phương trình chứa ẩn ở mẫu

5 544 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 21:11

. PT sau đây: Kiểm tra: a) Nêu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. ⇔⇒ ⇒ ⇔ Baøi 31b/23 SGK. Giaûi phöông trình sau: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 (1). 1: Vy: S= {-1} Vy: S= {-1} Caựch 1: • Hướng dẫn về nhà: • - Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: abc 100a 10b c= + + ( ) ( ) 2 x 7x 12 x 3 x 4+ + = + + - Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình chứa ẩn ở mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay