phương trình chứa ẩn ở mẫu

5 561 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 21:11

Bạn Sơn giải phương trình : như sau: 2 x 5x 5 x 5 (1) − = − (1) 2 2 2 2 x 5x 5(x 5) x 5x 5x 25 x 10x 25 0 (x 5) 0 x 5 − = − ⇔ − = − ⇔ − + = ⇔ − = ⇔ = Bạn Hà cho rằng bạn Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn như sau: x(x 5) (1) 5 x 5 x 5 − ⇔ = = − b) Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải của PT sau đây: Kiểm tra: a) Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn mẫu. ⇔⇒ ⇒ ⇔ Baøi 31b/23 SGK. Giaûi phöông trình sau: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 (1) x 1 x 2 x 3 x 1 x 2 x 3 + = − − − − − − ÑKXÑ: x 1 ;≠ x 2 ;≠ x 3≠ (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3(x 3) 2 x 2 x 1 x 1 x 2 x 3 x 1 x 2 x 3 − + − − ⇔ = − − − − − − ( ) 3(x 3) 2 x 2 x 1 ⇒ − + − = − Giaûi phöông trình: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 . 0 (1) x x 1 x 1 x 2 x 2009 x 2010 + + + = + + + + + ÑKXÑ: x ≠ -1; x ≠ -2; x ≠ -3; … ; x ≠ -2010 1 1 0 x x 2010 ⇔ − = + 1 1 1 1 1 1 (1) . 0 x x 1 x 1 x 2 x 2009 x 2010 ⇔ − + − + + − = + + + + + Baứi 32 SGK: Giaỷi caực phửụng trỡnh: ( ) + = + + ữ 2 1 1 a) 2 2 x 1 (1) x x ẹKXẹ: x 0 ( ) 2 1 1 2 x 1 2 0 x x + + + = ữ ữ ( ) 2 1 2 x 1 1 0 x + + = ữ 2 1 1 x 2 0 x 0 hoặc 2 0 x x + = = + = ữ 1 x 0 (loại) hoặc x (chọn) 2 = = Caựch 2: 2 2 1 x 1 (1) 2 2x 2 x x x + = + + + 2 2x x 0 x(2x 1) 0 + = + = 1 x 0 (loại) hoặc x (chọn) 2 = = ( ) 2 2 1 1 b) x 1 x 1 2 x x + + = ữ ữ ẹKXẹ: x 0 2 2 1 1 (2) x 1 x 1 0 x x + + = ữ ữ 1 1 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 0 x x x x + + + + + + + = ữ ữ 2 2x 2 0 x + = ữ x 0 (loại) hoặc x 1 (chọn) = = Caựch 2: 2 2 1 1 2x (1) x 1 2x 2 x x x + + + + + x 1 (chọn) = 2 2 1 1 2x x 1 2x 2 x x x = + + + 1 Vậy: S = 2 1 Vậy: S = 2 Caựch 1: Vy: S= {-1} Vy: S= {-1} Caựch 1: • Hướng dẫn về nhà: • - Giải phương trình chứa ẩn mẫu: abc 100a 10b c= + + ( ) ( ) 2 x 7x 12 x 3 x 4+ + = + + - Làm các bài tập: 30 c, d; 31 c, d SGK, bài tập: 40; 41 SBT 4 bước. Rút gọn. Đưa trực tiếp về phương trình tích. - Xem lại công thức: S = v.t, Giải phương trình: 2 2 2 2 1 1 x 2x 33 (1) x 9x 20 x 7x 12 x 8x 15 − − − = + + + + + + Hướng dẫn: ( ) ( ) 2 x 9x 20 x 4 x 5+ + = + + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 x 2x 33 (1) x 4 x 5 x 3 x 4 x 3 x 5 − − ⇔ − = + + + + + + ( ) ( ) 2 x 8x 15 x 3 x 5+ + = + + . PT sau đây: Kiểm tra: a) Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. ⇔⇒ ⇒ ⇔ Baøi 31b/23 SGK. Giaûi phöông trình sau: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 (1). 1: Vy: S= {-1} Vy: S= {-1} Caựch 1: • Hướng dẫn về nhà: • - Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: abc 100a 10b c= + + ( ) ( ) 2 x 7x 12 x 3 x 4+ + = + + - Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa ẩn ở mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay