QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A

5 188 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 01:15

. ngh a từ phương trình (A. 1-3 ) trong ANSI/ ASHRAE/IESNA 90. 1-1 989 như l : K d = 5,871 (WWR x VLT x XS i ) - 13,311 (WWR x VLT x XS i ) 2 (A. 1-3 ) Trong đ :. biệt: OTTV w = (Ao 1 x OTTV 1 + Ao 2 x OTTV 2 +…. + Ao k x OTTV k )/ (Ao 1 + Ao 2 + + Ao k ) ( A. 1-4 ) Trong đó, i = 1….k Ao i = Diện tích tường thứ i tính
- Xem thêm -

Xem thêm: QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A, QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A, QCXDVN 09 : 2005 - PHỤ LỤC A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn