Ảnh TL về chiến tranh ở VN

75 293 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 10:11

¶nh t­ liÖu sö 9 Gi¸o viªn: Ph¹m Hoµi Thanh Tr­êng: THCS Quúnh Mai Søc M¹nh ViÖt Nam Chi n tranh Vi t Namế ệ ( 1954 – 1975) Giai ®o¹n 1954 - 1959 Giai ®o¹n 1965- 1968 Giai ®o¹n 1968- 1972 Giai ®o¹n 1960- 1965 Giai ®o¹n 1973- 1975 Giai ®o¹n 1954-1959 Ngµy vÒ chiÕn th¾ng (10-10 -1954) [...]... 2-3, 1963 - Ap Bac, (First battle of the American War) Sự kiện Phật Đản, 1963 Vào ngày Phật Đản năm 1963 (nhằm ngày 8 tháng 5), Hoà thượng Thích Quảng Đức toạ thiền tự thiêu vì đạo pháp "Hãy nhớ lấy lời tôi:" "Đả đảo đế quốc Mỹ!" "Việt Nam muôn năm!“ "Hồ Chí Minh muôn năm!" sinh ngày 1-2-1940 tại làng Thanh Quít, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam(nay là tỉnh Quảng Nam) Chiến tranh cục bộ ( 1965 – 1968...Tõ ®Êu tranh chÝnh trÞ ®Õn ph¸t ®éng chiÕn tranh nh©n d©n Lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam sau là quốc kỳ của Cộng hòa miền Nam Việt Nam Giai ®o¹n 1960-1965 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ph¸t biÓu t¹i §¹i héi III ( 9/ 1960)... Chiến tranh cục bộ ( 1965 – 1968 ) Lyndon Baines Johnson Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, giữ chức từ năm 1963 đến 1969 Máy bay trực thăng đổ bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 14 bộ binh gần Củ Chi, 1966 Chống chiến tranh cục bộ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968 . Gi¸o viªn: Ph¹m Hoµi Thanh Tr­êng: THCS Quúnh Mai Søc M¹nh ViÖt Nam Chi n tranh Vi t Namế ệ ( 1954 – 1975) Giai ®o¹n 1954 - 1959 Giai ®o¹n 1965- 1968
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh TL về chiến tranh ở VN, Ảnh TL về chiến tranh ở VN, Ảnh TL về chiến tranh ở VN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn