt cht. Vỡ vy, nú cng phi tn ti khỏch quan. Cũn cỏc mi liờn h tinh thn ch l s phn ỏnh ca cỏc mi liờn h vt cht vo trong con ngi. Vỡ vy, mi liờn h ph bin l tn ti khỏch quan. Mi liờn h cũn mang tớnh ph bin do: Th nht: do bt c s vt, hin tng no cng liờn h vi s vt, hin tng khỏc v khụng cú bt c mt s vt, hin tng no khụng nm trong mi liờn h no c. Mi s vt, hin tng th hin s tn ti ca mỡnh thụng qua cỏc mi liờn h vi cỏc s vt, hin tng khỏc. Th hai: mi liờn h biu hin di nhiu dng riờng bit, c th tu theo iu kin nht nh. Song, dự biu hin di hỡnh thc no chỳng ch biu hin mi liờn h ph bin chung nht. Ngoi hai tớnh cht trờn mi liờn h ny cũn cú tớnh a dng, nhiu v ca nú. Mi liờn h cú th phõn ra cỏc mi liờn h khỏc nhau: cú mi liờn h bờn trong v mi liờn h bờn ngoi, mi liờn h ch yu v mi liờn h th yu, mi liờn h v bn cht, mi liờn h v ni dung v hỡnh thc . Tớnh a dng ca cỏc mi liờn h l do tớnh a dng ca s tn ti, phỏt trin v vn ng ca s vt v hin tng quy nh. Mi s vt, hin tng l mt cu trỳc m bao gm cỏc cỏc mi liờn h bờn trong nú v cỏc mi liờn h bờn ngoi nú. Trong cỏc mi liờn h trờn thỡ mi liờn h bờn trong, mi liờn h ch yu, mi liờn h v bn cht, mi liờn h tt nhiờn . l cỏc mi liờn h gi vai trũ quyt nh. Song, tu vo iu kin c th, hon cnh c th cỏc mi liờn h tng ng vi chỳng cú th gi vai trũ quyt nh. - Nguyờn lớ v s phỏt trin: Khỏc vi cỏc quan nim trc õy, trit hc theo quan im duy vt bin chng ó a ra quan im ỳng nht v s phỏt trin: phỏt trin l mt phm trự trit hc dựng ch quỏ trỡnh vn ng tin lờn t thp ti cao, t n gin ti phc tp, t kộm hon thin ti hon thin hn. S phỏt trin cú nhng c trng sau: Th nht: phỏt trin khụng ch l s bin i v lng m trờn c s nhng bin i v lng thc hin nhng bin i v cht trỡnh cao hn. Th hai: phỏt trin cũn l nhng bin i lm thay i cu trỳc, c ch hot ng, phng thc tn ti, chc nng vn cú ca s vt, hin tng theo chiu hng ngy cng hon thin hn. Nh vy, s phỏt trin l trong ú cú s vt mi ra i thay th cho s vt c, l quỏ trỡnh khụng ngng trong t nhiờn v trong xó hi, trong bn thõn con ngi, trong t duy . Nu xột tng trng hp c th thỡ cú c vn ng i lờn v vn ng i xung, vn ng Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 7 Tiểu luận triết học tun hon. Nhng xột c quỏ trỡnh vn ng vi thi gian di v khụng gian rng thỡ vn ng i lờn l xu hng chung ca mi s vt. Cỏc tớnh cht ca s phỏt trin: S phỏt trin bao gi cng mang tớnh khỏch quan. Do ngun gc ca s phỏt trin nm ngay trong bn thõn s vt. ú l quỏ trỡnh gii quyt liờn tc nhng mõu thun phỏt sinh trong s tn ti v vn ng ca s vt. Nh ú m s vt phỏt trin. Vỡ vy, s phỏt trin l tin trỡnh khỏch quan, khụng ph thuc vo ý mun ch quan ca con ngi dự con ngi cú mun hay khụng. S phỏt trin bao gi cng mang tớnh ph bin. Vỡ s phỏt trin xy ra trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi, trong t nhiờn, trong t duy bt c s vt, hin tng khỏch quan no ca th gii khỏch quan. S phỏt trin cũn cú tớnh a dng, phong phỳ. Vi mi quỏ trỡnh phỏt trin trong cỏc lnh vc khỏc nhau, vi mi iu kin hon cnh khỏc nhau li din ra theo nhng mụ thc khỏc nhau. iu ny núi lờn tớnh a dng, phong phỳ ca phng thc phỏt trin. Phng thc ca mi s phỏt trin l t s bin i v lng dn n s bin i v cht v ngc li. Ngun gc ca phỏt trin l thng nht v u tranh gia cỏc mt i lp. Hỡnh thc biu hin l ph nh ca ph nh. - Cỏc quan im vn dng t hai nguyờn lớ trờn cho quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam +Quan im ton din Do bt c s vt, hin tng no trong th gii u tn ti trong mi liờn h vi s vt, hin tng khỏc, cỏc mi liờn h ny thỡ a dng, phong phỳ. Chớnh vỡ vy, khi nhn thc v s vt, hin tng chỳng ta phi s dng quan im ton din, trỏnh quan im phin din, ch xột s vt, hin tng mt mi liờn h ó vi vng kt lun v tớnh quy lut hay bn cht ca chỳng. Theo quan im ton din ũi hi chỳng ta phi nhn thc v s vt, hin tng trong mi liờn h qua li gia cỏc b phn, gia cỏc mt ca chớnh s vt v trong s tỏc ng qua li gia cỏc s vt khỏc vi nú; k c nhng mi liờn h trc tip v giỏn tip. Ch trờn c s ú mi hiu rừ c s vt. Vỡ vy, a ra gii phỏp cho quỏ trỡnh CNH-HH nc ta thỡ trc ht phi hiu rừ v CNH-HH. Mun cú c iu ú thỡ phi phõn tớch tt c cỏc mi liờn h ca nú. ng thi theo quan im ny ũi hi chỳng ta phi phõn bit cỏc mi liờn h vi nhau. Phi bit chỳ trng ti cỏc mi liờn h bờn trong, mi liờn h v bn cht, mi liờn h ch yu, mi liờn h tt nhiờn . t ú hiu rừ c bn cht ca s vt cú cỏc phng phỏp tỏc ng phự hp nhm em li hiu qu cao. Vỡ vy, cú th a ra cỏc gii phỏp phự hp vi CNH-HH Vit Nam thỡ chỳng ta phi phõn bit c tt c cỏc mi liờn h gia cỏc yu t vi CNH-HH. Trong thc t theo quan im ny khi tỏc ng vo s vt, ta phi chỳ ý ti nhng mi liờn h ca nú vi s vt khỏc. Phi bit s dng ng b cỏc biờn phỏp, phng tin khỏc nhau em li hiu qu cao nht. Vỡ vy, khi thc hin CNH-HH ta phi s dng nhiu bin phỏp, gii phỏp cựng mt lỳc gii quyt mt vn . quỏ trỡnh CNH-HH nc ta thu c nhiu kt qu thỡ chỳng ta phi s dng quan im ton din. +Quan im phỏt trin Mi s vt u nm trong quỏ trỡnh vn ng v phỏt trin nờn trong hot ng thc tin v nhn thc ta phi cú quan im phỏt trin vch ra xu hng bin i, chuyn hoỏ ca chỳng. Theo quan im phỏt trin ũi hi chỳng ta khụng ch nm bt c cỏi ang tn ti s vt m cũn thy c khuynh hng phỏt trin trong tng lai ca chỳng, phi thy rừ nhng bin i i lờn cng nh nhng bin i i xung. Song iu quan trng l phi khỏi Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 8 Tiểu luận triết học quỏt c nhng bin i vch ra khuynh hng bin i ca s vt. Vỡ vy, ta phi thy rừ xu hng vn ng, phỏt trin, ca quỏ trỡnh CNH-HH nc ta trong tng lai v c nhng cỏi ang tn ti. Xem xột s vt theo quan im ny ũi hi chỳng ta phi phõn chia quỏ trỡnh phỏt trin ca s vt thnh nhng giai on. Trờn c s ú tỡm ra phng phỏp nhn thc v tỏc ng phự hp thỳc y s vt phỏt trin nhanh hn hoc kỡm hóm s phỏt trin ca s vt. Tu theo s phỏt trin ú cú li hay cú hi. Vỡ vy, khi xõy dng CNH-HH ta phi chia thnh nhng giai on v trong mi giai on ta thc hin cỏc bin phỏp, phng phỏp gii quyt cỏc vn sao cho hiu qu nht. thc hin s phỏt trin trờn thỡ trờn c s tớch lu dn v lng ri tin ti s bin i v cht. i vi s nghip CNH-HH nc ta cng phi tớch lu dn v lng sau ú tin hnh nhng bin i v cht. Quan im ny nhm khc phc t tng bo th, trỡ tr, nh kin trong hot ng nhn thc v thc tin ca chỳng ta. + Quan im lch s Quan im ny ũi hi chỳng ta khi nhn thc v s vt v tỏc ng vo s vt phi chỳ ý ti iu kin c th, mụi trng c th m s vt c sinh ra, tn ti v phỏt trin. Vỡ vy, cú th a ra cỏc gii phỏp thỳc y quỏ trỡnh CNH-HH Vit Nam chỳng ta phi phõn tớch tỡnh hỡnh c th ca t nc, cng nh bi cnh quc t trong giai on ngy nay. Ngoi ra, khi thc hin cỏc gii phỏp chỳng ta cng phi sa i, iu chnh cho phự hp vi hon cnh c th. - ti chn c s trit hc vỡ: ti nhm mc ớch a ra c cỏc gii phỏp lm thỳc y quỏ trỡnh CNH-HH phỏt trin nhanh hn v thu c nhiu thnh tu hn. Vỡ vy, ti dựng quan im ton din hiu rừ v CNH-HH. Sau ú, dựng quan im phỏt trin a ra cỏc gii phỏp thỳc y CNH-HH. Nhng cỏc gii phỏp phỏt huy c tỏc dng cao nht thỡ ti ó s dng quan im lch s khi a ra cỏc gii phỏp. 2. C S THC TIN -CNH-HH Vit Nam cú tớnh tt yu khỏch quan + CNH-HH cú tớnh ph bin Mi phng thc sn xut xó hi ch cú th vng chc trờn c s vt cht k thut tng ng. C s vt cht k thut ca mt xó hi l ton b cỏc yu t vt cht ca lc lng sn xut xó hi phự hp vi trỡnh k thut tng ng m lc lng lao ng sn xut s dng sn xut ra ca ci vt cht tho món nhu cu ca xó hi. Ch Ngha T Bn ó tin hnh CNH xõy dng c s vt cht k thut cho chớnh Ch Ngha T Bn v ó thu c nhiu thnh cụng. ú l lc lng sn xut phỏt trin cao, trỡnh khoa hc k thut tiờn tin, nng sut lao ng cao. Do Ch Ngha Xó Hi cú phng thc sn xut tiờn tin hin i da trờn trỡnh khoa hc k thut ca lc lng sn xut phỏt trin cao. Vỡ nc ta i lờn Ch ngha xó hi t mt nc nụng nghiờp lc hu nờn nc ta phi xõy dng c s vt cht k thut cho Ch Ngha Xó Hi. Trong ú, nn nụng nghip v cụng nghip hin i, khoa hc cụng ngh phỏt trin cao. Mun thc hin thnh cụng nhim v quan trng ú chỳng ta phi tin hnh CNH tc l chuyn t nn sn xut nụng nghip lc hu sang nn cụng nghip hin i. +CNH-HH l quỏ trỡnh to c s vt cht k thut cho nn kinh t quc dõn Xó hi ch ngha Xó Hi Ch Ngha mun tn ti v phỏt trin cng cn phi cú mt nn kinh t tng trng, phỏt trin cao da trờn lc lng sn xut hin i v ch cụng hu v t liu sn Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 9 Tiểu luận triết học xut. C s vt cht k thut ca Ch ngha xó hi cn phi xõy dng trờn c s thnh tu mi nht, tiờn tin nht ca khoa hc v cụng ngh. C s k thut ú phi to ra nng sut lao ng xó hi cao. CNH-HH chớnh l quỏ trỡnh to ra nn tng c s cho nn kinh t quc dõn. + CNH-HH l la chn phự hp vi nc ta hin nay Vit Nam i lờn Ch Ngha Xó Hi t mt nc nụng nghip lc hu, c s vt cht k thut thp kộm, trỡnh lc lng sn xut cha phỏt trin, quan h sn xut Xó Hi Ch Ngha mi c thit lp cha c hon thin. Vỡ võy, quỏ trỡnh CNH-HH s xõy dng c s vt cht cho nn kinh t quc dõn. Mi bc tin ca quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ l mt bc tng cng c s vt cht cho Ch Ngha Xó Hi, lm phỏt trin mnh lc lng sn xut, gúp phn hon thin quan h sn xut Xó Hụi Ch Ngha. + CNH-HH Vit Nam hin nay phự hp vi xu hng thi i Trong thi i ngy nay vi hng lot nhim v t ra cho mi nc nh l: xoỏ úi gim nghốo, ci thin i sng nhõn dõn, gii quyt cỏc vn v thiờn tai . Vỡ vy, mi quc gia phi tp trung mi ngun lc gii quyt cỏc vn trờn. Mt la chn cho cỏc nc phỏt trin l phi xõy dng thnh cụng s nghip CNH-HH. Xu hng khu vc hoỏ, ton cu hoỏ nn kinh t ang phỏt trin mnh m trờn c s khoa hc cụng ngh cng phỏt trin nhanh chúng. Nhng iu kin thun li v khú khn, khỏch quan v ch quan, to ra nhiu c hi mi nhng khụng ớt nhng khú khn, th thỏch i vi nn kinh t th gii núi chung v Vit Nam núi riờng. Vỡ vy, chỳng ta phi ch ng nm ly thi c, phỏt huy thun li y nhanh quỏ trỡnh CNH-HH to ra th v lc vt qua khú khn, y lựi nguy c tt hu a kinh t tng trng v phỏt trin bn vng. - T tng H Chớ Minh v phỏt trin kinh t v CNH-HH t nc: Ch tch H Chớ Minh v i sng mói vi s nghip ca chỳng ta. T tng ca H Chớ Minh soi sỏng con ng i lờn Ch Ngha Xó Hi ca dõn tc ta. T tng v phỏt trin kinh t v CNH-HH t nc vn cũn nguyờn giỏ tr vi nc ta hin nay. T tng bao trựm trong t tng phỏt trin kinh t ca H Chớ Minh l: xõy dng nn kinh t vi mc tiờu c lp dõn tc v Ch Ngha Xó Hi. Vỡ vy, trong t tng H Chớ Minh lỳc no cng mong xõy dng nn kinh t nc ta vng mnh v c lp t ch . V phỏt trin kinh t thỡ Bỏc quan tõm n cỏc ngnh kinh t quc dõn, c cu vựng kinh t, c cu kinh t trong nc, ngoi nc. i vi cỏc ngnh, Bỏc quan tõm ti ngnh cụng nghip, nụng nghip, thng nghip, tiu th cụng nghip . Th nht, i vi nụng nghip, Bỏc quan tõm c bit vỡ õy l ngnh rng ln nht nc ta gii quyt vn lng thc hng ngy v nh hng trc tip ti tt c cỏc knh vc khỏc trong xó hi. Trong nụng nghip, Bỏc cú quan im phỏt trin ton din cõy trng, vt nuụi, cõy n qu, cõy cụng nghip . Th hai, i vi cụng nghip nh Bỏc tng núi: Mi chớnh sỏch ca ng v nh nc ta u nhm xõy dng ch ngha xó hi v ci thin i sng cho nhõn dõn. Ngnh cụng nghip nh quan h khng khớt vi i sng hng ngy ca nhõndõn. Vỡ vy nhim v ca ngnh l rt quan trng. T quan im ú Bỏc luụn quan tõm ti phỏt trin cụng nghip nh. Th ba, i vi ngnh cụng nghip nng Bỏc luụn t ra yờu cu phi xõy dng ngnh sao cho phự hp vi t nc v phi thc hin c yờu cu ó ra. Th t, Bỏc rt quan tõm ti thng nghip v th cụng nghip. Bỏc tng núi: mi quan h gia cụng nụng- thng nghip s to nờn cỏi chõn bn vng ca nn kinh t. Trong c ch qun lớ Bỏc luụn yờu cu phi thng xuyờn i mi c ch qun lớ cho phự hp vi nn kinh t. Bỏc c bit quan tõm ti hot ng ca h thng ngõn, ti chớnh, tin t i vi nn kinh t. T tng ca Bỏc l ỏnh sỏng soi ng cho dõn tc ta i t thng li ny sang thng li khỏc. Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 10 [...]... na hiu qu ca quỏ trỡnh CNH-HH Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 22 Tiểu luận triết học CNH-HH t nc l nhim v ca c dõn tc Mi ngi dõn phi t bit mỡnh phi lm gỡ trong quỏ trỡnh ny thỡ nc ta mi cú th sm hon thnh s nghip CNHHH, sm a nc ta tr thnh mt nc cụng nghip hin i cú nn sn xut tiờn tin trờn th gii Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 23 Tiểu luận triết học TI LIU THAM KHO 1.C.Mac-Angghen ton tp 2.V.ILờNin ton tp... trng tiờu th ca chỳng ta b khng hong v mt s giỳp ca cỏc nc Xó Hi Ch Ngha anh em Do khng hong kinh t trong khu vc nh hng n nc ta Mc dự s nh hng ca nú i vi nc ta khụng nng n, nhng nú cng lm cn tr li s phỏt trin cụng nghip hoỏ nc ta trong mt s nm Do nhng nm qua t nc ta gp rt nhiu thiờn tai 5 NHNG BI HC KINH NGHIM RT RA TRONG QU TRèNH THC HIN CNH-HH NC TA Quỏ trỡnh CNH-HH nc ta trong nhng nm qua ... h thng trao i hng hoỏ trong nc v nc ngoi phỏt trin -Do chỳng ta ó huy ng c vn v s dng vn cú hiu qa trong sn xut Th hin chỳng ta ó huy ng c vn nc ngoi v trong nc Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 15 Tiểu luận triết học -Do chỳng ta ó ng dng c khoa hc k thut vo i sng ,ó y mnh i mi cụng ngh sn xut Gn lin nghiờn cu khoa hc vi sn xut -Do chỳng ta ó tn dng c li th v iu kin t nhiờn , khớ hu, cỏc m khoỏng sn... trin kinh t núi chung v CNHHH núi riờng nờn tim lc khoa hc cụng ngh nc ta cũn yu Trỡnh khoa hc cụng nghip trong nc lc hu so vi th gii Vỡ vy mun y nhanh quỏ trỡnh CNH-HH nc ta thỡ phi y nhanh quỏ trỡnh di mi cụng ngh v phỏt trin nghiờn cu khoa hc: Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 20 Tiểu luận triết học phỏt trin c khoa hc_cụng ngh nc ta hin nay thỡ cn lm theo cỏc hng sau õy: Th nht :y mnh cụng tỏc nghiờn... cho chỳng ta nhng c hi cng nh nhng thỏch thc i vi nn kinh t ca nc ta v s nghip CNH-HH t nc Nu Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 21 Tiểu luận triết học chỳng ta tn dng tt sc mnh ca thi i thỡ chỳng ta s y nhanh v rỳt ngn quỏ trỡnh CNH-HH t nc tn dng c sc mnh ca thi i thỡ chỳng ta phi m ca nn kinh t,thc hin a dng v a phng hoỏ quan h kinh t quc t Nhm thu hỳt cỏc ngun lc phỏt trin t bờn ngoi v phỏt huy cỏc.. .Tiểu luận triết học - T tng ca ng ta v tin hnh C NH-HH: ng li, mc tiờu, t tng phỏt trin kinh t ca ng: +ng li kinh t ca ng ta l y mnh CNH-HH, xõy dng nn kinh t c lp t ch, a nc ta thnh mt nc cụng nghip tiờn tin, hin i, u tiờn phỏt trin lc lng sn xut ng thi xõy dng quan h sn xut phự hp theo... TRIN Do quỏ trỡnh thc hin CNH-HH t nc xõy dng c s vt cht cho CNH-HH ũi hi nh nc phi cú ngun lc rt mnh Nhng thc t nc ta ngõn sỏch hn hp ,thu nhp quc dõn cũn thp Nờỳ ch trụng ch vo nh nc thỡ CNH-HH s khụng th y Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 19 Tiểu luận triết học nhanh c Chớnh vỡ vy chỳng ta cn s dng sc mnh tng hp ca tt c cỏc thnh phn kinh t Thnh tu trong nhng nm i mi ó chng minh vic thc hin nht quỏn... khi vn d tha trong dõn cũn nhiu bt cp gõy ra lóng phớ lm cho ni cn vn thỡ khụng cú , ni khụng cn thỡ li tha Trỡnh tay ngh ca ngi lao ng cũn thp cha ỏp ng nhu cu hin nay Trong quỏ trỡnh CNH-HH nhiu mỏy múc hin i ũi hi ngi lao ng phi cú tay Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 17 Tiểu luận triết học ngh cao lm ch mỏy múc nhng do h thng o to ngi lao ng cũn nhiu bt cp gõy tỡnh trng nh mỏy,xớ nghip thiu lao ng... phm ca nc ta ra nc ngoi cha mnh nhng cnh tranh tt Sc cnh tranh ca cỏc doanh nghip ca ta cũn thp Vỡ quy mụ doanh nghip ca ta nh, cụng ngh lc hu, giỏ thnh sn xut t nờn chỳng ta gp bt li trong cnh tranh Lm cho sn xut phỏt trin chm Vic xõy dng c s h tng cũn chm khin cho CNH-HH b cn tr -Nhng nguyờn nhõn khỏch quan chớnh l: Do nhng bin ng v chớnh tr Liờn Xụ v cỏc nc ụng Nam lm nh hng ti chỳng ta phn no... rng, bo v rng cú nhiu tin b Trong 5 nm 1.1 triu ha rng c bo v; 9.3 triu ha rng cú khoỏng nuụi tỏi sinh 700000 ha, che ph tng t 28.2% nm 1995 lờn 33% nm 2000 Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 13 Tiểu luận triết học Chỳng ta ó xõy dng xong cn bn h thng kờnh mng cú th ti tiờu cho nụng nghip Bc u ó a mỏy múc hin i vo trong sn xut nụng nghip lm tng nng sut - i vi ngnh cụng nghip v xõy dng: Nm 2006 cụng nghip . Tiểu luận triết học Tiu lun trit hc "Cụng nghip hoỏ-hin i hoỏ. Thc trng v gii phỏp nc ta hin nay" Trần Thị Chúc - Kiểm toán 48C 1 Tiểu luận. 48C 8 Tiểu luận triết học quỏt c nhng bin i vch ra khuynh hng bin i ca s vt. Vỡ vy, ta phi thy rừ xu hng vn ng, phỏt trin, ca quỏ trỡnh CNH-HH nc ta trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay", Tiểu luận triết học "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay", Tiểu luận triết học "Công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay