Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

18 366 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 07:15

. dùng cho đến 1 thời điểm trong tương lai ⇒ Mức đền bù = giá trị thời gian của đồng tiền = lãi suất ⇒ Để so sánh các khoản tiền tại các thời điểm khác nhau. 5 $ 1- 15 % 10% 5% 1% Giá trị tương lai của 1 $ theo thời gian & lãi suất L i suất càng cao thì độ do ng càng lớn theo th i gian ã lm!#n&L!,F&C!o!D,%*MW&#&E,]^%gp,(!#,VN!#
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ, Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ, Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn