Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 -2010

21 404 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 09:20

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động sử dụng hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn nội giai đoạn 2001 -2010 I. Mục tiêu, phơng hớng huy động sử dụng hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn Nội giai đoạn 2001 - 2010. Xuất phát từ một nớc nông nghiệp lạc hậu, trình độ sản xuất kinh tế - xã hội còn thấp so với các nớc khác; Việt Nam sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình CNH - HĐH đất nớc. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, Việt Nam bản trở thành một nớc công nghiệp. Với vị thế là thủ đô của một nớc, Nội là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội, là động lực của công cuộc phát triển đất nớc giữ vị trí tiên phong trong quá trình CNH - HĐH. Đó là cánh chim đầu đàn dẫn dắt các vùng khác đa đất nớc vững bớc đi lên, hoà nhập vào nền kinh tế khu vực thế giới, để mãi xứng đáng là Thành phố Hoà Bình. Mục tiêu của Nội đến năm 2020 là: Nâng cao vai trò vị thế của Nội trong tổng thể nền kinh tế cả nớc trên sở chủ động vốn ở mức cao phát triển công nghệ trong mối quan hệ với mục tiêu phát triển thành phố "văn hoá môi trờng". Để đạt đợc tốc độ tăng trởng GDP của Nội giai đoạn 2001 - 2010 là 13,6 - 13,8%, GDP bình quân đầu ngời đạt 1000 USD năm 2000và 2900 USD năm 2010, Nội cần phải tăng cờng vốn đầu t trên mọi lĩch vực. Do đó nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn. Theo tính toán của các nhà kinh tế, nhu cầu vốn đầu t cho giai đoạn này là 261.229,32 tỷ đồng tơng đơng 23,76 tỷ USD bằng 5,22 lần so với nhu cầu vốn đầu t giai đoạn 1996 - 2000. Nguồn vốn đầu t tự ( từ ngân sách, dân c vvà doanh nghiệp)là 180.558,08 tỷ đồng chiếm 69,12% tổng nhu cầu vốn đầu t toàn Nội. Nguồn vốn đầu t tín dụnglà 2.666,82 tỷ đồng tơng đơng 0,243 tỷ USD, chiếm khoảng 1,02 % tổng vốn đầu t. Nguồn vốn thu hút từ tỉnh ngoài trung ơng đạt 4.800,27 tỷ đồng (bằng 0,437 tỷ USD)và chiếm khoảng 1,84% vốn đầu t. Nhu ccầu vốn đầu tHà Nội muốn đạt đợc còn phải huy đọng từ bên ngoài, chủ yếu là hai nguồn vốn ODA FDI. Nguồn vốn nớc nngoài khoảng 73.204,15 tỷ đồng t- ơng đơng 6,658tỷ USD (chiếm 25,02% tổng vốn đầu t).Trong đó vốn FDI là 41.602,36 tỷ đồng (khoảng 3,784 tỷ USD) chiếm 56,83% tổng vốn đầu t nớc ngoài 15,93% vốn đầu t toàn Nội, ODA chiếm khoảng 2,874 tỷ USD. Theo tính toán GDP hàng năm từ 29.062,1 tỷ đồng năm 2000 lên 104.631,18 tỷ đồng năm 2010, hệ số ICOR cả giai đoạn là 3,46 (tính cho cả giai đoạn 2001 -2010 tổng GDP là 6,867 tỷ USD). Bảng 31. Cân đối tổng thể vốn đầu t Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Vốn đầu t Tổng nhu cầu đầu t 261.229,32 Dự báo nguồn vốn 351.039 Tích luỹ đầu t tự % so với tổng nhu cầu - Từ Ngân sách - Từ dân doanh nghiệp 180.558,08 69,12 68.458,13 112.099,95 Khả năng đáp ứng bằng tín dụng % so với tổng nhu cầu 2.666,82 1,02 Khả năng thu hút từ tỉnh ngoài trung ơng % so với tổng nhu cầu 4.800,27 1,84 Khả năng thu hút ODA % so với tổng nhu cầu 31.601,79 12,1 Khả năng thu hút FDI % so với tổng nhu cầu 46.102,36 15,93 Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Nội Trên sở chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội Nội, nhu cầu vốn đầu t sẽ đợc phân bổ cho các ngành nh sau: Chỉ tiêu Tổng Công nghiệp Nông nghiệp Xây dựng Dịch vụ kết cấu hạ tầng Tỷ VNĐ 261.229,32 98.026,66 31.488,93 820,46 130.893,27 Quy đổi Tỷ USD 23,76 3,91 0,36 0,07 11,9 ICOR 3,46 3,4 3,0 2,0 3,65 Chơng trình phát triển kinh tế đốingoại đến năm 2020 của Thành uỷ Nội khoá XII đã chỉ rõ: "Việc thu hút sử dụng các nguồn đầu t trực tiếp (FDI) phải đợc tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất hàng xuất khẩu, thay thế nhập khẩu, đẩy mạnh tốc độ nội địa hoá sản phẩm, du lịch dịch vụ thu ngoại tệ. Ưu tiên cho những dự án sản xuất công nghệ kỹ thuật tiên tiến, thu hút nhiều lao động, những dự án kinh doanh dịch vụ hiệu quả cao hoặc những dự án góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân Thủ đô". II. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng huy động sử dụng hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn Nội giai đoạn 2001 - 2010. Nh chúng ta đã phân tích ở trên, nhu cầu vốn cho đầu t phát triển ở Nội là rất lớn, đòi hỏi phải sự cố gắng lỗ lực của Thành phố. Nguồn tĩch luỹ trong nớc còn thấp, vốn ODA bị ràng buộc bởi những điều kiện chính trị gây nợ nớc ngoài, hiện nay nguồn vốn này xu hớng không tăng. Do đó, FDI là nguồn vốn để túc đẩy kinh tế phát triển. ở nớc ta nói chung Nội nói riêng, hoạt động FDI đã những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế song cũng không ít những hạn chế. Để khắc phục tình trạng này đồng thời nâng cao hiệu quả huy động sử dụng FDI, cần những biện pháp cụ thể. Với mục đích huy động sử dụng hiệu quả vốn FDI, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp khác nhau nhng thực chất lại rất gắn bó với nhau, hỗ trợ bổ xung cho nhau. Một mặt, cần tạo môi trờng đầu t hấp dẫn, mặt khác cần tạo đ- ợc sự hiểu biết niềm tin của các nhà ĐTNN, phải biết kết hợp hài hoà lợi ích giữa các bên. Về nguyên tắc: FDI chỉ phát huy hiệu quả khi nó thoả mãn tốt nhất mục đích, quyền lợi của cả hai bên. 1. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đổi mới chế chính sách. Môi trờng đầu t hấp dẫn trớc hết ở hệ thống luật pháp. Đối với các nhà ĐTNN luôn hoạt động trong môi trờng pháp lý hoàn thiện nên với một hành lang pháp lý không đồng bộ thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho họ trong quá trình đầu t. Việt Nam phảicó đối sách hợp lý: Cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tạo ra môi tr- ờng pháp lý cho hoạt động ĐTNN tại Việt Nam theo xu hớng tăng u đãi về tài chính cho nhà đầu t đi đôi với việc kiểm soát chặt chẽ những điều kiện liên quan đến sự phát triển ổn định, bền vững (nh yếu tố xã hội - môi trờng). Chính vì vậy, Nhà nớc, Chính Phủ đã tích cực sửa đổi, bổ xung Luật cho phù hợp với tình hình trong nớc thông lệ quốc tế để cải thiện môi trờng đâù t, đòi hỏi một mặt phải tạo thông thoáng về pháp lý cho hoạt động đầu t cả theo nghĩa ban hành quy chế mới, cả theo nghĩa dỡ bỏ những quy chế không phù hợp với thông lệ quốc tế (nh xem xét việ đánh thuế trùng trong việc chuyển lợi nhuận ra nớc ngoài hoặc quy định về việc hoàn vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của bên Việt Nam khi tham gia liên doanh thì liên doanh đó phải nộp thuế sử dụng vốn nh một tài sản cố định .). Sự ra đời của Luật ĐTNN, Luật Đất đai, Luật Thơng mại, Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp . đã tạo ra sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên cần phải tránh sự chồng chéo giữa các luật này. Cần sớm ban hành Luật Bất động sản. Để tạo môi trờng pháp lý bình đẳng cho hoạt động FDI hoạt động đầu t trong nớc: cần tiến tới thống nhất điều chỉnh các hoạt động đầu t này trong một luật đầu t thống nhất chung cho cả đầu t trong nớc ĐTNN. Giải quyết mềm dẻo các tranh chấp xảy ra trong hoạt động đầu t, nh sử dụng trọng tài quốc tế . Chuyển từ điều chỉnh trực tiếp sang điều chỉnh gián tiếp theo chế thị tr- ờng thông qua hệ thống công cụ pháp luật đồng bộ. Nó vừa tạo hành lag pháp lý rõ ràng, tạo niềm tin cho nhà ĐTNN; vừa hạn chế quan liêu, cửa quyền, tham nhũng của các quan chức làm tổn thơng đến hoạt động đầu t. Cùng với Luật, các văn bản dới luật cũng không kém phần quan trọng. Khi thực hiện đầu t, các nhà ĐTNN thờng đụng chạm tới nhiều vấn đề về Luật các văn bản dới luật (góp vốn, thuê đất, tuyển dụng lao động, xuất nhập khẩu .) nếu không các văn bản hớng dẫn cụ thể thì hoạt động đầu t gặp nhiều khó khăn. Luật ĐTNN vừa đợc Quốc hội sửa đổi, bổ xung; các cấp, các ngành cần ra những văn bản hớng dẫn chi tiết tạo điều kiện thuận lợi cho luật đợc triển khai hiệu lực, sớm đi vào cuộc sống đảm bảo lợi ích của nhà đầu t, lợi ích của nhà nớc ngời lao động theo đúng tinh thần bình đẳng trớc pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, các chính sách cũng đợc nghiên cứu sự điều chỉnh đồng bộ bởi hiện nay nhiều chính sách còn những điểm chồng chéo gây vớng mắc trong quá trình thực hiện. Cần tiếp tục thực hiện tốt phơng thức mà Đảng Cộng Sản đã đề ra từ Đại hội VI: "Công bố chính sách khuyến khích ĐTNN vào nớc ta dới nhiều hình thức, nhất là đối với các ngành sở đòi hỏi kỹ thuật cao, làm hàng xuất khẩu. Đi đôi với việc công bố luật đầu t cần chính sách biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho ngời nớc ngoài Việt Kiều vào nớc ta để hợp tác kinh doanh". Nguyên tắc cần đảm bảo là tạo "sân chơi" bình đẳng cho các doanh nghiệp vốn ĐTNN các doanh nghiệp trong nớc. Trong quá trình xây dựng chính sách phải lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà ĐTNN các đối tác trong nớc căn cứ vào tình hình cụ thể mà đa ra chính sách. Quá trình thực hiện chính sách phải đợc tổng kết theo định kỳ để rút kinh nghiệm, bổ xung hoàn thiện chính sách. Trong hoạt động FDI cần quan tâm tới một số chính sách: - Chính sách đất đai: cụ thể hoá việc cho thuê, thế chấp, chuyển nhợng đất đai; hình thành bộ máy xử lý nhanh hiệu quả (kết hợp giữa thuuyết phục tuyên truyền ý thức pháp luật cỡng chế), giảm giá thuê đất, công tác đo đạc chỉ nên tiến hành tối đa 2 lần, thủ tục đơn giản, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng đ- ợc xác định trên sở giá thị trờng sự thoả thuận vơí ngời sử dụng đất. Xúc tiến việc xây dựng pháp lệnh đền bù tái định c, bỏ hệ số K khi xác định giá đất đền bù thiệt hại, quy định về quyền nghĩa vụ của ngời bị thu hồi đất phải di chuyển đến nơi ở mới, quy định bắt buộc về sở hạ tầng nhất là trờng học sở khám chữa bệnh tại khu tái định c các công trình phúc lợi khác phục vụ đời sống của nhân dân. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng gây chậm trễ nhất trong việc triển khai dự án đầu t, Nhà nớc cần thể chế hoá bằng pháp luật để căn cứ cho các địa phơng tổ chức thực hiện thuận lợi. - Chính sách thuế hỗ trợ tài chính: Rà soát lại các chính sách về thuế để đảm bảo tính ổn định thay đổi những bất hợp lý theo hớng khuyến khích các dự án thực hiện nội địa hoá, khắc phục tình trạng nhập khẩu nguyên liệu, vật t, linh kiện để sản xuất chịu thuế cao hơn hập thành phẩm. Nhà nớc cần nghiên cứu chính sách u đãi tài chính: giải quyết vấn đề hoàn thuế, chuyển lợi nhuận về nớc, vốn góp, hỗ trợ các dự án đã đợc cấp giấy phép hởng những u đãi về thuế lợi tức, giá thuê đất mới, giảm thuế doanh thu cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hỗ trợ bán ngoại tệ, cổ phần hoá doanh nghiệp ĐTNN, cho phép các tổ chức tài chính hỗ trợ về mặt tài chính cho các đối tác Việt Nam ở đơn vị liên doanh nhằm hạn chế cao nhất mức thiệt hại của Việt Nam các nhà ĐTNN tìm đợc đối tác trong nớc đủ năng lực về tài chính. Bổ xung chính sách cụ thế về thu phí để hoàn vốn nhằm đa hình thức BOT, BTO, BT vào thực tiễn. Xúc tiến hình thành thị trờng chứng khoán, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Sự không ổn định của nền kinh tế, đồng tiền không tính chuyển đổi đã làm cho đồng nội tệ mất giá, khi đó các nhà ĐTNN không hoàn đợc vốn nh trong phơng án kinh tế. - Chính sách lao động tiền lơng: Hoàn thiện văn bản tuyển dụng, lựa chọn lao động, chức năng của quan quản lý lao động, đào tạo, đề bạt, sa thải, tranh chấp lao động, thu nhập . thành lập phân toà lao động, tăng cờng vai trò của quan thanh tra lao động trong kiểm tra giám sát, sửa đổi mức chịu thuế thu nhập của ngời nớc ngoài theo hớng nâng cao mức khởi điểm chịu thuế giảm mức thuế suất, giảm thuế thu nhập cho ngời Việt Nam. Quy định mức lơng tối thiểu hình thức trả lơng cho phù hợp với tình hình mới (Quy định số 53/ 1999/ QĐ - TTg - ngày 26/ 3/ 1999), nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp vốn ĐTNN. - Chính sách thị trờng tiêu thụ sản phẩm: Khuyến khích xuất khẩu sản phẩm chất lợng cao, chế biến tinh, sâu; sản phẩm mang tính thơng hiệu Việt Nam; nghiên cứu ban nhành chính sách chống độc quyền, chống phá giá hàng hoá, xây dựng Luật cạnh tranh để tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nớc các doanh nghiệp vốn ĐTNN; trờng hợp doanh nghiệp FDI bị thua lỗ do việc bán sản phẩm dới giá thành kéo dài vì động không lành mạnh cần phải xử lý về trách nhiệm kinh tế. Bảo hộ thị trờng trong nớc bằng cách định hớng các ngành nghề u tiên,, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lợng cao; u đãi về thuế, hạn ngạch, quyền sở hữu công nghiệp . - Chính sách công nghệ: Xây dựng chiến lợc thu hút công nghệ hiện đại, coi trọng xây dựng khu công nghệ cao, công nghệ sạch ở vùng thích hợp với hệ thống quy chế rõ ràng. Máy móc, thiết bị đa vào góp vốn hoặc nhập khẩu phải qua giám định chất lợng. Xử lý thoả đáng việc nhập thiết bị đã qua sử dụng theo nguyên tắc để nhà đầu t tự chịu trách nhiệm tự quyết định nhng phải bảo đảm các quy định về an toàn lao động môi trờng. Đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ , thờng xuyên đa một số cán bộ phẩm chất chuyên môn cao ra nớc ngoài để tiếp cận thông tin về công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả giám định chất lợng công nghệ. Để giảm bớt thời gian chờ đợi của các nhà ĐTNN, chính phủ cần nghiên cứu quyết định phân cấp việc cấp giấy phép đầu t rộng hơn cho UBND Ban quản lý KCN ở Nội, Sở Kế hoạch - Đầu t nên cho phép đợc cấp phép với quy mô dới 20 triệu USD (Hiện nay là dới 5 triệu USD, riêng ở Nội TP HCM là 10 triệu USD). 2. Nâng cao chất lợng quy hoạch đầu t đợc quy hoạch đầu t tốt sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của vốn đầu t. Cần phải xây dựng quy hoạch đầu t cho phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội , quy hoạch ĐTNN phải là một bộ phận hữu trong quy hoạch đầu t chung của Nội. Vốn ĐTNN phải gắn chặt với quy hoạch phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ đặt trong tiến trình hội nhập, khai thác những tiềm năng lợi thế so sánh của Nội, nâng cao sức cạnh tranh nhiệu quả của nền kinh tế. Thành phố cần bổ xung, hoàn thiện quy hoạch ngành, quy hoạch không gian cho từng quận, huyện để tạo ra một cấu không gian, cấu sản phẩm hợp lý, phát triển đồng bộ các vùng kinh tế, các ngành kinh tế của Thủ đô. Mở rộng không gian đầu t ra các huyện ngoại thành: di chuyển các nhà máy công nghiệp ra khỏi các khu đông dân c thành thị, tập trung ở: Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm .phát triển các KCN, KCX ở mgoại thành (KCN Sài Đồng A, KCN ở Thanh trì, KCN ở Sóc Sơn, mở rộng Sài Đồng B .). Công bố cho các nhà ĐTNN để họ dễ dàng lựa chọn dự án chọn địa điểm đầu t .có hiệu quả. Các Bộ, ngành trung - ơng phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc xây dựng quy hoạch phát triển thành phố, từ đó xây dựng các dự án kêu gọi đầu t. Phân bố đầu t theo ngành kinh tế phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế của Nội: Từ năm 2000 - 2005, theo hớng Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, giai đoạn 2006 - 2010 cấu kinh tế là Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Quy hoạch địa bàn phân bổ các ngành công nghiệp hiện trong nội thành: xử lý đối với khu cao xả lá, khu dệt may, đầu t cải tạo tận dụng nền tảng hạ tầng. Ưu tiên tập trung đầu t vào các ngành công nghiệp tạo sản phẩm hàm l- ợng chất xám công nghệ cao nh chế tạo máy công cụ động cơ; lắp ráp chế tạo ô tô, xe máy; đồ điện tử. Phát triển trung tâm thơng mại, thị trờng tài chính - ngân hàng; dịch vụ thị trờng, t vấn kỹ thuật, tiếp thị, dịch vụ khách sạn, dịch vụ sân bay. Hình thành một số siêu thị, trung tâm dịch vụ tổng hợp. Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Nâng cao chất lợng quy hoạch tổng thể nói chung quy hoạch ĐTNN nói riêng sẽ tránh đợc tình trạng đầu t tràn lan, đầu t theo phong trào làm phung phí nguồn lực, giảm hiệu quả các dự án FDI, làm cho nhà ĐTNN giảm lòng tin. 3. Xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật. Đối với FDI thì sở hạ tầng vai trò quan trọng tới kết quả đầu t, nó ảnh hởng tới công tác huy động sử dụng vốn FDI. Trong thời gian vừa qua, hệ thống sở hạ tầng nh đờng giao thông, bến cảng, sân bay, hệ thống thông tin liên lạc, cấp thoát nớc, điện lực . đợc cải thiện một cách đáng kể. Hệ thống kết cấu hạ tầng vững chắc sẽ là nền tảng cho việc hợp tác ĐTNN. Theo quy định của việc triển khai dự án FDI, hạ tầng ngoài hàng rào là trách nhiệm của Thành phố phải giải quyết. Tiếp tục nâng cao vai trò của nhà nớc trong xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp vừa nhỏ thể nhanh chóng đầu t sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu. Khi cấp giấy phép đầu t, Thành phố phải bố trí vốn để thực hiện mạng lới hạ tầng. Thành phố nên kiến nghị với Chính phủ nên xác định chi phí này nh là một nguồn vốn đối ứng thực hiện FDI, nếu Thành phố không đủ vốn thì cho phép vay u đãi hoặc đợc phát trái phiếu công trình để xây dựng, kế hoạch huy động các nguồn lực của toàn dân để đầu t vào các công trình trọng điểm, khoản thanh toán đợc trả bằng nguồn thu từ thuế của các dự án FDI. Thành phố cần kiến nghị với chính phủ về việc quy định cụ thể về việc hoàn trả số tiền cho doanh nghiệp vốn ĐTNN đã ứng trớc để xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào: chẳng hạn thời gian hoàn trả vốn cho nhà đầu t sau 1 - 2 năm để các nhà ĐTNN thực hiện dự án nhanh hơn. Công tác xây dựng sở hạ tâng đợc thực hiện tới tận chân rào của các KCN, khu vực vốn ĐTNN tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ở khu vực này nh vận chuyển hàng hoá, đi lại . áp dụng quy chế u đãi cụ thể đối với các hình thức đầu t BOT, BTO, BT vào các dự án, địa bàn trọng điểm. Hiện nay, ở Nội cha một dự án nào đầu t theo hình thức này. Khi đó sẽ mở rộng hình thức đầu t cũng nh tạo một hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, chất lợng cao trong KCN. Tiến hành khuyến khích đầu t xây dựng các KCN, KCX, đặc khu kinh tế. Đây là một giải pháp bản tạo ra một sở hạ tầng hoàn thiện thu hút vốn FDI. Kết cấu hạ tầng ở khu vực này thờng tốt hơn do sự tập trung đầu t vật chất lớn, không bị dàn trải vốn. Cho phép các nhà ĐTNN thể thực hiện tiếp các dự án kinh doanh tại KCN, KCX mà họ đã bỏ vốn đầu t. Ngoài ra còn khuyến khích t nhân bỏ vốn đầu t vào phát triển sở hạ tầng trong KCN. Nh vậy sẽ tạo lòng tin cho các nhà ĐTNN, họ chỉ việc tiến hành sản xuất kinh doanh ngay sau khi đợc cấp giấy phép đầu t. Công tác triển khai dự án đợc diễn ra nhanh hơn, vốn đầu t vào sản xuất lớn hơn, sản phẩm đợc bán ra phù hợp với thị trờng đúng thời cơ. 4. Cải cách thủ tục hành chính Tốc độ thực hiện dự án đầu t là một yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu t, quá trình thực hiện càng nhanh thì dự án càng sớm đi vào hoạt động, đem lại hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các nhà ĐTNN thờng gặp phải một số trở ngại nh thủ tục hành chính rờm rà, thủ tục xin phép sử dụng đất, xin phép xây dựng, lệ phí đặt văn phòng đại diện, lệ phí xét đơn thủ tục hải quan . việc giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nan giải vừa lãng phí tiền của vừa mất nhiều thời gian. Để tháo gỡ những khó khăn nnày, cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với các Bộ tổng hợp, các bộ quản lý các ngành, UBND tỉnh trong việc quản lý hoạt động ĐTNN theo đúng thấm quyền, trách nhiệm của từng quan quản lý nhà nớc. Cần triệt để kiên quyết hơn trong việc quy định rõ ràng, minh bạch các thủ tục hành chính ở mọi khâu, mọi cấp, công khai các công trình, thời hạn xử lý các thủ tục hành chính nhằm tạo một sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực ĐTNN. Thành phố cần tiến hành các biện pháp cụ thể sau: - Cải tiến thủ tục cấp giấy phép đầu t: Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết chỉ đạo tập trung một đầu mối quản lý thủ tục triển khai dự án FDI. Chính phủ đã cho phép UBNN thành phố Ban quản lý KCN của Nội quyền trực tiếp cấp giấy phép đầu t cho các dự án theo quyết định số 233/1998/ QĐ - TTg. Các ngành liên quan cử cán bộ biệt phái trách nhiệm năng lực công tác tại Sở Kế hoạch Đầu t Nội để giải quyết nhanh thủ tục từ trớc thẩm định dự án đến khâu quản lý sau khi dự án dợc cấp giấy phép đầu t để tránh phiền cho các nhà đầu t, sớm đa dự án đi vào hoạt động. Mở rộng diện đăng ký cấp giấy phép đầu t đối với các dự án quy mô vừa nhỏ. Đối với các dự án khuyến khích đầu t thì đợc cấp giấy chứng nhận u đãi đầu t. Thời gian cấp giấy phép chậm nhất là 45 ngày (đối với một số dự án trong KCN quy mô nhỏ thì đợc cấp phép dới 10 ngày). Giảm bớt danh mục phải báo cáo đánh giá tác động của môi trờng, quy định cụ thể các dự án đợc miễn lập báo cáo này. Đối với các dự án phải lạp báo cáo: công tác thẩm định phải khẩn trơng với độ chính xác cao để giảm bớt thời gian hạn chế nhập công nghệ lạc hậu; do đó quan phải thu thập thông tin về công nghệ, thiết bị trên thế giới khu vực; kiện toàn đội ngũ cán bộ, đào tạo họ chuyên môn cao, trách nhiệm, phải trang bị cho họ những công cụ kiểm định hiện đại, quy định lại các thủ tục kiểm định cho phù hợp với yêu cầu đặt ra.Việc quan trọng trớc hết là quan xây dựng dự án đầu t phải xây dựng đợc những dự án chất lợng cao thì sẽ thu hút đợc các nhà ĐTNN, giảm bớt thời gian sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với yêu cầu của họ lợi ích cuả Thành phố. - Đơn giản hoá thủ tục cấp đất đai, hải quan: nên tiến hành kiểm tra lại cửa khẩu với thời gian ngắn, hạn chế thời gian gửi hàng tại kho để kiểm tra. Sửa đổi các quy định hiện hành về cấp thị thực xuất nhập cảnh giảm mức thu lệ phí cấp thị thực xuất nhập cảnh đối với ngời nớc ngoài. Thành phố cần kiến nghị với Sở Nhà đất Nội tiến hành công tác xem xét thủ tục cấp đất cho các dự án, giải quyết công việc đền bù giải phóng mặt bằng đợc bên Việt Nam trả tính vào vốn góp, xây dựng các khu chung c mới dành riêng cho việc giải phóng mặt bằng. - Đối với các nhà ĐTNN đã giấy phép đầu t mà muốn kinh doanh các ngành nghề khác liên quan thì chỉ phải đăng ký ngành kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu t Nội. 5.Tăng cờng công tác thu hút FDI Mở rộng các hình thức thu hút FDI: Tiến hành mở rộng hơn nữa cho phép các thành phần kinh tế hợp tác đầu t với nớc ngoài. Thành lập công ty cổ phần trong nớc vốn ĐTNN. Hình thức này đã phổ biến rộng rãi trên thế giới các nớc Đông Nam á. Đây là loại hình công ty lợi thế về huy động vốn mức độ rủi ro thấp so với công ty trách nhiệm hữu hạn. Xúc tiến cổ phần hoá doanh nghiệp vốn ĐTNN, đợc phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu để mở rộng quy mô đầu t. Một số tập đoàn nhiều dự án đầu t đợc phép thành lập Công ty quản lý vốn để điều hành chung hỗ trợ các dự án đã đầu t. Doanh nghiệp FDI đợc phép thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê hoặc bán cho ngời nớc ngoài, ngời Việt Nam. ĐTNN đợc kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng một số lĩnh vực dịch vụ khác. Cho phép các nhà đầu t đợc tự do lựa chọn hình thức đầu t, đối tác đầu t, ngành nghề địa điểm đầu t. [...]... nguồn vốn đối ứng Khả năng tiếp nhận FDI của nền kinh tế nói chung của từng doanh nghiệp nói riêng là một nhân tố quyết định đến hiệu quả đầu t FDI chỉ phát huy hiệu quả khi chúng ta khả năng tiếp nhận vốn tốt ngợc lại sẽ bị phụ thuộc vào bên ngoài Để tiếp nhận hiệu quả vốn FDI, đòi hỏi phải một tỷ lệ vốn đối ứng trong nớc hợp lý Đối với Nội, trong giai đoạn tới (2001 - 2010), tỷ lệ vốn. .. hai dòng chảy tự nhiên: đó là thu hút ĐTNN tích cực đầu t ra nớc ngoài Hiện nay, Việt Nam nói chung Nội nói riêng mới chỉ quan tâm đến dòng vốn chảy vào mà không chú trọng đến vốn đầu t ra nớc ngoài Trong khi đó, luồng vốn vào làm tăng trởng phát triển kinh tế, luồng vốn đầu t ra bên ngoài lại cho phép sử dụng hiệu quả hơn chính nó lại củng cố việc thúc đẩy quá trình huy động vốn. .. Đẩy mạnh công tác khuyến khích lợi ích kinh tế Để thu hút đợc nhiều nhà ĐTNN, huy động đợc số lợng vốn lớn tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác đầu t nớc ngoài hiệu quả cao; bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trên, Nội phải nhiều biện pháp u đãi, khuyến khích lợi ích kinh tế cho các nhà ĐTNN Về thuế, thực hiện nới lỏng chính sách thuế: miễn giá thuê đất trong 3 năm đầu giảm tối thiểu... lỏng hoàn thiện, góp phần nâng cao hoạt động của việc huy động FDI Tuy vậy, đây mới chỉ là điều kiện cần còn thiếu điều kiện đủ là phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI đã thu hút đợc Do vậy, chúng ta cần phải thu hút đồng bộ các giải pháp về chế, chính sách,luật pháp đáp ứng đợc các mục tiêu mà Đảng nhà nớc đặt ra mà cụ thể là Thành uỷ, UBND Thành phố Nội Hơn nữa, luồng vốn đầu t... phép đầu t tiến hành sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận Nhà đầu t tiếp xúc với nớc nhận đầu t thông qua những ngời đại diện cho nhà nớc để làm chức năng này (đó là quan quản lý đầu t), mà cụ thể đối với Nội là UBND Thành phố, Sở KH & ĐT Nội các ngành liên quan Nếu quan đầu t làm tốt chức trách của mình, giảm thiểu thủ tục hành chính, bộ máy gọn nhẹ; cán bộ năng lực, năng động, ... huy động vốn FDI ngày càng ổn định mạnh mẽ hơn Đây là một giải pháp cần đợc quan tâm chỉ đạo chặt chẽ Do vậy, để nắm bắt hội, để công tác huy động sử dụng FDI hiệu quả trên địa bàn Nội, các cấp uỷ đảng, các cấp, ngành liên quan cần chỉ đạo chặt chẽ, sáng tạo học hỏi kinh nghiệm, áp dụng đồng bộ các biện pháp góp phần đa Nội phát triển, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại đậm... vốn FDI cho đầu t phát triển Với lợi thế cũng những bất lợi của ngời đi sau, Việt Nam cần phải tăng cờng hợp tác, cạnh tranh trên sở bình đẳng để hai bên cùng lợi, giữ vững độc lập chủ quyển phù hợp với thông lệ quốc tế Hiện nay, chiến lợc huy động vốn sử dụng hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trong chiến lợc tổng thể tăng trởng phát triển kinh tế ở Việt Nam nói chung và. .. theo địa chỉ theo đơn đặt hàng của các nhà ĐTNN để ngời lao động làm việc hiệu quả ở các dự án FDI Đây cũng là biện pháp hạn chế các nhà đầu t sử dụng lao động ngoại tỉnh vào làm việc trong các doanh nghiệp FDI ở Nội Không chỉ việc đào tạo chuyên môn, cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ lý luận gắn với thực tiễn về chuyên ngành kinh tế đối ngoại Đào tạo đào tạo lại nguồn nhân... 1,5 (tức là một đồng vốn nớc ngoài cần 1 - 1,5 đồng vốn trong nớc) Điều này phụ thuộc vào tốc độ tăng trởng kinh tế của Nội Trong những năm vừa qua, nhu cầu vốn đầu t thờng chiếm 30% GDP trong đó vốn FDI chiếm 15% vốn đầu t, cấu này cũng phù hợp với giai đoạn sau Bên cạnh việc tìm ra một tỷ lệ vốn đối ứng hợp lý, chúng ta cần phải xác định nguồn vốn trong nớc lấy từ đâu Đó là sử dụng phần lớn... phải chuyển trọng tâm vào hoạt động vận động đầu t để lấp đầy diện tích cho thuê Khắc phục tình trạng đầu t tràn lan, phân tán, cạnh tranh không lành mạnh giữa trong ngoài KCN, giữa các KCN với nhau Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính vốn FDI nhằm khắc phục hở gây thiệt hại đến lợi ích của bên Việt Nam Kết luận Đầu t trực tiếp nớc ngoài đang sẽ là nguồn vốn đầu . Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 -2010 I năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001 - 2010. Nh chúng ta đã phân tích ở trên, nhu cầu vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 -2010, Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 -2010, Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 -2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay