TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

7 384 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:20

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I. Tổ chức bộ máy kế toán: Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, sự phân cấp quản lý của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo sản xuất, khối lượng công việc kế toán, địa bàn hoạt động, đảm bảo thông tin gọn nhẹ, chính xác theo dõi kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công ty tổ chức bộ máy kế toán riêng thực hiện theo dõi tài sản từng đơn vị. Giữa phòng kế toán Công ty và bộ phận kế toán đơn vị trực thuộc. II. Sơ đồ bộ máy kế toán: Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Thủ quỹ Kế toán vốn bằng tiền lương, BH Kế toán công nợ Kế toán tiêu thụ Kế toán vật tư thanh toán Kế toán tài sản cố định Kế toán giá thành kiêm KT tổng hợp Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Ghi chú: : Quan hệ chỉ đạo : Quan hệ phối hợp II.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán: - Kế toán trưởng: Là người trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán tại Công ty, tham mưu cho giám đốc về vấn đề tài chính trong công ty xây dựng kế hoạch tài chính của đơn vị, tham mưu và ra quyết định tài chính như vay vốn, xây dựng phương án kinh doanh…đồng thời kế toán trưởng còn chịu trách nhiệm trước pháp luật, giám đốc và các cơ quan tài chính cấp trên về mọi hoạt động tài chính kế toán của công ty. - Phó phòng kế toán: có nhiệm vụ tập hợp số liệu của từng bộ phận kế toán, kiểm tra đối chiếu, xác định kết quả kinh doanh. - Kế toán tiêu thụ: có nhiệm vụ theo dõi hàng bán ra, xác định doanh thu lập bảng nộp thuế, theo dõi và thanh toán công nợ của người mua. - Kế toán vốn bằng tiền: theo dõi, phản ánh tình hình tăng giảm quỹ tiền mặt, tiền gửi. Đồng thời theo dõi các tài khoản: tiền lương, tạm ứng. chi phí phải trả. - Kế toán công nợ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình công nợ, kiểm tra đôn đốc việc thu hồi nợ nhằm nâng cao tốc độ, vòng vay vốn, tránh tình trạng chiếm dụng vốn của công ty. - Kế toán vật tư thanh toán: có nhiệm vụ lập các chứng từ thu, chi tiền mặt, tiền gửi thu trả công nợ. Theo dõi tình hình nhập xuất, tồn kho vật tư, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp để tính thành giá, đồng thời kế toán vật tư thanh toán kiêm luôn phần công nợ đối với nhà cung cấp. -Kế toán TSCĐ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động của tài sản. - Kế toán giá thành kiêm KT tổng hợp: xác định được kết quả giá thành, hạch toán phân bổ chi phí sản xuất, xác định kết quả sản xuất trong kì. - Bộ phận kế toán ở các đơn vị trực thuộc: có nhiệm vụ theo dõi hoạt động tài chính đơn vị nào đó, thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị, tính ra giá thành thực tế của sản phẩm tại đơn vị đó và thường xuyên thực hiên đối chiếu kiểm tra với kế toán Công ty qua TK 136 và TK 336 - phải thu phải trả nội bộ. III. Tổ chức công tác kế toán: II.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty áp dụng hình thức kế toánchứng từ ghi số. Đặc điểm của hình thức này là dễ làm, dễ kiểm tra, đối chiếu phù hợp với Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán Chứng từ gốc sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ sổ đăng ký CT Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát Báo cáo kế toán * Ghi chú: : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ (cuối tháng) : Ghi vào cuối quý : Quan hệ kiểm tra đối chiếu Trình tự luân chuyển chứng từ: - Hằng ngày khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán đơn vị sau khi xem xét chứng từ gốc đầy đủ, hợp lý, hợp lệ sẽ lập các tờ chi tiết tài khoản. Các tờ này được mở định kỳ (cuối tháng), tuỳ theo nghiệp vụ phát sinh nhiều hay ít mà kế toán mở tờ kê. Đối với các tài khoản cần theo dõi chi tiết như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ…kế toán căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Bên cạnh đó các nguồn tiền thu vào hoặc chỉ ra đều được thông qua sổ quỹ, sổ quỹ này luôn chứa một lượng tiền mặt nhất định dùng để chi trả những hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. - Định kỳ (cuối tháng) tuỳ theo số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít mà kế toán đơn vị sẽ cộng các số liệu trên bằng tổng hợp chứng từ, lấy dòng tổng cộng sau đó lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi lập xong (kèm đầy đủ chứng từ gốc) sẽ được ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ cái. Các sổ, thẻ chi tiết đựơc kế toán tiến hành cộng số liệu để lập bảng tổng hợp chi tiết và lấy kết quả đó đối chiếu với sổ cái để lập bảng cân đối số phát sinh vào cuối mỗi quý. Để đảm bảo số liệu không sai lệch kế toán tiến hành đối chiếu số liệu trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với số liệu trên bảng cân đối số phát sinh. Từ bảng cân đối phát sinh cuối quý toán lập báo cáo tài chính. - Bảng cân đối phát sinh sẽ được lập cho toàn công ty, do đó cuối mỗi quý kế toán các đơn vị sẽ được gửi toàn bộ chứng từ, báo cáo đơn vị chi kế toán Công ty, kế toán Công ty sau khi xem xét hợp lý về các sổ sách của đơn vị thì tiến hành lập báo cáo toàn quý Công ty. II.2. Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng tại công ty Công ty TNHH xúc tiến đầu tư phát triển doanh nghiệp Việt áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, ban hành quyết định số 1141/QĐ/TC/CĐKT ngày01/11/1995. Chế độ BTC ban hành quyết định số 167/2000 QĐ- BTC ngày 25/01/2000. Hệ thống chuẩnt mực kế toán và các quy định về sửa đổi có liên quan của BTC. • Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01/1 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. • Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được áp dụng là phương pháp khấu hao theo đường thẳng. • Phương pháp hạch toán hàng tồn kho áp dụng là phương pháp khai thường xuyên. • Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. • Phương pháp tính giá vốn hàng bán ra được áp dụng theo phương pháp NT-XT. • Phương pháp hạch toán chi tiết mà đơn vị áp dụng là phương pháp sổ thẻ song song. . TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP I. Tổ chức bộ máy kế toán: Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, sự phân cấp. máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Bộ phận kế toán nhà máy sợi Ghi chú:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn