THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNGMẠI MÁY TÍNH ANH MINH

53 893 2
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 15:20

THC TRNG K TON BN HNG V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN THNGMI MY TNH ANH MINH 2.1. C IM CễNG TC K TON BN HNG V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY CPTM MY TNH ANH MINH. 2.1.1 c im hng hoỏ. L mt doanh nghip kinh doanh thng mi, vi mc tiờu l mt trong nhng nh cung cp cỏc sn phm, dch v hng u giỳp cỏc t chc, cỏ nhõn, doanh nghip tip cn gn hn vi tin hc, Cụng ty Anh Minh kinh doanh khỏ nhiu mt hng. õy l nhng hng hoỏ cú hỡnh thỏi vt cht c th m doanh nghip mua v bỏn. Ti cụng ty, hng hoỏ l ti sn lu ng chim t trng ln nht trong tng s ti sn ngn hn ca cụng ty. Chỳng khụng c sn xut bi chớnh cụng ty m c nhp t nhiu ngun khỏc nhau, bao gm: linh kin tin hc, thit b vn phũng, thit b vin thụng Trong mi mt hng thỡ gm rt nhiu dũng sn phm, cỏc sn phm ca cụng ty u l cỏc sn phm cụng ngh thụng tin nờn vic bo qun l vic rt quan trng. Do lu lng hng tn kho ln nờn vic qun lý tt hng tn kho cng l mt vn quan trng. Vỡ th qun lý hng hoỏ c v s lng, cht lng v giỏ tr hng hoỏ mt cỏch chớnh xỏc, kp thi thỡ Cụng ty ó hch toỏn chi tit hng hoỏ theo phng phỏp th song song. Theo phng phỏp ny thỡ hch toỏn chi tit hng hoỏ c thc hin c b phn kho v phũng k toỏn. kho: Hng ngy cn c vo phiu nhp kho, hoỏ n GTGT, phiu xut kho, th kho tin hnh kim tra tớnh hp l ca chng t ri ghi vo th kho, tng ng ca tng nhúm hng. Th kho chu trỏch nhim qun lý an ton vt t hng hoỏ trong kho, sp xp bo qun cht lng hng hoỏ theo 1 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp yờu cu. Khi cú nhng du hiu cú th nh hng n s an ton hoc nh hng n cht lng ca hng hoỏ vt t cn bỏo ngay cho Giỏm c v k toỏn cú bin phỏp x lý. Cui ngy th kho phi gi bng kờ xut hng trong ngy cho k toỏn, k toỏn cn c vo bng kờ xut hng iu chnh lng hng hoỏ thc xut trờn mỏy. phũng k toỏn: K toỏn phi m s chi tit theo dừi tỡnh hỡnh bin ng ca tng mt hng theo c hai ch tiờu l s lng v giỏ tr. ng thi k toỏn phi tin hnh vic ch o, kim tra thng xuyờn vic ghi chộp kho v thng xuyờn i chiu s liu ca phũng k toỏn vi kho nhm phỏt hin kp thi nhng chờnh lch cú bin phỏp x lý. m bo hot ng kinh doanh buụn bỏn din ra thng xuyờn v t hiu qu, Cụng ty Anh Minh cn phi gi vng v phỏt huy nhng u im trong cụng tỏc qun lý hng hoỏ. 2.1.2. Cỏc phng thc bỏn hng ỏp dng ti Cụng ty Do s a dng ca nn kinh t th trng, quỏ trỡnh tiờu th hng húa Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh cng rt a dng. Nú tựy thuc vo hỡnh thỏi thc hin giỏ tr hng húa cng nh c im vn ng ca hng húa. Hin nay, ỏp ng tng loi khỏch hng vi nhng hỡnh thc mua khỏc nhau, Cụng ty ang ỏp dng hai phng thc bỏn hng chớnh l: bỏn buụn v bỏn l. 2.1.2.1. Phng thc bỏn buụn. Phng thc bỏn buụn l mt hỡnh thc khụng th thiu c, nú chim t trng ln trong quỏ trỡnh tiờu th hng húa ti Cụng ty. Vi hỡnh thc ny vic bỏn hng thụng qua cỏc hp ng kinh t c ký kt gia cỏc t chc bỏn buụn vi Cụng ty vỡ vy i tng ca bỏn buụn rt a dng: cú th l cỏc doanh nghip sn xut, doanh nghip thng mi trong nc ., hỡnh thc bỏn hng ny giỳp cho hng húa tiờu th nhanh v khi lng bỏn ln, trỏnh s tn 2 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ng ca hng húa. Mt khỏc vi hỡnh thc ny Cụng ty s m rng c quan h hp tỏc kinh doanh vi nhiu bn hng khỏc nhau, t ú cú th m rng quy mụ kinh doanh, tng sc cnh tranh v uy tớn trờn th trng. Hỡnh thc bỏn buụn ch yu hin nay ti Cụng ty l bỏn buụn qua kho. Cụng ty cú kho hng ln t ti s 239 Kim Ngu Hai B Trng H Ni. Tựy theo tha thun trong hp ng ó ký kt m Cụng ty cú th vn chuyn hng n cho khỏch hng hoc khỏch hng trc tip n kho ca Cụng ty ly hng. Phng thc bỏn buụn c thanh toỏn ch yu bng chuyn khon. Khi bờn mua chp nhn thanh toỏn hoc thanh toỏn tin ngay thỡ hng húa c xỏc nh l tiờu th. 2.1.2.2. Phng thc bỏn l. Phng thc bỏn l nhm phc v ụng o cỏc tng lp dõn c trong a bn kinh doanh. Phng thc bỏn l c ỏp dng ti Cụng ty l bỏn l thu tin trc tip. Theo hỡnh thc bỏn hng ny, khỏch hng trc tip n mua hng ti Cụng ty, giỏ bỏn l c Cụng ty niờm yt cho tng mt hng. Thi im xỏc nh l tiờu th l thi im nhn tin v giao hng cho khỏch hng. 2.1.3 Phng phỏp tớnh giỏ hng tn kho. Cng nh cỏc doanh nghip kinh doanh thng mi khỏc, ti Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh hng hoỏ nhp, xut, tn kho c ghi s theo giỏ thc t (giỏ gc). i vi hng hoỏ nhp kho: Hng hoỏ nhp kho Cụng ty l hng mua ngoi ca cỏc doanh nghip trong nc cựng ngnh. Giỏ tr hng nhp kho c ghi nhn nh sau: 3 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trong ú chi phớ thu mua thc t bao gm chi phớ vn chuyn, bc d, chi phớ bao bỡ, thuờ bói . Vớ d: Ngy 13/03/2009, Cụng ty nhp 10 case mỏy tớnh FPT Elead M505 t Cụng ty TNHH phõn phi FPT. Hng c chuyn thng ti cụng ty, giao hng min phớ . n giỏ ó cú thu GTGT l 4.630.500 ng/case, thu sut thu GTGT l 5%. Qua vớ d trờn ta cú th tớnh c giỏ thc t ca lụ hng trờn nh sau: n giỏ ca 01 case mỏy tớnh FPT Elead M505: = 4.630.500/1.05 = 4.410.000 ng/case Giỏ tr hng nhp kho = 4.410.000 x 10 = 44.100.000 (ng) i vi hng hoỏ xut kho: Vic tớnh giỏ vn hng hoỏ xut kho c tỏch ra thnh hai b phn l giỏ mua thc t v chi phớ thu mua. i vi giỏ thc t cụng ty la chn phng phỏp bỡnh quõn c k d tr tớnh giỏ vn hng hoỏ xut kho, cũn i vi chi phớ thu mua do liờn quan n c hng tiờu th trong k v tn u k nờn chi phớ c phõn b cho c hng tiờu th v tn cui k theo tiờu thc l giỏ vn hng hng bỏn. C th: 4 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ví dụ : Trong tháng 03/2009, tình hình tồn nhập kho mặt hàng case máy tính FPT Elead M505 như sau: - Tồn đầu kỳ: 05 case, đơn giá 4.398.000 đồng. - Nhập trong kỳ: 30 case, đơn giá 4.410.000 đồng. Xuất trong kỳ: 32 case Trong kỳ không phát sinh khoản chi phí thu mua mặt hàng máy FPT Elead M505. Giá trị của hàng xuất kho được tính như sau: Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ = 4.398.000 x 5 + 4.410.000 x 30 = 4.408.285 5 + 30 Giá trị hàng xuất kho trong kỳ = 4.408.285 x 32 = 141.065.120 (đồng) 5 TrÇn ThÞ Thu – Líp KÕ To¸n A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2.1.4. Cỏc hỡnh thc thanh toỏn ỏp dng ti Cụng ty. Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh hch toỏn kinh doanh trong nn kinh t th trng do ú phự hp vi nhng phng thc bỏn hng ang ỏp dng Cụng ty cng ghi nhn nhng hỡnh thc thanh toỏn khỏc nhau. Da vo thi im ghi nhn doanh thu, chia ra lm hai hỡnh thc thanh toỏn: hỡnh thc thanh toỏn trc tip v hỡnh thc thanh toỏn cụng n. Hỡnh thc thanh toỏn trc tip: Theo hỡnh thc ny vic chuyn quyn s hu hng húa, dch v cho khỏch hng v vic thu tin c thc hin ng thi tc l doanh thu c ghi nhn ngay khi chuyn giao quyn s hu hng húa, dch v cho khỏch hng. Hỡnh thc thanh toỏn cụng n: Theo hỡnh thc ny vic chuyn quyn s hu hng húa, dch v ó c thc hin nhng khỏch hng mi ch chp nhn thanh toỏn. Hỡnh thc ny ch yu c ỏp dng i vi nhng khỏch hng cú quan h lõu nm vi Cụng ty, cú hp ng tớn dng tha thun v thi gian thanh toỏn tin hng. 2.2. K TON QU TRèNH BN HNG. 2.2.1. K toỏn giỏ vn hng bỏn. Giỏ vn hng hoỏ tiờu th trong cụng ty c xỏc nh khi hng hoỏ xut ra khi kho v c coi l tiờu th. K toỏn s dng chng t ch yu l phiu nhp kho, phiu xut kho vo s chi tit giỏ vn. TK s dng theo dừi giỏ vn ca hng hoỏ TK 632 v TK 156 dựng theo dừi tỡnh hỡnh nhp xut tn ca hng hoỏ cui k tớnh giỏ vn cho hng hoỏ xut kho. Cỏc s c s dng bao gm: S chi tit giỏ vn, Bng tng hp nhp - xut - tn, S Nht ký mua hng, S Nht ký chung, S Cỏi ti khon 632. Ti khon s dng. hch toỏn giỏ vn hng bỏn k toỏn s dng Ti khon 632 Giỏ vn hng bỏn. 6 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kt cu ti khon 632: - Bờn N: Tr giỏ vn ca hng hoỏ ó xut bỏn trong k. - Bờn Cú: Kt chuyn tr giỏ vn ca s hng ó bỏn trong k vo ti khon xỏc nh kt qu. Ti khon 632 cui k khụng cú s d. Hch toỏn chi tit giỏ vn hng bỏn: Cụng ty CPTM mỏy tớnh Anh Minh hot ng ch yu trong lnh vc thng mi, tr giỏ vn hng húa xut bỏn thc cht l tr giỏ mua thc t m Cụng ty phi tr cho ngi bỏn v s hng húa, dch v ú. Tr giỏ vn ca dch v bỏn ra l ton b chi phớ b ra lm mt phn mm, chi phớ phi tr cho cng tỏc viờn, nhõn viờn sa cha v ci t dch v. Ti Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh tr giỏ vn ca hng húa bỏn ra c xỏc nh theo phng phỏp bỡnh quõn c k d tr. Theo phng phỏp ny, tr giỏ vn hng xut bỏn c xỏc nh nh sau: Giỏ tr hng xut kho = S lng hng xut kho x Giỏ n v bỡnh quõn Giỏ n v bỡnh quõn = Giỏ tr hng tn kho u k + Giỏ tr hng nhp trong k S lng hng tn kho u k + S lng hng nhp trong k Hng ngy cn c vo hoỏ n GTGT, phiu nhp kho k toỏn lp bng kờ mua hng, bng ny c lp hng ngy v khụng chi tit cho tng hng hoỏ, bng ny c lp dựng theo dừi s lng cng nh giỏ tr hng nhp trong ngy. Cui thỏng cn c vo bỏo cỏo tn kho cui thỏng trc v bỏo cỏo hng nhp trong thỏng ny, k toỏn tớnh n giỏ bỡnh quõn cho tng loi hng hoỏ, t ú cp nht c giỏ vn cho tng loi hng hoỏ mi n hng v lờn s chi tit giỏ vn, bỏo cỏo tn kho cho tng loi hng hoỏ. 7 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biu 2-1: Phiu xut kho n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a ch: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni PHIU NHP KHO Ngy 04 thỏng 03 nm 2009 H v tờn ngi giao hng: Hong Thanh Lam Theo HKT .s.0203/2009 ngy 02/03/09/AM - FPT Nhp ti kho: 239 Kim Ngu HBT- H Ni T T Mó hng Tờn hng VT S lng n giỏ Thnh tin Y ờ u c u Th c nh p A B C D 1 2 3 4 0 1 FPTX600 Mỏy bn FPT Elead X600 B 0 5 05 10.735.4 00 53.677.0 00 0 2 HP1006 Mỏy in HP P1006 B 0 8 08 2.088.00 0 16.704.0 00 0 3 MO743 Mn hỡnh LCD 743NX Chi c 1 0 10 2.015.45 0 20.154.5 00 Tng cng 90.535.5 00 Nhp, ngy 04 thỏng 03 nm 2009. 8 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ph trỏch cung tiờu Ngi giao hng Th kho (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) Biu 2-2: Bng kờ mua hng n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a ch: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni BNG Kấ MUA HNG Ngy 04/03/2009 n v tớnh: ng Chng t Din gii Mó hng Nhp trong k SH NT SL n giỏ Thnh Tin . . . . . . . 35971 4/3 Mỏy bn FPT Elead X600 FPTX600 0 5 10.735. 400 53.677.00 0 Mỏy in HP P1006 HP1006 0 8 2.088.0 00 16.704.00 0 Mn hỡnh LCD 743NX MO743 1 0 2.015.4 50 20.154.50 0 . . . . Cng phỏt sinh 108.715.600 Ngy 31 thỏng 03 nm 2009 K toỏn trng Ngi lp (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 9 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp T bỏo cỏo tn kho cui thỏng trc v bng kờ mua hng ca thỏng ny k toỏn tớnh n giỏ bỡnh quõn cho tng loi hng. Di õy l bng tớnh giỏ bỡnh quõn thỏng 03 nm 2009 ti Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh Biu 2-3: Bng tớnh giỏ trung bỡnh n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a ch: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni BNG TNH GI TRUNG BèNH Thỏng 03 nm 2009 n v tớnh: ng TT Mó hng Tờn hng Tn u k Nhp trong k n giỏ bỡnh quõn SL n giỏ SL n giỏ 01 FPTX600 Mỏy bn FPT Elead X600 - - 0 5 10.735.40 0 10.735.400 02 HP1006 Mỏy in HP P1006 05 2.105.000 0 8 2.088.000 2.094.538 03 MO743 Mn hỡnh LCD 743NX 02 1.988.700 1 0 2.015.450 2.010.992 . . . 35 FPTM50 5 Case mỏy tớnh FPTElead M505 05 4.398.000 3 0 4.410.000 4.408.285 Ngy 31 thỏng 03 nm 2009 K toỏn trng Ngi lp (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 10 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp [...]... trong k kinh doanh Do ú nu khụng phn ỏnh ỳng tr giỏ vn s dn n kt qu bỏn hng s b sai lch 14 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2.2 K toỏn doanh thu v cỏc khon gim tr doanh thu Nguyờn tc ghi nhn doanh thu bỏn hng: Nguyờn tc c bn ghi nhn doanh thu bỏn hng Cụng ty CPTM mỏy tớnh Anh Minh l doanh thu bỏn hng ch c ghi nhn ti thi im hng húa c coi l tiờu th Hng húa ca Cụng ty c coi... k ca cụng ty Kt cu ti khon 511 Bờn N: - Gim giỏ hng bỏn v doanh thu hng bỏn b tr li - Kt chuyn doanh thu thun vo ti khon xỏc nh kt qu kinh doanh Bờn Cú: Doanh thu bỏn hng hoỏ, cung cp dch v ca doanh nghip trong k hch toỏn Ti khon 511 khụng cú s d cui k Hch toỏn chi tit: Cn c vo lnh bỏn hng ca phũng kinh doanh ó c giỏm c hoc trng phũng kinh doanh ký duyt, th kho cc c vo ú vit phiu xut kho v tin hnh xut... ký Xỏc nh doanh thu thun: T cỏc s liu tp hp c t s cỏi ti khon doanh thu bỏn hng v cung cp dch v, S cỏc cỏc ti khon gim tr doanh thu, k toỏn xỏc nh doanh thu thun: Doanh thu thun = Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v - Cỏc khon gim tr doanh thu 2.2.3: K toỏn cỏc khon thanh toỏn vi khỏch hng Hin nay, mng li tiờu th ca Cụng ty CPTM mỏy tớnh Anh Minh khỏ rng, do ú trong quỏ trỡnh bỏn hng cng thng phỏt sinh... chi tit doanh thu bỏn hng S chi tit doanh thu bỏn hng c lp cho tng thỏng mt, c ly t cỏc bng kờ bỏn hng S chi tit c lp chi tit cho tng loi hng húa nờn n cui thỏng k toỏn lp s tng hp doanh thu bỏn hng ca tt c cỏc loi hng hoỏ m cụng ty kinh doanh S tng phỏt sinh ca s tng hp doanh thu bỏn hng l cn c i chiu vi tng s phỏt sinh ca s Cỏi Biu 2-12: Bng kờ bỏn hng n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a... Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phiu thu, Phiu chi, Giy bỏo Cú S sỏch s dng: S chi tit doanh thu, S tng hp doanh thu bỏn hng, S nht ký bỏn hng, S cỏi TK 511 Ti khon s dng: Ti khon s dng: TK 511 Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v, chi tit thnh TK 5111 Doanh thu bỏn hng húa, TK 5113 Doanh thu cung cp dch v Ti khon ny c s dng theo dừi tng doanh thu bỏn hng trong k ca cụng ty Kt cu ti khon 511... 111 Cng phỏt sinh 21 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4.320.000 14.960.00 0 Ngy 31 thỏng 03 nm 2009 K toỏn trng Ngi lp (Ký, h tờn) (Ký, h tờn) 22 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biu 2-14: S tng hp doanh thu bỏn hng n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a ch: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni S TNG HP DOANH THU BN HNG Thỏng 03/2009 n v tớnh:... cũn gi l doanh thu bỏn hng 2.2.2.1 Trỡnh t hch toỏn doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Ti Cụng ty c phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh, phng thc bỏn hng bao gm bỏn l v bỏn buụn, cỏc nghip v bỏn hng din ra thng xuyờn v liờn tc vi nhiu chng t nghip v kốm theo Cỏc chng t ghi nhn doanh thu bao gm: Cỏc hoỏ n GTGT v bỏn hng, hp ng kinh t, ngoi ra cũn s dng cỏc chng t cú liờn quan nh 15 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A... vo s tng hp chi tit thanh toỏn vi ngi mua cho tt c cỏc khỏch hng S tng hp chi tit thanh toỏn vi ngi mua l cn c i chiu vi S cỏi TK Phi thu khỏch hng 29 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biu 2-18: S chi tit thanh toỏn vi ngi mua n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh C: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni S CHI TIT THANH TON VI NGI MUA Tờn khỏch hng: Cụng ty C phn vin thụng VIT... tng hp thanh toỏn vi ngi mua n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh 30 Trần Thị Thu Lớp Kế Toán A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp C: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni S TNG HP CHI TIT THANH TON VI NGI MUA Thỏng 03/2009 n v tớnh: ng STT Tờn khỏch hng S d u k N Cú Phỏt sinh trong thỏng N Cú S d cui thỏng N Cú 1 Cụng ty CPVT VIT Vit Nam 71.200.000 91.252.600 120.000.000 42.452.600 2 Cụng ty Minh Long... (Ký, h tờn) Biu 2-13: S chi tit doanh thu n v: Cụng ty C phn thng mi mỏy tớnh Anh Minh a ch: 18 Bựi Th Xuõn Hai B Trng H Ni S CHI TIT DOANH THU Tờn hng hoỏ: Mỏy in HP P1006 Thỏng 03/2009 n v tớnh: ng Ngy ghi s Chng t SH NT 17/3 86987 17/3 19/3 86990 19/3 31/3 87000 31/3 Din gii Bỏn hng cho Trng CCN Thnh ụ Bỏn cho Cụng ty CP KDTM Nht Minh Bỏn cho cụng ty TNHH TM Botania TK i ng S phỏt . NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY C PHN THNGMI MY TNH ANH MINH 2.1. C IM CễNG TC K TON BN HNG V XC NH KT QU KINH DOANH TI CễNG TY CPTM MY TNH ANH MINH. 2.1.1. toỏn doanh thu v cỏc khon gim tr doanh thu Nguyờn tc ghi nhn doanh thu bỏn hng: Nguyờn tc c bn ghi nhn doanh thu bỏn hng Cụng ty CPTM mỏy tớnh Anh Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNGMẠI MÁY TÍNH ANH MINH, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNGMẠI MÁY TÍNH ANH MINH, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNGMẠI MÁY TÍNH ANH MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay