LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

18 1,083 8
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 01:20

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG 1.1. DỰ ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại các dự án đầu 1.1.1.1. Khái niệm dự án : Dự án là một tổng thể các hoạt động (quyết định và công việc) phụ thuộc lẫn nhau nhằm tạo ra sản phẩm huặc dịch vụ duy nhất trong khoảng thời gian xác định với sự ràng buộc về nguồn lực trong bối cảnh ko chắc chắn . Trên phương diện phát triển , có hai cách hiểu về dự án “ tĩnh “ và động .Cách hiểu “ tĩnh “ thì dự án là một hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai “ động” : Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng , nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới . Từ đó ta có thể rút ra một số đặc trưng cơ bản của dự án : - Dự án có mụch đích , kết quả xác định. Tất cả các dự án đều phải có kết quả xác định rõ . Mỗi dự án đều có tập hợp nhiều nhiệm vụ từ đó có nhiều kết quả , tập hợp các kết quả sao phải đảm bảo các mục tiêu và từ đó đạt được mục đích của dự án . - Dự án có chu kỳ phát triển riêng và thời gian tồn tại hữu hạn. Dự án là một sự sáng tạo . Khi dự án kết thúc thì sau đó là chuyển giao cho bộ phận quản vận hành . - Sản phẩm của dự án mang tính đơn chiếc. - Dự án liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa bộ phận quản chức năng với quản dự án. Để thực hiện thành công dự án , các nhà quản dự án cần duy trì thường xuyên mối quan hệ với các bộ phận quản khác. - Môi trường hoạt động “ va chạm “ , không chắc chắn. Quan hệ của dự ánquan hệ chia nhau cùng một nguồn lực khan hiếm của tổ chức. Dự án cạnh tranh lãn nhau và với các hoạt động tổ chức sản xuất khác về vốn , nhân lực , thiết bị … Không những thế , môi trường của dự án không phải môi trường hiện tại mà là môi trường tương lại . Thời gian đầu và vận hành kéo dài nên các dự án đầu có độ rủi ro. 1.1.1.2. Phân loại dự án đầu : Phân loại các dự án đầu là sắp xếp các dự án đầu theo từng nhóm dựa trên các tiêu thức nhất định. Việc phân loại các dự án là cơ sở khoa học là tiền để để xác định chu trình thích hợp và nâng cao hiệu quả quản dự án. Việc phân loại dự án thường dựa theo các cách như sau :  Căn cứ theo nội dung kinh tế: - Dự án đầu vào lực lượng lao động nhằm tăng về lượng và chất , yếu tố quan trọng nhất của quá trình kinh doanh , đó là sức lao động thông qua việc tuyển mộ, thuê mướn và đào tạo chuyên gia cán bộ quản và công nhân - Dự án đầu vào tài sản lưu động : nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục nhịp nhàng củ quá trình sản xuất kinh doanh , đó là : liệu sản xuất giá trị nhỏ , nguyên vật liệu , tiền tệ phục vụ cho quá trình kinh doanh. - Đầu xây dựng cơ bản : nhằm tạo ra huặc nâng cao mức độ hiện tại tài sản cố định của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng nhà xưởng, các công trình hạ tầng và đầu cho thiết bị máy móc, công nghệ, bằng phát minh, mua bản quyền, bí quyết công nghệ.  Căn cứ theo mục tiêu đầu tư: - Đầu mới : là hình thức đưa toàn bộ vốn đầu xây dựng công trình mới hoàn toàn. - Đầu mở rộng : là hình thức đầu nhằm mở rộng công trình cũ đang hoạt động để nâng cao công suất của công trình cũ hu ặc thêm mặt hàng, tăng thêm khả năng phục vụ cho nhiều loại đối tượng so với nhiệm vụ ban đầu. Đầu này gắn liền với việc mua sắm thiết bị mới, xây dựng các phân xưởng mới hu ặc mở rộng các phan xưởng chính hiện có, xây dựng thêm các công trình phụ trợ và phục vụ mới. - Đầu cải tạo công trình đang hoạt động : đầu này gắn liền với việc trang bị lại và tổ chức lại toàn bộ hay một bộ phận doanh nghiệp đang hoạt động, được thực hiện một thiết kế duy nhất không bao gồm việc xây dựng mới hay mở rộng các bộ phận sản xuất chính đang hoạt động hu ặc có thể là xây dựng mới hu ặc mở rộng các công trình phục vụ hay phụ trợ.  Căn cứ theo mức độ tham gia quản của chủ đầu vào đối tượng mà mình bỏ vốn : - Đầu gián tiếp : là đầu mà người bỏ vốn và người sử dụng vốn không phải là một. - Đầu trực tiếp : là hình thức đầu mà người bỏ vốn và người sử dụng vốn là một chủ thể.  Căn cứ theo thời gian ấn định : - Dự án ngắn hạn - Dự án trung hạn - Dự án dài hạn  Căn cứ theo phân cấp quản : - Dự án nhóm A - Dự án nhóm B - Dự án nhóm C 1.1.2. Dự Án Đầu xây dựng : 1.1.2.1. Khái niệm dự án đầu xây dựng : Trong điều kiện hiện nay đang trong đà phát triển của đất nước, chúng ta sẽ luôn có những dự án đầu và đặc biệt lĩnh vực nhiều phát sinh nhất đó là các dự ánđầu xây dựng. Dự án đầu xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Theo quy định của Luật đảm bảo tính xã hội và kinh tế của các dự án thì cần: Điều 35 1 . Dự án đầu xây dựng công trình 1. Khi đầu xây dựng công trình, chủ đầu xây dựng công trình phải lập dự án để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này. Việc lập dự án đầu xây dựng công trình phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Dự án đầu xây dựng công trình được phân loại theo quy mô, tính chất và nguồn vốn đầu tư. Nội dung của dự án đầu xây dựng công trình được lập phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. 3. Những công trình xây dựng sau đây chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: a) Công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình khác do Chính phủ quy định. 4. Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình xây dựng quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; 1 Luật xây dựng : Chương III về dự án đầu xây dựng công trỡnh. địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng, chống cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình. 5. Khi đầu xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu xây dựng công trình không phải lập dự án đầu xây dựng công trình và báo cáo kinh tế - kỹ thuật mà chỉ cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, trừ những công trình được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 của Luật này. 1.1.2.2. Đặc điểm của dự án đầu xây dựng : Dự án xây dựng thông thường gồm phần thuyết minh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở. Đây chính là các căn cứ để triển khai cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công sau này. Tổng mức đầu của dự án chính là giá trị đầu xây dựng của dự án. Không phải bất cứ công trình xây dựng vào cũng phải lập dự án. Các công trình thông thường được chia thành các loại như nhóm A, nhóm B, nhóm C .và các loại công trình này được phân chia căn cứ vào các mức giá trị đầu của công trình và theo loại công trình. Nội dung phần thuyết minh dự án đầu xây dựng công trình bao gồm : - Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất . - Mô tả quy mô, diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình, phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất . - Các phương án, giải pháp thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, phân đoạn thực hiện . - Đánh giá tác động môi trường , giải pháp phòng chống cháy nổ, các yêu cầu về an ninh, quốc phòng . - Tổng mức đầu của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn, phương án hoàn trả vốn, các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án. 1.2. QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG 1.2.1. Khái niệm quản dự án Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự biến đổi cũng như các vấn đề luôn phát sinh, loại bỏ những phát sinh và các vấn đề là điều không thể nhưng để phòng ngừa và hạn chế thì các nhà quản có thể làm được. Điều đó được thể hiện qua quy trình quản dự án trong xây dựng của mỗi doanh nghiệp. Xuất phát từ vị thể người điều hành dự án các nhà quản cần lường trước những vấn đề phát sinh có thể xảy ra. Cơ sở nhìn nhận này là nền tảng hình thành nên ý tưởng trong công tác quản dự án. Quản dự án là quá trình lập kế hoạch, diều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. Mặc phương pháp quản dự án đòi hỏi sự nỗ lực, tính tập thể và yêu cầu hợp tác nhưng tác dụng của nó rất lớn. Phương pháp quản dự án có những tác dụng chủ yếu sau đây: - Liên kết tất cả các hoạt động, các công việc của dự án - Tạo điều kiện cho việc liên hệ thường xuyên, gắn bó nhóm quản dự án với khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho nhóm dự án. - Tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án. - Tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi hoặc điều kiện không dự đoán được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa cá bên liên quan để giải quyết những bất đồng. - Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên phương pháp quản dự án cũng có mặt hạn chế của nó. Những mâu thuẫn do cùng chia nhau một nguồn lực của đơn vị; quyền lực và trách nhiệm của nhà quản dự án trong một số trường hợp không thực hiện đầy đủ; vấn đề hậu( hay” bệnh”) của dự án là những nhược điểm cần khắc phục đối với phương pháp quản dự án. 1.2.2. Quy trình quản dự án : Quản dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu. Đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản tiến độ thời gian, chi phí và thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Lập kế hoạch. Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự định nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic, có thể biểu hiện dưới dạng các sơ đồ hệ thống hoặc theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống. Lập kế hoạch- Thiết lập mục tiêu-Dự tính nguồn lực- Xây dựng kế hoạch Điều phối thực hiện dự án. Đây là quá trình quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản tiến độ thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập lịch trình cho từng công việc và toàn bộ dự án( khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí tiền vốn, nhân lực và thiết bị phù hợp. Giám sát là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất những biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ và cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, kiến nghị các pha sau của dự án. Chu trình quản dự án Các giai đoạn của quá trình quản dự án hình thành một chu trình năng động từ việc lập kế hoạch đến điều phối thực hiện và giám sát, sau đó phản hồi cho việc tái lập kế hoạch dự án như trình bày hình trên. * Mục tiêu của quản dự án Mục tiêu cơ bản của quản dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được Điều phối thực hiện -Bố trí tiến độ thời gian - Phân phối nguồn lực - Phối hợp các hoạt động -Khuyến khích động viên Giám sát - Đo lường kết quả - So sánh với mục tiêu - Báo cáo - Giải quyết các vấn đề duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép. Về mặt toán học, ba mục tiêu này liên quan đến chặt chẽ với nhau và có thể biểu hiện dưới dạng công thức sau: C=f(P,T,S) Trong đó: C: Chi phí P: Mức độ hoàn thành công việc( kết quả) T: Yếu tố thời gian S: Phạm vi dự án Phương trình trên cho thấy, chi phí là một hàm của các yếu tố: mức độ hoàn thành công việc, thời gian thực hiện và phạm vi dự án. Nói chung, chi phí của dự án tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm và vi phạm dự án được mở rộng. Nếu thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, gặp trường hợp giá nguyên vật liệu tăng lên sẽ phát sinh tăng chi phí, dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệu quả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi và thời gian máy chết tăng theo…làm phát sinh tăng một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí lãi vay ngân hàng, bộ phận chi phí gián tiếp( chi phí hoạt động của văn phòng dự án) tăng theo thời gian và nhiều trường hợp phát sinh tăng thêm khoản tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng. Ba yếu tố: thòi gian, chi phí và mức độ hoàn thiện công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với cùng một dự án, nhưng nói chung, đạt được kết quả đối với mục tiêu này thường phải “ hi sinh” một hoặc hai mục tiêu kia. Trong qua trình quản dự án thường diễn ra hoạt động đánh đổi mục tiêu. Đánh đổi mục tiêu dự án là việc hy sinh một mục tiêu nào đó để thực hiện tốt hơn mục tiêu kia trong điều kiện thời gian và không gian cho phép, nhằm thực hiện tốt nhất tất cả các mục tiêu dài hạn của quá trình quản dự án. Nếu công việc dự án tiến ra theo đúng kế hoạch thì không cần phải đánh đổi mục tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch thực thi công việc dự án thường có những thay đổi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau nên đánh đổi là một kỹ năng quan trọng của nhà quản dự án. Việc đánh đổi mục tiêu diễn ra trong suốt quá trình quản lý, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, ở mỗi giai đoạn của quá trình quản dự án, có thể một mục tiêu nào đó trở thành yếu tố quản nhất cần phải tuân thủ, trong khi các mục tiêu khác có thể thay đổi, do đó, việc đánh đổi mục tiêu đều có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu khác. * Với các nội dung chính a. Quản vĩ mô và quản vi mô đối với các dự án Quản vĩ mô đối với dự án: Quản vĩ mô hay quản Nhà nước đối với dự án bao gồm tổng thể các biện pháp vĩ mô tác động đến các yếu tố của quá trình hình thành, thực hiện và kết thúc dự án. Trong quá trình triển khai dự án, Nhà nước mà đại diện là cơ quan quản Nhà nước về kinh tế luôn theo dõi chặt chẽ. định hướng và chi phối hoạt động của dự án nhằm đảm bảo cho dự án đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội. Những công cụ quản kinh tế vĩ mô chính của Nhà nước để quản dự án bao gồm: các chính sách, kế hoạch, qui hoạch như chính sách thuế, hệ thống luật pháp, những qui định về chế độ kiểm toán, bảo hiểm, tiền lương… Quản vi mô đối với hoạt động của dự án: Quản dự án tầm vi mô là quản các hoạt động cụ thể của dự án. Nó bao gồm nhiều khâu công việc như lập kế hoạch, điều phối, kiểm soát các hoạt động của dự án. Quản dự án bao gồm hàng loạt các vấn đề như quản thời gian, chi phí, nguồn vốn đầu tư, rủi ro, quản hoạt động mua bán… Quá trình quản được thực hiện trong suốt các giai đoạn từ chuẩn bị đầu đến giai đoạn vận hành các kết quả của dự án. Trong từng giai đoạn, tuy đối tượng quản cụ thể có khác nhau nhưng đều phải gắn với ba mục tiêu cơ bản của hoạt động quản dự án là: thời gian, chi phí và kết quả hoàn thành. b. Lĩnh vực quản dự án Theo đối tượng quản dự án, quản dự án bao gồm các nội dung như bảng trên. Quản dự án bao gồm 9 lĩnh vực chính cần được xem xét nghiên cứu (theo viện Nghiên cứu Quản trị Dự án quốc tế- PMI) là: - Lập kế hoạch tổng quan. Lập kế hoạch tổng quan cho dự án là quá trình tổ chức dự án theo một trình tự logic, là việc chi tiết hóa các mục tiêu của dự án thành những công việc cụ thể và hoạch định một chương trình thực hiện những công việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản khác nhau của dự án đã được kết hợp chính xác và đầy đủ. - Quản phạm vi. Quản phạm vi dự án là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích, mục tiêu của dự án, xác định công việc nào thuộc về dự án và cần phải thực hiện, công việc nào nằm ngoài phạm vi của dự án. - Quản thời gian. Quản thời gian là việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thời gian nhằm đảm bảo thời hạn hoàn thành dự án. Nó chỉ rõ mỗi công việc phải kéo dài bao lâu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc và toàn bộ dự án bao giờ sẽ hoàn thành. - Quản chi phí. Quản chi phí của dự án là quá trình dự toán kinh phím giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ cho từng công việc và toàn bộ dự án, là việc tổ chức, phân tích số liệu và báo cáo những thông tin về chi phí. - Quản chất lượng. Quản chất lượng dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư. - Quản nhân lực. quản nhân lực là việc hướng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy việc sử dụng lực lượng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào. - Quản thông tin. Là quá trình đảm bảo các dòng thông tin một cách nhanh nhất và chính xác giữa các thành viên dự án và với các cấp quản khác nhau. Thông qua quản thông tin có thể trả lời ba câu hỏi: ai cần thông tin về dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản dự án cần báo cáo cho họ bằng cách nào. - Quản rủi ro, là việc nhận diện các yếu tố rủi ro của dự án, lượng hóa mức độ rủi ro và có kế hoạch đối phó từng loại rủi ro. - Quản hợp đồng thương mại mua bán, là quá trình lựa chọn nhà chung cấp hàng hóa và dịch vụ, thương lượng, quản các hợp đồng và điều hành mua bán nguyên vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ cho dự án. Quá trình quản này nhằm giải quyết vấn đề: bằng cách nào dự án nhận được hàng hóa vạ dịch vụ cần thiết. 1.2.2.1. Lập kế hoạch dự án : + Khái niệm: Là việc tổ chức dự án theo một trình tự logic, xác định mục tiêu và các phương pháp để đạt được mục tiêu của dự án, dự tính những công việc cần làm, nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm thực hiện tốt mục tiêu đã xác định của dự án. Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án thành các công việc cụ thể và hoạch định một chương trình biện pháp đẻ thực hiện các công việc đó. + Tác dụng: Lập kê hoạch dự án giữ vị trí quan trọng trong công tác quản dự án. Kế hoạch dự án có tác dụng: - Là cơ sở tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực. - Là căn cứ để dự toán tổng ngân sách cũng như chi phí cho từng công việc của dự án. - Kế hoạch dự án là cơ sở để các nhà quản điều phối nguồn lực và quản tiến độ các công việc của dự án. - Lập kế hoạch dự án chính xác có tác dụng làm giảm thiểu mức độ rủi ro không thành công của dự án, tránh được tình trạng không khả thi, lãng phí nguồn lực và những hiện tượng tiêu cực. - Là căn cứ để kiểm tra giám sát, đánh giá tiến trình thực hiện dự án về các mặt: thời gian, chi phí, chất lượng… + Phân loại kế hoạch dự án: Kế hoạch dự án gồm nhiều loại, từ kế hoạch đơn lẻ theo từng lĩnh vực đến kế hoạch tổng hợp, từ kế hoạch trong giai đoạn lập dự án đến giai đoạn kết thúc nhân lực, vốn…Dưới đây trình bày một số kế hoạch chính: [...]... nhân và có biện pháp giải quyết kịp thời KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Nội dung chương 1 cũng nêu lên những vấn đề về cơ sở luận cơ bản về dự án đầu dự án đầu xây dựng Trên cơ sở đó chuyên đề cũng đề cập đến những vấn đề chính trong quản dự án Những nền tảng cơ sở luận trên tạo tiền đề làm sáng tỏ việc phân tích đánh giá về thực trạng quản dự án tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Nghiệp... tổng chi phí dự toán của dự án - Là cơ sở để chỉ đạo và quản tiến độ chi tiêu cho các công việc của dự án - Thiết lập một đường cơ sở cho việc chỉ đạo và báo cáo tiến trình dự án( kiểm tra tiến độ dự án, báo cáo những chỉ tiêu không phù hợp với kế hoạch, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục…) + Dự toán chi phí công việc dự án: Nếu khaí toán là phương pháp ước tính nhánh chi phí dự án dựa trên những... hạng mục đầu tư, các đơn vị thực thi dự án theo các thời kỳ đầu - Kế hoạch quản chất lượng: nêu rõ những tiêu chuẩn chất lượng cần phải đạt được đối với từng phần việc, hạng mục đầu tư, công tác đảm bảo chất lượng được tiến hành thế nào và các phương pháp, công cụ kiểm soát chất lượng được vận hành ra sao  + Dự toán ngân sách Khái niệm: Dự toán ngân sách được thực hiện cùng lúc với dự tính thời... thời gian của dự án Theo nghĩa rộng, dự tóan ngân sách dự án bao gồm cả việc xây dựng cơ cấu phản tách công việc( WBS) và việc xác định xem cần dùng những nguồn lực vật chất nào( nhân lực, thiết bị, nguyên liệu) và mỗi nguồn cần bao nhiêu để thực hiện từng công việc của dự án Theo nghĩa hep có thể hiểu” Dự toán ngân sách dự an là kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo... chủ yếu của công tác quản chất lượng dự án Quản chất lượng dự án bao gồm nhiều nội dung, sau đây xin đưa ra 3 nội dung chính là : Hoạt động lập kế hoạch chất lượng công tác đảm bảo chất lượng, và công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dự án + Lập kế hoạch chất lượng dự án Lập kế hoạch chất lượng dự án là việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và xác định các phương thức để đạt các... chỉnh lại kế hoạch tiến độ thời gian Để lập kế hoạch chất lượng dự án cần những yếu tố đầu vào sau đây: - Chính sách chất lượng của doanh nghiệp ( ban quản dự án có trách nhiệm thực hiện chính sách chất lượng của chủ đầu ) - Phạm vi dự án - Các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực chuyên môn có ảnh hưởng đến chất lượng dự án ( các yếu tố về chất lượng , các phương pháp đảm bảo chất lượng trong quá... quan hệ giữa các công việc, xây dựng sơ đò hệ thống phản ánh quan hệ này - Kế hoạch chi phí: dự tính tổng vốn đầu tư, chi phí cho các công việc trực tiếp và chi phí gián tiếp, xác diinhj chi phí theo các khoản mục, dự toán chi phí theo từng thời đoạn và cho các hạng mục công việc chính - Kế hoạch nhân lực: phản ánh số lao động cần thiết cho dự án bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp, kế hoạch tuyển dụng,... lượng và tiến độ của dự án + Tác dụng: Kế hoạch ngân sách là một trong những kế hoạch quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của dự án Dự toán ngân sách có những tác dụng chủ yếu sau: - Dự toán ngân sách là sự cụ thể hóa kế hoạch, mục tiêu của tổ chức Kế hoạch ngân sách phản ánh nhiệm vụ và các chính sách phân phối nguồn lực của đơn vị - Đánh giá chi phí dự tính của một dự án trước khi hiệu lực... trình dự án - Phân tích tác động của những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng, kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch chất lượng cụ thể 1.2.2.2 Điều phối thực hiện :  Bố trí tiến độ thời gian  Phân phối nguồn lực  Phối hợp các hoạt động  Khuyến khích động viên 1.2.2.3 Giám Sát : Giám sát dự án là quá trình kiểm tra theo dõi dự án về tiế... Giám sát dự án là quá trình kiểm tra theo dõi dự án về tiế dộ thời gian, chi phí và tiến trình thực hiện nhằm đánh giá ng xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp hành động cần thiết để thực hiện thành công dựa án Tác dụng Hệ thống giám sát dự án giúp các nhà quản : - Quản tiến độ thời gian - Giữ cho chi phí trong phạm vi ngân sách dược duyệt - Phát hiện kịp thời nhữn tình huống . LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1. DỰ ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1.1. Khái niệm và phân loại các dự án đầu tư 1.1.1.1 theo phân cấp quản lý : - Dự án nhóm A - Dự án nhóm B - Dự án nhóm C 1.1.2. Dự Án Đầu tư xây dựng : 1.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng : Trong điều
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay