bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao

33 1,264 17
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 06:11

Bµi 25: Sinh quyÓn, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña sinh vËt Rạn san hô 1. Kh¸i niÖm: Sinh quyÓn lµ mét quyÓn cña Tr¸i §Êt, trong ®ã cã toµn bé sinh vËt sinh sèng (gåm thùc vËt, ®éng vËt vµ vi sinh vËt.) Thùc vËt vi sinh vËt ®éng vËt I. Sinh quyÓn: 2. Giới hạn của sinh quyển - Giới hạn trên: nơi tiếp giáp lớp ôdôn của khí quyển (22km). Giới hạn dưới: + ở đại dương: xuống tận đáy đại dương. + ở lục địa: xuống tới đáy của lớp vỏ phong hoá. Tuy vậy, sinh vật không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển mà chỉ tập trung vào nơi có nhiều thực vật mọc, dày khoảng vài chục mét phía trên và phía dưới bề mặt đất. Như vậy, giới hạn sinh quyển bao gồm toàn bộ thuỷ quyển, lớp thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hoá. 3. Thnh phn vt cht và đặc tính của sinh quyển: + Thành phần vật chất: Vt cht sng: gm cỏc loi sinh vt sng trong sinh quyn. Vt cht cú ngun gc sinh vt nh than ỏ, ỏ vụi, du m, khớ t Vt cht c hỡnh thnh do tỏc ng ca cỏc sinh vt v cỏc quỏ trỡnh to ra vt cht khỏc. Vớ d nh lp v phong húa, th nhng, khụng khớ tng i lu Click to edit Master title style + Đặc tính của sinh quyển:  Khối lượng sinh chất trong sinh quyển nhỏ hơn nhiều so với khối lượng vật chất của các quyển khác trong lớp vỏ địa lí. Theo V.I. Vernadxki, khối lượng sinh quyển là 1.1020g Theo Vinôgrađôv, khối lượng khí quyển là 5.1021g, khối lượng thủy quyển là 1,5.1024g, khối lượng thạch quyển là 3.1025g.  Sinh quyển có đặc tính là tích lũy năng lượng, chủ yếu thông qua quá trình quang hợp của cây xanh.  Các cơ thể sống của sinh quyển đã tham gia tích cực vào các vòng tuần hoàn vật chất, tức là chu trình sinh địa hóa giữa lớp vỏ phong hóa – đất – sinh vật. Đó là vòng tuần hoàn Cacbon, nitơ, phốt pho… rất quan trọng đối với sự sống. 4. Các khu sinh học trong sinh quyển: - Các khu sinh học trên cạn: rừng, thảo nguyên, hoang mạc,sa mạc,savan. Đồng ruộng … - Các khu sinh học nước ngọt: sông ,suối ao hồ, đầm lầy… - Các khu sinh học biển: sinh vật nổi ,động vật tự bơi,động vật đáy, vùng ven bờ, vùng khơi, I: SINH QUYỂN + Vai trò: Sinh quyển đã tạo ra những thay đổi lớn lao trong lớp vỏ địa lí cũng như trong từng hợp phần của nó.  Làm thay đổi thành phần hóa học của khí quyển  Sinh vật tham gia vào quá trình hình thành một số loại đá hữu cơ và khoáng sản có ích; có vai trò lớn trong quá trình phong hóa đá.  Sinh vật đóng vai trò quyết định đối với sự hình thành đất  Sinh quyển ảnh hưởng đến thủy quyển II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật. Khí hậu Đất Địa hình Sinh vật Con người [...]... §Þa h×nh: -§é cao, h­íng s­ên, ®é dèc cđa ®Þa h×nh ¶nh h­ëng ®Õn ph©n bè cđa sinh vËt ë vïng nói - Vµnh ®ai sinh vËt thay ®ỉi theo ®é cao - L­ỵng nhiƯt, Èm cđa c¸c h­íng s­ên kh¸c nhau nªn ®é cao b¾t ®Çu vµ ®é cao kÕt thóc cđa c¸c vµnh ®ai sinh vËt lµ kh¸c nhau Độ cao (m) Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (oc) 5000 100 0 4000 600 5 3000 2000 -3000 11 2000 1600 15 1000 1000 21 0 600 -800 4 Sinh vËt: - Thøc... ph©n bè cđa sinh vËt KhÝ hËu: .KhÝ hËu ¶nh h­ëng trơc tiÕp ®Õn ph¸t triĨn vµ ph©n bè sinh vËt chđ u th«ng qua c¸c u tè: nhiƯt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ, n­íc vµ ¸nh s¸ng ‐ NhiƯt ®é: Mçi loµi ®Ịu cã giíi h¹n nhiƯt nhÊt ®Þnh N¬I cã nhiƯt ®é thÝch hỵp, sinh vËt sinh ch­ëng vµ ph¸t triĨn nhanh, thn lỵi ‐ N­íc vµ ®é Èm kh«ng khÝ: N¬i cã ®iỊu kiƯn nhiƯt , n­íc, Èm thn lỵi th× sÏ cã nhiỊu loµi sinh vËt sinh sèng... c©y xanh 1 Click to edit Master text styles Mét sè h×nh ¶nh vỊ hoang m¹c vµ rõng nhiƯt ®íi trªn thª giíi Đơng rêu Đới lạnh(Tundra) Rừng lá kim (Taiga) Hoang mac – sa mạc Thảo ngun Rừng mưa nhiệt đới 2 §Êt Ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng & phân bố thực vật - Đất là nguồn thức ăn cho thực vật sinh trưởng & phát triển - Tuy nhiªn, thùc vËt còng ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÊt lý ho¸ häc cđa ®Êt - Vi sinh. .. vật và động vật Thức ăn Cỏ Cung cÊp chÊt dinh d­ìng §«ng vËt ¨n cá Thức ăn Ph©n gi¶i x¸c ®éng vËy Vi sinh vật §éng vËt ¨n thÞt Thực vật và động vật có mối quan hệ chặt chẽ 4 SINH VẬT Sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Thực vật là thức ăn cho động vật Thực vật là nơi ở của động vật Khi chết vi sinh vật phân hủy thành mùn Động vật ăn cỏ là thức ăn cho động vật ăn thịt Trồng rừng Đốt rừng Đất trống... ha  2005 diện tích rừng của cả nước là 10,2 triệu ha, che phủ 33% diện tích cả nước  Ước tính mỗi năm có khoảng 20 vạn ha rừng bò phá hủy Phạm vi phân bố của sinh quyển phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tự nhiên: khí hậu, địa hình, đất đai, sinh vật KHI CÁC NHÂN NÀY THAY ĐỔI THÌ … Các lồi động, thùc vật có nguy cơ tuyệt chủng Tê giác hai sừng Sếu đầu đỏ Hươu sao ... kÕt thóc cđa c¸c vµnh ®ai sinh vËt lµ kh¸c nhau Độ cao (m) Lượng mưa (mm) Nhiệt độ (oc) 5000 100 0 4000 600 5 3000 2000 -3000 11 2000 1600 15 1000 1000 21 0 600 -800 4 Sinh vËt: - Thøc ¨n lµ nh©n tè sinh häc qut ®Þnh®èi víi ph¸t triĨn vµ ph©n bè cđa ®éng vËt - §éng vËt cã quan hƯ víi thùc vËt vỊ n¬I c­ tró vµ ngn thøc ¨n Do ®ã thùc vËt cã ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triĨn vµ ph©n bã cđa ®éng vËt: N¬i . trong ®ã cã to n bé sinh vËt sinh sèng (gåm thùc vËt, ®éng vËt vµ vi sinh vËt.) Thùc vËt vi sinh vËt ®éng vËt I. Sinh quyÓn: 2. Giới hạn của sinh quyển. loi sinh vt sng trong sinh quyn. Vt cht cú ngun gc sinh vt nh than ỏ, ỏ vụi, du m, khớ t Vt cht c hỡnh thnh do tỏc ng ca cỏc sinh vt v cỏc quỏ trỡnh to
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao, bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao, bai 25: sinh quyen, cac nhan to anh huong den su phat trien cua sinh vat. chuong trinh nang cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay