ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề)

33 1,299 14
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 10:11

Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 140 Câu 1. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là: A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% Câu 2. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo. A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại B. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do: A. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra B. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ Câu 4. Đối tượng phải phổ cập THCS là: A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi B. Trẻ em đang học ở trường THCS C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi Câu 5. Bằng tốt nghiệp THCS do: A. Trưởng phòng GD&ĐT cấp B. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp C. Chủ tịch UBND tỉnh cấp D. Giám đốc sở GD&ĐT cấp Câu 6. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A. Yếu B. Trung Bình C. Giỏi D. Khá Câu 7. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày Câu 8. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của: A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh B. Chủ tịch UBND cấp huyện C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Hội đồng nhân dân cấp huyện Câu 9. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A. 12 điều B. .14 điều C. 15 điều D. 13 điều Câu 10. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày: A. 1/5/2008 B. 1/5/2007 C. 1/5/2009 D. 1/5/2010 Câu 11. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A. 4 năm B. 1 năm C. 3 năm D. 5 năm Câu 12. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó. A. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm B. Phải ở lại lớp Trang 1/2 - Mã đề: 514 C.Được lên lớp thẳng D. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình Câu 13. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn A. Tổ chức nhà trường B. Cơ sở vật chất và thiết bị C. Chất lượng giáo dục D. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên Câu 14. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A. 6 tiêu chuẩn B. 4 tiêu chuẩn C. 3 tiêu chuẩn D. 5 tiêu chuẩn Câu 15. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5 +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2 Giờ dạy này được xếp loại: A. Trung bình B. Yếu C. Giỏi D. Khá Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk ) được xác định A. B. C. D. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– 3 II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM) Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm) Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm) BÀI LÀM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + 3 x ĐKT đk + 2 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số Trang 1/2 - Mã đề: 514 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 174 Câu 1. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do: A. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ B. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số C. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra Câu 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A. 5 năm B. 4 năm C. 1 năm D. 3 năm Câu 3. Đối tượng phải phổ cập THCS là: A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi Câu 4. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó. A. Phải ở lại lớp B. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm C.Được lên lớp thẳng D. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình Câu 5. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của: A. Chủ tịch UBND cấp huyện B. Hội đồng nhân dân cấp huyện C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh Câu 6. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn A. Chất lượng giáo dục B. Tổ chức nhà trường C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Cơ sở vật chất và thiết bị Câu 7. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày: A. 1/5/2008 B. 1/5/2007 C. 1/5/2009 D. 1/5/2010 Câu 8. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A. .14 điều B. 15 điều C. 13 điều D. 12 điều Câu 9. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A. 3 tiêu chuẩn B. 6 tiêu chuẩn C. 5 tiêu chuẩn D. 4 tiêu chuẩn Câu 10. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo. A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại B. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại Câu 11. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm : A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày Câu 12. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5 +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2 Giờ dạy này được xếp loại: A. Yếu B. Khá C. Trung bình D. Giỏi Câu 13. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Trang 1/2 - Mã đề: 514 Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A. Trung Bình B. Giỏi C. Yếu D. Khá Câu 14. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là: A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% Câu 15. Bằng tốt nghiệp THCS do: A. Giám đốc sở GD&ĐT cấp B. Chủ tịch UBND tỉnh cấp C. Trưởng phòng GD&ĐT cấp D. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk ) được xác định A. B. C. D. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– 3 II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM) Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm) Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm) BÀI LÀM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + 3 x ĐKT đk + 2 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số Trang 1/2 - Mã đề: 514 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 208 Câu 1. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó. A. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm B.Được lên lớp thẳng C. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình D. Phải ở lại lớp Câu 2. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do: A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ C. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra D. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ Câu 3. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5 +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2 Giờ dạy này được xếp loại: A. Giỏi B. Trung bình C. Yếu D. Khá Câu 4. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A. 4 năm B. 5 năm C. 1 năm D. 3 năm Câu 5. Bằng tốt nghiệp THCS do: A. Trưởng phòng GD&ĐT cấp B. Giám đốc sở GD&ĐT cấp C. Chủ tịch UBND tỉnh cấp D. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp Câu 6. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là: A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% Câu 7. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A. Giỏi B. Yếu C. Khá D. Trung Bình Câu 8. Đối tượng phải phổ cập THCS là: A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi Câu 9. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn A. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên B. Tổ chức nhà trường C. Chất lượng giáo dục D. Cơ sở vật chất và thiết bị Câu 10. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A. 5 tiêu chuẩn B. 3 tiêu chuẩn C. 6 tiêu chuẩn D. 4 tiêu chuẩn Câu 11. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm : A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày Trang 1/2 - Mã đề: 514 Câu 12. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày: A. 1/5/2010 B. 1/5/2009 C. 1/5/2008 D. 1/5/2007 Câu 13. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A. 13 điều B. 15 điều C. 14 điều D. 12 điều Câu 14. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của: A. Hội đồng nhân dân cấp huyện B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh C. Chủ tịch UBND cấp huyện D. Trưởng phòng GD&ĐT Câu 15. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo. A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTB mhk ) được xác định A. B. C. D. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– 3 II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM) Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm) Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm) BÀI LÀM …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. ĐTB mhk = ĐKT tx + 2 x ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + 3 x ĐKT đk + 2 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số ĐTB mhk = ĐKT tx + ĐKT đk + 3 x ĐKT hk ––––––––––––––––––––––––––– Tổng các hệ số Trang 1/2 - Mã đề: 514 …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . . I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 242 Câu 1. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do: A. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra B. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ Câu 2. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5 +TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2 Giờ dạy này được xếp loại: A. Khá B. Giỏi C. Trung bình D. Yếu Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày Câu 4. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là: A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5% Câu 5. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A. 12 điều B. 13 điều C. 15 điều D. .14 điều Câu 6. Đối tượng phải phổ cập THCS là: A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi B. Trẻ em đang học ở trường THCS C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học Câu 7. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A. Giỏi B. Trung Bình C. Yếu D. Khá Câu 8. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày: A. 1/5/2009 B. 1/5/2008 C. 1/5/2007 D. 1/5/2010 Câu 9. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A. 4 năm B. 3 năm C. 1 năm D. 5 năm Câu 10. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A. 3 tiêu chuẩn B. 4 tiêu chuẩn C. 5 tiêu chuẩn D. 6 tiêu chuẩn Câu 11. Bằng tốt nghiệp THCS do: A. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp B. Giám đốc sở GD&ĐT cấp C. Chủ tịch UBND tỉnh cấp D. Trưởng phòng GD&ĐT cấp Câu 12. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó. A. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm B. Phải ở lại lớp [...]... Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: TỔ I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 310 Câu 1 Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là: A 4 năm B 1 năm C 3 năm D 5 năm Câu 2 Thẩm quyền thành lập ,đình... Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: TỔ I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 276 Câu 1 Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp... - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: TỔ I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 344 Câu 1 Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn A Cán bộ quản lí ,giáo viên và nhân viên. .. quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo A Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại C Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại Câu 13 Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó Trang 1/2 - Mã đề: ... nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT Trang 1/2 - Mã đề: 514 ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm : A 15 điều B.14 điều C 12 điều D 13 điều Câu 13 Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh... ………………………………………………………………………………………………………………… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: TỔ I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 412 Câu 1 Đối tượng phải phổ cập THCS là: A Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ... GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo A Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại B Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại C Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại Câu 15 Theo điều lệ trường trung học hiện hành Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm : A Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá... ………………………………………………………………………………………………………………….… Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: SBD: TỔ I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn Mã đề: 378 Câu 1 Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có: A 4 tiêu chuẩn B... Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A Yếu B Giỏi C Trung Bình D Khá Câu 5 Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học. .. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau: Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại A Yếu B Giỏi C Trung Bình D Khá Câu 10 Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học . Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . Trang 1/2 - Mã đề: 514 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011 Thời gian: 45 phút HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . .
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề), ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề), ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay